Skip to main content

Full text of "Loukis Laras: Reminiscences of a Chiote Merchant During the War of Independence"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| ^0. ιχίΐ.1^,^5 
ΗΑΚΥΑΚΟ 
ΟΟΙ.Ι.ΕΟΕ 
Ι.ΙΒΚΑΚΥ 
ΑΡΡΙΕΤΟΝΞ• ΝΕΨ ΗΑΝΏΥ-νΟΙΌΜΕ 5ΕΒΙΕ8. \ ί 

\ 

ΒΒΜΙΝΙ30ΕΝ0Ε8 0¥ Α ΟΗΙΟΤΕ ΜΕΕΟΗΑΝΤ 
ΌπΕΙΚσ ΤΕΕ ΟΕΕΕΚ ΨΑΕ ΟΕ 
ΙΝΏΕΕΕΝΏΕΝΟΕ, / Υ-^Ι ΒΤ 

Ο. ΒΙΚΕΙ.Α8. 

ΤΕΑΚΘΙ^ΑΤΕΟ ΡΒΟΜ ΤΗΒ ΘΒΒΒΚ ΒΤ 

^. ΟΕΝΝΑϋΙϋθ. ι 

ι ΝΕν ΥΟΚΚ: 

ι τ>. ΑΡΡΙΕΤΟΝ ΑΝϋ ΟΟΜΡΑΝΥ, 

^ 1, 8, ΑΗΒ δ ΒΟΝΒ 8ΤΒΕΕΤ. 

1881. 
ΗΑΡ.νΑΓ^Π 

υΝΙνΈΚ'Λ.ΠΎ 

ίΙΒΓ<Α)^Υ • 
0€Τ 8 1941 

^^ 


ΡΕΕΓΑΟΕ. Τηε ίτ&ηβίΑϋοπ πι1;ο Εη^ϋδΙι οί α ιηοάβπι Ογθ^^ ί&ΐβ 
18 λ Ιίίβηιγ βηίβΓρπββ 80 τιηιιβιι&1, ποί ίο ΒΛγ υηρΓβοθ- 
άβηΐθά, Ι'ή&ί ϋ βββιηβ ίχ) ο&ΙΙ ίοΓ βοπιβ βχρί&ηαϋοη, ίί ηοί 
ίοΓ &ρο1ο^. 

'^ ΓιουΜβ Ι^ατ&β '' αρρβατβά ίοΓ ίΐιβ &Γ81; ϋιηβ &8 α ββή&Ι ίη 
ϋΐΑΐ βχοβίίβηί Αίΐιβηίαη ρβήοάιοαΐ, ίΐιβ ^^ Ηβδίία," άηήη^ 
ίΐιβ βατΙ^Γ ρωτί; οί 1879. ΊΊιβ ρορυΐατίίγ Ιο ΐΛτΙιίοΙι ϋ Γ&ρϊά- 
Ιγ ο,ϋίάΩβά ΓβηάβΓβά ηβοβββ&Γγ ίΐίβ ριιΙ>1ίο&1;ίοη ίη α 86ρ&- 
τ&ΐβ.γοίιιιηβ, άπα α ββοοηά βάίίίοη ιβ &1τ6&<1}γ αηηοτιηοβά, 
& οοιηρϋιηβηΐ; ηοί οίΐβη ραίά ίο α 1)θθ1ε ίββπβά ^ϋιίη ίΐιβ 
ΓββΙτίοίβά Ηιηϋβ οί Ογ6606. 

Τΐιβ ιηβήίβ οί ίΐΐθ -ν^ΟΓ^ Ιιο^βνβΓ, "^βΓβ ηοί 1οη§ ίη 
1)6111^ Γβοο^ζβά 1)7 α -νήάβτ οίτοΐβ οί Γβ&άβτβ — ^ί^οδβ 
Ογ661κ 8ο]ιο1ατ8 ίπ ίΐιβ Υ^ββΐ; οί ΈοΓορβ "^Ιιο Ιι&νβ ^νβη 
ϋΐ6ίτ βρβοΐΑΐ αΐΐιβιιϋοιι Ιο ίΐιβ Μβάίφγοί αηά Νβοΐιβϋβηίο 
βροοίιβ οί ΟΓθβΙε ϋΙβΓ&ίιιτβ. 

Τ1ΐ6 «ϋβΐίιι^ιιίβΐιβά ΗβΠβηΐβΙ;, ϋιβ Μ&Γς[ΐιί8 άβ ^η6τ1x 
άθ θ&ίηί-Ηί1αίΓ6, ριιύΙΪΒΐιβά Ι&βΐ; γβατ, ίη Ρ&τίβ, α ΕΓβηβΙι 
(Γ&ηβίΑϋοη, ^Μοίι βΐίοϋβά, ίη ίανοΓ οί Μ. Βίίεβί&δ'β ^ΟΓΐε, 
βο Ιλί^Ιλ αη ορίηίοη ίΓοιη ίΐιοβθ ^1ιο Ιιαά οοοαβίοη ίο οοιη- 
ιηβαΐ οη ϋ, ί^αί '^ Εοιύάβ Ια&τβά " Καβ ύββη ΐηοίπάβά ίη ΙΙιβ 
οββίΑΐ Ιίβί οί Ικ>ο1ε8 ίο 1)6 ρΐαοβά ίη ΙΙιβ ροραΐατ 1ίΙ)ΓαΓί68, 
Αϋά ίο 1)6 ατ^ατάθά αβ ρΓίζββ ίη ί1ΐ6 Ι'ΓβηοΙι Ιι^οόββ. 4 ΡΗΕΡΑΟΕ. 

Α €τβπιΐ2ΐη Ιηιιΐ8ΐΑϋοη βοοη ίοΐΐο νοά ; ϋ ίβ ϋΐ6 ιι70γ1£ 
οί '^ΟΙίΑΐη '^Βξμβτ, νΐιοββ ρτβπι&ίαΓβ άβ&ΙΙι 1ι&8 8ΐηθ6 
Ιβίί ίη ΰιβ γ8ιι]ε8 οί ΗβΙΙβηίο 8β1ιο1&ΤΒ & ^ρ ηοΐ ιβ&άΰγ Ιο 
1)β δΐΐβά πρ. 

Ιη Ιίαΐγ αηά ίη ΒβηπίΑΤ^ ίπϋΐβίΑϋοηΒ Ιιανβ &180 &ρ- 
ρβ&Γβά — ^ίη ϋΐ6 ΐΑϋβτ οουηΐτγ ίτοηι ΰιβ ρβη οί ΡτοίβββΟΓ 
^6&η Ρίο; αηά ϋιβ αηΙΙιοΓ 1ι&8 Ιι&ά ηιΟΓβ 11ι&η οηβ &ρρΰ- 
ο&ϋοη ίοΓ ΙπιηβΙ&ίίοηΒ ϊηίο οΙΙιβΓ 1&η§ιι&§68. 

θο ιαρίά αηά 8θ ηηηβιι&Ι & βαοοβββ οί & ^ογΙ: Λντΐίίβη 
ίη αη ίάίοηι νΜοΙι, Ιο 8&}γ ϋΐ6 Ιβ&βΐ;, δηάβ ηο ρΐαββ ίη 1;1ιβ 
ουιτίουίππι οί ^ηβη! βίαάίββ, ^ουίά, ίη ίΐββίί, Ιι&νβ 1)66η 
Λ ΒύΆ<ήβΏί "^Βτηιύγ ίοΓ Ιΐιίβ Ιτ&ηβΐ&ΐίοη. Βηΐ, πιΟΓβ- \ 
ονβΓ, 1κ)ϋι 1]ΐ6 οπ^ίηαΐ οί Ιιου^β I^&πι8 ρ&βββά ϋιβ 1>68ΐί 
γατί οί Ιιίβ Ιίίβ αηά βηάβά Ιιίβ ά&γβ ίη Εη^ΐαηά, &ηά ουτ 
αηίΙιΟΓ Μηιββίί 1)6οαπΐ6 Ιαιο^τη ίη Ιιοηάοη &8 α ηι&η οί 
1>Ώ8ίη688 Β,ί ήτβί, αηά Ιαΐβτ οη &8 α πιαη οί 1β1^;6Γ8 αΐδο. 

Μ. Βί]]:6ΐ&8, τ^ΜΙβ ΒΛοήΆοίη^ ίο Ηβπηβθ, (Ιιβ ρΐΌηιοΙβΓ 
οί οοηιηιβΓββ, ^&8 ίαίίΐιίαΐ ίο ϊή,β §οά Ώηάβτ Ιιίβ ηο Ιβδβ 
^Ιοήοηβ &ϋΓίΙ)ΐιί6 οί ρΓοίβοίοΓ οί Ιβατηίη^. ΡοΙΙο^^^ 
πρ, ίη ϋιίθ Γββρβοί;, α ίαππΐ^ Ιταάίΐίοη, αηά 1)€ίη^ ρΓΟπιρίβά 
1>7 ΙιβΓβάϋΑΓγ ίαίβηΐ;, Ιιβ βοοη ηιαάβ α 1>6^ηηίη^ ίη ροβ^ι^, 
αηά α οοΐΐβοϋοη οί Ιιίβ β&ΓΐίβΓ νβΓββδ ^αβ ρήηΐβά ίη 1862 
ίη Ιιοηάοη. Τβη ^β&τβ ΙαΙβΓ οηοίΙιβΓ ίηβί&ΐίπιβηΐ οί οο- 
οαβίοηαΐ ρίβοββ ι^&β ίβδίιβά λϊ Αίΐιβηβ, ίηοίηάίη^ ΐΓ&ηβΙα- 
(ίοηβ ίηίο ηιοάβΐΏ ΟΓββΙε οί ίΐιβ 8ίχΐ1ι Βοο^ οί 11ΐ6 '^ Οάγβ- 
ββ7,"•ί1ιβ ΟβΓάβη βοβηβ οί Οοβίΐιβ'β **ϊ'λιι81;," β,ηά α 
1χιιηΐ0Γ0ΐΐ8 ίίταάβ, βηίίίΐβά "Τΐιβ ΟΓββΙίβ οί Οΐά." ΤΜβ 
ΐΛϋβτ ροβηι \ν&8 ίπιηβΐ&ίβά ίηίο Οβηηαη Ι)^ Α. ΕΙΙίβδβη 
(*'Μ&£;&ζίηθ ίύτ άίβ ΙΛϋβταίχα άββ Ατιβί&ηάβδ," νοί. 
Ιχν). 

Βυί ίΙιίΒ ίηηαίβ ίβηάβηο^ ίοττ&Γά ροβίίο ριιτ8ηίί8 ίη 
ηο 'πΛγ ίπιρβάθά ϋιβ άβνβίορηιβηί οί πιΟΓβ 8θΜ βοΐιοΐατίγ 
ςηαΐίίίθβ. ΡΚΕΡΑΟΈ. 5 

Ιη ίββΰίη^ α Ογθθ^ 1τ&η8ΐΑΐίοη οί Μ. Έ^^θγ'θ 688&7 
'Όη ίΐιβ Ιαιι^&§6 &η(1 Ν&11οηα1ϋ;}Γ οί ίΐιβ Μοάβηι 
ΟΓββΙκ" (Ι^οηάοη, 1864), Μ. Βϋεβίω Ββί ίοτίΐι ΙηΒ ορίη- 
ίοηβ 08 ίο ίΐιβ νβχβά αηά βϋΐΐ πηβοίγβά ςιιββϋοη οί βίγΐβ 
αηά άβ^τββ οί ριιτϋ^ ίο 1>6 απηβά αί ίη Ιΐιβ ττήϋβη Ι&η- 
\ ^ιΐ8^β οί 1ο-ά&7. Αηά ίη 1871 Ιιβ ραΙ)1ί3ΐΐ6ά α Ιβοίτιτο 

οη '^ΜβάίβθΥ&Ι αηά Ββοβηΐ; Ογθθ^ ΙιϋιβΓ&Ιαιτβ " ^Μοίι Ιιβ 
Ιιαά άβΙίγβΓβά άϊ ίΐιβ ΗβΠβηιο Οοΐΐβ^β ίη Ιιοηάοη. 

Το (Ιιβ ριιτδτιϋ; οί βιιοΐι Γβββατοΐιββ Ιιβ ηο^ αρρίίβά 
Μιη3β1ί ^1;Ιι ΐηοτβ&δίη^ ρβΓββνβΓ&ηοβ ; αηά ίν^ο ^βατθ 
ΙαΙβΓ, ^Μίθ θίίΐΐ ίη ϊΥϊβ ριίπιβ οί Ηίβ, Ιιβ ^αβ βη&Μβά — 
ΙίΑρρϋγ ίοΓ Ογ66^ ΰίβτ&ίιιτθ ηο Ιβββ (Ιι&η ίοΓ Μπιββίί — ίο 
τβ&ΐίζβ Μβ άββίτβ αηά ηΐϋηιαίβ αίηι ίη (ΙιίΒ άίτβοϋοη. 
^ ΑΙ)&ηάοη1ο^ οοπιπιβΓΟβ, ίΓοπι ι^ΜοΙι Ιιβ Ιι&ά άβήνβά βηοΐι 
* 1)βη6&1» οί ίηάβρβηάβηοβ αηά οοηιίοΗ αβ οαη αίοηβ τβη- 

άβΓ ίΐί&ί τοο&ϋοη αίίτ&βϋτβ ίο πιβη οί Ιιί^ΙιβΓ ουίΐυτβ, Ιιβ 
τβΐϊατηβά ίο ΟΓββββ, αηά Ιιαβ βίηββ άβνο^βά Ιιίπιββίί βχβΐη- 
βίγβΐ^ Ιο ΙϋΰΤϋΙπΓβ. 

Ιη 1874 Ιιβ ρηΙ>1ίβ1ιβά & βΙιογΙ; 1>υ1; Υβτ^τ ΓβπιατΙαιΜβ 
ββ8&7 οη ϋιβ ρο1ί1;ίο&1 βίαΐυβ οί (Ιιβ Ογ66^ οί Β}Γζαη(ίτιηι 
«ηά ϋιβίτ ίηβαβηββ οη ηιβάίβθγαΐ βαΙΙπίΓβ ίη Εατορβ. 
Τΐιίβ νοΓίε, ϋιβ 8ηΙ)9ΐ&ηοβ οί ^Μοίι τταβ δτβ^ άβΙΐΥβΓβά ίη 
ΰΐΓββ ΙοοΙαΓββ ίο ίΐιβ Ογ66^ Θ^Πο^οβ 9,ί Ματββίΐΐββ, &(- 
ίηβίθά οοηβίάβΓαΜβ αίίβηίίοη 1>ο1;]ι ίη Ρταηοβ &ηά ΟβΓ- 
ιη&ηγ. Ιη ίΐιβ ίοηηβΓ οοαηΐτ^ ^^ ^^ ^^ ^^^^ ίτ&ηβίαίβά 
1>3γΜ. Εηήΐβ Ι/β^&ηά (^^ Ι^ββ ΟΓβοβ &η Μογβη Α^, £ΐηάβ 
ΙιίβίοΓίςηβ " ; Ρατίβ, Μαίβοηηβαγβ), αηά ίη 1878 α €^γ- 
πΐΑη (ιαηβίΑΐίοη αρρβατβά ίΓοπι ίΐιβ ρβη οί ΡτοίβββοΓ 

'^Β^βΓ, ^Μοίΐ Πΐβί \νίϋΐ Μ^ΐΐ ρΓ&Ιβθ ίΓΟΠΙ ΡτοίβββΟΓ Ρ. 

Ηίηοΐι ίη ίΐΐθ '^ΜίίίΙιβίΙιιη^βη ατιβ άβΓ ΜβΙοιίβοΙιβη Ιϋ- 

Βιι( ίΐιβ ηιοβΐ ίπιροΗ&ηΙ;, ίΐιιιβ ίατ, αηά ίοΓ Εης^ΐίβΐιηιβη 
ρβτΐιβρβ ίΐιβ πιοβί ίηίβΓββϋη^, ρΓοάηοίίοη οί οητ &α(1ΐ0Γ, β ΡΒΈΡΑΟε. 

^6 Ιιίβ ιηβίήοαΐ ίταηδίαϋοηβ οί ββνβΓοΙ οί βΙίΕίεββρβατθ^β 
ρ1&78. Ιη ίΙιΐΒ 1ΐ6 Ιι&β άΐδρί&γβά οοηβυιηιη&ΐιβ β]{:ί11 ίη 

ν6Γ8ίβθ£ΐίΐ011, ^βΒ,ί Γ63011Γ0β &η<1 ΠΙ&δΙβΓγ οί 1&η^11&^6, & 

Πλοδί; ίηϋιη&ίβ αοςιιαπιΐ&ιιοβ τ\Γϋ;1ι ίΐιβ ίηίήοαοίββ οί ίΐιβ 
^βΒ,ί (Ιταιη&ϋβΐ;, οχιά & ίΙιΟΓοη^Ιι αρρΓβοί&ϋοπ οί ϋιβ 
1>6&ιιίΐθ8 &ηά 8ΐιΙ>1;ί1ϋ68 οί Ιιίδ ίάίοιη, τ^ΜβΙι ίο α ΟΓββΙι: 
ίΓ&η8ΐ&ίθΓ οίίβη ρΓθ8βηί3 άί£6ΐι1ϋθ8 &1ιηο8ί ίηβιιρβΓ&Μθ. 
"Κοιηβο βηά ^ιι1^β1;," "Οίΐιβίΐο," &ηά <'Κίη§ Ιλλγ" 
ΎΤ&τβ ριιΜίβΙιβά αί Αϋιβηβ (Εοηάοη, Τ^ίΐΐίαιηδ & Νοτ- 
ξΒ,ίο)^ άπα & ββοοηά νοίυιηβ^ οοηίαίηΐη^ ^'ΗαιηΙβί" &ηά 
*' Μ&ο1)6ί1ι,^' 18 απηοηποβά. 

ΊΊιβ οοηίίηηβά 8ηοο688 ^Μοίι ΙΙιβ ρΓβνιοτιβ αΐ^βιηρΐ» 
οί οιΐΓ απίΙιΟΓ ιηβΐ; τ^τϋΐι 1ι&3 1>66η βιιτρ&βδβά ]}γ Ιϊχβ ^οτΐε, 

1>6ίθΓβ 118, ρ088683ίη§ &3 ίί άθβ8 ίΥϊβ ΛάάϊύΟΏΛΐ ΊΧΧβήί οί 

οοιηρίβίβ οΐΊ^ίηαΙϋ^. 

ΤΙΐθ θΙιογΙ; ίηϋιη&ϋοη ρΓβί&ίΟΓγ ίο ίΐιβ βτθί οΙι&ρίβΓ 
ιη&7, ίη ί&οί, 1>6 οοηδίάβΓβά οηΐγ &8 α ηον6ΐί8ί^8 άβνΐοβ. 
Ιί 18 ίηιβ ΐη 8ηΙ)3ί&η66 ; 1>π1; ΙΙιβ πι&ηιΐ8θτίρί ηοίββ Ιβίί 
1)3Γί1ιβ ρΓΟΙοίτρβ οί "ΙίΟτιΜδ Ι^&τω" νβΓβ οί ίΐιβ τηο8ί 
βίβιηβηί&τγ &ηά πιβα^βΓ άββοήρϋοη, αηά οατ αιιίΙιΟΓ 1ι&8 
ΟΓβαίβά 1>οί]ι ίΐιβ 8πηρ1θ 1)ΐιί ίηίβΓβδίίη^ ρίοί ^Ιιιοΐι βχίβίβ 
ίη ίΐΐθ ^ογΙς &ηά πΐ08ί οί ίΐιβ ρ6Γ3οη8 οί ίΐιβ βίοτγ. 

ΝβΥβΓίΙιβΙβδβ Ιιβ 1ι&8 βαοοββάβά ίη άίβ&ρρβ&τίη^ βο 
οοιηρίβίβΐγ 1>6ΐιίηά ίΐιβ ίπιρβηοη&ίίοη οί Μβ ΙιβΓΟ, ^1ιο ίβ 
άβΐίηβαίβά ίη 80 ατίΐββδ αηά γβί 80 νίνίά & πιαηηβΓ, ίΐι&ί 
ίΐΐθ ίίιηίά, 8,\ν]£ν»Γά, &ηά ηοί ονβΓ-τήηηίη§, γβί β^ιηρα- 
ίΐιβίίο αηά ί&ΙΙεαίίγβ Ι<οα]ϊ:ί8, πιίβίβ&άβ ίΐιβ ΓβαάβΓ ίηίο ίΐιβ 
1)6ΐί6ί ίΐιαί Ιιβ 18 αβίΰ&Πγ Ιίδίβηίη^ Ιο ίΐΐθ βίιηρίβ ηαπα- 
ϋνβ οί ίΐιβ οΐά ιηβΓοΙι&ηί. 

Τΐιβ ζΤΛΟβ αηά ίΐιβ ίτββ ήογτ οί ίΐιβ βί γΐβ ΓβηάθΓ ίί — 
βνβη ίοΓ ί1ΐ086 'ν^ΐιο Π1&7 άίίίβΓ οη ρατίίοιιΐ&τ ροίηίβ — α 
ηιοάβΐ οί τ^ΐι&ί ΤΩ&γ 1)β οοηβίάβΓβά ίΐιβ ιιη&β^βοίβά ωιά 
ηοπη»! οοηάίϋοη οί ϋιβ 0γ66^ οί ίο-άα^. Αηά, ϋιβτβ- ι ΡΚΒΡΑΟΒ. 7 

ί ίΟΓβ, Ιΐιβ θγΐΐο^οβ ίοΓ ίΐιβ Ρτορ&^ϋοη οί ΟΓββΙε Ι^ϋβια- 
- 1;ιιτ8 Ιι&νβ αάορίβά *^ Ιιοπίάβ ΙαιίΒβ " β3 & Γ6Εάίη^-1>οο1ε ίη 
ϋιβίτ βοΐιοοίβ. 

Τβΐ; ίΐιβ άβϋηβ&ϋοη οί οΙΐίΐταοίβΓ ίβ Ιίίβϋΐ^β, ϊϊϊβ άβ- 
ββπρϋοηβ νΐνίά, αηά ϋιβ ^Ιιοΐβ βοοηοιηγ οί ΰιβ τ^ογΙ^ 
ί βΙάΠίαΙ. ΤΓβ οαη ηοί βρβαΐ^ οί ϋβ ρίοΐ), ίοΓ ϋ Ιι&3 ΙΐΑΓάΙγ 
&ηγ. Βιιί 1;1ΐ6 Βίοτγ, ^Μοίι ίβ βαΐΐβΐι&ιιϋ&ΐΐγ & ίταβ οηβ, 
18 άπιπι&ΐίο αηά βϋττΐη^. Ιιοιιΐάβ Ιι&ταβ Πν63 ίη ίΐιβ 
ιηοβΐ; βΥβηΙίιιΙ ρβήοά οί ιηοάβηι θΓββΙε ΜθΙογ^ — ^<ί1ιβ "ν^βτ 
οί ϋΙ)βΓ&ϋοη ; αηά, αΐΐΐιοιι^ΐι, 1>ο{;1ι 1>7 ίβιηρβΓ&ιιιβιιΙ; &ηά 
/ (άπηιιηβ^&ηοββ, Ιιβ ίβ ρΓβοΙπάβά ίΓοιη ίοΜη^ αα αοϋνο 
ραχί ίη ϋιβ Ιίίθ-αηά-άβαίΐι βίτυ^^ΐβ ίη ^Μοίι ίΐιβ ΟΓββΙ^ 
η&ϋοη τν^αβ Ιιΐιβη βης^βά, Ιιβ ίβ α θΐι^ίβΓβΓ ίιοηι ί1;8 οοηββ- 
ςηβηοββ, αηά & ίαίυιίυΐ η&τταίοΓ οί ^]1β ΙιβΓοίο άββάβ αηά 
ϋΐ6 ιη&τίττάοπι οί Ιιίβ οοηη^Γ^ηιβη. Ηίβ ίβ οβΓίι&ίηΙγ ηοΐ; 
(Ιιβ ηοΙ>ΐ68ί οί οΙιατ&οΙβΓθ, 1>ιι1 ρβΓίιβρβ οη ίΐι&ί αοοοιιηΐ; Ιιθ 
86Γ768 ϋιβ ΙιβϋβΓ ίχ> άβπιοηβϋτ&ίβ ϋιβ ΙιβΓοίβηι οί 1;1ΐ036 
«τοιιηά 1ιίπι« 

ΤΙιοβθ τ^ΐιο ατβ ιιηαοςιίΑίηΙιβά \^<;1ι ^]1θ ^οιίεβ, ηοί οί 
Οιββίι: Ιιίβίοιίαηβ αίοηβ, 1)η1ί οί ΒΙαςηί^Γβ, Γίη1&}Γ, Οογ- 
άοη, ΟβΓΥίηυβ, &ηά ΗβτΙζΙ>θΓ^, οαη Ιι&ΓάΙ^ τβαΐίζβ ίΐιβ 
ΒΐιρβΓίιιιπιαη βί[οτί8 αηά βαοηδοββ -^ίΥι ντίήοίι ϋιβ θτββίεβ 
ϋοΙιίθΥβά βτβη ϋιβ Ιίΐ^^ΐβ ίΐιβγ ηο¥Γ ροβββββ ; ίΐιβγ οαη 
Ιιβιάΐ^ οοηββίνβ νΐι&ί ήγβΓβ οί 1)1οο(1 αηά νήΜΛ ηι^τίαάβ 
οί τΐοΐίιηβ Τιιτίάβΐι ίβΓΟοϋ^τ — ^ϋιβη βϋΐΐ υηίηιρ&ίτβά 1>7 
βζΙίΑίιβϋοη, &ηά πητββίτ&ίηβά 1>7 Ευτορβαη ίηίβΓίβΓβηοβ 
—^ζΛοτίβά 88 ΙΙιβ ρήοβ οί ΙΙάΙ «πιλΆ οοηοβββίοη. 

α ίθ ηβοβββ&τγ ^ αάάτβββ Ιΐιίβ ΓβπιίηάβΓ ίο Ιΐιοββ Γβαά- 
βπ οί ϋΐθ ίοΠο^γίη^ Ρ&£;θ8 -νν^Ιιο πια^ ίββΐ ίηοΐίηβά. ίο ί&χ 
011Γ ιιαϋιΟΓ ¥άΰλ βχ&^^^τΛύοη, Ηθ 1ι&3 βπβά, ίηάββά, 
1>ΐΕί, 118 ϋ ^118 η&ΙοΓ&Ι Ιο βχρβοί ίτοπι Ιιίηι, Ιιβ 1ι&8 βιτβά 
οη ϋΐ6 βίάβ οί ηιοάβΓΑϋοη. 

Ηίβ 1Ι70Γ1: ίβ, οη ίΐΐθ τν^ΐιοΐθ, βοηιρηίοτιβΐ^ Ιηιβ ίο ϊηα- 8 ΡΚΕΓΑΟΕ. 

ίοήο ίαοίβ. Τβΐ; ϋ οαη Ιι&τάΐγ 1)6 οαΐΐβά αη Μβίοηβ&Ι 
Γοπι&ιιοβ. α 18 Γ&{;]ΐ6Γ Λ ^αρΜο ηαπαϋνο οί ίηάίνίάιι&Ι 
6χρ6ή6ηο68 άιιηη^ ϋιιΐ68 οί ^βαί η&ϋοηβΐ οοηνιιΐθίοηβ, 
γβΓ^πιηοΙι αΐάη ίο ίΐιβ ^^Βοιηοηβ Ν&ϋοη&αχ'^ οί Έτοί^- \ 
ιη&ηη-ΟΙιαίΏαιι. 

α ΊηΒ,γ ηοί 1)6 αιηίββ V) ο£ί6Γ, αί ^ϊή3 8ί&^6 οί ουτ γ6- 
ιηατ]^, & Ύβτγ θποοίηοί αοοοαηΐ; οί Ν6θ1ιβ1ΐ6ηίβ Γοιη&ηοβ- 
τττίϋη^. ^76 ο&η ηοΐ Γθί6Γ ίΐιβ ΓβαάβΓ ίο αηγ 8&ί6 ^ιύάβ 
οη ίΜβ ροίηί. Τΐιο 1&ί68ί αίίβιηρί αί α ΙιίβίοΓγ οί ιηοά6τιι 
0Γ66ΐί ΙϋβΓ&Ιιιτβ — ίΐι&ί οί Μ. Β8ΐι§&1)ί8, ηο^ θΓ66ΐε 6η- 
νθ7 &ί ΒβΓίίη, αηά οηβ οί 1;1ΐ6 ιηοδί 1)ΐϋ1ι&ηί ροβίβ αηά 
&ιιί]ΐ0Γ8 11ΐ6 Ιοδΐ; ^βηβΓ&ίιοη Ιιαβ ριοάιιοβά — οαη Ιιατάΐ^τ 1)6 
601181(1616(1 α Γ6ΐί&1)ΐ6 &ιΐ(1 86ί6η1;ίδο ΐΓ6&1;ί86. Τΐιβ απίΙιοΓ 

Μπίδβΐί &0]αΐ0^ΐ6(1^68 ίη 1ΐί8 ρΓβί&06 ίΙίΕί 1ΐ6 0ΟΠΐρ086ά Η 

1ι&8ίΐΐ7 &ιΐ(1 ίΓΟίη ιιιΐ(1ί§6β1;6ά ηό1;68. ΑηοίΙιβΓ ^ογΙ^ ίη 
06πηαη, 1>7Η6ΐτ Νίοοία^» ίβ ^οί ιηοΓ6 ίΐιαη & Γα1;]ΐ6Γ ΐηοο.- 
1ΐ6Γ6ηί οαί&ΐο^β. Τ1ι6^^0οιιγ8 (1θ Ιιϋ;ίΟΓ&1;υΓ6 θΓ6ος[ΐΐ6 
ΜοάβΓπβ'* (Θ«ηΟΥ6, 1828), \>γ Βίζο Νέιοιιΐοβ, ίΐιοιι^ΐι 
6Χ06ΐΐ6ηί 08 ίατ 08 ίί ^68, 18 οπί οί άαίθ. Αηά Μ. Οί- 

ά6Γ8 ί^Ο Π1&8ΐ;6Γΐ7 θ6Γί68 Οί ' ' £ίΐΐά68 811Τ 1& ΙιίίίέΓ&ίΐΙΙβ 

(5Γ6οςη6 Μο(1βΓηθ " (Ραπ8, 18ββ 8ηά 1878), ί1ΐ6 ίοπη6Γ 
οί τ^ΜοΙι 7Γ&8 'ΌοτΐΓθηηέ6 βη 1864, ρ&Γ ΓΑο&άέηιί6 άββ 

Ιη80Τίρίί0Ι18 61; Β6ΐΐ68-Ιί6ίίΤ68," Γ6ί6Γ Πΐί1ΐ6Γ ίΟ Π16άί»Υ&1 

Οτββίί ΰ1;6Γ&ίυΓ6. Αη ΐλ606ρί&1)ΐ6 &οοοιιηί οί τ^Ιι&Ι; Ιι&β 
8ίη66 1)66η &οοοπιρ1ί8ΐΐ6ά βίίΐΐ Γ6ΐη&ίηθ & ά68ί(ΐ6τ&ίιιιη, 
&η(1, ίη οοπιρίΐίη^ ί1ΐ686 ίβνί ηοΐ68, 7Γ6 ϋιου^ΐιί ^6 οοηΐά 
άο ηο Ιΰβίιίβτ ίΐι&η ίοΐΐο^ ίΐιβ 1ίη68 80 &1)ΐ7 ίτ&οβά οηί 1)7 
ϋΐ6 ΐΛί6 ΡΓθί688θΓ νΤίΠίωη νΓβ§η6Γ. 

Ιί 7Γ&8 1)ηί η&ίυταΐ ίΐιαί ί1ΐ6 6Υ6ηί8 οί ίΐΐθ Ιΐ6Υθ1ηίίοη 
8ΐιου1(1 Ιιαγβ 86ΓΥ6ά &8 1;]ΐ6 ί1ΐ6ΐη6 οί &1ηΐ08ί 6Υ617 8αοο688- 
ίηΐ ιηο(ΐ6ηι ΟΓββΙε ηοΥ6ΐ. ΤΙι&Ι; 6ροο1ι 18 ί]ΐ6 οη6 -^Ιιίοΐι 
ο^ΒΕ6Γ8 αη ίη6χ1ι&\ΐ8ίίΙ)ΐ6 8ίθΓ6 οί ίΐιτίΐΐίη^ 6ρί8θά68; ^τΐιίοΐι 
1ι&8 ΐ6ίί ί1ΐ6 ιηοδί γίγί(1 &η(1 Ι&βίία^ ίηιρΓ688ίοη8 οη ίΐιβ ΡΒΕΡΑΟΕ. 9 

ιηίηάβ οί ^Ιιβ ρβορίβ, αηά ττΐιίοΐι Ιιαβ ίαββά αηά Γβίοηηβά 
η&ίίοηαΐ Ηίβ αηά βΙιαπιοίβΓ. 

θϋΐΐ, ί1 ίβ ηοί ρο38ίΙ)ΐ6 ίο οϋβ ιηιιβίι ίη ίΐιίβ 1)Γ&ιιοΙλ οί 

Ι ΝβοΙιβΠβηιο ΙϋβΓ&ίατβ ; ηοΓ τ^αβ ϋ ίο 1)6 βχρβοίβά Ιΐι&ύ 
ηοτβΐ-τττίϋη^, ^ΜοΙι ΐβ ίη &11 οοπηίτίβδ Ιΐιβ Ιηχχιτίαηΐ; απά 

ρ 8ηρ6Γ&1)τυΐ(1&η1; βΜοΓββοβηβθ οί ΙβϋβΓβ, αηά τ^ΐιίοΐι ρΓβ- 
8αρρο868 α Ιατ^β αηά τν^βαϋΐι^ οΐτοΐβ οί ΓβαάβΓβ, βΐιουΐά 
1ι&Τ6 ρΓβοβάβά ίη ΟΓββοβ ϋιβ αρρβ&ταηοβ οί οίΙιβΓ ίοπηβ 
οί 1ί1»Γ&1;υΓ6 οί & ιηοΓβ 8ΐιΙ)3ΐ;&ηίί&1 οΙι&Γβ,οίβΓ &ιιά α ιηοΓβ 
ρΓ639ίη^ ηββά. Τΐιβ Ιονβ οί ίΐιβ Ιϊβ&πίίίιιΐ, ίοΓ 1)β8,ιι1;7'8 
8&^6 βίοηβ) αηά ίοΓ ίΐιβ ρΐβ&βυτβ ϋ ρΓοοιίΓββ, οαη οηΐ^ 1)6 
Αβνβίορβά 1>7 θίοι/ν- ά6^669 άπα Ι)^ ίΐιβ ρΓβναΙβηοβ οί 

6&86. 

Ροβίίο ηαιταϋνβ, ΙιΟ'ν^βνβΓ, βρπιιι^ υρ Β,ί α νβΓγ ΒΒΐΙγ 
8ΐί&^ οί ιηοάβηι ΟΓββΙε ΠίβΓαΙιΐΓβ, βοιηβ οί ίΐιβ βατίίββΐ; 
ηα^οη&Ι βοη^β, βΐϋΐ ίη ίΐιβ πιοιιίΐιβ οί ίΐιβ ρβορίβ, ά&ύηξ 
88 ί&Γ 1)&ο1: 08 ίπυηβάί&ίβΐγ οίίβΓ ίΐιβ ίαΐΐ οί Οοηδίαηίί• 
ηορίβ (α. Ό, 1453). Αηά, 8ίηοβ ίΐιβη, 1;1ΐ6 τ^ΐιοΐβ Ιίίβ αηά 
γϊ^Γ οί ίΐιβ ηαίίοη Ιιαβ 1)66η τ^ύβοίβά αηά ηηΓΐ;υΓ6ά \)γ 
ϋιοββ ^ρΌηά αηά Ιηιΐ^ βρίο βοη^, τ^ΐιίοΐι ίοπη ίΐιβ Ιβχΐ; 
οί ϋιβ 1Ι70Γ1&9 οί Ι'&ηήβΙ, ΜατοβΠηβ, Τοπιαββο, αηά Ραβ- 

Βαί άτίίβίίο ρτοββ αηά δοίίοη 'ντΓίϋη^ Ιι&β Ιιατάΐγ γβί 
1>6βη ίιι11}Γ άθτθίορβά ίη πιοάβπι ΟΓββοβ. Τ1ΐ08β ^1ιο 
ιη&7 1>6 Βοίά ίο Ιι&νβ ΓβαΙΙγ ιηίΓοάηοβά ίί απιοη^ υβ ατθ 
Ιίίβ 1>ΐΌΐ;]ΐ6Γ8 ΑΙβχαηάβΓ αηά Ραηα^οίί8 θοηΐζοβ, "^Ιιο 

ι Αοιιτίβΐιβά άητίη^ ίΐιβ άΐ8ίιιτΙ>6(1 ίίπΐ63 ίηυηβάίαίβΐγ ίοΐ- 

1 Ιονίη^τ ΰιβ Ββγοίυϋοη. 

Τΐιβ άίτβοίίοη οί ίΐιβ αβαΐΓθ οί ίΐιβ βί&ίβ αηά ίΐΐθ 

ί £;α!ά&ηο6 οί ρυΙ>1ίο ορίηίοη, βυοίι &8 ίΐιβη βζίδίβά, ηβοβδ- 
9»3ή1γίβ11 ίο ίΐΐθ &1πΐ08ί 6χβ1\ΐ8ίνβ ]{:66ρ1η^, ηοί οί ίτ&ίηβά 
Βί&ί68ΐη6η, 1>ιιί οί ίΐιβββ ίβ^ πιβη ^Ιιο Ιιβά αίί&ίηβά ίο 
•οιηβ 1ίί€Γ&ΐ7 βπήηβηοβ ; &ηά ίΐιβ ίι^ο 1)Γθί]ιβΓ8 θουίζοβ, 10 ΡΚΕΡΑΟΕ. 

\)&Ώξζ 6ηάο\76ά ΐ¥ϋ1ι Γβτη&τΙ^ι&Μβ ρο6ΐ:ίο ίαίβη^β, οοιιΐά 
ηοΐ Ιιβίρ 1)6ίη§ ροΐίϋοίαηβ γ&1;Ιι6γ Ιΐι&η ροβίβ. ΤΙιβΓβ 

βχίβΐβ, ίΙ^βΓβίΟΓβ, ΗίΛΙβ Οί ίΐΐβίτ ρΓ086 ΟΓ νβΓ8β τ?1ήο1ι άοβ3 

ηοΐ αίιη άίτβοϋγ αί βοιηβ ροΐίίίοαΐ ο\)}βοί. 

ΑΙβχ&ηάβΓ 8οιι1;ζο8 ββρβοί&ΙΙγ τ^αβ α ιη&η οί Γοτβ ^η- 
1113 &3 & ροβΐ;, αηά Ιιίβ νβΓβββ, ηοί^ίΐιβί&ιιάίη^ ίΐιβίτ ίιτβ- 
άββιη&Μγ ί&ούίοαβ Ιθπάβηογ, Γβιη&ίη ίο ΙΙήβ ά&γ ϋιβ ιηοβί 
ίτββίι &ηά Βίίηιη^ οί ΝβοΙιβΠβηίο πιβίτίοαΐ ^«πϋίη^. Ηβ 
ΤΓ&3 & ιη&8ΐ6Γ οί 1&η§ιΐ8.§6, αηά Ιιίβ θ&ϋτίο&Ι αβηιηβη ^08 
ίΐΐθ ιηοβί άΓβαάβά ροΐίίίοβ,ΐ ^ν^βαροη οί Ιΐιοββ άαγβ. 

11 Τ7&8 ίη βαοΐι & θρίτϋ 8ΐιά \^ϋι δίιηίΙ&Γ όϊ)}βοί8 ΙίΐΒ,ί 
Υϊβ οοηοθίνβά "Τΐιβ Εχίΐβ οί 1831" (ρυΙ)1ί8ΐιβά 1835), 
τγΜοΙι 18 ιηοΓθ οί α ροΐίϋοαΐ ββΒ&γ Ιΐιαη α ρυτθ τ?0Γΐε οί 
δοίίοη. Τΐιβ αηΙΙιΟΓ αρροΓΟπϋγ τ^&β ηοί οοηοβπιβά ^νίίΐι 
ίΥιβ οή&ηοίβΤΒ τ^ΜοΙι Ιΐ6 ρτβββηΐβά Ιο ΙΙιθ τβαάθΓ, 1)ΐι1; 
υββά ίΐιβιη βίιηρίγ ίο οοηνβγ Ιιίβ οι?πι ροΐίίίοαΐ ίΐιβοπββ. 
ΤΙιβ ΙιβΓο 18 ^βΠ άβΐίηβ&ίβά; 1>ιιί Αδραβία, ίΐιβ ΙιβΓοίηθ, ίβ 
& Τ7β&]£ ΟΓβαίητθ, αηά άθ68 ηοί οοουργ ιηυοίι οί ίΐιβ Γβαά- 
6γ'8 &1;ί6η1;ίοη. 

8ίιηί1»Γ ίη ίβηάβηογ ίβ ίΐιβ "Ιίβαηάτοβ" (1834) οί ίΙΐΘ 
βΙάβΓ 1)Γθ1;]ΐ6Γ Ραη&^οίί8, ττΐιο, Ιιο^ν^βνβΓ, αάορίβά ίΐιβ 
ιηοηοίοηοαβ αηά ίεάίοαθ ίοηη οί βρίδίοΐ&τγ η&ττ&ίίνβ, ίη 
οίοδβ ίιηίί&ίίοη οί "ννβΓίΙιβΓ &ηά ίΐιβ I^6^;ί6^8 οί ^&^οι)ο 
Οιϋβ. !^6&ιιάΐΌ8 ίβ άίβοοηίβηίβά τνίίΐι Μιηββίί &ηά ίΐιβ 
οίτουιηβί&ηοβδ οί Ιιίβ οοιιηίτγ ; ηοΓ ίβ Ιιβ ιηοΓβ ίοΓίιιη&ίβ 
ίη Ιονβ. ΕοΓ ΟοΓ&ϋα, ίο τ?1ιοπι 1ΐ6 ^&8 αίί&οΐιβά ίη 
γοιιίΐι, Ιιβ ηοτ7 ΰηάβ ίΐιβ πιοίΙιβΓ οί & Ιατ^ ί&ηιίΐγ ; αη4 
ίΐιβγ 1)οί]ι άίβ ττίίΐιοιιί ιηββίίη^ ίη ίΜβ Ιίίβ ΐ¥ίί1ι ϋιβ Ιι&ρ- 
ρίηβδβ ίΐιβγ δου^ΐιί ίοΓ. 01ι. Α. Βι&ηάίββ, ίη Ιιίβ ^^Μίί- 
ίΐιβίΐυη^βη ααδ Οήβοΐιβηΐ&ηά " (1842), ^νββ & ίυΐΐ αη&Ι^- 
βίβ οί ίΜβ τ7ογ]^, τ?ΙιίοΙι Ιαοΐω αοίίοη 1>ιιί ίβ ίηΐΐ οί βηβ 
ρ&88&§68 αηά άββοήρίίοηδ οίίβη 1>θ&ηίίία1. 

θηοΐι 8ΓΘ ίΐιβ ρΓοββ ^ν^ήίίη^β οί ίΐιβ ίνο δοιιΐζοβ, ινίιο. ! ΡΒΕΡΑΟΚ 11 

&1ϋιοΐ]§1ι ϋΐθ7 ρΓοάιιοθά ίη1;βΓ6θϋη^ ϋιβοτβϋοαΐ 688878 
Γ&ϋιβτ ίΐι&η Γβ&Ι τ?ογ]» οί ΰοΐΐοη, γβΐ Ιι&νβ ιηαΓΐ{:6ά οηί; 
ϋιβ Ιίηβ Ιο 1)6 ίοΠονβά 1)7 1;1ΐ086 οί ίΐιβίτ 81ιοο6880Γ3 τγΙιο 
ΐ70ΐι1<1 0Γ6&16 δοιηβίΐιίη^ οί &η οΐΊ§ίιΐ8,1 αηά ^βηυίηβ οΐι&τ- 
&6ΐ6Γ. Τ1ΐ67 οοη&ιβά Ιΐιβπίδβίνβδ Ιο Ιΐιβ ϋίβ οί ϋΐθ η&- 
(ίοη ; ί1ιβ7 ^βΓβ ίιηΙ)ΐιβά '^ίΐι ίίβ ίπκϋύίοηβ, &η<1 1]ΐ67 
Ιοοίε ϋιβίτ οΙιαΓ&οίβιβ ίΓΟίη ίΐιβ ρβορίθ αιηοη^ τ?1ιοιη ϋΐθ7 
1ίτ6ά. Τ1ΐ67 ί&ίΐβά ίη 6ΐαΙ)οπι1;ίοη. Βιιΐ ϋιβΓβ ιν&8 
ηοϋήη^ 1ΐ7ΐ)Γίά, ίποοη^πιουβ, ογ αίίβοΐβά ίη Ιΐιβίτ ιντϋ- 
ίη^Β. 

Τ1ΐ6 αιι^ΙιΟΓ ινίιο ΙΐΑβ βίηοθ ίοΠοττβά οίοβββί ιιροη ϋιβίτ 
1Γ&068 18 Μ. Β&η^&1)ί8, τ?1ΐ086 ρΓοΙίύο ρβη 1ι&8 ^νβη 118 & 
οοηβίάβΓ&Μθ ηιιιηΙ)6Γ οί ιηοΓβ ογ 1688 βΙιοΗ η&π&ϋνββ. 
Ιη ϋΐ6 ''Ρι1ηθ6 οί 1]ΐ6 ΜοΓβα," ΰΐ6 ηιοβΐ πηροΓ^αηί οί 
Ιΐίθηι 1)θϋι ίη 8ΐιΙ)8ί&ηοθ αηά Ι6η^1ι, αηά ινίιίοΐι 1ι&8 1)66η 
ΙτοηβίΑΐβά ίηίο Οβπηαη 1)7 ΕΠίβββη, ]ΐ6 Ιιαβ Μά Ιιίβ ηιίΐι- 
6Γ ίηίήοαίβ ρίοί ίη & πιοβί ίηί6Γβ3ϋη^ 6ροο1ι οί 0Γ66]ε 
πΐ6€ΐίΐΒΥ&1 ΙιίΒΐθΓ7, 1)111; ϋΐ6 άβδοήρΐίοη Ιιβ ^ν68 οί 1;1ΐθ 
οοηάίίίοη οί ίΐιβ Ογ6θ^ οί 1;1ΐ6 ΜοΓβα άηήη^ ίΐιβ ϋήτ- 
^66η11ι 66η1ΐϋΓ7 ίβ πιογθ νίνίά αηά ρο6ΐίο ίΐι&η ]ιί8ΐθΓί6&1ΐ7 

&66ΰΤ&ΐ6. 

Η6 Ιιαβ ίΓ6&ίβ<1 οί Π10Γ6 πλοάθΓη ϋηιββ ίη Ιήβ '^Νο- 
1ιΐΓ7 " βηά ί1ΐ6 'Έχοητβίοη ίο ΡοΓΟβ " ; αηά ίη 1)ο11ι ίΐιβδβ 
1&168 Ιιίβ ρί6ΐτιτ68 οί Θρββίε Ιίίβ οί &1κ)τι1 ϋιίΗ7 ογ ίθΓΐ7 
7β&Γ8 8^ &Γ6 &66ΐΐΓ&1;6 &ηά ρΐβ&βίη^. Ιη 1ιί8 οίΙιβΓ ίαΐββ 

Ιιβ 1108 1)0ΓΓ0\7βά 8αι)^6^^8 ίΓΟΠΙ ίοΓβί^η ρΓθίθί7Ρ68. 

Μ. Β&η^&1)ί8'8 8ΐ;7ί6 ίβ ΰο^^ίη^, ίΐιου^ΐι πιηοΐι ^νβη 
Ιο ΙΙιβ ΓβρΓοάαο^ίοη οί Ο&ΙΙίοίβηιβ ίη ΘΓββΙ^ τ^οΓάβ. £α(; 
1ΐ6 18 & ^οοά οΙ)36ΓνθΓ οί Ιίίβ ρ6ορΐ6, οηά Μβ γίν&6ίΐ7 
βηά ίηίίπιαίβ ]αλο\7ΐ6ά^θ οί &11 Ιίίβ ΟΓίίίΙοββ οί αηίΙιΟΓ- 
βΐιίρ οΑ^βη ιηα1ι:6 ιιβ ίθΓ^6ΐ; ϋίβ ίη1ΐ6Γ6η1; βΐιαίΐο^νπίθββ οί 
Ιιίβ ^θΓ]ς. 

Μ. Ο. Ρ&1«ο1θ£θ8^8 οηΐ7 ηονβΐ, <*Τ1ΐθ ΡαίηΙβΓ," ίβ 12 ΡΒΕΡΑΟε. 

1ίίβ1ίϊ:6 ίη ϋβ άβδοήρϋοηβ, &1>1θ ίη ΰιβ άβΐίηβ&ϋοη οί 
οΥίΒίΛΟίβτ, άπα ριΐΓβ ίη βί^ΐβ. 

Τ1ΐ6 ί&Ιββ οί Μ. Βαιηρ1ΐ08, αηά 68ρ6θί&1ΐ7 Ιιίβ 'Ή&ΙβΙ 
Εββηάί," Ιπ^ηβροΗ ιΐ8 Ιο α ρυτβΐγ ΕΛδΙβπι ττοΓίά. ΎΥίβγ 
&Τ6 οϋβΏ. 1ιιιιηθΓθΐΐ8, &ηά αΐνα^β ΒΜΠίαΙ &ηά 1ϋΐ6 Ιό 
ηαίυτβ ίη Ιΐιβ δοβηββ ίίιβγ άβΒθή\)β. 

Μ. ΑιηΙ)6ΐ1&8'8 ρ&ΐήοϋο ηονβΐ, '^ΠβΙβηα οί Μίΐβίοβ," 
&ηά Μ. 8α1&1)&η<1&'θ ΜβΐΌποαΙ ηονβΐ οη θουΰ, ΊΏ&γ βίβο 
1)6 ιηβηΐίοηβά. 

ΑηοίΙιβΓ 0Γβθ1{: ^βηϋβιη&η, 1οη§ Γββίάβηί ίη Εη^ΐαηά, 
Μ. Θΐ;6ρ1ι&η08 Χβηοδ, Ιιαβ ρΓονβά Ιιίιηββίί ηο 1β88 ρΓθ1ί£ο 
^τϋΐι ίΐιβ ρβη Ιΐιαη αοϋνβ ίη οοπιπίθΓΟβ. '^ΤΙιβ Ββνίΐ ίη 
ΤιΐΓΐε67" (1851) Ιιβ Ιτ&ηβΐ&ίβά 1ιίηΐ86ΐί ίηίο Έη^ΐίδΐι; αηά 
Ιιίβ "ΗβΓοίηβ οί ίΐιβ 0Γ66Ϊ: Κβνοΐυϋοη" (ΙίΟηάοη, 1861) 
18 & ^ΟΓΪ: οί οοη8ίά6Γ&1>ΐ6 πιβήί. Τΐιοιι^ΐι &ί ϋηιβθ οοη- 
ίυββά αηά ηοΐ νβτγ πίθίΐιοάίο&ΐ, Μβ ιντίΐίη^ άίβρί&γ ίαΐ- 
βηΐ αηά ^β&Ι νίν&οίΐ^, &1>οιιηά ίη βχοίίίη^ βοβηββ, αηά 
οοηίαίη 8θπΐ6 βχοβίίβηί ραββα^ββ. 

Υβτγ άί£^θΓ6ηί ίΓοηι &11 ίίβ ρΓβά606880Γ8 18 Μ. Κοίάίβ^θ 
-ν^οΛ, "Τ1ιβΡορβ88 Τθ8ηη&." Τ1ΐ6 8ηΙ>36€ΐ;ί8τιηάουΙ>1»ά- 
17 οηθ τ^ΐιίοΐι ρΓβββηΙ» ξτβ&ί <1ί£Ιοτι11ί68 οί ίτβ&^πιβηΐ;, αηά 
ϋιβ &π11ΐ0Γ 1ι&8 ηοί βΐ^&γβ 1)66η &1>ΐ6 Ιο ανοίά ινίι&ί ιηαγ 
1>6 οοη8ίά6Γ6<1 08 άαη^Γ0ΐΐ8 ^τοιιηά. Βηΐ ίΐιβ τ^ΟΓίε ί1- 
86ΐί άίβρί&τδ οοη8ίάθΓ&1)ΐ6 αΜΙίΙιγ ; ττΐιίΐβ 1;1ΐ6 Ιιίβίοηβ&Ι 
-ρτ^ί&οβ ίβ αη βνίάβηοβ οί άββρ 8ΐπιά7 οί ίΐιβ ϋιηββ Ιο 
^Μοίι α τ6ί6Γ8. Τΐιβ β^^ΐθ ί8 ΰιιβηΐ; αηά α^τββ&Μβ ; &ηά 
& Ειβηοΐι ΐΓοηβΙαϋοη ίο11οτ?βά βοοη αΐί^τ ίΐιβ ρυΙ>1ίο&1ίοη 
οί ϋΐ6 01*66^ ίϋΧί, ^Ιιίοΐι 1ι&8 οίβο 1)6θη ίΓοηβΙαΙβά ίηΐΌ 
Θβπηωι Ι)^ Ηβιτ "νΥ". Γβ8ΐ; (Ι^βίρ8ίο, 1873). 

Αΐίΐιοη^ΐι 1688 ρΓθί6ηίίου8 ϋι&η αηγ οί ί1ΐ6 ίαΐββ αηά 
ηογβΐβ ντθ Ιιανθ ςτιοΐβά, '^ϋ^ουΐαβ Ιι&Γ&δ" ίβ ιηοΓβ τβ- 
ιη&τΐ£&1>1θ ίΐι&η ίΐ» ρΓ6άθ0688θΓ8 οη ιηαη^' ^ιιηάβ, &8 -ντβ 
1)6ΐί6Υ6 ϋΐ6 ίθΓ6£;οίη^ Γθηι&τίθ9 ττίΐΐ 1ι&Υ6 βΐιο'νπι. α πιατίεθ ί ^ Λ ΡΚΕΡΑΟΕ. 13 

& ίτββίι απά ιηοΓβ Ιιβ&ϋΐιγ άβρατΙ^τθ ίη ιηοάβπι Οιββίε 
1ϋ6Γ&ίιιΤ6. Τΐιβ τηχΛίβτ οοιηρΓ688βά \^ίΜη ίίβ ίντο Ιιιιη- 
άτοά ρ&^8 οοηί&ίηβ 8ΐιΙ>8ύ&η66 8ΐι£οί6η1 ίχ> ιη&^β ιιρ ΰιβ 
Γ6ς^α1&ϋοη ϋιτββ-γοίυιηβ ηονβΐ. Μιιοΐι ΟΓβ&ϋνθ ροινβΓ 
1ι&8 1)β6η άίβρίΑγβά ίη ϋΐ6 ιηοΐάίη^ οί ΰΐ6 νβτγ ιηβ&^τ 
ΪΒχή» -^ϊήοΥϊ 'ή&Υβ 86Γν6ά &8 1;1ιβ 1>&8ί8 οί ίΐιβ ^ΟΓίε. 118 
ββηϋιηβηΐ ίβ ίβηάθΓ, τιτίίΐιοιιΐ; Ιαοίε οί & 8ΐ;Γοη^ πη&^ίη&- 
ϋοη. Αηά ίΐΐθ ηηάβΓίτίη^ ββηββ οί ςηίβί ΙιιιιηοΓ ίβ ηο 
ΐ68β ρΐβ&βίη^ ί1ι&ιι Ιΐιβ &1)86ηοθ οί απγ ροΐίϋοαΐ οανίΐ. 
Είιι&1ΐ7, &8 & βρβοίιηβη οί Ιΐιβ αοίη&Ι ΟΓθθΙε ρΐΌ8β β^γΐβ, 
α ίβ ιηοτβ βνβη &ηά ρβΓίβοί ίΐι&η αητίΐήη^ ρΓοάποβά οί 

Ι&ΐβ 76&Γ8. 

^6 άο ηοί ρΓβίβηά ίχ> Ιι&υθ βποοββάβά ίη Γβηάβήη^ 
βιιΑβίβηΙ ίηβϋοβ ίο ίΐΐθ βίβ^ηοβ οί ίΐΐθ Ογ661{: οή^ίη&Ι 
1>7 & (τ&ηβΐ&ϋοη υηάβΓί&Ιεβη βιηίά πιοηγ οϋιβΓ ρΓ688ίη^ 
οοοαραίίοηβ. ΟγοθΙ^ &ηά Εη^ΐίβΐι οαη ηοί β&βίΐγ 1)6 Γβη- 
άβιβέΐ, ίΐιβ οηβ Ιοη^ιια^ ίηίο ίΐΐθ οίΐιβτ ; αηά βοπιβ οί 
01ΙΓ βΙιοι1;οοιηίη§8 τη&γ 1)6 ί1ΐ6 Γβδπΐΐ; οί & άββίτβ ίο τβρΓΟ- 
άαοθ ί1ΐ6 βΐι&άββ οί ίΐιβ οή^ηαΐ 80 αοουταίθΐγ αβ ίο τβη- 
άβτ Η &γαί1&1>ΐ6, ^ήίΐι ίΐιβ Ιιβίρ οί ίΐιίβ ίταηβΐ&ίίοη, &8 & 
ίβχί-1>οο1ε ίοΓ ί1ΐ086 ντίιο 'νή8ΐι ίο ^νβ 8θπιβ αίίβηίίοη ίο 
ί1ΐ6 ιηοάβπι ίοπη οί ίΐΐθ ΟΓββΙε Ι&η^&^β. 

θοπιβ ηοίββ Ιι&Υθ 1)66η αάάβά, βχρίαη&ίοτγ οί αΐΐη- 
βίοηβ ίη ίΐιβ ίβχί, 'ντΜοΙι ^οηΐά οί1ΐ6ηγί8θ Ιιανβ τβπι&ίηβά 
υηίηί6ΐ1ί^1)ΐ6 ίο ίΐιβ Εη^ΙίβΙι τβ&άθΓ. "Ψβ Ιι&νβ ίοΐΐονβά 
ίη ίΐιίβ Γββρβοί ί1ΐ6 βζαπιρίβ οί ίΐιβ Οβπηαη αηά Γτβηοΐι 
ίτ&ηβΐ&ίίοηβ, ίο ίΐΐθ Ιαίίβτ οί ινίιίοΐι ίΐιβ αυίΙιΟΓ Ιιίηιββίί 
βηρρίίβά ίΐιβββ βΐηοίά&ίίοηβ. Βηί πι&η^ ίτββίλ ηοί68 Ιι&νβ 
ηον 1>66η &άάβά. ^. Ο. 

Ραιλ Μαιχ, ΏέΟΜΛύτ^ 1880. Ι,ΟπΚΙδ Ι.ΑΕΑ8. Τηο8Ε οί οπΓ οοπηΙΐΓτιηβη ττΐιο Η&νβ Γββίάβά 
ίη Εη^Ι&ηά νίΠ βΕ8ίΐ7 Γβοο^ηίζθ ίΗθ οΜ Οΐιίοί» 
ιηβΓοΙιβηΙι ττΐιο ίβ Ιιθγθ οοηοββίθά πηάβΓ ϋθ ηαιηθ 
οί Ιχ)ΐι1ί:ί8 Ιιβχαβ. Οί<}βη Ηανθ Ι Ιιβίυά Ιιίιη γθΙ&Ιθ 
ίΐιβ τίοίββίίτκΐββ οί Ιιίβ θαΓΐ7 γβαιβ ; άπα ϋ ^ββ βί 
Π17 8ΐΐ8ββ8ΐίίοη 1;1ι&1ι, ίοττοχά ΐΐιβ ο1θ86 οί Μβ Ιίίβ, 
1ιβ ηηάβΓίίοοΙε ίο ψτ'ιίβ Μβ ιηβιηοίΓβ. λ\Γ1ιβη, α 
ίβν 7β&Γ8 &^ο, 1ΐΘ άίβΛ, Ιιίβ ιη&ηιΐ8θπρ1; ηοίθβ νβΓθ 
ίοηηά 8ΐηοη§ Μβ ρ&ρβΓ8 τιηάβΓ οονβΓ, αάάτββΒβΛ 
ίο πιβ. Ιη ρτιΜίβΙιίηβ ίΐιβιη ηοττ, Ι νί8ΐι ίΐιβγ 
ιη&7 1)6 Γθ&ά 1)7 οί1ΐ6Γ8 ντίίΐι &8 ^τθαί άη ϊηύβΓββί 
&ηά ρΙβ&βτίΓβ αβ Ι βχρβηβηοβά νΙιβηβνβΓ 1 1ί8ίβηβά 
ίο ίΐιβ η&Γταίίοη οί ίΐιβ οΜ ^βηίΙβπίΕη. 

Ι. 

Ικ ίΐιβ βατίγ ρατί οί ίΗθ γβοχ 1821 1 ΓβΒίάβΛ &ί 
δηΐ7ηι&. Ι τγ&θ ίΐιβη ιιβ&Γΐ7 ίψβηίγ γβΒΧ8 οί &§β ; 
»ηά Ββνβη 7β»Γ8 ΙιβΛ αΐΓβίΜΐ7 βΙ^Ρ^βύ βίηοο 1117 
ιπΑβίβΓ, Ρ&ρρα Ποπίίβ — ιη£ΐ7 βοΛ Ιι&νβ ιηβΓ07 οη 
Ιιίβ βοπΐ ! — ^οβΒαΓβά 1117 ίαίΙϊβΓ ίΙίΕί Ι ίΐίθη Ιεηβτ^ 16 ΕΟυΚΙδ 1.ΑΒΑ8. 

^αϋ;6 08 ιηιιο}ι οδ τ<Γ8.8 ηβοβδβ&Γγ ίοΓ α ιηαη (Ιθδϋηβά 
ίο α 1)α8ίηβ88 οαΓθβΓ. Μγ ίαίίιβΓ, βίίΙιβΓ οοηνίηοθά , 
\)γ τν^Η&Ι; ϋΐθ §00(1 οΜ ιηοηΐί ίοΜ Ιιίπι, ογ, ρβΛαρβ, 
1)βοαιΐ8β 1ΐθ οοηδίάβΓβά. ίΐιβ ίΓαίηίη^ οί α ρΓ&οΜοΕί 
Ηίβ ιηοΓβ ιΐ8βίιι1 Ιο ιηβ, (ϋΛ ηοΐι ^Μιιΐε βί ίΐΐίΐΐ; Ι 
ΒΗοπΙά οοηϋιιιΐθ 1117 δίτιάΐβδ £ά, Οΐιίο, 1)ΐι1; ίοοίε πιθ 
^0 Μβ 1ιοιΐ8θ οί 1)α8ίη6δ8 ο,ϊ διηγηιο,^ δΓδί β,δ αη 
&ρρΓβηΜθΘ(1 οΙβΓίί, αηά δ1ΐ0Γ% βϋθΓτ^οχά οδ α 
ρβχίηβΓ. 

Τίπΐθ ΤΓβηΙι οη, αηά ίΗβ ΑΊτηί^Μγ 1)1θδδ8ά οπγ 
1αΙ)0Γδ. ΟαΓ 1)9,1αηοΘ ^β\ν^ Ιατ^βΓ οη β&οΐι δτιοοβδ- 
βίνθ 7θ8ί, 8ΐιά οπΓ ΟΓθάίΙι 1)θοαιηθ πιογθ απά ιηοίβ 
βΓΐηΐ7 βδΙιΛΙίδΙιβά ίη Λβ πιαΛβί οί διητπια. Βθ- 
δίάβδ — αηά Ι ηιαγ βαγ Λίδ τνίΐιΐι ηο ηηΓθ&δοηβ,Μβ 
ρπάθ — ^ιη7 ί&ίΙιβΓ Ιιβά ίΓοπι ίΐιβ οτιΐΐδβΐ: οοί^αίΓβά 
ίοΓ Ιιίπίδβΐί &η 1ιοηοΓ&1)1θ Γβρτιΐ^ίίοη, &η<1 βηίθ7Θά 
^β&Ι; οοηδίάβΓ&ίίοη ; Ιιβ τναβ α ιη&η οί ϋιβ δίτίοΐ- 
βδί; ρΓθ1)ί1ΐ7, αηά ιηοδίι δοηιραίοτίδ ίη Ιιίβ (1θ&1ίη§6. 
Ι ΊΧίΒ,γ Βάά — ηοί ίη δβΙί-ρΓ&ίδβ, 1)τι1; &8 α <τίΙ)η1;β οί 
βΐίαΐ ^8,Μ1;ηάβ — ϋΐΒ,ϊ ιηγ δηοοβδδ ίη Ιίίβ αηά ίη 
οοπιπιβΓΟβ Ι οψβ, β\)0Υ6 οΠ, ίο ίΐιοδθ ρπηοίρίβδ 
οί Ιιοηβδίγ ^Ιιίοΐι πιγ ίαϊήβτ ίηοηίοαίβά ίτοπι πΐ7 
νβΓ7 οΐιίΐάΐιοοά. 

Αδ οηΓ ρΓοβίδ ίηοΓθθββά δο ίΐιβ οΪΓοΙβ οί οατ 
ορβιαίίοηδ 1)6οαηΐθ ηιοιβ βχίβηάβά, αηά^ ο,ί ίΐΐθ 
δ&πιβ ίίπΐΘ, οτΐΓ ρΐαηβ ίοΓ Οιβ ίαΙιπΓβ τγθγθ άθνβΐ- 
ορβά. ΕθΙαΜοηβ ο,ί δβοοηά Ιι&ηά ^ίίΐι οοΓτββροηά- 
θη1;δ ίη ΕηΓορβ ηο Ιοη^βΓ δαί^ίδββά οιιγ οοηπηβΓοίαΙ 
οβύγϋγ. Τνο ογ ίΙΐΓββ οί οπγ ίβΠον-ίβΙαηάβΓβ — 
ίΐιβ Οο1ΐΐηιΙ)αδβδ οί ΟΓββΙε οοηιπιβΓΟΘ — Ιιαά &1)οη1; ΙΧ)υΚΙ8 ΙΑΚΑδ. 17 

1 

ι ϊΙιβΛ ύτηβ ρίύοΐιβά ίΙιβίΓ ^βηΐ; ίη Ιιοηάοη. ΤΙιβίΓ 
Βποβ68868 οΙΙοτΓθά Ό8 ηο Γθβί^ &ηά ίΙιβίΓ βχαιηρίθ 
ίαηηβά ίΐΐθ δαπίθ οί οπγ &πιΙ)ίϋοη. 

Κ ναβ ίΙΐθΓβίοΓθ άβοίάβΛ Λ&Ι; ίη Λβ αιιίιιιηη 
Ι βΙιοιιΜ ρΓοοοβά ^ο Εη^ίαικί^ αοοοπιραιιίβά \)γ α 
ιη&ίβηιαΐ πηοΐθ οί ιιιίηβ. Ιηάββά^ Ι Ιι&ά 1)β^ιιη 
Ιβατηίη^ Έη^ΐίβΐι ίτοιη α βΙβΓ^Τπι&η — α Ιαηά οί 
Ρ&ρρα ΙΊοα1;ί8 — νΐιο, ΚονβνβΓ, (ϊίά ηοΐ; ΒαοοββΛ ίη 
ίιηρατίίης ^ο ιηβ ιητιοΐι οί ϋιαί 1&η^α&§6. Βαΐ; 
ρβΓίιαρβ ίΐΐθ ίΒ,ιύί Λίά ηοΐ; Γββί 6ηίίΓ6ΐ7 ^ϋι Ιιίιη. 
Ιιβί πίθ ηοΐ; ίηγβίςΐι α^απιβΐ; ίΐιβ ιη6ΐηοτ7 οί πι; 
θϋτΐίθβ^ 1«αο1ΐ6Γ8. 

Μ7 ί&ίΙιβΓ αιιΔ Ι^ &8 ίη ί»βϊ Μ οπτ Γβίαϋοηβ 
αηά ίτίβηάβ αϊ δηι^πια^ τγ6Γ6 άβτοίβΔ Ιιβ&Γί αηά 
βοηΐ ^0 ΟΠΓ ϋαβίηβββ. Οί ΰιβ ΗβίβΒΓία^ ογ οί α 
ρΓθ}βοίβά ίηΒΠΓΓβοΰοη, ψβ Ιπιβν ηοίΐιίη^. Κ ίβ 
ίτχϊβ ϊίι&ί Ύτβ, ίη οοηιηιοη τπίΐι «11 ϊίχο βΓθβΙεβ οί 
Ιϊΐι&ί ϋηΐθ^ βχρβηβηοβΔ α Ύ&ριβ 1οη^η§ ηΆβτ ΙίΙμ 
βτϊγ. Ψο βαν ατοηηά ιΐ8 β* δπιτπΐΕ Λθ 8υΙ)ί6θί8 
οί ΈηΓορβαη βία^ββ ΙιοΜ ΰιβίΓ ΙιβαάΒ βτΒβϊ, αηά ίΐ; 
ιιτ&β τ^ϋΐι α ίββίίη^ οί Ια^βηΐ; 1)ί1}ί6πιβ88 ίΙΐΒ,ί ψβ βΐ- 
ηιοθΐ; βητίβά ίΚβ ίτββάοηι τν^ΐιίοΐι ίΐιβ οΰιβΓ ηαϋοηβ 
οί Οΐιτίθίθηάοπι βη^ογβΔ. λνο ί&Α βοηιβ άίηι ηο- 
ϋοηβ οί ίΐιβ βΥβηΪΒ οί 1;1ΐ6 ΕΓβηοΙι Ββνοίηϋοη, αηά 
ψβ θτβη οΚβηβΙιβά αη ηηάβ&ηβΔ Ιιορβ οί ηαίίοη&Ι 
ΓΟβ^οΓϋΙιίοη^ 1)086(1 ρηηοίραΐΐγ οη ίΐΐθ θχρβο^αίίοη 
οί Ιιβίρ ίτοηι ίΐιβ Νοι*1;1ι ; β,πΛ οη ζτβ^ί ίβΒϋταΙβ 
νβ &180 8&η£ Β^ί ΟΠΓ ίαπιίΐ7 ^αΰιοήπ^β ίΐΐθ βοη^ 
οί Β1ιί^&8. Βπΐ; ΜΓθ ηθΥ6Γ άΓβαιηβΑ ίοΓ α ηιοηιβη^ 
ύΙίΑ^ τ^θ "ντθΓθ οη ύΗθ θυθ οί & η&ϋοηαΐ πρΓίβίη^. 
2 18 ΙιΟυΚΙβ ΙιΑΚΑβ. 

Ψβ ροδδβά οπΓ πηβνβηΐίαΐ βχίβίθηοθ ίη Οιβ 
]£ΐΐ8.η^ 1)ΐΐ87 1)7 ά&7 νϋΐι οητ ιηοίΐβγ βύοβίε οί 
ςοοάδ^ αηά αί ηί^Μ βΐιπί; πρ ίη οητ δΐη&ΙΙ γοοπι, 

ΟνβΓ Λβ ΤΓΕΓβΙίΟΙΙββ, νΙιβΓθ Ώχγ ΜΙΐθΓ Μΐά Ι βίβρί;. 

Οη δαηάαγβ ^θ ττβηύ Γβ^αΐατίγ ίο Λθ ΟΙιτιγοΙι οί 
δαίηί Ρΐιοΐίηΐ, αηά βοιηβϋιηβδ, οη οητ ψβ,γ \)Ββί, 
ΤΓ6 οαΐΐθά οη ϋιβ ΟΙιίοίβ ΐαπιίΐίθδ ίΐιβη ιβδίάβηί β^ 

δπίΤΠΙΛ. ΕίΙΓβΙγ — ^ρ6Γΐΐ8.ρ8 ΟηΟβ ΟΓ ϊψιοβ ίη Οιβ 

7βΕΓ, άαπη^ Λθ ΕοδίβΓ Ιιοΐίά&τβ — ^β νβηΙπίΓβά 
οη δοπίθ βχοητδίοη αβ ίατ αβ 1;1ΐ6 δτηΐοτιηάίης τίΐ- 
Ια^θδ : αηά ί1ιβτ&, ίη ίΐΐθ ίΓβδΙιηβδδ οί ίΐιβ οοπηίι 7 
αίτ^ ίη ίΐΐθ βθΜβ αηά πηΔβΓ δΚαά^ Ιτβθδ^ ττβ 
ΰιοη^Μ οί Οΐιίο, βηά οί οητ ίοττβΓ 8.ηά οπτ ονη 
ςατάβη ; αηά ϋΐθ δβραταίίοη ίιοηι οητ Ιιοηιβ ϋιοη 
Βββηΐθά ίο πβ Π10ΓΘ Ιΐθχά ίο 1)68χ. 

Τΐιτίδ οηβ άη,γ βηοοββάβά αηοίΙιβΓ^ αηά ύίηιβ 
ΓοΙΙθΔ οη. Βπί ναγ ηΐ8ΐη Ι^ιοπ^Μ ττ&δ δΐϋΐ ϋΐθ 
ρΓο^Θοίβά Ύογο,ξβ ίο Εη^ίωκΐ ; ιί ΙοαεΛ 1)600πΐθ πΐ7 
οοηδίαηΐ; άτβαπι ; οηΔ α ςοΐάβη άτβαηι ίί ψΒβ, ίη 
βνβΓ7 δβηδβ οί ίΐΐθ τΓΟΓά. 8π<1(1βηΐ7, ΙιοττβνβΓ, 
1)οί1ι 1ι*αης[ηί11ί1}7 αηά ϋηβίηθββ^ 1)θΰι ρΓοίβοΙ» 8ΐιά 
άτθ&ηΐδ^ ΤΓβΓθ ονθΓ^πΓηβά. 

Οηβ ηί^ΐιΐι, ίη Λθ 1)β§ίηηίη§ οί Μθχβΐι, Ι αττοΐίθ 
βίατίΐβά τπΰι ίβατ. Ι Ιι&Α Ιΐθ&Γά ίη πιγ βίββρ γ6- 
γβϋΛβά ήτίη^ οί ^ηβ. Ι ΒΛί πρ ίη ηι^ \>οά, τήίΐι 
β»Γ8 ίηί^ηί οη ο&ίο1ιίη£ ογβτγ δοπηά^ 8ηά νίίΐι 
β7β8 δίατίη^ ίη ίΚθ Λβτίαιβδδ. Μ7 ί&ΛβΓ νω ί&βΐί 
&8ΐθθρ. λ^ββ Ι άτθΕπιίη^ ? Νο 1 . . . Τΐιβ βπηβ 
Γθοοπιηίθηοβά, βηά εΙ; ίΐΐθ βαπιο ϋπΐθ νίΐά οπθβ 
βΐΐβά Λθ ΜΓ. Ι Λνοΐεβ πΐ7 ί&ϋΐ6Γ/&ηίΑ ^«τβ 1)ο*1ι ' > .• ^ ( ΙιΟυΚΙβ ΙιΑΚΑδ. 19 

Ιίβίβηβά. Α11 ΰιτοη^ΐι ίΐιβ ηίςΐιΐ; Ι^ΐιβ ΰχίηξ αη<1 
Λθ ίπιιηηΚ; οοηϋηηβά βΛ, ίηίβΓνβΙβ ; 1)π<ϊ τγθ οοηΐά 
ηοί ίιη&^θ ττΐι&ί Ιιαά οβοαττβά. Αηά Ιιο'ντ "ν^βΐθ 
νβ ίο Ιπϊοντ ? Οατΐοβϋ^ ρΓοιηρίβά αβ ίο γβΏΪητβ 
οτΛ, \)τΛ ίββχ ξοί ϋιβ }}βίίβτ οί τΐ8 οηΔ Ιεβρί ηβ δΐιπί 
πρ ίη οπΓ Γοοιη. 

Α^ ά&τπι ψβ ψ&αί άοντΏ.'-ΒίΒάτΒ ίηίο 1;1ιθ 8ς[τι&Γβ 
οί ϋιβ ΙεΙιαΠ; αηά ίΥϊβτβ ψβ ίοπηά ^αίΙΐθΓβά οΙ^ΙιβΓβ 
οί οτιτ η6ί§1ι1)0Γ8^ αΐΐ ίη ίΐιβ βαιηβ βΜβ οί ϋβτπΐ- 

ΤΙΐθ Ιεΐιαηβ ατβ ^6η6πι1ΐ7 1)τιίϋ Ιίΐ^θ βπι&ΙΙ ίοΓ- 
Ιτβββθβ. Οη ϋΐθ ΟΌίδίάθ Γΐβθ Ιιί^ΐι οηΔ βοΐίά Μτ&ΙΙβ, 
ίηοίοδίης απ ορβη οοητίγο,τΛ, ΒφίΒτβ ογ οΜοη^^ &8 
ϋΐθ 0&8Θ ιη&7 1)6, αηά οη ΰιίβ Οθηίτδΐ οοτοτί ορβη 
ϋΐθ άοοΓ8 Β,ηΛ τπηΑοτΓβ οί ΰΐθ ττατβΐιοηβββ αηά 
&ρ&τίιη6η1» 1)ηί1ί ατοπηά. Οοηιηιηηίοαϋοη τπΰι 
ϋΐθ οη{»ίάθ τγογΜ 18 ίβρί ηρ ^1;1ΐΓοη^1ι {ηι ΪΓοη 
^1θ, Μτΐιίοΐι 18 ο1ο86(1 αί ηί^Μ. 

ΨΙίθη, ίη ίΐιβ ηιοηιίη^, ίΐιβ "νταΐοίπηοη ορβηβά 
ϋιίβ ^ί&, Τ76 ΤΓ6ΓΘ ίηίοηηβά ίΐιαΐ; ϋιβ ρΓθτίοη8 
θΥοηίη^ ΟΓάβΓθ ί&Α απίγθά Μάάίη^ ΰιβ Τητίεβ ατηι 
ϋιβηιβθίγββ. Ηβηοθ Ι^ΙιβίΓ ττατ-ΟΓίθβ αηά ίΐΐθ βηης 
άτιτίη^ ΰΐθ ηί^Μ. Βπΐ; Β,ηα, ίοτ ψΥΐΒ,ί ρητροββ Ρ 
ΨΙι&Ι; άαη^Γ ρΓΟίηρίοΑ ίΐιίβ οιάθΓ ? Ψβ ίη^ηίτβά 
σί ί1ΐ08θ τγΙιο οαηιβ 1» τιβ ίη ίΐιβ ΙύϊΆΩ., ϋηί ττθ 
οοιύά ξβί ηο ρτθοίβθ αηβ^θΓ. Οηβ βαίΔ ίΐιβ ^8η^- 
ζατίθβ ΙιιμΙ ΓθΥοΙίθά ; οηοίΙιβΓ ίΙΐΆί ύτβτ Ύήίΐι Βηβ- 
ΒίΑ \ϊΒά Ιϊτοίβη οηϊ; βοπίθ ττΙιίβρθΓθά ϋιαί ίΐιο 
ΟΙϋίβϋΑηβ ΙαΑ ήββη. 

8ο ρ&ββθά ίΙϊΑί άΑγ. ϋ νω & 8&<ίΐΐΓά»7. Ψβ 20 Ι,ΟυΚΙδ Ι^ΑΓΟδ. 

ΙιαΑ ηοί ςοηβ οπύδίΑβ ίΥιβ Μχ&η^ 1)Ώί ίροιη ίΐιβ 
^8.1)6 τν^β οοαίά 8ββ ίΗθ ΤπτΙεΒ ν&ΙΙάη^ ιιρ βιιά 
άοτπι ίΐίβ &^;τ^β^Β, απηβά ίο ΰΐθ ϊββΰι, Β,ηά Ιοοίαης 
νβητ βθΓΟβ. 

Νβχί ιηοπιίηβ ψ& νβηί αβ τΐ8τι&1 ίο οΙιπγοΙι. 
Οη ίΐιαί 8τιη(ΐ8,7 ίΙιβΓθ ναβ ίο 1)θ ηο δβηηοη^ 80 

ίί&ί ί1ΐ6 ΟΟη^βςαίίοη ΤΓΘΓΘ βΙΙΓρΓίδβ^ ίο 866 ί1ΐ6 

ρΓΪβδί πιοΐΐηί ίΐιβ ρχιΐρίί. Ιί ν&8 ηοί, ΙιονονβΓ, 
ίη 0Γ(ΐ6Γ ίο ρΓβ&οΙι ί1ΐ6 ΤΓΟΓά οί βοά, 1)ΐιί ίη οηΐβρ 
ίο Γ6α(1 α Ραίπ&ΓοΙιαΙ βχοοιηιητιηίό&ίίοη. λ\Γβ βΐΐ 
Ιίδίβηβά ίη δίιιρβίίιοίίοη ίο ίΐΐθ Γθοίί»! οί ί1ιθδ6 
ίβΓΓίΜ6 ιη&ΐ6άίοίίοη8 βχιά ίβ^τίπΐ αη&ίΐιβιη&δ. Ψβ 
Ιΐ6&Γά ίΐιβ ηαιηββ οί Τρδίΐαηίί αηά δοηίζοδ ιηβη- 
ίίοηβά, 8β οί πίθη ^ίΐί 7 οί ίΓβ88οη ; αηά ντβ §&ί1ι- 
βτβά ίΐι&ί &11 ίΐιίβ Γβίαίβά ίο ίηδΠΓΤβοίίοη&τγ πιονθ- 
ιηβηίβ ίη Τν&11&ο1ιι&, ογ ίο βοπι6 δβΟΓβί οοηδρίπιογ. 

^6 Ιοοίεβά Εί 6αο1ι οίΗβΓ ΕαηαζβΛ ; ττΙιίδρθΓβ, ίη- 
ς[πίπ68, αηά 0Γθ8δ-(ΐιΐ6δίίοηδ βοοη ϋΐΐβά ίΐιβ οΐιατοΐι. 
ΤϊΤι&ί ν&8 ί1ΐ6 πίθ&ηίης οί ίΐιίδ ϊηδηΓΤθοίίοη νΐιίοΐχ 
ΤΓΟδ ί}ιπ3 αηαίΐιβπι&ίίζβά ? Τνΐιαί 'ντδβ ίίβ οιί^η ? 
Τνθ οηΐ7 Ιαιον ίοΓ 06Γίαίη ίΐιβί Υρδίΐ&ηίί ΙιβΜ α 
Ιιί^Η ροδίίίοη ίη Βπδδία, »ηά τγθ βοπιβίιον ίηίθίτβά 
ίί&ί ί1ΐ6 ηιογβπιβηί 0Γί^η&ί6ά ίη ίί&ί ς[η&τ(«Γ, 
αηά ίΐιαί ίί ^αβ ίΐΐθ ρΓβΙηάβ ίο & Επδδο-ΤπτΜβΙι 
ψοτ. Βηί αΐΐ ίΐιβδβ οοη^βοίπιβδ ραβββά ίΐιτοη^ΐι 
οπΓ ιηίηΔδ ίη α τ6Γ7 υ&^θ αηά οοηίπβοά ίοηη — 
ηιτιοΐι ηΐ0Γ6 βο ίΐι&η Ι οαη ηοττ (ΐ686ΓίΙ)6. 

Τ1ΐ6 ΤπΓίεδ »ί δπιττηα νβΓβ ί1ΐ6πΐ8θ1νβ8 βίίΐΐ ίη 
ίΐΐθ άατίε &8 ίο ^ίαί Ιιαά οοοπττθά, ηοΓ ΙιβΛ ίΐΐθ 7 
ς[ηίίθ ΐθ8ΐίζθά ί1ΐ6 ί&οί ίΐι&ί ίΗθ γ&7&1^ Ι^&Α ήββη ΙιΟυΚΙβ I^ΑΕΑδ. 21 

8ροιι1;8>η6θτΐ8ΐ7 απΔ τιηοΐάβά. Τΐιβγ 1:1ιοιι§1ιί ίΐιαί 
ίΐιβ Δαη^θΓ οαιηβ έτοιη ϋΐθ βίΔο οί Ειΐδδία. Νοηβ 
ΰχβ Ιβ88, ύΙιβίΓ ίαπαϋοίδίη ^08 θχοαββά ίηδίαηϋγ οη 
ίΐιβ βΓδί ΓβροΓ<». λ\ΓαΓ &βΕίη8ΐϊ ϋιβ ίηύάβίδ ναβ 
ίπιιηίηβηΐ; : οοηβθαιιβηϋγ, βνθΓν Οΐιπδΐιίβιι ττββ 8ΐι 
βηβιη7, αηά ουογ/ γ. ^Λ α τίοΰιη ΓββΛ^ ίο ΗεικΙ. 
Τΐιίη^β^ ΙίΙιβΓθίοΓθ, Ιοοίίθά γβτγ Μαοίε ίοΓ τιβ ίτοιη 
Λβ ΤΘΓ7 βΓδΐ ά&7, Εηά οπτ ιηιηάΕ τγθγθ νβί^ΐΐθά 
άοιιπι τπΰι 011X16^7 αηά ίβατ. 

Τΐιβδβ νοΓάβ — »ηχί6ΐΐ7> ίβ^-Γ — ^Ιι&νβ 8ΐΓβ&ά7 ιηοΓβ 
ϋιαη οηοθ βδβαρβά 1117 ρβη. Βχιϊ τγ1ι7 δΐιοαίά Ι 
^ητ ίο <ϋΒρ1α7 » οοπγ&^θ νΐιίοΐι τν^β ηβίίΙιβΓ ίβΐΐ 
ηοΓ οοιιΐά Ιι&Υθ ροβδβδββάΡ Ώο ηοί βιηίΐβ^ 1x17 
ςοοά Γ6αά6Γ^ Γ6θο1ΐ6θ1;ίη§ Ι αιη Οΐιίούβ^ οηΔ άο ηοΐϊ 
&^;^τ^1)τ1^;6 ιη7 ϋιιιί(1ί1;7 ^ ^ ύβιηρβπιιηβηΐ} οοιηιηοη- 
Ι7 ίιηρπίβά ^ο ιη7 οοιηρα^ήοίβ. Ι βΐιοιιΐά 1ίΐ£θ ^ο 
ΙίΛΥθ Βββη 70Π Λθη ίη Π17 ρΐαοθ, 1ιο\ν^βνβΓ 1)Γ8.νθ 
7011 ιη&7 1βηθ7 70^ΐΓ8θ1ί 1 ΧΤη&πηβΛ, άβίβηββίβδβ, 
πηρΓοίβοίβά^ οοψβά άονη νϋΐι δθίτϋαάθ, βχροββά 
ίο ίΐιβ γίοίβηοθ ΟΓ Οιβ δνοτά οί ίΐιβ ϋτ^ί Τχιτί 
ττΐιοβθ ίβιηρβΓ ιηί^ΐιί ί&Υθ 1)66η ηι^βά^ τήύΐι ηο 
Ιιορθ οί ίπβϋοβ ΟΓ βνβη οί Γβνβη^β, Ιιοττ οοτιΐά νβ, 
ϋΐ6 ίηβί^ίβοαηί Ιτ&ΔβΓβ οί ίΐΐθ Ιείοη αί διη7ηι&7 
ΙιοτΓ οοπίά ψβ 1)6 ίιηΙ)τΐ6ά τπίΐι 8.117 ίββίίηςβ οί 
οοτιηΐξβ ? Ιη ψϊιβ,ί βίβαά ^οηΜ οοππι^β Ιιατθ 
βίοοά 118 ? Τ^θ ΊχβΛ οηΐγ ραΜβηοβ^ αηά ιπηοΐι ^θ 
ηοθάθά α, ίοΓ οτΐΓ Ιίίθ ίΓοιη ίΐιΐδ ϋιηβ ι)6^8^ηθ α 
ρΓοίιαοίβά &£οη7> & οοηϋηαοπβ ιηαΓί7Γάοιη. Βαύ 
6Υ6η ρ&ϋβηοθ Ιιαβ ϋ» Ιίιηΐΐ» ; οηΔ^ νΐιβη ϋ ϊβ θχ- 
Ιιατιβίθά^ ίΙιβΓθ ββίβ ίη οίύΙιβΓ οοιηρίβίβ ρΓοβίΓ&Μοη, 22 Ι,ΟυΕΙδ ΙΑΒΑδ. 

ΟΓ ίΐι&ί ΙαιιΔ οί άββρβίΓ ττΐιίοΐι ΙβοΑ^ οη ύο ΙΐθΓοίθΐη. 
Μαηγ ΙιβΓοίο ίηοίάθηί;8, 1)θ1;1ι άτίΓΪη^ ίΐιβ βΓβθΙε 
Εθνοίτιΐιίοη, Β,ηά ο,ί οίΙΐθΓ ϋιηββ ίη ίΐιβ Μβ^οτγ οί 
ιη&η^ νβΓβ ρβΛαρβ 1)ΐι1ι ίΐιβ τβ^ηίί οί βτιοΐι άβδραίΓ 1 
βοά ρΓθδβΓΥβά πίθ ίτοιη οοιηρίβΐίθ ρΓοβΙταΰοη, Εηά 
ηαίτίΓθ ΙΐΒά ηοί δϋβά ιηβ ίοΓ αοίδ οί Ιιβιοίο άθ- 
βραΐΓ. ΒνΛ, Λβη, Ι ηβνβΓ ς[ΐΐί1« Ιοβΐ; βίΛθΓ ρ»- 
ΰβηοθ ΟΓ Ηορθ ; »ηά ίοΓ Ιίΐιίβ Ι οίίβη ϋιαπίε ΐΐχβ 
Μοβίί Ηίβΐι. 

Α ίβτν^ ά&γβ Βίίβτ ίΐιη,ϊ 8τιηάΒ,γ οί ίΗθ βχοοιη- 
ιητιηίοαΰοη, Ι ψβηΐ οηβ ιηοπιίη^ ίο ίΤιβ ^π8ι*^;6γ 
οί ίΐίβ ^βΤΓ8 ίη ΟΓάβΓ ίο οοΠβοί ιηοηβ78 άηβ 1κ) πβ. 
Ι Ιιαά Γβοθίγβά ρατχηθηΐ: οί α οβτίώι βαιη, αηά ττ&β 
ιη8]άη§ ΒθΟΠΓβ ίη πι 7 ροο^βί ίΐΐθ 1)Ε§ οοηίαίηίη^ 
Λβ πιοηβ7, ττΐιβη 8αά<1βηΐ7 Ι ΙιβΕΓά βΐιοπίβ &ηά 
ίΐιβ δοτιηά οί Γ&ρίά βΐ^ορβ^ αηά Ι 8&ψ 8. βίΓθ&ιη οί 
Οΐιτίβΐ^ίοηβ £ΐηά ^ΘV8 ΰτίη^ ίοττβτά τΐ8. ΒβίοΓθ 
011Γ Ηθ1)Γβν οπ8ΐιοπιβΓ ΥιβΑ ϋτηβ ίο βΐιπί ίΐΐθ άοοΓ, 
Ιιίβ ά8.Λ ν&ΓθΙιοαββ τν^ββ βΠβΛ τηϋι (»ΓΓθΓ-8ΐτίο1εβη 
^βΨΒ. ΤΙΐΘ ίηοοΙίθΓβηί ττοτάδ ίΐιβγ ττΜβρθΓβά ίη 
ΙϊΙιβίΓ δραηίβΐι ραύοίΒ άίά ηοί βχρίαίη πΐΆίίβτΒ, αηά 
Ιι&ΓάΙγ Γβ&88ΐΐΓΘά πιβ. Τ1ιβ7 ίΙιβηΐΒβΙνΘβ <1ίά ηοίί 
ψιίίβ Ιεηοτν^ τγ1ι8.1; Ιιαά Ιι&ρρβηβά, αηΛ ν1ΐ7 ίΐιβγ 
ΤΐΒά 1)66η ρηΐϊ ίο ϋ.ίφ.ί. 

Τΐιβ ίηηιπίΐ;, Ιιοτγθυθγ, Ιιατίη^ 8α1)8ίάβ(1, βηά ίΐιβ 
οιιίδίάθ τν^ΟΓΜ αρρθΛΓίηβ α^αίη ψύ^ί, τγθ 8ΐ;β&11ί1χ- 
ίΐ7 ορβηβά ί}ίβ άοοΓ. ΤΙιθ οίΤιβτ δΐιορβ νοΓθ 
8Γ&άΐΐ8ΐΐ7 1)θίη^ ορβηβά, Εηά βΐ08θ νΐιο Ιιαά ϋιβΓθ 
ίοπηΛ 81ιθ1*θγ 1)ββΕη ίο ίΰίίβ ΙιβΒ,τί οηΛ ηι&ΐίθ ΛθίΓ 
αρρβ&Γοηοθ; βο ί}ΐΒ,ί Β,ί Ιθη^Η, οοππηηηίο&ίβά ΙΌυΚΙδ Ι,ΑΒΑδ. 23 

ίτοιη ηιοηΰι ίο ιηοπί^ΐι^ ύίθ ύηιβ οαηββ οί ίΚθ 808α*θ 
ΤΓ&8 πι&άθ Ιαιοτπι. Α^οβιηβΐ^ Ιαάβη τηίΐι 1)8ΐ68 οί 
οοϋοη, ιηίβββά ϋβ ίοοϋη^^ Β,ηά, ίδΐίπι^ ίη ύχβ η&Γ- 
Γο^ δ^ββί οί ϋΐ6 1)&ζααΓ^ })τοίβ ΰΐ6 άοοΓ οί α βΐιορ. 
Τΐΐθ ηοίβθ οί ϋΐθ βΙιαίύβΓθά άοοΓ, ίΐιβ 8ΐιοη1;8 οί 
ΰΐθ άήτθΓδ^ αηά οί ΰΐθ ^θτ<Γ8 ίιΐ8ί<ΐ6 ΐΐιβ βΐιορ^ ίΐιβ 
οτοΜτά τ^ΐιίοΐι ξο,ϊϊϊβτβά αΓοτιικΙ ίΐΐθ ριοδίταΐ^β οαιηβΐ 
— ^ίΐιίβ ίηηηοϋ ^&8 Β,ί οηοο πιίδίηίβΓρΓβί^βΔ &8 ίΐιβ 
ΐ)6ρητΐΊη§ οί α ήοΐ^^ αηά ΰιβ αϋ^οηάαηΐ; οοηίηδίοη 
Γββτιΐίβά ίη λ ραηίο Επά 8. ςβηβΓ&Ι δίαιηρβάβ. 

ΛνΤιβη Λβ ηβοθβββτγ ρΓβάίβροβίΜοιι βχίδύβ ίη 
ιη6η'8 ηιίηάδ, ίί Αοββ ηοΐ; ίο3ίβ ηιποΐι ίο οτβ&ίθ α 
ραηίο ; »η(1, πηίοΓ^ηη&Ι^Ιγ, ϋιβΓβ νοΓβ 1)η1ί δ^Γοη^ 
Γβ&δοηβ ίοΓ βποΐι α ρΓβίΙίδροδίίίοη. ΤΙιθ θχοίΐθ- 
ιηβηί οί ΰΐθ Τπτίεδ ίηοΓβθββά άαίΐγ. Κ ^8£ Ιαιο'νπι 
ϊήΒ,ϊ ΪΙχβγ Ιιβίά ηί§1ιΰ7 ηιββϋη^δ ίη ίΙΐθίΓ ^αατίβΓ, 
&ηά ϋιτβαίβ Ιιαά 1)6θη Ιιβ&Γά οί αη ίηιρβηάίης αί- 
ίοβί οη ΰΐθ Οΐιτίδϋαηδ. Βηί αβ γβί Ι ττ&β ηού ίη- 
ίοπηβά οί &11 1;1ιίβ; 80 ϋαΒ,ί Ι τ<Γ&β ηού ρΓβραΓβά ίοΓ 
ίτθβΐι βηιοϋοηδ οη ί3[ΐΆί άαγ. 

Ι ΛβΓβίοΓθ ίοοίε Ιθ&νβ οί ίηγ Ηβ1)Γθ^ ίπβηΛβ. 
Ι ίοΐάθά Π17 άτβδδ ουθγ πιγ οΐΐθδΐ;, ίοΓ 1)βαβτ δβ- 
οηΓϋ;7 οί ίΐιο \)Β,ξ Ι Ιι&ά ρΙαοβΔ ίη Ώΐγ ροοίεβί^ αηά 
Ι βϋΐϊίβά ίθΓί;1ι οη ίηγ ψβ,γ Ιιοηιβ. Ι Ιιαά 1ι»Γάΐ7 
Ιητηβά ίηίο Οχβ ηιαίη βίτββί ^Ιιβη Ι α^η Ιιβατά 
βΐιοηΐ» αηά ^βΠβ, &ηά> ϋβίοΓβ Ι ΙιεΑ ϋηΐθ ίο βίαηά 
Αβίάβ Ληά βηά βΗβΙίβΓ, Ι ν&β δηττοηηάβά \)γ ΤιΐΓίεβ, 
ψϊϊο, 8ΥΤθτά ίη Η&ηΔ^ βττατπίθά οη βνθΓ7 δίάβ, 8.ηά 
Γοβίιβά οη ίαήοη8ΐ7. Ηον Ι ββοαρβά 1)θίη§ ίΓαπι- 
ρΐβά ηηάβΓ ίοοί, Ιιον ί1ΐθ7 4ίΛ ηοί Ιάΐΐ πιβ, Ι ο»η 24 ΙΧ)ϋΚΙ8 Ι^ΑΚΑδ. 

ηοί οοιηρΓθ1ΐθη(1 ίο ΰήΒ άΒ,γ. Τΐιβ οηττβηί βνβρίί 
ιηθ α1οη§, Β,ηΛ Ι Γαη νιΛ ϊΐιβιη. Ι ζοί ΜοΙεΒ οη 
οηβ δίάβ, ββί-οτιββ οη ίΥίβ οΛθγ ; 1)αί; Ι Γ8αι οη ββηΒβ- 
1θ88 τήίΐι ίβ&Γ, ^:ηοτν^ίη£ ηβϋΙΐΘΓ νΙιβΓθ Ι ττβηί ηοΓ 
^}χΆί ΤΓοηΙά 1)ΘθοηΐΘ οί πιθ. Ι <ϋά ηοί θνβη οοη- 
βίάβΓ ίΐιίβ. Τΐΐθ νΙιοΐΘ ϋαίηξ ττοβ Ιϋθ & ίθ&ΓίαΙ 
άτβ&ηι. Ι Ιεηβν ^βΠ ϋΐθ βΙΐΓββΐΒ οί δπιγΓηα, 1)α|} 
Ι οοηΐά ηοί Λβη άίβίίη^ίβΐι νΐιίοΐι βίτββίίδ τνβ 
ίτΒ,ΎβτΒ/βά, ηοΓ οαη Ι ηοψ ΓβπΐθπιΙ)βΓ. Ι οηΐ7 ιβο- 
οΠβοΙ; ίΙΐΒ,ί αί α ίιίΓη οί ίΐιβ Γοαά Ι βο,^, ορροβίΐΐθ; 
ίΐιβ άοοΓ οί οιΐΓ Ιίΐι&η^ αηά Ι Γβοο^ίζβά ϋ. ϋ 
νββ 1ΐ8ΐί βΐιηΐ ; Ι άοη'ΐί Ιίηον Ηοτν^ Ι ^οί ΐηήάβ ϋ 
— ίη πιγ γοοπι — ^ηβ&τ Ώΐγ ί&ίΙΐθΓ. 

ΑΠ ίΐιίβ Γθπι&ίη8 οοηίαββά ίη πι^ πιβιηοιγ. 
Βαί νΐιβη Ι ορβηθά Π17 β7β8 Ι ίοιιηά πι^ββίί 
βίτβίοΙίθΛ οη Ώχγ 1)βά, αηά ραηϋη§ ; πΐ7 ί£ΐ1;1ΐ6Γ 
β^οοά 1)θη1; ονβΓ πιθ &ηά 1)8.ί1ΐ6ά Ώΐγ 1ιθ£μ1 ύπΛ οοΐά 
ττα^βΓ. Ι ΓβηΐθηιΙ)θΓ ίββίίη^ α ^69,ί ^θί^ΐιί οη 
πι 7 οΐιββίί, αηά ϋιβη οηΐγ Ι ίΐιοη^ΐιί οί ίΐιβ \>Λξ ; 
&ηά, Ιαγΐης πιγ Ιιαπά ίη ιηγ 1)080πι, Ι Ιίίίβά ί<ί οή 

Π16. 

Ι ο&η πού ίοΓ^βΙ; ηιγ ίβ,ΰϊβτ^Β βπχίΐβ τ^ΐιβη Ι 
Ιιαηάβά Ιιίπι Ι^Ιιθ 1)8.§. Ι ϋιβη ίηίθΓρΓβύβά ίί &8 α 
ΌΧΒ,τΙί οί βαϋδίαο^ίοη αϊ: Ι^Ιιβ ΒΆΪ&ίγ οί ΰΐθ πιοη67. 
Βυΐ; νΐΐθπ Ι, ίη πΐ7 ίτιτη, 1)θθ£ΰηθ α ΪΒ,ίΙχβτ, <;1ΐθη 
Ι ηηάθΓβ^οοά ίΙ^Β 1;Γαθ βί§ηίβο&ηοβ. "ΥΠι&ί ίβ 
ηιοηθ7 ίο πιθ ηον ? Κ ίβ οί ίΗβθ, ηΐ7 βοη, Ι ωη 
οοηοθΓπβά 1 " 

8ιιο1ι ΤΓ&β ίΐιβ πιβ&ηίη§ οί ίΙΐΛί βπιίΐθ. Εογ πιγ 
ίΆβιβτ Ιονθά ΠΙΘ ; 1ιβ Ιογβά ηιβ άθοτίγ. Ηβ πβΥβΓ ΙιΟΧΤΚΙβ ΙΑΒΑΒ. 25 

ϊόΐά Π1Θ 80 ; ηοΓ άϊΔ Ιιβ βίχοττ Ιιίβ αββοϋοη ϋγ 
άθΐηοηβ^Γαϋοηδ οί βΰίιιβίγθ ^βηάβηιβδθ. Ιί ττββ 
οηΐγ ττΐιβη Ιιβ άίβΔ^ αηά Ιιβ \ν^&3 ηο Ιοη^βΓ ηοατ ιηβ^ 
ϊΥΐΆί οη τοοόϋοοϋαζ οπτ νίοΐββίίπιάββ αηά ϋιβ Υ8τ 
ηοιιβ ίηοϊΔβηίβ οί ύΚβ Ιίίβ ιυθ ρββββά ίχ>^6ΰΐ6Γ 
άητίη^ ΊΏΆαγ γβ&Γβ — ϋ ύτββ οιΛγ ϋιβη Ι οοπιρΓθ- 
Ιΐθπάβά 8ΐιά ίιιΐΐγ αρριβοία^θά ϋιβ άβ^τβθ οί Ιιίβ 
αββοϋοη ίοΓ πιβ. 

^Ιΐγ ίβ ^Ιΐίθ 80 ? Ι8 α 1)60£1118θ ΎΤΘ ΪΧίτί&ί 1θ8θ 

Βοπίθ^ΐιίη^ ίη οΓάβΓ ίο Ιωιοψ θΙΙ ϋ ίβ ψοτΐΐι — ογ 
1)θθ&τΐ8θ ΙβΛβτ Ώΐί8ίοΓ^ιιιΐ68 αηά βη^ίθΓίη^δ Καά οη- 
Ιίςΐιίβιιβά ιη7 ιηίιιά^ αηά Ιιαά ιηοάβ 1117 Κβαιΐ; ^οτ7 
ΙατςβΓ ? 

Βιι* ^Ιΐ086 ΤϋΓίεβ, νΐι&ί Ύίβτβ ίΐιβγ \}6Ίϊί προη ? 
Αβ Ι Ιθοηΐθά αίύβηγ&τά^ ϋιβγ ψβτβ ^^ίη^ *ο ίΐιβ 
Ετ&ηΐ^ίβΐι <][παΗ;6Γ οί ΰΐθ {Ό^νη ιγϋΐι ίουΐ Δββί^β 
προη ΰιοβθ νΐιο Ιίγβά ϋχβτβ. Έοτίχχη&ίβΙγ, ίΚθ 
Ρ&8ΐι& βιιοοθβάθά ίη ραοίίτίη^ Ι^ΐιβιη^ αηΔ ΰιβΓβ 
ν&8 ηοΰιίη^ ίο Ιαιηβηί ΐΐιαί άαγ. ΤΙιθ αοίιιβΐ 
Γθί^ οί ίθίτοΓ Ιιαά ηοί γ&ϊ ββί ίη. 

ΝβτβΓΰιβΙθδδ, ΰιαί ίαπιηΐί^ ίΐΐθ δΓβί άθηιοηβίΓα- 
ϋοη οί απηβά ΤιιγΙ^β αςαίηβί ΟΙχτίβϋαηβ^ ώι7 βτβΐ} 
οοηοορϋοη οί Γββΐ άαηςβΓ^ ΓβηιαίηβΔ ίηιρΓΟβθβά 
οη Π17 ΠΙ6Π10Γ7 πιογθ γίνίάΐ7> ρβΓίι&ρβ, ίΐιαη &η7- 
ϋιίη^ Ι ΒΛΎΤ οτ βιιββΓθά βιιΙ)86(][ΐΐ6ηίΐ7• 

Ρτοηι ϋλ&ί ά&7 ^^6 ΤιΐΓΐ^β 1)608ΐη6 πιογθ Ες- 
{ΤΓθββίγΘ, Βίοοά Ιι&ά ηοί γβί 1)66η βΐιβά^ 1)ΐιί ίΐΐθ 
ίηβηϋ»^ ΰΐ6 ϋίτθ&ίβ, ίΚβ αη§τ7 Ιοοί^β, ΰιβ οβίβηία- 
ϋοηβ άί3ρ1&7 οί βιτηβ, ιυθγθ &11 ίβιτίΜθ ριβπιοηί- 
ϋοηβ οί ΰΐθ οοιηίης βίοηη. 26 Ι<θυΕΙδ ΙιΑΒΑ8. 

Τΐΐθ θίαίθ οι ΰήη^ 1)60&πΐ6 ιηοΓβ ςτανβ 8θ ΰΐθ 
ίηδτίΓτβοΙϊίοη βρΓβαά. Έ8.ο1ι βΐιοτιί ίοΓ ύ*66Δοπι οη 
1;1ΐ6 'ρο,νί οι ΰΐ6 Ογ66]£8 1^08 αηβτν^θΓβά 1)7 Λ £τ68ΐι 
οιιίΙ)ΐΐΓ8ί οί ΤιιγΜβΙι ίαηαϋοίβπι^ ηηϋΐ αϊ 16η§^;λ 
ΰΐ6Γ6 τ(Γ&3 απ βηά ίο βΐΐ οοηβίΓ&ίηΙ: ; οηΔ ίΐαβ Τητίαι, 
πλοάάβηβΔ ^ίΐι ίτβηζγ, \)τί\χΛίβτβά ϋυιά ρίΐΐαςβά 
αηά τηαάθ βίαγββ })γ Ι^ΐιβ ίΐιοιίθαιιά. 

Νβνβ άίά ηοΐ; Γβαοΐι ιιβ βϋΚβΓ Γθ^ΐατίγ ογ λο- * 
οπταίβΐ^; 1)τιί θοπιοΙιοτγ ίΚβ βοΐιο οί ΰιοββ βιβΐ; 
ΰΐΓθΙ)8 οί ηαϋοηαΐ Γββτιιτβοϋοη ρβηβίπιίβά ίηίο 
ϊϊχβ δβοίηβίοη οί οιιγ Ιϋι&η. Τΐιπβ ΎΤβ Ιβατηβά ιΛίΆί 
Ιι&ά οοοπΓΓβά ίη ναΙΙαοΗβ, ; ϋιπβ νβ Ιΐθβτά^ οηβ 
άΒ,γ, ϊίΐΒ,ί ΰιβ ΜθΓβ8. Ιΐ8.ά ήβθπ ίη ίηβτίΓΓΟοΜοιι, 
ϋιαί ϊϊχβ ΑτοΙιΜβΙιορ οί Ρα^ταβ 8ΐιά ϋιβ ρήιηαίββ 
οί ίΐιβ Ρβίοροηηββηβ Ιιαά ρΐβοβεΐ ϋΐιβιηββίτθθ 8.1: ΰιβ 
Ιιβ&ά οί ϋΐ6 πιοτβηιβηί ; αηά αί ϋιβ βαιαβ ϋπιβ ^11^ 
ΓπηιοηκΓβηί ΓΟΐιηά ^11Β,^ Η^άτα οηΔ 8ρ6ζζί& Ιι&ά ιβ- 
γο11:βά. 

"ννΊιβη ιηγ ππηά ΓβνβΓ<» ίο ϊήίΛ ςΐοήοπβ ρΕβΙ;, 
τ^ΐιβη Ι ίΜιιΙί ονβΓ ίΐιβ ίηοίάβηίβ αηά ίικιηΪΓθ ΐηίο 
Π17 ο^νη ίιηρΓθββίοηβ αί ϊϊιβ,ϊ ϋτοΒ, αηά Ι βχαπιίηθ 
ΰιβιη 08 8. τβ&βχ, 80 ίο βαγ^ οί ίΐιβ ραΜίο ίθθΗη^ 
οί ίΚοββ άαγΒ, Ι οίίβη οοιηβ ίο ί1ιί8 οοηο1ιΐ8ίοη^ 
ίΐιαί ίΐιβ ρ&Γίίοίραίίοη οί οπτ ώάύβΙ ί8ΐ8ΐιά8 ίη ίΐΐθ 
η&ίίοη8.1 δίΓα^ξΙβ αί ίί8 τβιγ οοιηηιβηοβηίθηί οοη- 
ίΓίΙ)ηί6ά ίο 8ίτθη^Ιΐ6η 8αιά ρΓορ&^&ίθ ίΐΐθ ίηβητ- 
Γβοίίοη ρθΓΐιαρβ πιΟΓβ ίΐιαη πλ08ί ηιοη οαη ηον 
οοηοβίτβ. 

Αηά ίΐιίβ Ι 8&7, ηοί 8ο πιποΐι τπίΐι Γβίβιβηοθ ίο 
ίΐιβ γβΓ7 ίιηροΓία,ηί πταίβηβΐ βηρροΓί νΐιίοΐι ϋΐθ Ι*0ϋΚΙ8 I^ΑΚΑ8. 27 

θΓββΙε ΠΒ,γγ αβοΓάβά ίο ίΐιβ ηβ,ίίοη ; ηοΓ ιόίΐι Γβί- 
βΓβηοθ ίο ίΐΐθ ιη&^βοθηί αοΜβνβιηβηίβ τ^ΐιίοΐι 
νοη ίοΓ ίΐιβ βιββίί η8.ιηθ α ίτβδίι ΟΓονη οί ίιηιηοΓ- 
ί&Ι ζίοτγ. Νο. Τΐιβδθ ίΚιη^ ψβ νίίηββββά αηά 
ηηάβΓδίοοά Ι&ίβΓ οη. Βαί ίτοιη Λθ υθγ^ βτθί νβ, 
νΐιο Ηγθά &ί α άίδίβιιοβ ίτοιη ίΐιβ οβηΐβΓ οί ηβτ 
ϋοηαΐ ηρΙΐθ&ΤΕί, νΚθΐι νβ Ιιβ&τά ίΐι&ί ίΙΐΘ Ώΐ&ΓίηβΓδ 
οί ΈίγάτΛ, δρβζζί», Ληά Ρθεγ» ΙΐΒά ππίπτίθά ίΐιβ 
Οε^ οί ]Ά)&τίγ, νβ Γββίίζβά ιηοΓβ νίνίάΐ7 ν1ΐ8,ί ν&β 
ϋΐθ οΙ)ί6θί ίη γί6Τ7• Τΐιβ οαρίαΐηβ οί ίΐιοββ ίβίαηάβ 
Γβρτβββηίοά^ ίη α νίβίΜβ, βο ίο Β&γ, αηά ίαη^Μβ 
ιηαηηβΓ^ ίΐιβ ηΑϋοηαΙ αηά ραηΙιβΠθηίο οΐιαταοίθΡ 
οί ίΐιβ Γθτοίηίίοη. Εογ ηιαηγ οί ίΐιβηι νβιβ Ιεηο νη 
ίο 118, ηιαηγ ντβτβ οοηβίάβΓβά αβ ίτίβηάβ; ίΙιβίΓ 
η&πίθβ αηά ίΐΐθίτ ίαοββ τ^βΓβ ίβιηίΙίαΓ ίη βΥβτγ Ιι&γ- 
1κ)Γ, ίη βνβΓ7 1)αζαατ^ ίη '^ΜοΙι βΓββΙίβ τ^βιβ ββίαΐ)- 
Ιίβΐιβά. δο ίΐιαί νΐιβη Ύίβ Ιιβατά ίΐιαί ίΐιβββ ηιβη^ 
οπΓ αος[ηαίηίαηο68^ οπγ ίτίβηάβ^ Μ^βτβ β^Ιιίίης ίοΓ 
ίαίίΐι αηά ίαίΙιβΓίαηά, αηά Ιιαά β^οηι βίίΙΐθΓ ίο ^η 
ίΙιβίΓ ίτθβάοπι ΟΓ άίβ, ττθ νβΓθ α11 βίθοίπββά πιογθ 
ροίβηίΐγ ίΐιαη ττΐιβη ττβ διβί Ιβατηβά οί ίΐΐθ αί• 
ίβπιρί οί Υρβίΐαηίί^ ογ θΥβη οί ίΐΐθ ήβίης ίη ίΚθ 

ΜΟΓΘΟ. 

Ι ΓθίβΓ ίο ίΐΐθ βατίγ οοηιηιβηοβηιβηί οί ίΐιβ 
βίτα^^ΐβ, αηά ίο οιιγ βιβί ίπιρΓβββίοηβ. ΙιαίβΓ οη 
οίΙΐθΓ οαηβββ ηιαάθ ηβ ίββΐ Ιιοττ ίηάί88ο1ηΙ)1θ τγθγθ 
ίΐΐθ ίίθ8 ιγΐιίοΐι 1)οηηά η8 ίο ί1ΐ6 ίηβηΓ^βηίδ. ΤΙιθ 
Τατίίβ, 1)7 ίΐιβίτ ίηάίδοήηιίηαίθ ηιαββαοΓββ^ ίΐιβίτ 
άοταβίαίίοηβ, αηά ίΐιβ βηβίατβπίθηί οί ρ6αο6αΙ>1θ 
ιηβη, οί ψοτοΒΏ. αηά οΐχίΐάτβη^ ίοοΐ^ οατβ ίο τβηιίηά 28 ΙιΟυΚΙδ Ι^ΑΚΑδ. 

118 οί 1:1ΐθ βοϋά&τϋγ οί οητ γοοθ, βνβη ίί νβ νβΓβ 
άίδροδβά ίο ίοΓ^βί α. 

Εχοιίδβ, ΓβαάβΓ, ΙίΙιβΒβ άί^βββίοηδ. Μγ ρβη, 
οΙ)βάίβη1ϊ ίο ίΐΐθ ίιηριιΐβββ οί &η οΜ ιηαη'β 1ΐ8&Γί, 
βηάβ ρΙθοβτίΓθ ίη Ιοίίβπη^ ονβΓ ίΐιβ αοοηιηιιΐ&ίθά 
ΓβοοΠθοΜοηβ οί ιη7 ΒτιββΓίηββ βακί β&τΙίθΓ ίιηρΓββ- 
βίοηβ. Μ^ ίηίθηΜοη ίβ ίο Ιίπιίί ιηγββίί ίο ίΐιβ 
ηωτ&ίίνθ οί Π13Γ ονη &άγβηίπΓββ ίη Ιίίβ. Υβί ίΗθ 
Ιίίβ οί βαοΐι 0116 οί τΐδ οοηβίίίιιίβδ Ι^ηί 8. Βΐη&ΙΙ ιιηίί, 
ο1οββΐ7 1)0ΐιιιά ιιρ τ^ίίΐι ίΐΐθ ίοίαΐ οί ίΐιβ οίτοτιιη- 
βίαηοοβ νΐιίοΐι βηοΪΓοΙβ ηβ. Ηον αιη Ι ίο ββρ&Γ&ίβ, 
ίη β»ο1ι ίηβίβαιοθ, ίΐιβ νίοίββίίαάθβ οί 1117 ίηβί^- 
ηίβο&ηί ββΐί ίτοιη ίΐΐθ πιβΙι οί ίΐιβ οΙΙ-ρβΓν&άίη^ 
νΚίτΙτνίηα νΐιίοΐι οαιτίβά ιηβ βίοη^ΐ Ρογ ίΐιίβ 
Γβ&βοη^ 8ΐιά 1)608>ιΐβ6 Ι αιη απ οΐά ηιαη^ ρ6Γΐΐ8.ρβ Ι 
βΐΐδΐΐ ηοΐ: 8ΐτ7α78 βΐιοοββά ίη ατοίάίη^ βιιοΙι άί^Γβδ- 
βίοηβ νΐιίΐθ Τ7πίίη§ ηι^ Γβπιίηίβοβηοββ. Βηί ηβί- 
ίΐιβί βτβ 7011, ^οοά Γθ&άβΓ, πηάβΓ αη οΙ)1ί§&ίίοη ίο 
ρβΓΠββ ίΐιβιη ίο ίΐιβ βηά. 

Ψΐιβη 70^ νβΓβ Β, οΙιίΜ, &ηά 70^1^ ηητββ Γβ- 
ΙαίβΔ ίο 70Π 1ΐ6Γ ίβΐθβ, βΐιβ άίά βο ίη οιάβΓ ίο ^ταί- 
ίί7 ηοί οηΐ7 7^^^ οιΐΓίθ8ΐί7, 1)αί βΙβο ΗβΓ ονη 
ίπιρτιΐδβ νΙιίοΗ ρΓΟίηρίβά ΙιβΓ ίο Γβρβαί ίΐιβπι. 
81θβρ Π1&7 ^^Υ& οοιηβ ονβΓ 7^^ Βοιηβίίιηββ. Υβί 
βΐιβ οοηίίηιΐθά ΙιβΓ ίβΐβ, &ηά 7^^^ Β,^όϋβ ΐαδί ίη 
ίίιηβ ίο Ιίβίβη ίο ίΐιβ βηίβΐι. Τΐιαί ίβ ^^7 7^^ 
ρβΛ&ρβ ΓβπιβηιΙ)βΓ ίΐΐθ 1)β§ίιιηίη§ οηΐ7 »ηά ίΐΐθ 
βηά οί ιη3,η7 ^ ί»ίΓ7 ί&ΐβ, ί1ιοη§1ι 7011 πι»7 ^^^ 
Ιεηον Ιιον ίΐΐθ ΓβοοΠβοίίοη οί ίΐιβ ιηίά(11β ροΓίίοη 
1ι&8 ίοΰβά 7^^• "^^^ ^7 βίθΓ7 Ιιαβ ηο ρ&τίίοιιΙ&Γ ΙιΟυΚΙβ Ι.ΑΒΑ8. 29 

1)θ^ιιίη§ ΟΓ βηά οί ί<Β ονη ; βο ϋΐϋΑ γοη τη&γ ί&ΙΙ 
Αβίββρ θτβη ηον — ^^^^ ^^ ^^^ ίηίβιτπρί; πιβ. 

Τΐΐθ δτβ^; πιιηοΓβ οί ΰιβ ίηβηττβοΜοη Γ68>6ΐΐ6ά 
τιβ &1)οτι1; I^6η^. ΨΙιαΙ} & Ιιβηύ ϊ}ί&ί ύτββ, αηά ψΙιλϊ 
αη ΕβδίβΓ ΐήβ,ί ίοΐΐονβά ίί ! Ψβ νβηΐ; Γβ^ηΐΕΓίγ 

ίο οΙΐΠΓΟίΐ, ίΐΐθ ΐηΟΓΘ βο 08 ϋ^ ΙΙΙΤ&β ίΙΐβΓΘ ίΙΐΒ,ί ΏβΨ8 

οΪΓοηΙαΙιβά. ΤΙ1Θ7 νβτθ οί^βη ί&ΐββ^ ηβηίΟΙγ βχ- 
Λξβ&τ9Λ/βΛ ; 1)ΐιύ βϊίΐΐ ΰιβ οηΐγ ηβτ^β τγθ οΙ)ί8άη6ά. 
Αηά Ιοί ηο οηβ ίιηο^ηθ ΟιβΛ, οητ οοηοβηι ιήίΐι 
ϋϊΟΒβ θτθηΐ» άίβ1}πιο1;6ά οπγ αί^βηϋοιι ίτοιη ΰΐθ 
βθΓΥίοββ οί ίΐΐθ οΙπίΓοΙι. Ε&Γ ίτοιη ίΐι ; ίΐΐθ γθΙϊ^- 
ίοηβ ίθβΐίη^ ν»8 ίΐίθη 8ί;Γοη§. ΤΙιθ βογγο^β οί οιιγ 
η&ϋοη 1)60&ιηθ ίοΓ ηβ ίηοατιι&^θ^ βο ίο βαγ, ίη 
Οΐιπβί'β βαββπη^, »ηά υήιβ ίπιρΓβββίνθ πίηβΐ οί 
ϋΐθ Ραβδίοη Τνβθΐε νβύβοίβά. ίβάίΐαίχιΐΐγ ϋΐθ βρίΓϋπαΙ 
οοηάίϋοη οί ίΐΐθ οοη^β^αϋοη. 

Α1>οιι^ ίΐΐθ ιηίάάΐθ οί ί^ίΛί ψββίί βίηίβ^βΓ ηιιηοΓβ 
-ντθΓβ Ιΐθ&ιχΙ 1ί ΎΤΒΆ βαίΔ ίΥΐΒ,ί αητοδίβ αηά οοηδβ- 
ο&ϋοηβ αηά πιαββαοΓθβ Ιιαά ίαΐ^οη ρΐαοβ ίη Οοη- 
βΐΐαηϋηορίθ, αηά ΐήο,ί ηιαηγ οί ίΐΐθ ηοΙ^Μββ οί ΰιβ 
ηαύίοη νβτβ 1)θ1ιβαάθά. Οη Εα8*βΓ-8πηάα7 ύτο 
Ιβατηβά ίΥΐΆΪ ϋιβ ξτοΒΛ ϋΓα^οπιαη ΜοαΓοηβίβ ψβα 
αίβο ρηί ίο άβαΰι^ αηά ίΐιβ άιβοά οί ΰιββθ βηοοββ- 
βίνβ ΓθροΓ<» οαβί; α πιοητηίαΐ νβίΐ ονβΓ ίΙΐΘ ο1ιββηη§ 
Οοΐΐβοί» οί ϋιβ ΒββΠΓΓθοϋοη. 

Α ίβν άα7β ΙαίθΓ αη αρρα11ίη§ ρίβοβ οί ηβ^β 
ναβ βρΓθβά αΙ)οηί. ΤΗθ ΡαΙιπαΓοΗ Ιιαά 1)βθη 
Ιιαη^ά Ι Ηιβ })θάγ Ιιαά 1)ββη ^τβη ονβΓ ίο ίΐΐθ 
^β1^β ίο 1)6 ίηβηϋβά αηά οηίτα^βά ! 

ΟπΓ Ηθοτΐβ ηοττ^ βαηΐ^ Ιοτ^τ αηά οητ 1αΐ6β8 βΐιοοίε 30 ΙΟυΚΙβ ΤιΑΚΑΚ 

ιιηάβΓ πβ; ίοΓ νβ νθΓβ οτβΓρονβΓβά })γ α ίνο- 
ίοΐά ίββ1ίη§ — ϋιβ ΙιΟΓΓΟΓ νΐιίοΐι ΪΙιβ β&οπίβ^θ οοιη- 
ιηϋΙ^βΔ οη ίΐιβ βαοΓβά ρβιβοη οί ΰιβ ΡαΙτί&ΓοΙι^ ύΐιβ 
οΐιίβί ο£ οητ η&ϋοη, &ν&]ίβιιβά ίη βγβτγ Οΐιτίβϋαη, 
ίη βνβιγ ΟΓβθΙί ; »ιιά Λθ οοηνίοΜοη νΐιίοΐι ςαίηβά 
βίτβηςίΐι ίΐι&ί ^}1ΐ6 Ιίίθ οί ηο οηβ οι ιΐ8 ύτβα αηγ 
1οη§θΓ 8&ίβ. Ιί ϋιβ νβΓ7 ΟονβΓηιηθηΙ; οί ίΐιβ 8α1- 
ίαη τβηίιΐΓβά ηροη βιιοΐι αοΐ^β ίη ΰΐθ οαρίΜ^ αηά 
α^&ίηβί ϋιβ οΐιίθίβ αηά ηοί&Μββ οί ϋιβ ρβορίβ^ 
νΐι&ί ά&η^βΓ ιηί^ΐιί ηοί '^β, 1;1ιβ τ70Γΐ;1ι1β88 γ8;78>Ιι8, 
&ρρΓθ1ΐ6η<1 ίτοιη ίΐΐθ πηΙ)Γίά1βά ίθΓοοϋγ οί Λβ 
Τπγ]£8 οί 8ιη7Γη% βαιά βδρβοίβΐΐγ οί ϋιοββ οί Αηα- 
ίοΙι&? 

ΕΟΓ ά&78 ραβί 8ΤΙΓ8ΤΙΙ18 οί 8ΕΥ8.§6 ίΓΤ6^ΐ8>Τ8 Ιΐ&ά 

ΐώτβΒάγ 1)6^η ίο οοΠβοΙί ίη ίΐΐθ νίοίηίίγ οί διηττ- 
η&. Τ1ιίΓ8ί ίοΓ Μοοά β,ηά 1)00*7 ^^ Ι^ΓΟπβΙιΙί 
ΰιβιη ίο^ίΙΐθΓ ίτοΏΐ ίΐιβ (Ι6ρί1ΐ8 οί Αδία ΜίηοΓ. 
Τΐΐθ Ρ8ι8ΐΐ8. αρρθοτβΔ ίο Ιιατθ 8ϋ11 8οηΐ6 οοηοβηι 
ίοΓ ίΐΐθ θοίβύγ οί ίΐιβ ίιι1ΐ8>1)ϋ8>ηί8, αηά Ι^βρί Ιιίβ 
νίΐά ΒβΕΒίΒ οπίβίάβ ίΐιβ ίοτπι. Βηί ΟιβίΓ ρΓΟχ- 
ίχηίίγ 8ιΓθτΐ86ά βιιά βχοϋ^ά Ιΐιβ διητΓηίοίθ Τπτίεβ, 
νΐιο ΐΐηιβ 1)θθαιηθ ά&ϊΐγ ιηοιβ ιηβηαοίη^. Ρτοιη 
ϋΐΓθ8.1» ί1ιβ7 Τ7ΘΓΘ Γ&ρίάΐ7 ρβ88ίη§ οη ίο βοίβ οί 
νίόίβηοθ ; ϋβΐΓ 1ΐ8ΐιά νω οίίβη Μά οη ίΐΐθ άβ^- 

^ΘΓ, 8Ιΐά ίΐΐθ (Ιε^^ΘΓ ΙβΛρβά ίτΟΠΙ ίί8 8ΐΐθΛί1ΐ νιΛ 

ίηοΓ6&8ίη^ ίαοίΐϋγ, βο ί1ι»ί πι&ηγ ίηηοοβηί ηιβη 
νθΓθ νοαηάθά, 82ΐά 8οηΐ6 πιπΓάθΤθά, ίη ίΐΐθ βίΓββίβ. 
Υβί 8.11 ίΐιίβ ν&8 1)αί & ρΓβΙαάθ ίο ίΐιβ βτβ&ί 
βαοήδοβ. Τΐΐθ Γ&τίης ογ^θθ βηροΓΥθηβά ΙαίβΓ οη^ 
τιτίίθη πι&88&0Γθ^ ΙιαγοΟ; βιιά άΑΥβτγ ψ&τβ πυηρ&ηί, Ι^ΟυΚΙδ ΙιΑΚΑδ. Β1 

ηοί οηΐ7 ίη ΰΐθ βίτθβίβ αηά ίΐιβ Ιι&ζοίΐτδ^ αηά ίη. ΰιβ 
Ιιοτιβββ οί Οΐιτίβϋ&ηβ^ 1>ηύ πηάβΓ ΰιβ τβΓ^ Αα^ ο1 
ϊήβ ίοΓθί^ 6οηβα1&1:68 ; ηαγ, βτθη οη 1)08α:ά Έτιτο- 
χ)θ&η βΙιίρΒ, τ^ΐιβηοθ ΙιπηάΐΌάβ οί ία^ϋτββ ττβΓβ 
ο&ιτίθά αψΛγ αηά ρπί ίχ> Δοαϋι. Βα^ οί ^^Ιιβββ 
Ι^ιίηςβ Ι τταβ ίηίοπηβά 8ΐιΙ)86(][Π6ηϋ7. Ι Δίά ηοΐϊ 
ιτϋηβββ ίΙιβΊΏ. ιη^δοΐί, άπα Ι άο ηοί ιιπβΐι ίο ιττϋ^θ 
1>τι( οί ιΛδΛί Ι ΒΒΐψ αηά βχρβήθποβά. 

Ιη ΰΐθ πιβαη ^Ιιίΐβ, τηΒΧίγ Ιιαά 1)6^η ίο Ιβατβ 
ίΐΐθ οοηηίτγ, βΥβη ίτοπι ίΐΐθ βτβί ά^γΒ. Αΐηιοδί 
ά&ίΐ7 Ύίβ Ιιβατά ΰιαί βοπιβ οηβ οί οπτ 8ΰ(][π&ίηίαηο63 
ΙΐΆά άίβ&ρρβατθά. ψ}ϊΆί Ιιαά 1)6θοηΐ6 οί Μηι ? 
ΉβΑ Ιι6 Ιϋββη ρηί ίο άβαίΐι^ ογ \ν^&3 Ιιβ Κίάίη^ ίοΓ 
ίβατ ? Αί Ιβη^ΐι ίί ιιιταβ οδοβτίβίηβά ίΐιαί Ιιβ Ιιαά 
&θά. 

Νοιτ, ίΐΐθ θχαηιρίθ οί ίΐιβββ ία^ίίτββ^ αηά ίΐΐθ 
άτ6αά οί άαη^Γδ, βίοαάίΐγ οη ίΐΐθ ίηοΓβαβο^ Ιβίί ηο 
ρβαβθ ίο ηΐ7 &ί}ΐΘΓ αηά ηΐ786ΐί. Αη ίΓτβρΓβββίΜβ 
άββίτβ ίο ΙβαΥθ ίΐιβ ρΐαοθ ίοοίε ροβββββίοη οί ηβ^ 
αηά ψβ ίΐιοιι^ΐιί οί ηοίΐιίη^ 1:)ΐιί Ιιοιγ ίο ββοαρβ. 
Τΐιίθ, ΙιονβνβΓ, 1)6οαηΐ6 άαίΐ7 πιογθ άίΚοιιΙί ; ίΐΐθ 
Τπτί^ίβΐι αηίΐιοήίίβθ ηο Ιοη^βΓ αΐίοτν^βά ίΐιβ ραγαίιβ 
ίο Ιβατβ. Ιί ναβ θΥβη βαίά — ^Βηί νβ νοπίά ηοί 
7θί ΟΓθάίί ίί — ίΐιαί ίΐιβ οοηΒπΙβ Ιιαά Γβοβίγβά οιάβπι 
ίο ίητη })Ββί ίΐιοβθ ιυΙιο βοη^Μ τβίη^β οη ίοΓβί^ 
βΐάρβ. νβ άίά ηοί ^βϋβγβ ίί ; 7βί ίί νω ίιηβ. 
ΕθΓίηηαί6ΐ7> ίΙΐθΓβ "ν^βΓΟ οοηβηΐβ αηά οαρίαίηβ βίίΠ 
Ιβίί ιτΐιο Ιιαά βοηΐθ βθηβθ οί ρίί7> αηά τ^Ιιο ιτοαίά 
ηοί 1)6θοηΐ6 ρηΓΥβ70Γ8 οί γίοίίηιβ ίο ίΚβ ΤπΓΐίβ. 

Τΐιίη^ ψβτθ ίη ίΐιίβ βίαίθ "ντίλβη Οαρίαίη Βίβ* 32 ΙΟϋΚΙδ I^ΑΒΑ8. 

Μίδ ΛΓΠΥβά Β,ϊ 8ιη7Γη8.. Ηθ τ^αβ αη οΐά ίτίβηά οί 
Π17 ίαίΙΐθΓ'δ^ αηά ^αβ ίη οοπίΏΐ&ηά οί α βοΙιοοώθγ 
Άγίηξ Ιιΐιβ Εηββί&η β&§. Νο τ^οηάθΓ πιγ ί&ίΙιβΓ 
1)Γβ8»ί1ιβά ίΓβθΙ^ τ^ΐΐθΐι 1ιβ ΒΆΤί Ιιίιη βη^βΓ ίΐΐβ ΙάΐΒϋ. 
Τΐΐθ βοοά οαρίαίη Ιι&ά οοώιθ ίο οδβΓ ιιβ βΙιβΙ^βΓ ίη 
Μβ βΜρ, ρΓΟΠιίβίη^ ίο ΐ&ΐεβ πβ ίχ> Οΐιίο ίη ίΙΐΓββ 
άβ,γΒ — ^ίιηπιβάί8.ίβΐ7 οίίβτ άίδοΙίίΐΓ^ίη^ Ιιίβ ο&τ^ο. 

*^ Το Οΐιίο ! " Ι οηβά, οη πιγ ίαίΙΐθΓ. οοηβ(1ίη§ 
ίο πιβ Ιιίβ ίηίβηΰοη; '^\)χιί βΙιλΙΙ νβ 1)β ΒβίβΓ 

" ΤΗθΓβ, &ί Ιβ&βί, νθ Βΐΐβΐΐ 1)θ νίΐΐΐ 70Τ1Γ πιοΰιβΓ 

αηά βίδίιΟΓδ. νβ 8ΐΐ8ΐ1 θίίΙιβΓ 1)θ βρΛΓβά νίίΐι ίΐιβπι, 

ΟΓ βίδβ Ιθί 118 λΙΙ ρβπβΐι ίΟββίΙΐβΓ." 

"νν^θ 1)β§ίΐη ίο ξβί Γθοάγ ίοΓ άβρατΙπίΓβ. Βηί 
ΤΓβ Ιιαά ηβίίΙιβΓ ίίηιβ ίοΓ ριβραιαΰοηβ, ηοΓ άίά νβ 

νίδΐΐ ίο 1)βίΓ8,7 ΟΠΓ ρΓΟ^βΟί 1)7 ίΠ-ίίπίβά 1)Τ18ί1θ. 

ΤΙιβιβίοΓβ, νβ άθοίάβά ίο 8;1)8η(1οη οηι ^οοάβ ίο 
ίΐΐθ Π1ΘΓ07 οί (χοά, αηά οπγ ηηοοίΐβοίθά ΟΓβάίίβ ίο 
ίΐΐθ §οοά ίβίίΐι οί οτΐΓ ά.βΙ)ίοΓ8 — ^ρΓονίάβά ίΙΐΘ^ 
ίΙιβπίΒθΙΥΘβ βπΓνίγθά ίΐΐθ ίτοιιΜβδ. Ψβ οηΐγ ξΆϋι- 
βΓβά 8,11 ίΐιβ τβΒάγ πιοηβγ νβ οοηΜ, αηά οη ίΐΐθ 
ίΙιίΓά άΒ,γ ψϊϊίι 1)68.ίίη^ Ιιβ&Γίβ ΎΤβ αιγβάίθά ίίθ βηη- 
Ββί, 08 νβ Ιι&ά &ΓΓ8ΐι§βά νίίΐι 011Γ ίτίβηά ίΐίθ οαρ- 
ίαίη. II. 

Τηβ 1ί§1ιί οί ίΐΐθ 8ΐιη Ιι&ά ν&ηίβΐιβά, 1)ΐιί άατίε- 
ηθ88 ΙιβΛ ηοί 7θί ββί ίη, τ^ΐιβη ινβ βΐιηί οηι ν&τβ- ΙΌΤΤΚΙδ ΙιΑΒΑβ. 38 

Ιιοαβθ αηά Ιβϋ ύΐιβ Ιεΐιαπ. ΤΙιθ ξ€Λβ τιταβ βϋΐΐ 
ορβη. 

Ψθ οαττίβά νίίΐι ηβ ηβίίΙΐθΓ Ι)»^ ηοΓ ρ&ΓΟβΙ οί 
8117 Βοτί ΐΥίΛί οοχύά θχβϋθ βαβρίοίοη. 'Ψβ Ιι&ά 
οηΐ7 Ιιίάάβη ίη οπγ ροβί^βίβ αηά πηάβΓ ίΐιβ ίοΜβ 
οί οητ ^Επηβηίβ ϊΥιο ί&ψ ίΙιίιιςΒ ψβ πιί^Μ οαιτγ 
8αί6ΐ7 αηά ιιηοΙ)θ6ΓΥβά. Νο οηβ οί οτΐΓ η6ί§^ΙιΙ)0Γ8 
Ιαιβν οί οπτ ββοτβί; 761:^ αί ϊϊι&ί ιηοηιβηΙ;, ϋ 
βοβπιβά ίο πίθ 08 ίί ΰΐθ ττΐιοΐθ ιι¥^ογΜ τγ8£ ίη ροβ- 

86881011 οί ϋ. α ββθΠΙθΔ ίΟ ΠΙΘ 08 ίί ίΗθ άοΟΓΘ^ 

βϋΠ Ιιιύί ορβη^ αηά ίΐιβ τήηάοτ^β ΙοοΜης οη ίΐΐθ 
οοτΐΓί7<^9 ^^ 67^8 τ^ΐιίοΐι οοπΜ ρβηβίΐΆίθ ΰιτόη^Ιι 
οπτ ο1οί}ΐθ8 ίη.ίχ> ϋΐθ άθρΰΐ8 οί οτιγ ροοί^βίβ^ οχιά, 
άθβρβΓ 8ϋ11, ίηίο 1}Ιΐθ Υ6Γ7 ίΐιοπςΐιΐ» οί ουΓ ίβατί». 

ΤΙΐθ οΜ ροΓ^θΓ 8ί;οοά 1)7 ϋΐΒ ξεάβ, ΙήΆ Ιιαηάβ 
οτοββθά 1)6ΐιίηά Ιιίηι. 

"Ηον 80 Ιβίθ οηΐ; οί άοοΓ8 ?" 8ώά Ιιβ ; "αηά 
ιτΙΐθΓβ πια7 70Ϊ1 ί)β ^οίη§ ?" 

" 'ϊίΓθ 8ΓΘ §οίη^ ίο οΙιηΓοΙι," 8αίά ιη7 ίαίΙιβΓ. 

Νον ϋ ^708 ηβϋΙιβΓ Λθ άα7 ηοΓ ίΐιβ Ιιοιιγ οί 
γοβρβτβ. Ι άίά ηοί άαιβ 8α7 α ;νοΓά ίο ηΐ7 ίαίΐιβρ ; 
1>ηί Ι ίθΗ οοητίηοβά ίΐιβ οΐά ΤτίΓΐε Ιιαά ^6β86ά ττθ 
'ν^θΤθ άοοαπιρίη^^ αηά ίΐιαί Ιιβ τ^οτιΐά §ο βίταί^Ιιί- 
τΐΓα7 αηά ίηίοηη α^ηβί ηβ. Έυ6Γ7 βΐιαάοιγ αί α 
άίβίαηοθ αρρβατβά ίο πιβ 08 ίΐιαί οί α ^αη^ζ&^7 οτ 
α Ζ6η>62, β^ΟΓά ίη Ιιαηά — αί 6Τ6Γ7 8ί6ρ Ι βχρβοίβά 
α βηάάοη οαίαβίτορίιβ. 

Τΐιαηΐς Οοά, ηο ηηίονατά πιββίίη^ ιηίβΓίβΓθά 
▼ίίΐι οπτ πιατοΐι. ΤΙιθ οαρίαίη Ιιαά βχβά νΐιβτθ 
ΨΒ βίοηΐά βηά Ιιίιη — αί α τθΐηοίθ οοπιθγ οί ίΐιβ 
8 34 Ι<0υΚ18 ΙΑΒΑ8. 

ίο νη — ΕηόΙ ίΗβΓθ 1ιβ ν&ϋβά ίοΓ ιιβ 1)7 Λθ Ββα ; ίΗθ 
1)08.1; ΤΓ&8 8. Ιίίίΐβ ίβτίΙιβΓ οη. ΤΚβ βΪιογθ ττββ άββο- 
Ιαίθ αηά ρβτίβοίΐγ βϋΐΐ ; ΰιβ .ηί^Μ ς[τιϋ6 άατί^. 
ΤΛΓθ ίιιιηρβά ίηίο ίΐιβ 1)0&1;, ωιά νβ τ^θγθ οβ. 

Ιί ν&8 οηΐ 7 νΐιβη Ψβ Ιι&ά §οί οη 1)08ΐύ ίΐιβ 

8ΐΐίρ ΰχ^Λ, Ι ίβΐϊ Ώ17 1ΐ6&Γί ϋ^ΙΐίβΓ, 8Ιΐά Ι 1)Γ6&ί}]6ά 

ίΓ66ΐ7• ΕοΓβί^ δΐιίρβ Καά ηοί &8 7^^ ^^^ ββίζβά 
1)7 ί^β ΤιΐΓ]ί:8 ; 80 ϊΐιαί, τχϋάΒΤ ίΐΐθ Βηββίαη &&ξ οί 
ίΐιβ βοΙιοοηβΓ^ Ι οοηβίάβΓβΔ 8ΐ1 ίΏΐιη6<ϋ&1}6 άαη^Γ 
ϋΛ αη βηά. Ι ίβιιοίθΑ ί1ΐ8>1} οηοβ &^8;7 ίΓΟπι δηΐ7ΐ^Α 
ττβ θδοαρβά 8.11 βτιββήη^, άαη^βΓβ^ 8ΐιά ί68.Γ8 ; &ιχά 
Ι άίά ηοί ίΐιβιι ίΐιίιιΐε οί 1117 βτΒ^^ ίιηρΓβββίοη, 
η8ΐηβΐ7, ϋΐ8.ί 1)7 Ε^^^β ^ ^^^^ ^^ ^^Γβ 1)7 ηο 
11168118 ήά οί ίΐΐθ ΤτίΓίεβ. Οη ίΐιβ οοη1τ8Τ79 ^^^^ 
ιηοΓθ Ι οοηδίάβΓβά ίΐιβ ΊΠΛϋ&τ, ίΐιβ ιηοΓβ οοηνίηοβά 
Ι ίβΐί ί1ΐ8,ί ίΙΐ6Γ6 ^6 ^ουίά 1)6 ςιιίβί αηά βαίβ. 
ΐΊΐ6 ίβ^ ΤπγΙ^ ίη ΰΐ6 ίβίαηά 1ΐ8.ά ^Γ8.άιΐ8ΐΐ7 ίβιηβά 
άονη ; ίη 8η7 088β, ΐ1ιβ7 νβΓ6 ηοί ηιυη6Γ0ΐΐΒ• 
Τ}ΐ6 01ιίοί68 117616 &η ίηάιΐδίΐΊοηθ 8ηά ρ6&06-&1)ίά- 
ίη^ ρ6ορ1θ; αηά^ 1)6ίη§ ρΓ08ρ6Γ0ΐΐ8 βηά βοΐί-αά- 

Πΐίηί8ίβΓ6ά, ί1ΐθ7 ^βΓ6 ί1ΐ6 1ΐ8.ρρίθΒί οί ί1ΐ6 βΓ66ΐκ 

Εί ίΐι&ί ΰπίθ. Οοη8β(ΐτΐ6ηίΐ7, ίΙιβΓθ νββ ηο ρΓοΙ)- 
8ΐ)ί1ϋ7> οίίΙιβΓ οί ίΐιο ίηβιίΓΓβοΜοη 6ρΓ6&.(1ίη^ ίο 
Οΐιίο, ΟΓ οί ίΐιβ ίαΓ7 ^^^ ί&η&ίίοίβιη οί ίΐΐθ Τητίεβ 
θχρίοάίη^ οη ίίβ ίηΗ8.1)ίί8ηί8. 

Ι ίΙΐ6Γ6ίοι*6 οοηί6ΐηρΐΕί6ά 08ΐιηΐ7 ί1ΐ6 ρΓορατα- 

ίίοηβ ίοΓ οητ (ΐ6ρΕΓίηΓ6. Τ1ΐ6 Βΐιίρ'β αηοΙιΟΓ &1- 

Γ6&ά7 Ιιηη^ 1)7 ί1ΐ6 1)0ΐ^βρηί^ 8ηά^ αβ βοοη 8β ^νν^β 

'τοί οη 1)0&Γά^ ί1ΐ6 1)οαί ύτβα Ιιοίβίθά, ίΚβ ββίΐθ Υΐη- 

ατίοά, βηά Υίβ νβΓβ βοοη ηηάβΓ ν»7• ΙΧ)υΕΙ8 ΙιΑΒΑδ. 85 

ΤΙι&( Ίήξΐιί Ι βΐθρ^ 8οτιιιάΐ7. Έυθγ βίηοθ, ίη 
ΰΐθ 1)θ^ηηίη^ οί Ματοΐι, Ι Ιι&ά 1)66ώ βίαΓίΙβά \)γ 
ϋιαΐ "βπΐά &ήχχζ, Ώχγ βίββρ Ιι&ά 1)6θοιη6 (ϋ8ίιιτΙ>6ά 
αηά ίηΙ^βηΊΐρίθά ; αηά Ι&ϋβτΙγ, ίΐΐθ ίηοΓβ&δβ οί ίη- 
β66τΐΓϋ}7 αηά οπτ ρΐβαιβ οί βδοαρβ Ιεβρί ηχθ ο,ΜΤβίβ, 
&ηά ιη&η7 α ηί^Μ Κ&ά ρ&Βδβά ίη βίββρίβδβ Βΐηχίβϊγ. 
Βηί οη 1)0&Γά ίΐιβ §οοά βΐιίρ Ι ίέίί βοίθ. Ι ΰιοπ^Μ 
&ί ίηίβΓν»ΐ8 οί οατ ίπιβί^πιΐ^βά 301111167 ίο Εη^ίαιιά ; 
1 Γβοοίΐοοίθά ίΙίΑί ίβατίαΐ ραπίο ίη ΰιβ Ι^αζαατ^ 
νΐιβη Ι Γ»η οη ίηνο1αηΐίϋΓίΐ7, βιίΓΓΟπηάβά \)γ 
Τατί^β; Ι βτβη ίαηοίοά^ ηοιιιτ αηά ίΐιβη^ Ι δ&τν' 
1)βίθΓθ πιβ ίΐΐθ Ρ&ίτίατοΐι Ιιάη^η^ 1)7 ίΐιβ ΙίθΙίβΓ. 
Βαί ί1ΐ68θ ηηρίβαβαηί νίβίοηδ Ύτβτβ βοοη άίββίραίβά 
1)7 α^β ββηββ οί 860ΐΐΓϋ;7, 1>7 ^^^ ρΓοβρβοί οί ηιββί- 
ίη^ ηΐ7 ηιοίΙιβΓ αηά δίβΙΐθΓβ^ αηά \)γ ίΚβ Βψββί ιβυή- 
ηίβοβηοθβ οί ΠΙ7 οΐάΐάΐιοοά. 

Υοηϋι 18 η&ίιΐΓ&1ΐ7 1ΐθ6<ϋ688 αηά Ιιοροίηΐ^ βιιά 
βΐιτίηΐεβ ίτοπι άΜΓβΠίη^ οη ραίηίιιΐ ίορίοδ. ΤΙιθ 
ρβοοΠβοϋοηβ οί 8ηΐ7ηι& 8θοη ναηίβΐιβά 1)6ίθΓθ ΰιβ 
^Ιοιτ οί οοηιίοΓϋη^ ρΓΟδρβούβ, αηά Ι δΙτυη^Γβά 
0&1ηιΐ75 \)βίηζ τοοίβά ίηίο βΐθβρ \)γ ϊΐιβ οαάοηοβά 
ΓοΠ οί ίΐΐθ βίλίρ οη ίΐΐθ ϋςΐιί ^νν^&γβθ, αηά 1)7 ΰΐθ 
οτβάίίπξ οί }ΐ6Γ ϋηιΙΐθΓβ. 

Τν^ΐιβη ηοχύ ηιοηιίη^ Ι τ^βηί οη άβοίε^ ίΐΐθ 8ΐιη 
ΙΐΑά 1ιαπ1ΐ7 ήβοη• ΑΙιοΒά οί όβ ψβ οοηΐά ίιΐδί 
πιαΙ^θ οηύ ϊΐΐ6 ίθίαηά οί ΟΙχίο θηνβίορβά ίη α ίτ&ηβ- 
ρατβηί ηιοηιίη^ πήβί. Ρατ ίο οητ Ιβϋ, ηΐ7 ίαΰιβΓ, 
βίιβίοίχίη;^ 8ίΐ6ηιΐ7 ^^ Η^ηά, ροίηίθά οηϊ ίο πιο α 
Ιοη^ Ιίηβ οί β&ίΐβ τοδίόη^ οη ϋΐθ Ιιοηζοη ΗΙ^β α 
00ΤΘ7 οί νΐιϋθ άοτθβ. Οΐά ΟΕρίαίη Βί8ΐ)ί1ί8 — Ι 36 Ι^ΟυΚΙβ I^ΑΕΑ8. 

ίαηογ Ι Ββθ Ιιίιη Ι^βίοΓβ ζπθ 8,8 Ι γτήίβ ηοττ — ^βΐοοά 
αϊ ίϊϊβ 8ΐ;βΓη, ϋΒ ίνο Ιι&ηάδ οτίΓνβά ονβΓ Μβ 1)Γον, 
βΠΓΥβτίηβ αΐίΐίθηϋνβΐγ ίΐΐθ άίβΐ^ηοβ, αβ ίί ίτγίηξ Ιο 

βΟΧΠϊί ΰΐ6 8ΐΐίρ8. 

"Αγθ ί1ιβ7 οοιηίηξ ογ βοίη^Ρ" αβίεβόΐ 1117 ίβτ 

ΛβΓ. 

"Τ]ιβ7 ^^ δ^ίι^ε ^x>ψΒxά 8αιηο8," 8&ίά ΰιβ 
ο&ρίαίιι. " Μ8,7 6οά 1)β νίίΐι Λθΐη ! '' 

*^ Απίθη ! '' αηδνβΓβά ιηγ ίαίΙιβΓ, αηά Οΐθ ίνο 
οΜ ιη6η ιηαάβ ίΐΐθ 8ί§η ο1 ίϊιβ ογο88. 

Τΐιβη ίοΓ ΰΐθ βτΒί Μιηβ ϋΐθ ίάβα οί ίΐιβ Γβνο- 
Ιηϋοη^ ίΐιβ 8βη8Θ οί. ηαϋοηαΐ ΓθΒΠΓτβοϋοη, ν&β 
ΓβΥβαΙβά ίο ιηβ οδ α Ιίνίη^ ΰιίη^. ΤΙιοβθ ττΙιϋΌ 

άοΥββ ΨβΤβ ίΐΐθ 8ΐΐίρ8 θ1 Λβ θΓβθΐ£ 3θβί. ΤΙΐΘ 
ΰ&§ Οί ΰΐ6 6Γ088 ΤΓ&Υβά ίτΟΠΙ ΰΐβίτ ΠΙΟβίβ. Τΐΐθ^ 

Βνβρί; ίτθβ ογβΓ ϋβ ΟΓβθΙε βθ88, πι&ηηβΔ \)γ άαπηϊ- 

1688 1)Γ£ΙΥ6 ΐη8>ΙΊη6Γ8^ βΙίΟΙγίη^ϋΐβίΓ &Β^ ίτΟΤΏ. ΟΟΒΒί 

ίο 6088ί^ 1)ίάάίιι@ ΰΐθ ΟΙιτίΒϋοηΒ ίαΐεβ ΙιβαΗ}^ αηά 
ίτίΓϋη^ άβ&Β,ηοβ αύ ίΐιβ ΤτίΓίε. Οη ΰιαύ δβς ^6γθ 
ϊηΒβΓ^βά ίΐΐθ τ70Γά8, "ΡΓββάοιη ογ άβίΐϋι/^ 

ΤΛΓΙιβη Ι β&ττ ίΐιβ ίνο οΜ πιβη 80 άββρΐ7 ίπι- 
ρΓ6886ά^ Ι ίθΐί τπίΐιίη Π16 αη ίηά680ΓίΙ)&1)ΐ6 βιηοϋοη^ 

ΰΐ6 Ώ10Γ6 Ιΐατά ΪΟ 6ΧρΓ688 08 ίί ΎΤΒΑ ΟΟϋίΐΙδβά 82ΐά 

τιηοβΓύαίη. Ι ίβϋ 08 ίί ταγ ο1ΐ68^ ^ιγ Ιοτ^γ αηά 
Ώΐγ 1)0(ΐ7 ίαΙΙθΓ. Βτιί ϋ τγ&β α ιηοιη6η1;8Χ7 &ι^^ 
ΰβθϋη^ 86ΐΐ88,ϋοη ; 8ΐιά, ρβιΤιαρΒ, τιΤΓϋίη^ ηοιγ, Ι 
ιη&7 1)6 άβ80ΓίΙ)1ιΐ|^ ταύΙιβΓ ψΐί&ί Ι ιηί^ΐι^ 1ΐ8>Υ6 ίβΐί 
ΰΐ8ΐλ τ^ΐιαΐ} Ι &ούιι&1ΐ7 αηά ρΓ6θί86ΐ7 βχρβήθηοθά. 

Α ίθ^ ΙιοαΓΒ ΙαίβΓ Ύίβ Ιαηάβά αύ Οΐιίο. 

Ι θχρββί^θά ίο δηά, βα τιψχθΐ, Οχβ 1)6&ο1ι αΐίγβ ΙΌΤΤΚΙδ ΙιΑΚΛβ. 37 

ιπΐΐι ρβορίθ^ ίο ββθ ίτίβηάβ βιιά οοςίτι&ίηίαηοβΒ αί 
ΰΐθ ΙαπΑΐη^-δία^^ ίο Ιιβ&τ ϋΐθ οΐιββηη^ ^^ΎίοΙ- 
βοχηβ" αηά ίίθ ^οά-ηαίιΐΓθά 1)&ιιί6Γ ττΐιίοΐι ίοΓ- 
ιαβΓΐ7 οη βηοΐι οοο&βίοηβ ιιβθά ίο §ο οη Ιιβίτ^θοη 
ίΐιοβθ οη βΙιοΓβ αηά πβ ίη ίΐιβ ϋοαίβ. Βηί ίΐΐθ 
οοββθ-ΐιοηβθ 1)7 ίΐΐθ ίβίίγ ν»8 βιηρί7, ίΐΐθ (ιτιο,τβ 
άβββΓίβά^ ίΐΐθ ιη&Γίεβί-ρΙ&βθ Δθδοΐαίθ. Οηΐγ ΙιβΓβ 
αηά ΰΐθΓθ^ θί&ηάίης Ι)^ ίΐιβ άοοΓβ οί ίΙΐθίΓ βΐιορβ^ 
βοιηβ βίΐθπί οηΔ άθ]οοίθά ίΓοάββιηβη αρρβατβά ίο 
Ιοοίε &ί πβ ^ί1ι αιη&ζοπιβηί, αηΔ β&Ιιιίβά ηβ αβ ττθ 
ρ&βββά οη. Τΐΐθ βί^Ιιί οί ίΐι&ί 8ΐ1-ρ6ΓΥ8>(1ίη§ ^Ιοοιη 
ίτοιιΜβά πίθ^ αηΔ Ι ίβΐί ίηοΐίηβά ίο αβΙε ίΐιοδθ άίβ- 
ρίτίίβΑ-ΙοοΙϋης βΐιορπίθη : ^^ Ιη ίΐιβ πθΐηβ οί Οοά^ 
ψΥϊΑί }ϊΒΒ 00Π1Θ ίο ΟΜο ? ΨΙΐΛί Ιιββ 1ΐ8,ρρβηβ(1 ? " 
Βηί Ι ναΙίΣβά 1)θ1ιίηά πιγ ί&ίΙιβΓ, ίοΐίοτπη^ οη Ιιίβ 
βίβρβ ; ίί ΨΒΛ ηοί ηιγ Ιι&Μί ίο ίαΐεθ ίΐλβ ίηίίίαίίγθ 
νΐίθη 1ΐ6 ΐίΐΓ&8 ρΓβββηί. 

ΕθΓίηη&ί6ΐ79 1ιθ Ιιίηιββίί οοηΐά ηοί 1)6 ΓββίΓ&ίηβά 
ιηηοΐι Ιοη^Γ^ &ηά, οηίβήης ίηίο ίΚθ βΐιορ οί αη 
οΜ &ος[Ώ&ίηί&ηο6^ Ιιβ Εάάτβδββά ίο Ιιίηι^ -νπίΐιοπί 
αη7 ρτ6ί&ίοΓ7 βχρίαηαίίοη 8.8 ίο οπγ Ερρ6&Γ&ηο6> 
Λβ νβΡ7 (ΐηββίίοη νΐιίοΐι Ιι&ά οοπιβ ίο Π17 Ηρβ. 

'^Α ρΓβίί7 ίίπΐθ 70ΤΙ ΙίΛτβ οΐιοβοη ίο Γβίητη, 
ιη7 ίτίβηάβ ! Ψΐιγ, νβ 1ΐ8Υβ ίΐιβ βηά οί ίΐιβ νοχίή 
ηροη Π8 ΙιβΓθ Ι " 

8ηο1λ ΤΓβΓθ ίΐΐθ νοτάβ οί οπτ οΗ ίήβηά. Βηί 
ίΐιίβ ηΐθ1&ηο1ιοΐ7 Γβοβρίίοη <ϋά ηοί ίηί/βτίβτβ ψ\Ϊ)ι 
ΙιΙβ θχρΓβββίοηβ οί βίηοθΓβ ρΐβαβητο αί ηιββίίη^ ηΐ7 
ί&ίΙιβΓ &§αίη. Ηθ ρΓθΤ^ΙβΑ ηροη ηβ ίο βίί Αο'^νίι ; 
1ΐθ Ιηβίβίθά ηροη ίΓβαίΙης ηβ ίο βοηιβ Γβίτθβΐι- 38 Ι4>ΓΚ]5 υακΔ& 

ιηβηίβ, ΖΏά^ ιήιΒβ ϋιπβ Γεοβπΐη^ ιΐ3 ΙιοβρΗαΜγ, 
1ιβ ιβίαίθά ίο Ώ3 1^11Α^ Ιι&ά ΙίΑρρβηβά. 

1^6 ΰιβη ΙβϋπΐύΑ ΰΐΑΐ; ϋιβ ^66^ ιτΐιίβΐι ιτβ Ιι&Α 
βθβη ΰΐΑί πιοηιπις, πι&ίπιι^ ίοΓ δαιηοβ, Ιι&Α Τ6- 
11121116^ ίΰη άΆγα οβ ΙΗβ ^<»Β^ οί Οΐιϊο, ιιηάβΓ 
Αάπύτύί ΤσπΛαζΛΒ, ιπΐΐι ίΐιβ ίηΐβιιϋοη οί ρτοτο^- 
ίη^ & Γΐ8ίτΐ^ ίη ί1ΐ6 ϊδΐιιηά. Βηΐ; ΰιβ Τατί^β^ &8 
βοοη 38 ΰΐ6 Οτεβΐ^ βΜρβ 1ΐ8ά αρροκτεά, ββϊζβά ΰιβ 
ατοΐιΐηβΐιορ οηΑ ΰιβ ρπιη&1«8, ιτΐιοιη ϊήβγ δϋΐΐ 
Ιιβίά 38 }ιο8ίΆξ^ ίη ϋιβ ίοΓΐ; ; &ηά, 88 Ι^ιβ ρβ&β&ηΐΒ 
βοτιΐά Ώοί βϋτ^ 1;1ιβ ήββϊ β^ΟβέΙ &ν&7 ιήΰιοηΐϊ ββββί- 
ίη^ αητϋιίιι^. 

Οατ ίήβηά ντβηϊ οη Ιο Τ6ΐ&1;6 II1^I1η^617 ίΐΐθ 
ίήΰΐΆ οί ύΐιοββ Ιβη ά&78 ; Ιιβ ηαιηβά ίΐιοββ τιτίιο 1ι&4 
1)6611 ββίζβά 38 1ιθ8ί8^β8 — ^&11 111611 Γββρβοίβά &ηά 
1)β1οτ64 — β,ηά Ιιβ ά686ΓίΙ)6€ΐ νίΛ βΒίοϋοη ίΐιβ ί»Γ- 

ΓΟΓ ^ν^ΐΐίοΐΐ ίΙΐβΪΓ 8ΓΓ68ί Ιΐοά 8ρΤ63ά &11 ΟΥβΓ 1;1ΐΘ 

ίβίαηά. ΕοΓ ΰΐθ ιηαβδ&ΟΓθβ εΛ Οοηβίαιιϋηορίθ 
Ύίβτβ αΐτβαά^ Ιπιοτπι, αηά ^Ιιβ ββίζητβ οί Ιιοδύα^β 
ντΒβ οοηβίάβΓβά^ Γ638οη&1)ΐ7 βηοπ^ΐι^ 38 ΰΐθ ρτβΐπάβ 

ίο ΤΓΟΓββ βΤΧβθΓίη^Β. 

Ψβ ηοτΓ πηάβΓ8ΐχ)οά ψ}ιγ ίΐΐθ ίοτπι νββ άββο- 
Ιαίθ αηά §1οοιη7 ; απΑ αϊ; ίΐΐθ 83ΐιΐ6 ϋιηβ ψθ οοη- 
οίηάβά 8ιη7πΐ3 ναβ ηοί ίΐιο 011Ι7 άοη^βΓοηβ γθβϊ- 
άβηοθ ; })χή, νΙιβΓβνβΓ απηβά Ταιίεβ Ληά βϋδίαγθά 
Οΐιπβΰαηβ νβΓθ ίο 1)β ίοπικί ίο^βίΙιβΓ, ίΙιβΓθ ιητιβί 
3ΐ80 βχΐβί 1)ηιί&1 ί6Γθοίί7 οη ίΐιβ οηβ Ιιαηά^ οηΔ 
ηηοβαβίη^ 3§οη7 ^^ ^^^ οίΙιβΓ. 

Ψβ Ιιαβίβηθά ίη βίίβηοβ ίοτ^ατά οητ Ιιοηβθ. 
Πιβη ιη7 ίαίΙΐθΓ Ιεηοοί^βά αί ίΐΐθ άοοΓ^ α ίβατ Ι/)υΕΙδ ΙΛΚΑδ. 89 

Μοίύβά άοττη Ιιίβ Ιαββ ; 1)ΐι^ Ι ίβΐϊ ιηγ Ιιβ&Γί βοη- 
τιιΐ3βά ψϊύϊ Ε Γ»ρ1;ιΐΓοη8 βοοά οί οΐά ΐθΐηίηίθ. 
οβηοβδ ; αηά ιιΐΓΐιβη Αάηαηα^ ΰιβ ΟΓρΙιειη άΕπ^Μβι 
οί ιη7 οΜ ηιΐΓ86^ ίΐιβ οΙιββΓίιιΙ ρίΕρα&ίβ οί πιγ 
βατί 7 οΜΜΙιοοά, ίΐιβ άβτοίβά ιη&ίά οί τηγ ιηοίΙΐΘΓ — 
^Ιιβη βΐΐθ οροηβΔ ίΐΐθ (Ιοογ αηΔ 88.^ πβ ηηβχρβοίβά- 
Ι7 1)6ίθΓ6 Ιιβτ, βΐιβ βΐϊοοά ο,φίβ&ί νήϋι αιη&ζθΐιίθη^ 
&ηά ίογ. δΐΐθ Τ7&8 οη ϋαβ ροίπΐ^ οί αηηοιιηοιιι^ 
οτΐΓ λπίτλΙ, νΐιβη Ι ΓΟβΙιβά ηροη Κθγ, αηά, 1)θίθΓβ 
βΐιβ Ιι&ά ϋιηβ ίο τΜ&τ λ ψοτά, ψϋΐι οηβ Ιιαηά Ι 
οίοββά 1ΐ6Γ πιοηϋι^ οηΔ ^ϋ1ι ίΐΐθ οΰιβΓ Ι ρυΐΐβά 
ΐΐιβ Ιοοβθ βηά οί 1ΐ6Γ Οΐιίοίθ ίβαά-άΓβδβ. ΗβΓ 
ίΓ68363 ίβΠ άο^η Ιοοδβηβά, αηά ΰιβ ^Ιιίύθ ΙεβΓοΜβί 
Γβιηαίηβά ίη ιηγ ^ωρ. Ι ίοΓ^οί;, »ί ίΙϊΒ.ί πιο- 
πιβίλί^ 1)θί1ι ίΐΐθ Γββρβού όΐτιβ ίο Ίχιγ ίΒ,ίΙιοτ, ίίβ 
βθΥβη 7Θ&Γ8 ΰιαίί ϊίοά. βίαρβοά άηηη^ ιηγ &1)86ΐΐ06, 
&ηΑ ίίϊβ Β3ά αη^ήββ πηάβΓ τν^ΐιίοΐι Ι Γοίητηβά ίο 
ΐΏ,γ ίαϋΐθΓ'θ 1ιοπ86. 

Μ^ ιηοΰιβΓ'β ίθ7 νΐίθη βΐιβ βομ π8 ονβΓρον- 
θΓθά 8ΐ1 οίΙΐθΓ ίΙιοπ^1ι1;8. Ι ίοηηά Ιιθγ πιογθ α^βά 
ύΙίΑη Ι Γθΐη6ΐηΙ)6Γ6ά ΛβΓ — ^1117 άθ&τ οΜ πιοίΙιβΓ ; 
Απά ιη7 θίβΙθΓβ^ τν^Ιιοιη Ι }χΒά Ιβίύ Εβ Ιϋίΐθ οΙιϊΜΓβη, 
Ύτβτβ ΏΟΎΤ Μοοππη^ άαιηββίβ. 01ι, ψϋΥι ^Ιιαί ]ογ 
Αθ68 & ιη&η Γβίτιηι^ Βϋβτ α Ιβη^ΐίθηβά εΙ)8Θιιο6^ ίο 
ίΥϊβ Τιοϊηβ ιΛβτβ Ιΐθ ψβα \)οτη, αηά α^αίη βηά ίίιη- 
βθΐί ηβ&Γ ϋΐ086 ^Ιιοιη Ιιβ Ιιαβ ΙοτβΑ ίΓοιη οΐιίΐά- 
Ιιοοά ! Ηον ΒΨββί &Γ6 ίΐχβ &τΒί Ιιοατβ οί βαοΐι 
ναβθϋηξ — ίΐιβ βηάβΕπηβηίβ οί α 1)θ1οτ6ά πιοϋΐθΓ^ 
"νΐίθη βΐΐθ ΙθΕάθ 1)&>ο1ε Ιιθγ βοη ίο Ιιίβ οΜ Γοοηα, 
ψΐϊβΐβ ίοΓ 7βΕΤ8 ραβί 1ΐ6 1ι&8 ηοί Γββίθά ; Ιιθγ ίηοο• 40 ΙΧ)ϋΚΙ8 Ι^ΛΕΛβ. 

Ιλθτβηΐϊ^ ίβηάθΓ ^ογΑβ, αηά ίΐιβ ^β«τ8 οι ^ογ ιήΟι 
ΎτΙάοίι ΰιοβθ τΓΟΓάβ ατθ ίηίβιηιρίθά ! Ροογ ιηοΰι- 
ΘΓ Ι ΙιοτΓ ιηιιβίι βΐΐθ Ιιαά βϋΐΐ \χ) βιιΰθΓ 1)6ίθΓβ οΙοβ- 

ϊηξ ΙλθΓ 6768 Ι 

Μγ ίαίΙιβΓ πβΐΐθά ψ& βΐιοτιΐά ο,ί οηοβ ςο ίο οπγ 
ίονβΓ ίη ϋλβ οοτιπίτ 7 ; 1)τι1: ΰχβ αΐάβπηβη -^οιιΐά 
ηοί ρ6ηηϋ ΰιίβ. Νοηβ οι ϋιβ 1}6ϋ6Γ-ίο-άο ί&ιηί- 
1ί68 ψβτβ αΐΐο^βά ίο 16&Υ6 ΰιβ \χ)ΐπι. ΤΙιθ Τητί^β^ 

1)68ίά6β ΰΐ086 ΰΐ6 7 ΙλθΜ ίπ ΰΐ6 ίοτί, ΨΙΒήβά ίο ΊΐΆΎβ 

118 αΐΐ Γ6&ά7 1χ> ί&ηά ιιηάβΓ ΰιβίΓ β^οιά. Ιη ερϋβ 
οί οητ86ΐΥ6β^ ϋιβΓβΐοΓβ^ Τ76 Γβπιαίηθά ίη ίο^πι^ 
ίηιβϋης ϋϊΒ,ί^ οηβ ψο,γ ογ αηοίΙΐθΓ^ ίΐιΐη^ ^οοΐά 
ηοί 1)6 Ιοη^ βαίιηίη^ άοιητη. 

Νο οηβ οοηΐά ΰχβη ΐθΓθβ6θ ί1ΐ6 1οη§ οοηϋητι- 
&ηο6 οι ΰΐ6 βίπι^^ΐθ ; αηά Ι τηηβί οοιιί6β8 ΰιαί ιγβ 
Β,ί Οϊάο Ιι&ά Άί ΰΐΒί ηο ξτ^ί }ιορ68 οι πΐϋιη&^ϊθ 

81100688. Οη ΰΐ6 00Ιΐ1}Γ&Γ7> '^β 8&^ 1)6ίθΓ6 Π8 ίΐΐθ 

πια^ϋτιάθ οι ΰΐ6 Τπτίάβί ροττοΓ, αηά ψ& }ηάξβά 
οί α ηχϊάβτ ϋΐ6 ίιιΔιΐ6ηο6 οι οΜ ίάβ&β, 8Δ(1 πικΙθγ 

ΰΐ6 ίηΐρΓΘ88ίθ118 οΐ ίΟΙΤΟΓ. Ββθίάθθ^ ΰΐ6 Γ6Υθ1π- 

ϋοη ϋββίί }ϊΒά ηοί 7^^ άί8ρ1&7β<ϊ ϋβ β^Γοη^Ιι 1)7 
ϋβ γίοΐΌη68 οη Ιαηά αηά ϋβ &ο1ιίθΥ6ηιβη1» οη ϋιβ 
861^. Βπί 6Υ6η ΙαίβΓ, ττΐίθη ίΐιβ Οιτββΐ^ &γπι8 1)6- 
^η ίο ίτίιιπιρίΐ; ΐήβ ηβΨΒ οί 1;1ΐ6ίΓ βιιοοβδβ άίά ηοί 
8η£ο6 \χ) η6ΐι1τ8ΐίζ6 ΰΐ6 άί800ΐΐΓ&£6ΐη6ηί ιτΜοΙλ 
ίΐιβ άί8&8ΐ;6Γ8 ατοπηά Π8 βοιγβά ίη οιιγ Ιχοατί». Εογ 
6ίΐο1ι Ιιβτοίο άοθά οΐ ΰΐ6 ίηβτιτ^ηΐ» βοοη Γβοβίγβά 
ϋβ οοηηίθΓ-Μον ν1ΐ6Γ6ΥβΓ ί1ΐ6 Τητίοί 1ΐ6ΐά β^&7• 
Τ1ΐ6 δΓ8ί 1)ηΓηίη^ οΐ α ΤαΓΜβΙι 1ίη6-οί-1)&ϋΐ6 8ΐιίρ 
1ΓΒ8 ΐο11οτ76ά 1>7 ^^1ΐ6 τταίΐ '^ΐιίοΐι ροβο ϊγοπι €7^0- ΙΛ)υΚΙ8 ΙλΑΒΑ8. 41 

ηία, αηά ϋΐθ ίή^ΐιΐιΐαΐ ιη&ββ&οτββ οι διη^ηια ; ΰΐθ 
άθίβ&ΐϊ οί ϋίβ βηθίηγ αί δ&ιηοβ "νταβ βαβοββάβά 1>7 
ϋΐθ 1>1οοά7 0Γ^68 ο£ Οτρπιβ ; αηά ΰΐθ βίοπχιίη^ 
οί ΤΓΪροΙϋζα ^708 αηβ^θΓθά Ι) 7 ϋΐ6 άθΥ&βίΑϋοη οι 
Οαββ&ηάτα. 

Ιη ΰΐ6 πίθ&η ϋπΐθ^ ΰιβ &Γθ1ι1)ί8ΐιορ βιιά ΰιβ 
-ρήπχ&ίβΒ ΎΤβτβ άβίώιβά. ίη ϋΐθ ίοτίτβ89, ΰιβ ^ιτί- 
βοη οί νΐιίοΐι ν&8 άύΐγ τβοηιϋβά \)γ ίτββίι αιτίγ&ΐθ. 
Ορρτ688ίοη ίηοτ6&86ά; ΰιβ Τπτίεβ βγβά ηβ βατ- 
Β^Ιγ, ιγΜΙθ ίΐιβγ οβίβηίαϋοιίδΐγ βΙι&Γρθηθά ΰχβΐΓ 
βνοΓάβ ; αηά α11 αίοη^ ΰιβ ορροβϋβ οοαβί} οί Αδία 
ΜίηοΓ ΙιοΓάθβ οί βατα^ββ ψβτβ αιη&ββΘά, τβΒάγ ^x> 
ίβΐΐ ηροη οτιγ τιη1ι&ρρ7 ίδίβ. 8ιιγθ17 ^1^& »ίιηοΒ- 
ρΙΐθΓθ αΓοηηά τιβ τ^αβ ηοΐ; οβίοιιΐ&ίβά ίο ταίδο οατ 
φίιϋ». ΟαΓ Ιΐθ&άδ ιτβΐθ Ι)6η1} 1ο^ 1>6ίθΓ6 ίΐΐθ 
νΐήτίνίηά οί ίΐάνβΓ8ϋ75 8,η4 ιηαηΐ7 Ιιορββ ίοπηά 
ηο ρΐβοβ ίη οατ }ΐ6ατ<». 

^ Μ7 ίαΛθΓ'δ οηΐ7 Ι^ορβ — ^<;1ΐ6 Ιιορο ηοί; οί βΙιΛ- 
ίη^ οβ ϋΐθ γοίβ, \}ηί οί Ι)Γίη^ιι^ &1)οτι1ϊ οοηοίΐία- 
ϋοη &ηά οοιηρτοιηίδβ— ναβ ϋβββά οη Ηθΐρ ίτοηι 
Οΐιτίβΐΰηάοιη• Βπ^ Ιιίβ ίτίθηά Ζβη&ΙάΒ ίη ηο ^8.7 
84ΐιιιίϋ6ά ίΐΐθ ρΓθΙ)αΙ)ί1ϋ7 οί βηοΐχ Ηβίρ. Μ7 Ιιθ&γΙ} 
8&η1ε ^ϋιίη πιο νΐιβη Ι Ιχθατά Ιιίπι άβρΙοΓβ ίΐΐθ 
πιογθηίθηΐϊ^ αηά Ιαπίθηί ίη αάναηοβ βΐΐ ίί» οοηβο- 
<ΐτΐ8ηο68. Μ7 Ιβ,ϊϊχθτ βββπιβά ηηοοηγίηοβά^ αηά 
ρβτβίβίθά ίη Ιιορββ ; 1)η1} ΰιβη Ζβηαΐείβ ι^ββ γίθ6- 
οοηβηΐ — Ι άο ηο^ (][πϋθ Γ6ηΐ6πιΙ)θΓ οί τ^ΐιίοΐλ οί ϊήβ 
8θθθηάατ7 ρονβΓβ — Ηοΐΐαηά^ ίί Ι αηι ηοί ηιίβ- 
^Λβώ. ; 80 ί]ϊ£Λ, Ιιίβ '^οιάβ τγθγθ ίο ηΐθ ίηΐΐ οί 
▼θί^Μ ιιηά ΛχΜϊοήίίγ. 42 ΙΌΌΚΙδ Ι4ΑΚΑ8. 

Ββΐος 8η οΐά ίήβηά οί ιηγ ία,αα,βι^Β, αηά & 
η6ί§^1ιΙ)θΓ^ 1ΐ6 Ψ9β οηβ οι ίΐιβ ί&ψ ψΊοίΟ λϊ ΰιαί ϋπΐθ 
ίτβ(][ΐΐ6η1;6Α τΐ8. Οτπη^ Ιό Ιιίβ οΜοίαΙ ροβίϋοιΐ; 1ιθ 
^«708 ίη άαίΐ7 ίη^βΓοοτίΓδβ ιπΰι Ώιβ οΰιβΓ βοηβηΐβ^ 
αηά οοη86(][ΐΐ6ΐιϋ7 Ι^ΐιβ αηϋ-ΗβΙΙβηίο ρο1ίθ7 οι ίλθ 
"ροψβτΒ, ιγΜοΙι βΐιαρβά ΰιβ ηοϋοηβ οι ϋιβ οοηβτιΙ&Γ 
}χ)άγ αί ΟΙήο, "π^β ΓθΰβοίβΑ ίη ίΐιβ Ιοη^αςβ ΙιβΜ 
1)7 Ζβηαΐ^ίθ. Ηίβ βχρτβββίοηΒ \τβτβ Ώβϋΐιβτ βνίο- 
ρβϋο οι ΰιβ ρτβββηί ηοΓ οηοοηπι^^ ίοΓ ΪΙιβ ΐα- 
1;αΓθ οί Λθ ΓθΥοΙηϋοη. 

'* ΕπΓορβ^ 7οη Π1Α7 Γβ8* βββητβά, ιπΠ ηοΐϊ ίη- 
^βτΐβΓθ/' 1ΐ6 Γβρβαίβά 8^αίη αηά Λξδάη ίο Π17 &- 
ΟιβΓ. *^ Κίη^ νίΐΐ ΙίΕΥβ ηοίΐιίη^ *ο άο νίΰι Γβΐ)- 

βίΒ." 

" Αηά τπΠ ί1ιβ7 »11ον ΐΐιβ δΌΐί8.η ίο 1)πίο1ΐθΓ 
θνθΓ7 βΓθθΙ ? *' οΓΪβά ηΐ7 ί&ΛβΓ. 

'^ Ι^θί ΰιβηι 8ηΙ)ηιί1: ^ο ΰιβ διιϋβιι^ αηά Ιβί ίΥϊβτη 
βΛ. ίοΓ ^τοοβ/' Γθρίίβά Ζβη&Μβ. Αηά Ι ί&ηο7 Ι 
οαη βΐπΐΐ Ηβατ Ιιίηι Μτίηά ηρ τπ1}1ι Ιιίβ τιβιιβΐ άβηπη- 
οίαϋοη^ νΙιβηβνβΓ Λβ ίηβτίΓ^βηίβ νβΓθ ιηβηϋοηβά : 
" ΤΙιβ Γπίη οί Λθ ηΑϋοη ιβείβ οη ΙίΙιβίΓ βοπΙβ ! *' 

8ο ϋΐ6 βηπιπιβτ ριιβδβά οη^ αη^πηιη ι^ιιβ 8οοη 
οτβΓ, 8.ηά \πη1ίΘΓ βποοβθάθά ίο' αηίυηιη. Τβη 
ηιοηΰιβ νβηί 1)7^ άιιηη^ νΐιίοΐι νβ βχΪΒΐβά &8 1)θ- 
ίτΓθθη ϋΐ6 1ι&Ώΐηΐ6Γ αηά ίΐιβ αηγϋ^ ίοΓ^βϋίη^ ΰΐθ 
ΒΟΓΓονΒ οί γβΒίβτάΒ,γ ίη Λβ βΣρβοίαϋοη οί ίΐΐθ 

ΠΙΟΓΓΟν. 

ΒβαάθΓ, Ιιατθ 7^^ ^^^^ ίίήβά, ί1ΐ6 ΟΒΟβη^ οί α 
Ιιίςΐι ηιοηηίαίη ? Υοη 1)6^η ίο οΐίηιΐ) ηρ ^ί1ι 
1^ ^11 ; ΰΐθ &806ηί ιβ α Κατά ίβΒίε, 8ΐιά αψβ&ί βοοη ΙΛ)υΚΙ8 ΙιΑΚΑβ. 43 

1)&ΰΐ68 7οτΐΓ 1)Γ0^ ; γβί ΰιβ ηβ&τηβδβ οί ϋΐθ βηά 
ϋ^ΐι^βηβ ίΐΐθ 8ΘΙ186 οί ίΒ,ύξαβ. Υοη 8ΘΘ ΐΐιβ βαιη- 
πή!; &1)0Υθ γοη, αηά 7011 πιαΐ£6 ίοΓ ϋ; 70α αρ- 
ρΓοαοΙι ; 1)πΐ α ΐθ*^ βίορβ πιογθ αηά γοπ Ιι&υθ 
Γβ&οΐιβά ϋ. Βηί, ηο ! ίΤίΒ,ί "π^β ηοί 1;1ιθ ίσρ. Α 
ρΓοίββϋη^ οητγθ ίη ϊΐιβ ζηοτιηΐ^ίη άβοβίγβά 7011. 
ΤΚθ Ιταθ βηιηιηϋ ίβ & βΙιΟΓί ^ο,γ Ιιι^Ιιθγ πρ. Τΐιο 
Αίβίαηββ άθ68 ηοί αρρβατ ςτθ&ϊ : ίοη^&Γά Ι Αηά 
70Π 1>θ^η οΙίιηΜη^ ΒίτοΒίί, τπϋΐι Ιεηβββ Ιβββ βηα, 
ιγίΰι <][τιίο1:θτ ρπίβαϋοηβ οί ΰιβ Ηβατί. Υοη τβαοΐι 
ϋΐθ βροί^ αηά 7011 8ΘΘ ϊήβ βηηιιηϋ βίίΐΐ ίατίΙιβΓ οΆ 
ΥοτίΓ ρονβΓΒ ΛΓΘ α1τ6&ά7 βχ1ΐΛϊΐβ^4 ίη *1ιβ βΐτιι^- 
^Ιβ ίο ϋΛΛΆΐη αη βηά ^^ίοΐι ιηογθβ οβ ^&άτι&1ΐ7 
Ββ γοη ίΐάχϊί γοη Ιιαγθ ^Όηοΐιβά ϋ. 'Ρτο&ίτΒ,ϊβ Β,ηά 
ραηϋη^, 7^^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ 1)6ΐιίιιά ίΙχΒ Ιαβί 
ρβαίε^ αηά ΰιβιι, άτορρΐη^ οη ΰιβ ^οπηά ίη οτάθΓ 
ίο ιβςαίη 8ΐ:Γ6ΐι^1ΐ9 7^^ &^ ^^ ^^^ Υ&ΙΙ67 1)θ1οτιγ 
7011, οηΑ 70Τ1 ιηατγβΐ ο,ί ίΐιβ Ιΐθί^Μ ίο "ψΛύόϊι γοη 
Η&Υθ ο1ίιη16θά. 

Ευθπ 80 άίά ίΐιοβθ ιηοηΰιβ ρ&δβ οη. Ψβ αβ- 
οβηάβά ίΐΐθ ιηοηηί&ίη ; 1)ηί ίΓοηι ϊΐιβ Ύβτγ οχιίββί 
οίοιιάβ οογβΓβά ίΐϊβ βιιιηπιϋ;, τ^ΐιίοΐι ττβ (Ιίά ηοί 86θ• 
Αηά ^Ιιβη 9,ί Ιβη^Ιχ "πβ ζοί ίΙιβΤΒ, ϋ ψββ οηΐ7 ίο 
δηά α οΐίβ αηά α ρΓθοίρίοβ Λί οπγ ίββί ; αηά, ίη- 
βίβαά οί Γβδύίη^ οη ΰιβ ϊιβίξϊιί, ντβ ψβτβ ίη^ΐίβά 

ίηίΟ ί1ΐ6 &1>788 1)6ίθΓ6 ηβ• 

δο Ιοη^ 08 ϋΐθ ΤόγΙοι άίά ηοί ηιβββ&οτθ αηά 
άίά ηοί ιη&](6 βΐ&γββ οί ηβ, ΎΤβ οοηβίάβτβά οητβθίγββ 
ΙύήϋΏΛίβ, ββθίης ψ}ίΛί οοοηιτβά 6186τιγ1ι6Γ6. ΤΙιθ 
ιτοπιβη <1ίά ηοί Ιβ&Υθ ίΐιβ 1ιοη86 Λί β,ΙΙ, ΒΧϊά ιτβ αΐΌΐΐΗ^ ^ί -ΎΓ-π'^ ^ τιβΒ&ΐϋΕ ιίΓ ιαηΐκΐ 
ΙΕ ^3ίί: ΤτΓτΐΐΙΤΠΒΠΙΒ ΙΕ Ώ1^ Τ^ΚίΛ ΩΧ, ΊΙϋ: πη^ <ηΑ^ ΧΙΙ£. ^Βηκ 4& 12]^ 

Ίαα^άααή^ χίΠΕΠΏε Ώΐΐ- ^βκ. «πκιέ ιβοκ «ηά. 

ϋ>β» άίΛαάΏ&±, δο ιίχΑΧ Ιΐιβ ηιαιιΙκΓ οΙ 1ιοβ(α@θ8 

Α &ν άΒγΒ ΙβΙΰΓ ϋ ιτ&8 ιτΐόερειοά ΰι&ί δ&ιηίοίθ 
ίΛίηηί ίϊΜά άΛΒβαιΙχιΛβΛ. οη οατ ΐβίΑπάβ βιηίδβ&τίββ, 

> ιτβτβ Ιύάίηξ ίη ΰιβ Γβιηούβτ τί11&£68. ΤΙιθ 
Γμγ1(ιι ΙΤ0ΓΘ βτίάβηϋ7 ^τοιχΜθά ; ρα^τοΐβ πι«Γθ1ΐθά 
ίΗΠίΗίζϊϊ ϋΐθ τίΙΐΒβββ, ωιά βοπίΘ οί ίΐιβ Ιιοδίίΐ^ββ 
ΐ•^«Γίΐ Νοηΐ ίο Οοηβίβηϋηορίβ. Τΐώι^ αρρββτβά 
ί4ΐ ΪΗΗΗηηο ιηοπΕοίη^, 8αά νβ ίοΓββΛψ ΙΙιλ* & οπβίβ /!« ΙΧ)υΚΙ8 Ι^ΑΚΑδ. 45 

ΟτΐΓ ίθ&τβ 1Ι76Γ6 ηοί Ιοη^ ίη 1)6ίιι^ Γββϋζβά. 
Τονατά Λβ &ί<:βΓηοοη οί *1ιθ 9*11 οί Μ&τοΐι (1822) 
βοπίθ ίοτίγ 8ΐιίρ8 ιηαάθ ΰιβΪΓ αρρβαταηοβ οη ΰιβ 
86α ορροβϋβ^ αηά ίΐιβ αίαπα ίΙΐΒ,ϊ ίΐιβ ^η8π^§6η^» 
νθΓθ άονη ηροη ιιβ βρΓθΐιά ΐτοηι Ιιοπββ ίο Ιιοπββ. 
Εγοπι ΰΐ6 ίβττΒβ& οη ΰιβ ΐΌρ οί οητ Ιιοπβθ Ι βαιγ 
ϋιβ βΐιίρβ ο1θ8ίη^ προη ΰιο Ιι&γΙϊογ^ 8ΐιά Ιιβατά ύιβ 
1)6&ϋη£ οί άτηιηβ ίη ίΐιο ίοΓύ αβ α βί^αΐ οί άίκη^βΓ. 
ΤΚθ Τπτ^ βΐιιιί ϋιβηιββίγθβ ηρ αηά αψαίίβά ΰΐθ 

&88&1ΐϋ. 

Τ1ΐ8>ί βαηιβ βτβηίη^^ Ι^-^ατά 8ΐιη86ί> '^β βύ&Γίθά 
ίοΓ οητ ΐΌνθΓ ίη ίΐιβ οοπηΙίΓγ. Νογ νβΓΟ ψβ ίΐΐθ 
οηΐ7 ία^ϋγβδ. Ιη ρΓβββηοβ οί ίηιηιίηθηΐ; άίκη^βΓ 
1>οΰι ϋιβ ρΓοΙιίΜϋοη οί ΰιβ αΙάβΓπιβη αηά ίΐιβ ίθ&τ 
οί ϋΐ6 ΤπΓίείθΙι &τιΰιοήϋ68 Ιι&ά άίβαρρβ&Γβά. 

Τ1ιπ8 νβ &1)8>ηάοηβά οχιτ Ιιοπιβ. ΤΙιίΓίγ 7β&τ8 
ΒΐίίβτψϋαΓά Ι γίβϋβά πιγ ηαϋτβ ίβίαηά (ΐ8 α ΒίτΒΐΐξβτ, 
Λπά Ι βατν^ ΟΜο άββοΐαίβ 8ηά οητ Ιιουββ ίη Γπίηβ. 
Βπΐ; ιηγ ία&βτ άίθά α Ιιοηΐθΐβββ βχίΐβ^ ηοΓ ϊϊβΑ 1ιθ 
1;1ΐθ οοηβοΐ&ϋοη ίο βββ Ιιίβ οΐιίΐάτθη Γθβ^ΟΓβά Ιό βαββ 
&ηά Ιιαρρίηθββ; θτβη ίη β, ίοΓβί^ Ιαηά. Ηβ άίβά 
^Ιιίΐθ ΰχθ άίβίΓθββ οί ηιίη αηά ί;1ΐ6 θογτοιγ οί βχίΐβ 
βϋΐΐ Ιαβ^βά. λν'Ιιβη ιτβ Αβά, Ψβ οοπίά ηοί ίοΓββββ 
ϋοΑ Ψβ &1)&ηάοηθά οηΓ Ιιοηιβ ίοΓ βτβΓ^ αηά ΰιαί 
^6 βΐιοαίά ΙίΑΥθ 1χ> ηηάβΓ^ο βΐΐ τ^β οί^οΓνιταΓά βηί- 
ίθτθά. • 

Τΐΐθ ίατϋΐθΓ 1ΓΘ ίζοί ίτοηι ίΗθ ίο'νπΐ; ΰιβ πιογθ 
ρβ&β&ηίβ τίΓθ ηΐθΐϊ βρββάίη^ ΐΌψ&τά ί* βη τηοΒΒβ. 
Ύϊί&γ νθΓθ ηηιίΓηΐθά, Ι)!!* Οιβγ νβΓβ 1» Γβοθίτβ 
απη8 ίτοχη ίΐΐθ δββί;. Τ1ιβ7 ικτβΓβ θτίάβηϋγ ίη- 46 ΙΟυΚΙδ ΙΑΒΑδ. 

ΐοηηθά ο£ ^Ιι&ί ^β ΥϊβΛ Γβιη&πιβά ίη ί^ΟΓ&ηοβ οί. 
Ιιο^οΰΐΐθϋβ αηά Βοηηιί&β^ Β,ί ΰαβ Ιχβ&ά οί ΰιτββ 
Ιϊΐιοαβ&ιιά 8&ιηίοΐ68^ '^θγθ οη 1>08Χ(1 ίΐιβ βΐιίρβ» αηά 
βαιηβ 1χ) 1ί1)θΓΛΐ» ΟΜο. ΐΤηίοΓίΐΐηαΙίβΙγ, *1ιβ7 
1)Γθπ^1ιί Π8 ηοί 1ίΙ)6Γί7 1)ΐι<; άβΥβδίαϋοη. 

Ώ,οψβΎβτ, ϋι&γ Ιαηάβά ηβχί ά^γ, αηά ^ίΐιοαίϊ 
ϋήηξ Λ δΐιοί ΰΐ67 1)60&πΐ6 ιηοΒίβτΒ οί ίΐιβ ίοΎτη, 
Ιιορίη^ ΟίΒ,ί ΰΐθ ΤπΓΐί^β ίη ίΐιβ ίοτί ^ονΐά βοοη 1)6 
οοιηρβίΐβά ίο δατΓοηάθΓ. 

ΒτίΓΪηβ ί1ΐΘ8θ θΤθηίβ νβ Γβιηαίηβά (^πίβί ίη ϊΐιβ 
βοηηίτ 7• Τΐιβ 1)οοπι1η§ οί ^ηβ αίοηβ οο6&θίοη&1ΐ7 
άίβύητ1:)θ(1 οητ (][ηί6ίη68δ^ αηά Γβηιίηάβά ηβ ϋιαί 'πβ, 
τβροββά οη & γοΐοαηο. Υβί ΰΐθ βιίη^ τ^&β ηοί 
οοηϋηποηβ, αηά, 8.8 ίοΓ ιη78β1ί^ Ι Ιαιοττ ηοί Ιιον 
β,ηά ίοΓ τ^Ιιαί Γβαβοη^ 1)μΙ; ίΙιβΓβ, ίη Λβ οοηηίΓ7, Ι 

ίΟΓ^Οί 8ΐ1 0&Τ68 &ηά ί6ΕΓ8. Τ^Οβ ίί 1>β0&1186 Ι ΙιοΑ 

1)βοοπΐθ αοοπβίοηιβά ^x) ϊΙϊβΛ θχίδίβηοο οί οοηϋηη&Ι 
ηηοοδίηβββ Ρ Τ^ϋβ Ι 6ηιΙ)ο1ά6η6(1 \)γ ϊήβ ίΐιοη^ΐιί 
ί}ϊ2Λ ϋιβ &Β,ξ οί 1ίΙ)βΓί7 ν&νβά ονβΓ Π17 οοπηίΓ7 ? 
Ογ νβδ α 1)ηί Λβ νίγίί7ίηβ ίηδπβηοβ οί βρηη^ 
&ηά ΰΐθ ηΐ78ί6Γίοπ8 οΐιατηχ οί τθδΠΕοίίαϋη^ Ναΐπιτθ 
νΐιίοΐι ροΓΥοάβά ηιβ^ αηά ίΐιηδ τηβάβ ηιβ Ιίγθ &8 
ϋιβ βοτ^6Γ8 αηά ίΐιίηΐε (ΐ8 ΊϋίΙβ 8& ίΐιβ 1)ίΓ<1β οί ίΐΐθ 
αΪΓ ? Ι ο&η ηοί 8&7 ; 1)ΐΐί, &8 οίίβη &β Ι ΓβΥβΓί ίο 
ϋΐΒ,ί ιιηίθΓ<;ηηαίθΐ7 βΗογ* ρβηοά οί οηΓ βοίοπηι ίη 
οπΓ 1»νβΓ, Ι οαη 1)Γίη8 })Ββί ίο ιηγ ηιίηά ηο ίβΓ- 
τοΓδ^ ηο αηχίβίίθδ^ ηο δίββρίβδβ ηί^ίίβ^ ηο άα7Β 
ίηΐΐ οί βαίίβηης. Ι Γ6ηΐ6ηιΙ)6Γ οηΐ7 ίΐιβ οΓ&ηςβ- 
ίΐθθβ ντίώΐβ ΎΛϋι ϋΐοβδοηΐδ^ ίΐιβ αίΓ ίαΐΐ οί ρβΓ- 
ίαηιβδ, ϋΐθ βοηςβ οί ίΐχβ 1)ίΓά8, αηά ίΐιβ 0Τ6&1άη£^ οί ίΐχθ νοοάβη νΐιββΐ ουθγ οτιτ τ^βΐΐ βα ϋ ψβηϊ 
β1ονΐ7 Γοτιηά. Αηά Ι οαη θτβη βθβ 1)6£ογθ ιπθ οατ 
οΜ ^οτάβηβΓ Ιι&τά ο,ί ψοτ^, αηά ίΐιβ τίθ^ ίτοηι οτιρ 
1)&1βοιι 7 0Υ6Γ ^Ιΐθ ρΐαίπ; αηά ΰΐθ ββα 1)θ7οη(1. ΤΙϊβ,ϊ 

18 &11 Ι Γ6Π16ΐη1)ΘΓ. 

Αηά γβϊ Ι ψ&3 ίΐχβη λ γοπη^ ιπάώ. ο£ οηβ-απά- 
ίψ&χίίγ. Νον, νΐιΐΐθ Ι Ύπϋβ οί ΐΐιοθθ γθοοΠθο- 
ύοΏΒ, Ι αιη απιαζβά^ αηά Ι τ&νοΐί α^αίηδΐ; ιη^ββίί 
ϊΐΛ&ί, ίηβΐιβαά οί ΐΒΜΐίξ Γβίη^θ ίη οτΐΓ ίοψβτ ^ϋ1ι 
1117 οΐά ρατβη^β αηά 1117 βίβ^βΓβ, Ι άίά ηοΐ Ιιαβίβη 
ίο 8661ε α ρ1&06 αηάθΓ οπγ &&ξ ίη ϋ[ΐ6 βίΓα^^Ιο ; 
ϋχΆί Ι άίά ηοΐ} ίοϋίβ πρ &τπΐ8^ ψθτθ ίύ θΥβη ίΙΐΒ,ί Ι 
Πλί^ΐιί ίαΐΐ ίη 1)8>ϋΐ6. Βιιί; ηοτιτ Ι ΰιίη]^ αηά ίβθΐ 

άίΙί6Γ6ηϋ7• 

ΤΤΊιίΙθ 1^118 ηατταΰη^ ΰΐ6 ηρβ αηά άοτπχβ οί 
ιη7 1ίίθ> Ι 0^6 α ίο 7011, Ώ17 ^^^ά Γ6αά6Γ, ίο πιαίεβ 
7011 ιηοΓθ ίαπήΐίατ τπίΐι ηΐ7 ο'β^η ΙχηηιΗθ ββΐί. Ιί 
ίβ η6063βαΓ7 Ι 8ΐιοιι1ά οοηίβββ ί;ο 70η ίη α11 βίηοθΓ- 
ί<;7 Λπά 1ιπιηί1ϋ7 ν1ΐ7 αηά νΙιβΓβίοΓβ Ι ναβ ηβίΙίΙΐθΓ 
1110Γ&117 ηοΓ ρ1ΐ78ίοα1ΐ7 δύ ίο Λοί ίΐιβη αβ Ι βΐιοηΐά 
ηον 6χρ66ί ί}ϊθ,ί ηιγ οΙιίΙάΓβη τ^οηΐά αοΐ^ ηηάβΓ 
βίιηίΐατ οίΓ6ηηΐ8ίαηο68• Τΐιίβ οοηίβββίοη νάΐΐ ηοί 
θχαΗ ηιβ ίη 7οηΓ 676β, 1)ηί ιη7 ίηίβηϋοη ίβ ηοί ίο 
πλίβίβαά 70Π9 1>7 ηιαίάη^ ηΐ7δ6ΐί αρρβατ 1)θίύθΓ ΰιαη 
Ι ΨΒΑ οτ απι ηο'ντ. 

Ι βαίά 1>οΰι ηιοτα1ΐ7 ^^^ ρ1ΐ78ίοα1ΐ7. ΤΙιθ βαά 
ίηιίϊί }Β, ίήΆί Ι αιη ^6αΜ7 ίη \>οάγ, αηά Ι ίαγθ 
ηθΥ6Τ 1)66η αΙ)Ιθ ίο ίοΓ^θί, ίη ϋλβ ρΓΘ86ηθ6 οί βίΰΐθΓ 
οιβη ΟΓ νοιη6η> ίΐιβ βπια11η688 οί ηΐ7 βίαίητθ ; 1)θίη£ 
οοηβοίοηβ οί ιί, Ι 1αΙ)0Γ οοη8ίαηϋ7 ηηάβΓ ΰΐθ ίηι- 48 ΙιΟυΚΙβ ΙιΑΒΑδ. 

ρΓθδβίοη ϊΙίβΑ οϋιβτΒ 8ΐ8θ Γβπιατί^ ϋ. Εγβη ηο^, 
8ΐΰιοπ^1ι Ι θΐΐ)07 ϋιβ οοηθίάβΓ&ϋοη οί ιηγ ίβΠον- 
οοηπΙ^Γ^πίθη, αΐίΐιοτίξΐι Ι οίίβη ρΓββίάβ αϊ; ίΐιβίτ 
χηββϋη^ — ^ρβΓίι&ρδ 1)6οαιΐ86 οηΐ7 οί πι ; αάτ&ηοβά 
0^6, ΟΓ 1)60&π86 ο£ ΰιβίΓ Μικίηβδδ ίοτ^ατά ιηβ — Ι 
οοηίβδδ Ι οαη ηβνβρ ζβί ϋιβ \)βαβτ οί ίΐιβ βοηβίτΕίη^ 
τ^ΐιίβΐι ΰιβ βθπδθ οί ΙΙΙ7 άίπήηπϋγβηβδδ 1>β^ί8 
τπίΐιίη ΙΩ6. Αηά^ ί}ϊβη, Ι αιη ηοτ^ ίη ^οοά Ιιβ&ΐϋι ; 
1)ΐι<;, πηΰΐ Ι ξτ&ψ ηρ ίηΐΌ χη&ηΐιοοά^ ίΐιβ ίιιβπιιϋ7 
οί Π17 οοηβΰίιιϋοη ΓβηάβΓβά πιγ 1)θάίΐ7 αρροατ* 
αηοβ βΐϋΐ πιογθ ίηβί^&οβιιί. Βββίάθβ, 1)ο γβ ιγθγθ 
ηοί ϋΐθπ Γ68τθά πρ αβ ΰΐθ7 ατθ ηότν^. ΝβϋΙιβΓ αί 
δοΐιοοΐ ηοΓ 8ϋ;θΓν»Γά 1ΐ£ΐά Ι αη7 ορροΓΐ;ιιηϋ7 ίοΓ 
1)οάί1 7 θχβΓοίδβ. Ρβχβηίδ ϋιοη ΙαιβιΐΓ Ιϋ^ΐβ οί ίΐιχβ 
η60688ϋ7 ίοΓ πιπδοιιΙ&Γ άβγβίορπιβηί οί ίΙιβίΓ οΜΙ- 
άιβη, αηά οβατβά Ιβδβ 8.1)οτι1] ϋ. 

Βθίη^ ίΐιιΐδ δΐηοΐΐ ίη βύαίατθ αηά ί^\Λ&, ιΛΏβ 
ίη Ραρρα Είοπίίβ'δ δοΐιοοΐ Ι ιτ&β 1;1ΐ6 1>τιϋ} οί 017 
βοΗοοΙίθΠοΛν^δ' ]οΐ£68^ αηά ΙβΛβτ, ίη ίίΐθ Μΐ8ΐι αύ 
δηΐ7Γη&; Ι ραβββά 1)7 Ι^ΐιβ ηίο^ηαηιβ οί ]>)ΐι1άβ ΰιο 
Μίϊθ. ΑΠ ΰιίδ, οοιιρίθά τήΰι Π17 οιπι 1ιιιπιΙ)ΐ6 
αρριβοίαϋοη οί Π17 ρο'^βίδ, Τ7&8 βιΐΓ6ΐ7 ποί; οαΙ- 
οιιΐ&ίβίΐ ^x) άθΥθΙορ τήίΐιίη ηιβ αη ΙιβΓοίο ύιιηι οΐ 
ηιίηά. 

Η&ά Ι Ιαιοτπι ίΐιβη αβ ηιιιοΐι αβ Ι άο ηο^^ ίΐΐθ 
ΊδΛβηί γβΒχηίιΐξΆ οί Π17 δοηΐ πιί^ΐχΐ; ροΓίι&ρδ Ιι&υθ 
δοπ^Μ αηά ίοηηά αη οπΰβί^ &ηά Ιι&γβ ζοί ΰιβ 
1}6ϋ6Γ οί Ώΐ7 η&Ι;τΐΓ8ΐ βίλοτίχ^οηιίη^β. Βηί ηΐ7 ηιίηά 
'^αβ ΰίθη 08 δΐιταη]^ αηά &8 τιηάθΥβΙορθά β8 Π17 
1)θά7• Ι ^8β Υ6Γ7 ίςηοΓβιιί αηά αη6η1ί{;}ιί6ηθ<1• ιουκίδ υυκΑδ. 49 

ΙΓοί βνβη ΟΓίΙιο^β,ρΙιγ ΙιβΑ ΐ1ΐ8,^ ξοοΛ οΐά Ραρρα 
ϊΊοηίίδ βηοοββάβά ίη ίιηραΓΗη^ ίο ιηβ, ίΐιοπ^ΐι 1ιβ 
ρτοΐββδβά ίο 1ι&Υ6 ίηάοοίηηαΐΐβά πιθ ίη ΰιβ ί&Μββ 
οι ^8ορ^ αηά ίο Ιιατβ ΙβοΙ^ιΐΓβά οη βοιηβ οί ϋιβ 
βθπηοηβ οί ίΐιβ ΜΙιβΓβ. ΤΙιβ ϋΐ^ίΐβ Ιύαΐίαη αηά 
ΡΓθηοΙι 1 1:ηβν Ι ΙιεμΙ ρίοΐιβά πρ ίη Ίηγ " ΤθΙθπι- 
»ο1ιπ8/* νΐιίοΐι, 1)7 1;1ΐθ ψαγ, Ι άίά ηοί ψχίίβ τβ3ά 
ίΙίΓοα^Ιι ; βιιά &ί1;βΓ 1θ8,τΐη§ βοΐιοοΐ Ι ηβνβΓ ορβηβά 
&η7 1)θο1{: 1:)η<; οπγ Ιθά^βΓ. Ι ΙΐΒά Βοηιβ γα^β αηά 
οοηίαββά ηοίίοηβ ϋ\)θτιί Ιιβοηίάαβ 8>ηά Μ&Γ&ΰιοη^ 
αηά &1>οτιί ϋΐθ ΕΓβηοΙι Ώβτοίηίίοη. Βηΐ} &8 Ιό 
1ίΙ)θΓί7, &ηά ίηάβρβηάθηοθ, »ηά Λβ 1ιί^1ΐ6ΐ• άββϋ- 
ηίθΒ οί πι&η, Ι ηβϋΙιβΓ Λοη^Μ αητίΐιίη^ οί, ηοΓ 
1ια<1 1 Εη7 οίοατ αηά άβδηίύθ οοηοβρΜοη Γββρβοί;- 
ίη^ ί1ΐ6πι. 

Τ1ΐ6 Ι^Ιιαη ττ&β Π17 ^ογΜ, αηά λ ^οοά 1)8.1ϋηο6- 
ΒΪϊΒβί τηγ ραίποϋβηι. 1ί ψβα ηθ0688αΓ7 ίοΓ ηιβ Ιό 
ΙίΛΥβ 1)ββη βηηΐε ίη ιηί8βΓ7, ίο Ιι&νβ 8θθη ίΐιβ άββϋ- 
ίηίίοη αηά ίΐιβ βηββήη^ οί ίΐιοδθ ατοηηά ηιβ, ίο 
ΙίΛΥβ νϋηββδβύ ίΐιβ ί1ΐΓ0β8 αΐί^^ηάίη^ Λβ Γβ^βηβΓβτ 
ϋοη οί (ΪΓ6606, ίο Η&Υθ Γβαΐίζβά ΰΐθ βαοήδοβδ &ηά 
ΙίΕΥΘ &ρρΓ6θία1;6ά ίΐίβ Ιιί^Ιι πιοί;ίγ68 οί ίΐιβ άβ&Λ- 

βίΠΙ^ςΙβ οί ΙΐβΓ 80η8, 1)θίθΓΘ Λθ ©708 οί Π17 80111 

οοηΐά 1)β ορβηβά, αηά \>βίοτβ ίΐΐθ Βγθ οί ρ&ίΓίοϋβηι, 
ΐΒΛθΏ.ί νίίΐιίη πιβ, οοηΐά Η&υθ 1)ΠΓηθά ίηίο ήβπιβ. 
Ιί ΎΤΒ3 οηΐ7 ί^Ιιοη Ι ίβΐί α ΐΙιίΓβύ ίοΓ Ιαιο^ΐβά^β, 
ίΐίκί Ι τΐηάθΤΒ^οοιΙ ίιΐΐθ ^τογΜ, αηά ίΐί&ί 1 1)608.ιη6 α 
ιη&η. φΑΙαβ ! βϋΐΐ 1)πί α βιη&ΙΙ ιηαη Ι 

4 βΟ ΙΧ>ϋΚΙ8 Ι.ΑΚΑ8. 

ΠΙ. 

« 

ΟΤΓΒ ίονθΓ, &ηά ΐΐιβ ^οτιηάβ 8Γ0ΐιηά ίί, οαχηθ 
ίηΐχ) οτΐΓ ροβδβββίοη αβ 1117 ιηοΰΐθΓ'δ χηΑτήΒ,^β ροΓ- 
ϋοη. ΗβΓ ίαιηίΐγ ροδββδδβά οί οΐά ίη ΰιαΐ; ρ&Γύ οί 
ϊΐιβ ίδίαηά Ι&τ^β βδύαίββ^ ττΐιίοΐι 1)7 δποοβδβίοη αηά 
ιπαιτία^θ ββϋΐβιηβηΐ» 1¥ΘΓ6 δηΙ)άίγ1(ΐ6ά ι^ίίΐι βαοΐι 
^η6Γ&1:ίοη, 1)αίί άίά ηοί ξο οαϊ οί ίΐΐθ ίαιηίΐ7 ; δο 
βι&4 νβ νθΓθ δτΐΓΓ0ΐΐη(1β(1 Ι)^ Π17 πιο1;1ΐθΓ*β Γβΐ»- 
ϋνββ, νΐιοβθ ίονβΓδ 1»7 νίΛιη θαβ7 Γβ»ο1ι οί οπγβ. 

ΤΗβΓθ ν&β 1ι&Γ(1ΐ7 οηθ οί ίΐιβββ οοπηί^^-ΒβαΐΒ 
πηΙβηΑηΙ^βιΙ β,ϊ ίΙΐΒ,ϊ ϋπίθ. ΤΙιθ ο^νηοΓδ οί βοιηβ 
Κνβά ίΙιβΓΘ &11 ίΐιβ γβΒΧ Γοηιιά, &η(1 ρϋιβΓβ Ιι&ά 
αΐΐαιιάοηβά ϋιβίΓ. ΐΌΐγπ-Ιιοπδβδ οη ϋιβ β&ιηβ άΒ^γ Ύ^β 
ΙίΒά βθά, Άί ϋχβ 8.ρρΓθ£ΐο1ι οί ϋθ δθ,ιηίοίβδ. νίβ 
νβΓβ ίΙιβΓθίοΓβ ίη ^οοά οοιηρΛη7 5 «αιά Ψβ &ρρΓθ- 
οΐαίθά ί1ΐ6 ροδδίΙ)ί1ϋ;7 οί δβθίη^ οιιγ ΐθίαϋτοβ &11 
Λθ ιηοΓβ, αβ, άππη§ ίΐιβ τβίξΏ. οί ίβττοτ ηηάοΓ 
νΐιίοΐι τν^θ 1ι»ά βχίβΐιβά ίη Ιϊονη, β8ρβοία1ΐ7 οί Ιαΐβ, 
ψβ ηβϋΙιβΓ Ιβίύ οηΓ Ιιοηβββ ηοΓ βχοΐι&η^βά τίβϋ». 
Ψβ ^βρ^ οητ άοοΓδ βΐιηΐ;, »ηά ίΐιβ νίηάονβ οηΐ7 
ρ&Γίία1ΐ7 ορβη. Ι ββατοΐι ίη Π17 ηιίηά νΙιβΛβΓ ίοΓ 
πιοηΰΐδ ^x)ξ^^\ίβτ Ι λαά δββη &η7 δ1;τ8η^θΓ ββοβηά 
οητ δ1»ίτ8^ αηά Ι οαη οηΐ7 τβοοίίβο^ Ζβηαΐάδ'β άβ- 
ηιητβ οοηηίβηαηοβ. 

Τν"β πιβΐ; πιοβ1ίΐ7 ^^ οητ ηιβίίο οΐιαρβί^ »ηά \τ1ΐθη 
ββΓΠΟθ ΐΓίΐβ 0Υ6Γ ^β &11 οδββηιΜβά ίη ίΐιβ Ιίϋΐβ ςατ- 
άβη αΓοηηά Ι^ΐιβ οΐιητοΐι. Ιιβηΐ^-ίίάο ί&ά &£&ί;ι οοπιβ 
Γοηηά, αηά οί^βη ηηάβΓ ίιΐιβ βΐι&άο^ οί ΐΐιο ^τβθβ 
ϋιβτβ Ι ΰιοη^ΐιί οί ίΐιβ βηιοϋοηβ νίΛ ^τΙηοΗ, οη ΙιΟΌΚΙβ ΙιΛΒΔβ. 61 

ΰΐθ ρΐθγίοτίδ γβατ^ ζη; ΜΙιβΡ αηά Ι Λϋ&ιάοά 
ΡΓ&76Γ8 Λί 8ύηί Ρΐιοϋηί^ οϊΙ^θγ ΟΓββρίης ίη ίβατ 
αηά 1τθΐηΙ)1ίιΐ£ Ι^ιτοπ^Ιι ϋΐθ β^τθθΐ» οί διη ττηο. 

Τΐλθ Ιίϋΐθ οΐιαροί Ιι&ά 1}66η 1)ΐιί1ί \)γ ιαγ ηιούΙΐθΓ'β 
ςτθ&^-^ταηάΐαίΙΐθΓ, ψΐιο^ ίη Μδ οΐά α^ο^ 1)60&ιη6 α 
χηοηΐε. Τΐλθ 1)τιί1άίη§ βΰΐΐ βχίβίβ^ 1>ιι^ ϋ 18 ΐΌίίθΓ- 
ΐιιβΐη*θΓαΐη,«ιαίβάβηιιάβάοίβτβΓ7*ωιΐ8. ΤΚβ 
ίοοηβ^ 1;1ΐ6 οηιαηίθηίβ, ΰΐθ γββίηΐΘΐιΙ»^ ^\ϊβ βαοτβά 
ΥθββθΙδ^ Τ76ΓΘ αΐΐ ρίΐΐα^ά αηά άββίτογοά Ι); ΰΐθ 
Τατίεβ• Τ1λ6η^ ϋ Γοββ ξΤΒ^βίαΙΙγ ίτοιη. αιηίά ΰΐθ 
*Γβθ8 ίίΓΟπηά, Μΐά βτθΓτϋιίηβ ίη ΐ*^ ΐτίπι «πα 
οτάθΓΐ7. Α δΐηοΐΐ ηίΜ*ϋΐ6χ^ ορβη ίη ίτοΏί, ΐοπηβά 
ΰλθ βηίραηοβ ; Β,ηά ηηάβτ οογβτ οί ϋιίβ ρΓθ]66ϋοη 
& πιαγΜθ βοαί ^08 ρΐαοβά &ί β&βΐι βίάβ οί ΰιβ ^^β. 
ΤΙΐθΓθ Ι οίύθη ββΛ Γθ&άίης ίΐιβ βρϋαρΗδ βη^ανοά 
οη ΰΐθ ίοπιΙ)8ίοη68 ^1:1ι ττΐιίοΐι ΐήβ ηατΰΐθχ ιιτ&β 
ΰΑζζοά, Εγοπι 1;1ιθ ίοηηάβΓ άοτπΐ'^&τά^ ιηοβί οί 
Ώΐγ πλοϋΐθΓ'β Γθίαϋγθβ Ιιαά 1)66ΐι ϋηήβά ΰιοΓβ. Ιη 
ϋχ&ί οΐιαρβί Ιιαά πι 7 ρ&τθηίβ 1>6θη ηι&ττίθά ; αηά ϋ 
1Τ&8 ΰΐθίτ ΊΒπβΙι ίο 1)6 1>ηΓί6ά ϊίϊοτβ, ηηάθΓ ΰΐ6 3&^ 
οί ϋΐθ ηατίΐιβχ^ ΰιβ οπθ ηβχί Ιιΐχθ οίΙΐΘΓ. Βιιΐί 
ηβίϋΐθΓ Ιΐΐθ 7 Γθροδθ ίΙΐθΓθ^ πογ ^11 ηι 7 1)θά7 Γβίαηι 
ίο βατΰχ ίη ΰΐΑί Ι)6ΐθΥ6ά οοπιθγ οί ηΐ7 ηαίίγβ ίβΐθ. 
1^6 ηον Ιίγθ αηά άίθ άίδροΓββά^ γ^^αηί ίη Ιίίβ^ 
θζίΐοβ ίη άβαΰι ίΐβοΐί^ αηά ΰιβ ττΙιίΓΐ^ίηά νΐιίοΐι 
Ιιββ βο^πι ηβ 1>Γοαάο&8ί Ιι&β βΐιαίεβη αηά Ιοοβοηβά 
ϋλθ β&οίθά 1>οηά8 ψΐιίοΐχ αίΐ^αοΐι ΰιβ Ιΐθ&τύβ οί οΐήΐ- 
άιοη ίο ΰΐθίτ αηοοθίτ&Ι Γβδίίη^-ρίαοθβ. Βηΐ; β& τγθ 
ζτοψτ ο14> . . . Ι,Λί ΙββίΑί, Ηβ Ι ίβθΐ ΙϊΙΐθ Ιιοητ οί 
ι<θροβθ 8ρρΓθΐιο1ιίη(ζ» Ι ^θυθ ίο ΰιίηΐκ ϋιαί ττΙιβΒ 62 I^0υΚI8 I^ΑΚΑ8. 

ιαγ οΙιίΙάΓβη 8ΐι&11 ΙίΛΥβ Γβ&οΐιβά ιη^ οΐά Β,ξβ ίΐιβγ 
^ή\ι ηοί \>β ϋΛΛβ ίο Βοοίΐιβ ϋίβΐτ νβαπβά ιηίηά 
βϋΙΐθΓ ?ά1;1ι ίΚβ ΐΓβΛίίίοηδ οί α Ιιοιηβ ονηβά \>γ 
ΒποοβδδίΥθ ^βηβΓάϋοηδ, ογ μγϊΙϊΙι ίΐχβ ΓβιηίηίβοβηοΘβ 
οί ίΚβ 1)ί1ί οί Ι&ηά νΙΐθΓθ ΙϊΙιθιγ ί»ί1ιβΓ8 β1ηιηΙ)6Γ 
οΙπβΙϊβΓβά ίοββΛβΓ. νΐιβη Ι ΎίΒ& ^οιιη^ Ι ΙίΙΛΙβ 
οοηβίάβΓβά ΐΐιβδθ ίΐιίη^β. Βηί τηγ Βοηΐ ηον γθυθγΙ» 
1Χ) ϋιβ ραβί: τπίΐι ίηοΓβ&δίη^ ίοηάηββδ^ αηά Ιίτββ 
ηροη ΓβοοΠβοϋοηβ οί οΐά. 

Το Γθβαιηβ ιηγ ίαΐβ. Οη ΤΙηΐΓΒά&γ ιηοπιίη^ 
οί ί}ϊβ Ρβθβίοη ΤΓβθΙε νβ νβηί ίο οΙιτίΓοί, λώιΙ ρατ- 
^Όθΐ£ οί ίΐΐθ Ηοΐγ δαρΓΛΠιβιιί. Ιί νω α τηα^ηίβ- 
οβηΐ Βρπηβ ιηοπιίη^ ιγΐιβη ψβ Γβίιτιπιβά ίΓΟίη 
οΙιτίΓοΙι, »ηά ϊηΒίβαά οί Γβπΐίΐίηίη^ ίη-άοοΓΒ Ι νβη^ 
οη ίΐΐθ 1>Βΐοοτχγ ίο βΒ,ί ιηγ Ιιβηί&η. ΊοτβοΜΒ&ί, Β\χί 
οη ορβηίη^ ίίϊβ άοοΓ ηροη ίΥιβ 1)8ΐοοη7, αηά πώβ- 
ίη^ πιγ β^βΒ ίο ϋΐθ ΒΘ& 1)β7οη(1, Ι νββ Βίιηρββθά 
ττίΛ ίΐιβ Βΐ^ΐιί 1)βίθΓθ Π1Θ. Ι Ιβίί ιηγ 1)Γ6&1εί8,8ί 
ΙίΙιβΓθ, &η(1 Γ&η ίο οαΐΐ ταγ ίβ,ίΐιιβτ, νΐιο ίοΠονβά ηιβ 
οη ί1[ϊβ \)^οοΏ.γ, αηά ψβ 1)θ1}1ι ξ&ζβά οη ϊήβ Ββα 1)β- 

ίΟΓΘ ηΒ. 

Α Ιοη^ Ηηβ οί ^βΛί θΐιίρβ ηΐ8.ά6ίθΓ ίΐίβ ΙιβΛοτ. 
Ύϊϊβγ νβΓθ Βϋΐΐ (ΙίΒίίΐηΙ:, 1)ϋ1} Ιίΐιβ α^;ηI0Βρ116^θ ναβ 
Ιίηιρίά^ αηά "Ψβ οοηΐά ηιαίεβ οηΐ} άίΒϋηούΐ7 ΰιβ β&ιΙβ 
1)η1^η5 οηΐ} 1)βίθΓΘ ΐΐιθ νίηά, &ηά Λθ άοηΜο »η<1 
ίτβ\Λβ Ύτϊήίβ ΗηοΒ οη 1}1ΐ6 Μαοί^ Ιιηΐΐβ οί ΰιβ βΐιίρβ. 
"νΠιίΙθ ΛθΒΘ Βββηΐθά ίο &ρρΓθ2ΐο1ι^ &ηοΰΐ6Γ Ιίηβ οί 
Βΐίιαίΐ οτΒίί, ίΐιβίτ ίήο,ηξΌΐατ βοΜβ οαΙχ^Μη^ ^ίΐΐθ 
τπηά οΒίάβ^ &βά, ΟΓββρίη^ βίοη^ ίΥϊβ οοαβί ίη ΰιο 
άΐΓβοϋοη οί δαπιοβ. Βηΐ) ΰιο Ιοτ^θγ Υθβββίβ^ &ή ίί ΙΧ)υΚΙ8 Ι*ΑΚΑ8. 53 

1λ68ϋ;&ϋη^, ίιΐ8ύθ8χ1 οι οοηϋητιίη^ 1}1ΐ6ίτ βοαίθβ 
ίοίγ&Γά 1;1ΐθ ροΓΐ;, βαάάβηΐγ νββΓβά Γοηηά. Εογ βη 
ίηβ1}αηί Ι ίαηοίοά ίΐιβγ ψονίά ρηί Λοτιί ; \)τώ ηο, 
Λβγ »Γβ ηοΐ ΓβίΓΕθίη§ ίΙΐθίΓ Βίβρβ ; ίΐιβγ βτβ ΪΒβί- 
ΐΆζ ίη ίτοπΐ; οι Οΐιίο^ τ^Ηϋθ ίΐΐθ θίπαΐΐ βΐιίρβ^ δΐ^ίΐΐ 
βρη^ ίο οτΐΓ ή^ΐιί, άίβαρρβαΓ οηβ Βϋβτ ίΐΐθ οϋΐθΓ 
1>6ΐχίιιά ίιΐΐθ βχίτβΏΐβ ροίηί οί ΰΐθ ίβΐ&ηά. 

Ιί ^¥^8.8 ηοΐ (ϋ^βοπϋ ίο τιη(ΐ6Γ8ί;&ιιά ψϊΐΒ,ί ψβ3 
ίαΐίίη^ ρΐΑΟβ. ΤΙιο ΤητΜβΙι δββί τταβ 1)68.ήη^ 
άοτπι ίη ^βαί Βίτβηξϊίοί, αηά ΰιβ ίηβτίΓ^ηΙ» 1)68>ί 
& ΓοίΓθ&ί. Βιιί νβ 01ιίο1»Β — ψΐλ^ί ψονίά 1}600ΐη6 
οί τιβΡ 

Ι Ιαιοψ ηοί ιόν Ιοη^ ζη7ί8>ΰΐθΓ αηά Ι τβιη&ίηθά 
οη ϋΐ6 1>8>1οοη7 βίίβηί βιιά ηιοϋοηΐβδδ, ^ίΐι οπτ 
6768 Ιτ&ηββχθά οη ΰιβ ββα. 

"I^βί 118 &γ — \βϊ ΠΒ βγΐ" 8»ίά ΙΐΘ, Βτιάάβηΐ^ 
ίαπλίης ίο'^&τά ίΐιο Ιιοηββ. Ι ίοΠοτ^βά Ιιίιη ; αηά 
Ι Λθη Β»ν ιη7 ιηοίΙιβΓ^ νιΛ τηγ βίβίθΓβ αηά Αάή- 
αηα, βίαηάίη^ 1)7 ηβ οη ίΐιβ 1:)8ΐοοη7^ αηά ςαζίη^ 
ιηηί6ΐ7 οη ί;1ΐ6 8ί^Μ 1)6ίθΓ6 πβ. 

Μ7 ίαίΙΐθΓ Ιθίύ ί}ΐ6 Ιιοηββ ίη1η1θά^α^;617> αηά Ι 
νοηί &ίί»Γ Ιιίπι, 1)7 Ιιίβ οιάβΜ. Ηβ νίβΐΐθΐΐ ίο 
οοηβηΐί ττϋΠ οηΓ Γβίαίίγβδ ββ ίο νΐιαί ψ&8 ίο 1)6 
άοηο. Τνβ Ιιαά Ιιατάΐ7 Βί6ρρ6<ϊ οηί οί οητ ^ατάβη 
8»ί6 νΐιβη ψβ ΒΒ,ψ 08ΐ8,ηί8, πΐ7 ηιοίΙιβΓ^Β οοηβίη, 
οοπιίη^ ίο^βατά η8^ Ιιοΐάίη^ ϊιίβ Ιίίίΐβ (ΙαηςΙιίβΓ 
1)7 ίΐΐθ Ιιαηά. Α ίβψ ηιοηί1ΐ8 1>6ίθΓ6 1ιθ Ιιαά Ιοβί 
Ιύβ νίί6, »ηά Ιιίβ ΥβΓ7 Κίθ ηον βββηιβά οοηοβη- 
ίτ&ίβά οη Ιογθ ίοΓ 1ιί8 ΟΓρΙιαη οΐιίΐά. Ηβ νω ίη- 
ββρατ&ϋΐβ ίτοπι ΙΐθΓ. ΤΙΐ6 ^ίΐοβίαΐ ίοπη οί ίΐιβ 54 ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΙίΑβ. 

οΙιΜ, ίΐιβη ίη ϋ;8 βίβνβηίΐι γβατ, &ηά ίΙοΒ ββΑ βχ- 
ρΓβββίοη οί ίΐβ ΙϊβηάβΓ ίβ&ίητθβ^ 1ι»ά νοη &11 ταγ 
ΒΤΐηραίΙιίββ ίτοιη ϊΐίβ νθΐγ ϋτΒΪ άαγ οί οητ Βθ}θΐΐΓη 
ίη ϋΐθ οοΐΐηίΓ7. 

Οβίαηίβ ν8β βοιηίιι^ ίο ταβ&ί Ίηγ ίαίΐιβτ νϋΐι 
ϊΐϊβ Β&ηιβ ο1)]*66ί "ντΜοΙι ^ίάβά οόγ βίβρδ. ΤΤ^β 
ηον 8.11 ΙίΐίΓηβά ίονΛΓά ϋΐθ οΐι&ρθΐ; ί1ιβ7 νβηί 
βΓβί, ΙλΙΜπ^ ίοξβϊήβτ ; Ι ίοΠονβίΙ α ίβν βΐβρβ 1)θ- 
Ιιίηά^ Ηοΐάιη^ Ιϋϋθ Οββρίηβ. \>γ ίΐΐθ 1ι&η<1. Ο&ζ- 
ίη^ οη ίΐΐθ ^οΜοη 1οο1:8 οί 1ι6γ ίηηοοθηύ Ιιβαά^ Ι 
ΰιοπ^Μ οί ίΐιβ βΐιίρβ Ι βατ^ ίΐΌΐη ^1ιθ 1)α1οοιΐ7^ αηά 
Ι Γθοοίΐβοίβά τπΰι α βΐιηάάβτ &11 1 Ιιαά Ιιβ&Γά οί ίΐιβ 
άοίη^ οί ΰΐ6 Τπγ1:8 αϊ; διηττηβ. αηά Ογάοτήο. 

Ι τν'οΐΐίβά οη, βίίβηί αηά ίαΐΐ οί βαάηββδ. Βββ- 
ρίηβ. βαίά ηοίΐιίη^, Ι)ΐι^ Ι ίβϋ 1ι6γ 1ϋ<;ΐ6 δη^βΓβ 
ίτβηιΜβ τπΰιίη ιηγ ΥιλώΛ. Ι οοηΐά Βββ βΙιθ ναβ 
ίπβΐιίθηβά. ; })τιί ηοί Ιαιονίη^ τ^ΙιλΙι *ο ΒΒ,γ ίη οτάβΓ 
Ιό οΙιββΓ 1ΐ6Γ, Ι βύοορβά αηά Ιάδββά 1ι6Γ 1ΐ8ΐιά• δΐΐθ 
ΰιβη Ι^ητηβά Ιιβτ Μαβ 6768 ΐοιτοτά ηΐθ, αηά ΒΛίά, 
ίη α ίΓβπιΜίη^ νοίοβ : 

" ΐΛπΙά, νίΐΐ Λβ ΤηΛ8 ϋ11 η8 ? '' 

" Νο, Οββρίηα, ίηγ οΜΜ ; νβ 8ΐι&11 ξο. Β© 
ηοΐί αίταίά ; ηο οηβ νίΐΐ Ιι&πη ηβ/* 

"Τ1ΐθ7 τπΠ 1011 Π17 ί&ίΙΐθΓ. Ι Ιαιον ί}ϊβγ 
νιΐΐ. Τ1ΐθ7 τπΐΐ ΜΠ Ηπι Ι " 

Αηά βΐΐθ 1)β§8ΐι ορρη^ Ηϋ^Γΐγ, 1)ΐι<; βϋβηΐίΐγ. 
Τ1ΐ6 ύβατΒ 8ΐ:Γ68ΐη6ά άοτπι ΙιβΓ Ιϋίΐβ ίαοβ^ αηά βΐ^β 
Γθρβα^βά : 

'' Τ1ΐθ7 τπΐΐ Ιίηΐ ωπι. ΤΗβ ΤπγΙςβ Μ11. Τ1ιθ7 
ιπΐΐ ϋ11 Π17 ί&ΛθΓ ! " Ι<θυΕΙ8 Ι«ΛΚΑ8. 65 ςζ Ροη'ί; οητ, Οθβρίηα ; άοη'ί; 1)θ αίκώά." 

Ι τπβΐιβά ίο βοηβοΐθ ίβΓ^ 1>ιιί Ι Ιιαά ηο νοιάβ, 
&ηά ΰΐ6 1)ϋί6ηΐ6Β8 οί Ιι6γ τ^βΐΐ οΐιοΐ^βά τα^ γοίοβ. 

ΜοδΙ; οί οηΓ η6ί^ΙιΙ>0Γ8 Ιι&ά &1τ6&ά7 οοΠβοίβά ίη 
ΰΐ6 ηατϋλθχ οί ίΐΐθ οΐιαρβί. ΤΤ'β βίβο 8αί οη ύΐΐθ 
πΐΑτΜθ δθ&ίβ. Οαίαπίβ ίοοίε ΰιβ οΜΙά οη Ιιίβ 
]αΐθθ8^ αη.<1 ΰιβ οΙάβΓ ιηοη 1>6@8ΐι ίο οοηβιιΐί. 

Τ1ΐ67 ΐ¥βΓ6 ηοί Ιοης ίη ηιαίάηξ ηρ ίΐιβίτ πιίηάβ. 
Ιί -ψϋΑ ιη&ηίίββί ίΐι&ί ΰιβΓθ 1¥6γθ ηο ηιβαηβ βιιΏ- 
βίθηί ίο οΰβι ορροδίίίοη, αηά ίΗ&ί ίΐιβ Τητίεβ 
τ^οτιΐά βοοη 1)θ ηι&βίβΓβ οί ίίθ ίβίαηά. Ψβ 8ΐ1 
ΙεηβιΐΓ Ιλον ίίβ Τηιίεβ ίΓβαί οοης[τΐθΓ6ά οοιιηίτίββ. 
Ιί Ψ2Α ίΙΐθΓβίοΓθ Γ68θ1γ6ά ίΐι&ί 1Υ6 βΐιοοίά ηιογθ ίο 
ϋΐθ ΤΓθβίθΓη ρ&Γί οί ίίθ ίβίαηά; αηά ίΙΐθΓβ (ϋβρβΓβθ^ 
τν^1ΐ6ΐ6Υ6Γ βαοΐι ίοΓ Μπιβθΐί οοαίά δηά Γβίτίξβ. Ψθ 
ίΙιπ8 αγοίάβά ίίθ Τιιγ^^ β^^<1 &ρρΓθ8>οΙΐ6ά ίΐιο οοαβί 
ορροβίίβ Ρ8&Γ&; ιιτίιβηοθ \Τ6 Ιιορβά ίο 1)θ ΓΟδοηβά. 
\νίίΙι αοΐιίη^ ίοατίβ ιυθ Ι)8ρά6 βαοΐι οίΙιβΓ §οοά-Ι)7^ 
1^6 ^Υ6 α Ιαβί 1088 ίο ίΐΐθ ίοοηβ^ αηά νο βοραιαίοά. 

Ετοπι ίίχαί (1&7 Ι ηβΥβΓ 8&ιγ οπτ Ιίίίΐβ οΐιαροί 

Οη οητ 1ΙΓ&7 Υχοταβ, Ώΐγ ίαίΙΐθΓ ίοΐά ηΐθ ίΐιαί ίθ 
ΙηίβηΑοά δβθίεΐη^, ίοΓ α ίβπ ά&γΒ, ίΐΐθ Ιιθ8ρίί&1ίί7 
οί Ιιίβ ίνο οΐά ηηοίθβ, νΐιο Ιίγβά οη ίΙΐθίΓ ί&ηη. 
Ιί 1&7 οη ίΐΐθ οίΙλθΓ βίάθ οί ίΐιβ Ιιϋΐ ιγΐιίοΐι 8ΐιτιί ίη 
οατ γ&Ι1θ7• Αβ 8θοη &8 τ^θ ^οί 1>αο1ε, Ιιο ΟΓάβΡβά 
ίΙΐ6 ^ατάθηοΓ ίο Ιόαά ίιγο χηιιΐ68 ^ίΐι 1)6(1<1ίη§ αηά 
ρΓΟΥίβίοηβ, αηά ίο ξο ίη βάγαηοο ίο ίηίοηη ίΐιβ 
οΐά ^θηίίβηίθη οί οπτ αιτίγοί^ αηά ίΙΐθΓΟ ποϋ ιγίίΐι 
ίΐΐθ ηιτιΐθβ. 56 ΜϋΚΙ8 Ι^ΑΚΑδ. 

Τΐΐθ 8»ΓάβηβΓ 1ι&γίη§ βθΙ; οΕ, πιγ ί&Λθΐ οθΐΐβά 
πιβ ίη^ο ίΐιβ Γοοπι νΙΐθΓβ 1ιβ Ιιαά 1)θβΐ]^ο1θ8θίβά ^ίίΐι 
ΙΙ17 ιηοίΙιβΓ. Ι ίοαιιά ίΐιβιιι β11ίη§ α βαβίε ^ϋ1ι 
ρ1&1;6 αηά οίΙιβΓ ταΙπ&Μθδ ; οηοίΙιβΓ βαοίε Ιβ,γ οη 
^}1ΐ6 βοία^ οίτβοάγ βΠβά. Τΐιβ ββοοηά οηβ Ιιανΐης 
&1βο 1)θβη ϋβά. τιρ, ιη^ ία^ΙιβΓ Ιίίίβά. ϋ; οη Ιιίβ ϋ&οίε^ 
αηά 1)8.<ΐ6 πιβ ίαΐ^β Ιιοΐά οί ϋΐθ οίΙιβΓ. Μγ πχοΰιβΓ 
ορβηβά ΐοΓ 118 ίΐιβ άοοΓ^ αηά Ψβ Ιβϋ ίΥϊβ γοοιπ^ 1ιθ 
ήτΒΪ, αηά Ι ίοΐΐονίη^^ βαβίι βαιιτίπ^ Πιβ ΒΒ^ί, 
ηηϋΐ τ^θ ΓθΕοΙίθά ^^Ιιβ ιηοδύ οιιϋτίη^ ρ&Γύ οί ΙϊΙιθ 
^ατάβη, ηβΒΟ• α Λίοΐίοί; οί ΐΓβββ. Ι Μά άονη ιηγ 
Ιοαά αηά ])τοτίζ1ιί ίψο βραάθβ• ΤΙιβΓβ, ιιηάθΓ ίΐιβ 
βΐιαάθ οί &η οΜ &ρρ1β-1;Γββ 1)7 Λθ τν^βΐΐ, βΛ α ρΐαοβ 
ινίιίοΐι ΆΪ ιηγ ίαίΙιβΓ'β Ι^ίάάίη^ Ι ηοίβά αηά αοοη- 
Γ&ίβΐγ ίΏΐρΓ6886(1 ηροη Ώ17 ηιίηά^ ^β 1)ού1ι 86^ ίο 
ψοΛ, άί^ρηξ α ^Γβηοΐι. Ιη ϋ; ντβ ρ1&06ά ΰιβ Ιψο 
8&ο]£8, ϋίίβ οηβ οη *ορ οί ίΐιβ οίήβτ ; ψβ οονθΓθά 
ΰιβηι ηρ^ ρΓ6886ά άοτπι ύΐιβ ββχίΐι^ αηά Ιβνβίβά ΰιβ 
βητίαοβ ; αηά^ ηιαίιίηξ βπγθ \Τ6 Ιιαά ηοί 1)66η οΙη 

ΒβΓΥθά, Ύίβ ΐπΓηβά. \)8<ί)ί. 

" ϋό ηοΐ; ίοΓ^βΙ; ΐ1ιί8 Γ68βιτβ," 88ίά πιγ ία&θΓ ; 
" ίί Ι άίθ, 7οα τνίΠ 1)θ ίΐιβ ρΓοίβοίοΓ οί γοχιτ ηιοΰι- 

βΓ αηά 8ί8ίΘΓ8." 

Οηίδίάβ ΰΐθ ^α^6 οί ίΐΐθ Ιιοηδβ ίοπΓ 08868 Τ¥Θγθ 
βύαηάίη^ τβοάγ ίο ΒίΆτί, αηά Αάήαηα ναβ ΙιιΐΓίγ- 
ίη^ οη οηι άβραΓίαΓβ. Μγ |αΰΐ6Γ αηά πιοΙ^ΙιβΓ 
αηά ιηγ 8ίδί9Γ8 ηιοηηίβά οη ίΚθ οδδββ αηά ^β 
Βίβχίβά, Αάτίαηα αηά Ι \)ήηριΐζ ηρ ^Ιΐθ ιβατ οη 
ίοού. 

Τΐιαΐ; νβΓ7 ίηδίαηί; 1;1ιθ άί8ί»η<; ΛηηάβΓ οί α ^τιη ^08 βπάάθπΐγ ίβατά^ 8ΐιά ϋ ύτ&ά βοοη ίοΐΐο^βά 
1>7 ο1θ86Γ βηι;ι^. Ψθ ΙοοΙεθά. ο,ί βαοΐι οΙ^ΙιβΓ ίη 
βϋβηοθ. Τΐΐθ Γοατ οί ατΙ^ίΙΙθΓ 7 ναβ β^β&άίΐγ Ιίβρίί 
αρ. Τΐΐθ ΤπγΙ;» &{; ^1ιθ ίοτί αηά ίτοιη ίΐΐθ βΐιίρβ 
ΙΐΑά. 1)6§ιιη ίο 06ΐθΙ)Γ&ίθ ίΐΐθ αάγβηΐ; οι ύΙιβίΓ ίοΓ- 
ήΜθ ίήτιιηρίΐ• 

" Ψοθ ίο ΟΜο ! ** ΟΓΪβά ιηγ ίαΰΐθΓ ; ο,ηά ντβ 
Ιιτυτίθά οη. 

Τΐΐθ &πη ίο νΐιίοΐι νβ νθΓβ 1)οτιιΐ(1 ναβ βϋτι- 
Λίβά ίη & άββίθ^ 80 ΰιαί ϋβ γϊβν ψβά οοηΰηβά^ αηά 
ίΐΐθ 8Θ& οοτιΐύ ηοΐ; ίΐι&ηοβ 1)6 866η. Τ1ι6Γ6 ηι^ ίβτ 
Ι^ΙιβΓ^θ οΜ ηηοίθβ Ιίτβά ίη ηη<1ί8ίητΙ)6ά Γ6ΐ;ίΓ6ηΐ6ηύ. 
Τΐΐθ οΜθΓ οί ϋΐθ ίψο ντθ& Λ πι&η οί ^βαί 8α^οϋ7 
αηά 6χρ6ή6ηοβ9 8ΐΐ(1 Ιιαά 8ρ6ηύ πιαηγ 76&Γ3 οί Ιιίβ 
Ιίίθ ίτΒάίϊΐξ Β,ί Απΐ8ί>6Γ(1&ηι. Ηβ Ιιαά ί1ΐ6Γ6 1)6- 
βοχηο &ο(ΐη&ίη^6(1 ^ί1ι ΟοτΒ,γ, ΰΐ6η 8.130 βη^Άξβά 
ίη οοπιηΐ6Γθί&1 ρηΓβηίίβ, ααά Ιιαά βίηοβ ]£6ρί ηρ 
τν^ί<}Ιι ϋιαΐ; ΐ6&Γηβά ηι&η αη οοο&βίοηαΐ 1)ΐιί ηιοβΐ; 
ίη6ηάΐ7 οοΓΓ68ροηά6η66 ; ίοΓ πιγ χιηόΐβ αίδο ^αγ6 
βοηΐθ οί Ιιίβ ϋηΐ6 ίο ΙϋθίαΙπίΓθ. ΑΠ ϋιίβ ίηνββίβά 
Ιιίηι λήί\ϊ α 06η;&ίη ψβίξΐίί ίη ίΐΐθ 6708 οί Μβ 
βοηηΙϊΓΤηίθη. Μ6η οί 16Μ6Γ8 Ψβνβ ύΐιβη 86Μοπι 
ίο 1)6 πίθί; νϋΐι, &ηά οοη86(ΐη6ηΜ7 ν6Γ6 1ΐ6ΐά ίη 
^τοΒ,ίβτ Θ8ί66ηι ϋιαη ηοτ^^ οί ττΐιίοΐλ ίηά66ά ύ1ΐ67 
νθΓθ ψοτίΐιγ. Τ1ΐ67 1εη6ν ί1ΐ0Γ0ΐΐβ1ιΐ7 Ψ^ο>ί ίΐιβγ 
ρτοίθββθύ ίο ίαοψ, Β,ηά 1&1)0Γ6ύ ^ίΐι 86ΐί-ά6ηί^ 
ίοΓ ΰΐθ 6η1ί£;1ιί>6ηπΐ6ηί οί οπγ ρ6ορΐ6. 

Ι }χΒά ηοί 866η ηΐ7 τιηοΐβ βίηο6 ηΐ7 68x17 ^^^ίΐ^* 
Ιιοοά ; 1)τιί Ι ίΙιοιίξΜ οί Ιιίηι ΛψΕγΒ νηίΐΛ. Γθ8ρ6θ1; ; 
ιιηά οηΓ βΙιΟΓί βοίοητη ηο&τ Μηι οη ί1ΐ8.ί οοο&βίοη 58 ΙιΟΙΤΕΙδ υΐΚΑδ. 

ίη6Γθ&86ά ιηγ αρρΓθοί&ϋοη οί Ιιίβ τπβΑοιη αιιά Ιιίβ 
ιηοηγ γίΓ^ηβδ. Ηο ίοΓβίοΙά πβ αΐΐ,ΰι&ί βΐιϊο ικτ&β 
8ΐ>οπύ ίο βηβθΓ — ί\ϊβ ια&βδ&βΓββ, ίΐιβ ρί11&§θ; ΰιο 
ο&ρϋνϋγ, Λθ θχίΐθ, ίΐιβ άίβρβΓβίοη — ίη α νοιά, 
&11 ϊΥϊιβΛ, ίοοίί ρΐαοβ. Οη ΰΐθ ^ν^ΐιοΐβ, 1ΐ6 οοη- 
άβΐΏΐίθΑ ΰΐ6 ίηΒτίΓτβοϋοη αβ ρτ6ΐη&1;ιΐΓ6^ βίλά ίΐιβ 
ίηίατβ 866ΐη6ά ίο Μπι Ι^ΐ&οίε ααά βΙιβθΓΐβδθ. Βπ^ 
ίΚβη 1ΐθ νββ νθΓ7 οΜ, αηά ίη Μβ Γβΰιβπίθΐι^ 1ιβ 
ηοτιΐΊβΙιβΑ Ιήβ ιηπιά • γήϋι ΰΐθ οοΐά άΐοί&ίθβ οί 
βχρβιίβηοβ &η<1 ίΐΐθ βοη^βηίβ οί 1)οο^. Ψοιιΐά 
Γβνοΐαίίοηβ βνβΓ 1»1ίβ ρΐαοβ ίη ωιγ οοηηίΓγ ίί ϋιβ 
&α(1&οίΐ7 ΛπΑ ίηβχρβήθΐιοθ οί γοηϋι τγθγθ ιιτ&ιιί- 
ίιι§? ΟΜ ιηβη ηα^απΟΙγ ίηοΐίηθ ίο ίη&οϋοη ογ 
ροβί^ροηθίηβηί ; ϋιβγ οοηηββΐ ραϋθηοθ αηά οϊγ- 
οηιηβρβοϋοη. Ι ίββΐ ϋήβ ιη γβοΐί^ άπα Ι Ιαιοττ ϋ 
ίτοιη Ίηγ ονη βχρβπβηοθ ηον. 

ΤΙΐθ 0ίΙΐ6Γ 1)Γθί1ΐ6Γ Τ¥&8 άβιιί, 8Ιΐά φοίΐΐθ 1)1ΐί 

Γ8.τθΐ7. Οοτηιο&βί 8>ηά ιηβίαηοΐιοΐγ;, Ιιθ βββιηβά α 
βίτ&η^Γ ίο ίΐΐθ ΰιίιι^ οί ίΐιίβ ττοτίά^ Ιιίβ οηΐγ 
αιηιιβθΐιιβηί &η<1 οοοηραϋοη \>βίη^ ττοοά-οατνΐη^. 
Ι Ιι&γθ βίίΠ α βιαβί! βρβοίιηθη οί Ιιίβ ΙιαηάΙττοΓίί^ 
ΓθρΓ686ηϋης ί1ΐ6 Αηηαηοίαϋοη^ ικτίιίοΐι 1ιθ ςατβ 
πίθ ίΐιβη. 

Μ 7 ρ&ιβηίβ ίη ταΐη ητ^βά ίΐιο ίΜΟ οΐά ιηβη ίο 
Άββ ιιπίΐι ηβ. Τΐΐθ άβαί 1)Γθί1ΐ6Γ βΐιοοίε Ιιίβ Ιιβαύ ίη 
ή^ οί Γθίπβαΐ. Τίθ οίΚβΓ βαίά : '^ΤΙιθ Ιίίθ βίίΐΐ 
Ιβίί Π8 18 ϋηί βΙιοΓΐ; ; ττΐιγ βΐιοηΐά ψβ ί&ΐεβ ρ&ίηβ ίο 
ρΓοΙοης^ ίί ? Υοπ ]χΒ,Ύβ άηίίθβ ίοττ&τά 70ιιγ οΐιίΐ- 
άτθη : γοη ^ο.'* 

Αηά 80 ίΐιβγ Γβπιαίηβά ίη ίΐΐθίτ ίοιι^θΓ• Νο ΙιΟυΚΙδ I^ΑIιΑ3. 5Θ 

ι 

οηθ ^ο^τβ ι^ΐι&ύ ΰΐθίτ ίαύθ ιταβ. ΝβϋΙΐθΓ ϋιβγ, 
ηοΓ ϋιβίΓ οΐά .ΒβτΥΒίιί, ηοΓ ϋΐθ ςατάθΠθΓ αηά Ιιίβ 
ΪΒΧϊϊΐϊγ, Ιιατθ 6ΤΘΓ 1)66η 86611 ΟΓ ΙιβοτΑ οί θίηββ. 
Οοά οβΙ; ^ο^^ ίη -ν^Ιιαί^ βίαγθ-χοατ^βΐ; ΰΐ6 §8τ- 
άβη6Γ Β,τίά Ιιίβ βΜΙάτβη ^θγθ βοΐά, 8ΐλ<1 οη ίήΐΛί 
Τατίάβΐι θβί&ίθ ίΙΐ67 8ΐ&Υ6ά ϋιβΪΓ βχίβΐ^βηοβ αναγ. 
Αβ ίοΓ ίΐιβ οΐά ιηθίι, 6βρ6θί&1ΐ7 ίΙΐ6 άβαί οηβ^ ϊΐΐθγ 
ίΐΒά ηο ιη&τ1ε6ί»1)ΐ6 τβΐηβ. ΨΪιο νοπίά Ι^πγ ύΐΐθΐη, 
811(1 ίοΓ τν^ΙίΑΐ; ραιροθθ ? δπβΐι ο&ρϋνββ ^6γθ ηοί^ 
ΐΜίΓίβιβά ; ϋΐθ7 ν6Γβ 1>αίο1ΐθΓβά. Μλ^ Λβίτ β^οηγ 
1ΐΑΥ6 1)6611 θΙιοΗ Ι Αί Ιθ&βύ, ί1ΐ67 1Γ6ΓΘ ηοϊ τΟβΧ' 
η6ά; αηά ίΐιβτθ ΐΥ6ΐ6 ηο ^άοτν^β αηά οτρίι&ηβ ίο 
ιηοατη ουογ ί]ΐ62η. Βηί 1176 ρΐ686ΓΥ6ά ΰΐ6 ιηβιηοιγ 
οί ϋΐ6 §οοά οΜ ιηβη ίη ίοηά Γ68ρ6θ{; ; αηά 6Υ6η 
ηο^, αϋβτ ϋιβ 1&Ρ86 οί βο χαΒ,ηγ γβΒχα, ιηγ Ιιοατί 
βίηΙοΒ νίίΐιίη ηΐ6 ττΙιίΐ6 Ι γπτϋβ οί ί1ΐ6ηι• 

ψβ Γ6πιιιίη6ά ΰΐ6Γθ ίοπΓ άΑ^β οηΐγ, άηηη^ 
νΐιίοΐι ϋχηθ ΤΓ6 ΤΓ6Γ6 άαίΐγ ίηίοηη6ά })γ ΰιβ ρ6&8- 
Β3ίίΒ οί ττΙίΑί ίοο^ ρ1&06 ίη ϋΐ6 ίδίοηά. 

Εγ6η 1>6ίοΐ6 ί&ο βθ6ΐ; ο&βί αηοΙιοΓ, ίΐιβ Τητ^ 
ίτοιη ίΐΐθ ίοτί Ιι&ά ίΐιτοτπι ΰΐ6πΐ86ΐΥ68 αροη ΰιβ 
Ιο^πι, αηά 1)6^η ίο ρίΠα^ αηά ηι&ββ&ΟΓθ. 'ννΐΐ6η^ 
άατίη^ οητ βίςΐιί, ντβ Ιι&ά 1ΐ6αΓά ϋαβ δτίης οί 
^αηβ, ίΙΐ6 ΟΓθτίΓβ οί ίΐΐθ βΐιίρβ τγ6Ι6 Ιβηάίης ίο 8ΐΥ6ΐ1 
ίΐιβ ηαηιΙ>6Γ οί οχββπίίοηοΓβ. Νβχί άΛ,γ ί1ΐ6 86& 
ν&β οοΥθΓθΑ ^ί1ι 8Π1&11 ΟΓ&ίί ϋήη^η^ ου6γ ίτοπι 

4ΐΐ6 0ρρ08ίί6 ΟΟ&βί ίΙΐ6 8&Υ&^6 1ΐΟΓά68 ΙΚΤίΐΟ Ιΐοά 80 

Ιοη^ 1)θβη Ι7ίη8 ίη ν»ίί ίοΓ ί1ΐ6ίΓ ρΓβγ. Τΐιβη 
Ιιοπτοτ Γθ&οΐιοά ίίβ 1ΐ6ί8ΐιί. Τΐΐθ ίοτπι άίϊ ηοί βηί- 
Δοθ ίο ςαοηοΐι ί1ΐ6ίΓ ρβηί-αρ ίαΓ7> «ηά ίΐιβγ "^βτβ 60 ΙιΟυΚΙβ Ι.ΑΚΑ& 

Ιβί 1οο8β οη ΰΐ6 βπΓΓοηηάίη^ οοιιπΙϊι^. Οη Ε&βίβΓ- 
δτιιιά&7 ϋιβ ίβπΓΐΜβ Ιιοΐοβ&πβί οί δ&ίηύ Μίη&β ^x)ό]ε. 
ρΐ&οβ. Α11 Γββίβίαηοβ Ιι&ά ηο^ οβ8£6ά ; βηοΐι οί 
ΰΐθ ^ηβτ1Γ§6I1^8 &8 Ιι&ά ηοΐ; Αβά Ιι&ά. 1)66η ββ&ύΙ^βΓβά 
&]ΐά ΤΓ6Γ6 ίη Ιήάίη^. Κοϋήη^ ίιηρβάβά ίΐιβ &ά- 
ταηοθ οί ϋΐθ ι^<1 1)688ΐ» Ι^ιιύ ΰιβ ξΙτΛ οί τββάγ 
τίβύτΏΒ ; 8ΐιά, ίη ρΓοροΓ^^ίοη &8 ϋΐθββ ι>Τ6ΐ6 βχΐι&τιβΐ- 
θά, ΰΐθ οίΓοΙθ οί άβγ&δΐ^&ϋοη βχίβηάοά, βο ίήΛί ψ^ 
οοαίά Ιιβατ ϊήβ Ττα]ίΒ αρριοοοίι πβατβΓ αηά ηβατθΓ 
ίο 011Γ ρΐαβθ οί Γβίη§β. 

Ηβατ ίΐίθηι αρρΓΟ&οΙι^ άίά Ι ΒΒ,γ ? ϋ ίβ Ι^πί αη 
αύβίΓ&ού αηά οοΜ βχρΓβββίοη. Βαί 1ιο\τ 08ΐι Ι 
οάβψΧΛΪβΙγ ά68οηΙ)6 ΰΐ6 Ιιοπόγ οί ίΐιββθ βτβηΐβ ? 
α 18 ίοΓ γοτί, τοβΑβγ, ίο θπρρίβιιίθηί ϊΐιβ ίη8η£&- 
οίβηο^ οί ιη^ Ώ&ιταϋγθ \)γ ίιηρ&τϋης Ιίίβ ίο. ίΐΐθ 
80βηθ8, &ηά 1)7 νίνίί ρη^ ίΐΐθ ίιηρΓβ88ίοη8 νΐιίοΐι 
ιηγ ηΐθΐηοΓγ ηοιι^ Γβββοίθ. ϋ 18 οηο ϋιίη§ ίο 
Γβ&ά, οοιηίθΓί&Μ7 86&ίβά ίη 70ιιγ γοοπι, οί άβγοβ- 
ί&ίίοη8 ίη α άί8ί&ηί ογ ηηϊ^ηοτπι οοιιηίΓ7> αηά 
αί & 1)7-§οη6 ίίπιβ, αηά αηοίΙιβΓ ϊϊήηξ ίο Ιιθ&τ 
ίΐιαί 7011Γ αοςηαίηίαηοβδ^ αιιά 7οτΐΓ Γ6ΐ&ίίΥ68^ αηά 
ίήβηάΒ^ αηά οοπιιίΓ7ΐη6η; ατβ ιη&δβ&οτθύ ογ οβτ- 
ήβά ίαίο 8ΐ&νβΓ7; ίΐι&ί Ιιοιηββ ί&ιηίΙί&Γ ίο 7011, 
&η<1 νΐιίοΐι 70ΈΙ νΜίβά 1)τιί ίΐιβ οίΙΐθΓ (187> λγθ 
ύιιπίθΑ αηά ρίΐΐ&^βά. Ιί ίβ α ^ά6ΐ7 άίΰθΓβηί ίίίη^ 
ίο 1)6 ίοΐά \)γ ηαΐΏβ ίΚαί βιιοΐι 8ΐιά 8ΐιο1ι α ίήβηά 
1ι&8 ύββη ΜΙΙβά 8.ηά Ιιίθ τπίβ ιη&άθ α 8ΐ&Υ6 ; ίΗ&ί 
8ΐΐ6 τ^ΓΟδ βββη άΓ&^^βά αίοη^ 1)7 & 8&Υ8^6 ΤιιγΙι:^ 
ν&ίΐίη^, αηά ίη άθ8ρ»ίΓ. Υοη 1αιο\τ Ιιθγ γοίοθ ; 
7οη Ηαγβ Ιιο&τά ΙιβΓ οίίβη ίβΐΐε ίο 70^ πΐθΓΓίΐ7, ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΒΑδ. 61 

&ηά 70Π ίίΐηο7 ϋΐΒ,ί γόη ηον Ιίβίβη ίο Ιιθγ Γβηά- 
ίη^, ρίίβοπβ βοΓβαήιβ ; ίΙΐΒ,ί 70x1 8ΘΘ Ιιθγ, νίίΐι αρ- 
ίπιηιβά Ιιβ&ά αηά άίβΐιβγβΐθά Ιιώτ, 1)6ίη§ Ιβά ίη1χ> 
ο&ρϋτϋ;7, ίηίο βΐι&ιηβ. Αηά γοχι ίΐιίηΐε οί ΗβΓ 
1ιτΐ8ΐ)αηά Ληά Ιιθγ οΜΙάτβη 1 Υοη »γθ 70ΐΐΓ8β1ί 
ηθ8Γ αί Ιιαικί, νϋΐι ^ατίΓ Β,ξβά ιηοίΙΐθΓ &ιιά 7011Γ 
νίτρη βίΒίθΓβ, 8ΐιά 7011 βχρβοί, ίΓΟίη οηβ ιηοιηβηΐ; 
ίο αηοίΙΐθΓ, ίο βββ ϊϊβτ ίηί^ηίίοπβ ρβτδθοηίοΓβ &ρ- 
ρβαΓ 1)βίθΓβ 70ΈΙ. Α1ι 1 πι&7 βοά βρ^Γβ 7011 βτιοΐι 
θζρβηβηοθ ! 

Ιηίοπη&ίίοη οί βτιοΐι θτβηίβ Γβαοΐιβά υβ ίη πη- 
ίηίβιτπρίβά βηοοθδβίοη^ 80 ιηηοΐι βο ίΐιαί τ^β ξτβγτ 
βαϋοηβ ίο ί1ΐ6 6ηοηιιίί7 οί ίΐΐθ άίβαβίβΓ. Ψθ 1)6- 
ο&ηΐθ αΐιηοβί 1)Γαί&1ίζθά 1)7 οοηβίαηί ίβ&Γ. Ιί τ^αβ 
&οίη3ΐΐ7 1)7 ίοΓΟβ ίΐιαί 1117 τΐΒοΙβ ίηάποβά 1117 ίαίΙιβΓ 

ίοβ7• 

Ψβ ίΙιβΓθίοΓθ Ιοαάβά οητ ιηηΐββ α^ίη τν^ίίΐι οπγ 

1)θάάίης &η<1 τήίΐι ρΓΟγίβίοηβ^ άπα. ββηί ίΐιβ ^ατ- 

άβηβΓ ίο αάναποβ, ι^ίίΐι ίηβίπιοίίοηβ ίο ν&ίί ίοΓ 

118 αί ίΐΐθ τίΐΐα^θ οί 8ί. Θθογ^θ^ ίη ίΐΐθ ΤΓ68ί6Γΐ7 

ρατί οί ί1ΐ6 ί8ΐ&ηά^ τ^ΙιβΓθ 1x17 ίαίΙιβΓ ΓβοοΠθοίβά 1ΐθ 

Ιι&ά α ηΐ8ίίο ίήβηά^ ίο ν1ΐ086 οΙιίΜ Ιιβ Ιι&ά 8ίοοά 

^οάίαίΙιβΓ. Βίάάίη^ ί&ΓβττθΠ ίο οητ οΐά ηηοΙβΒ, 

νβ ίοΐΐονβά 8ΐΐ0Γίΐ7 ΒΆβτψΒυΛ, αηά Γο&οΐιβά 8ί. 

ΟύΟΓ^θ ίο\^8τ<1 ί1ΐ6 αίίθΓηοοη^ θχΐιαηβίθά 1)7 ίΗθ 

Ιΐθ&ί αηά ίΐΐθ ίαίί^β οί ίΐΐθ ίοπΓηβ7. 

Οη βηίβηη^ ίΐΐθ τί11&^6\Γθ βοψΪϊϊβ,ϊ 8θπΐ6ί1ιίη£; 

αηαβη&Ι Ιι&ά Ιιαρροηβά. Έτ6Γ7 οηβ \γα8 &8ίίΓ> ίΐΐθ 

βίτθθίβ Ψβτβ ίηΐΐ οί ρθορίβ^ αηά αηιοη^ ίΐιβπι ^ν^οτθ 

βοιηθ ατπίθά ηιοη^ ^^Ιιο &ρρθ&Γ6ά ίο 1)6 βίΓ&η^Γβ. 62 ΙιΟυΚΙδ ΙΑΒΑβ. 

Ψοιηβη αηά βΙιΜτβιι βίοοά Β,^ ΒΥΒτγ άοοτ, ΙοοΜη^ 
οη αηά ύαΐΐάης θχοί^βάΐ^. Οπθ νοιύά Ιι&υθ 
ίΙιοη^Μ ϋ >«τ&8 α ίβββί-άΒ,γ ; ίηάθβά^ ϋ ψβα ί^ιβη. 
1ιοϋ(1&7-ϋιη6; ύτιί ίΐΐθ 8ΐιχί6ΐ}7 ιαοτί^θά οη βγβτγ 
ί&οθ 1)6ΐχ)1^6η6(1 ίΙίΑί ϋΐθ νίΐΐα^θ ττ&β ηού ίη & ίθΒ- 
ϋγ6 ηιοοά. 

Μγ ίΒ,ίΙιβτ '&ρρίΌ&οΙιβά &η οΐά γϋΙα^Γ \τ]ιο 
βίοοά ίη ίΐΐθ ορβη άοοτψο,γ οί Ιιίβ οοϋο^, αηά 
ίη(][ηίΓ6(1 &8 ίο ϋΐθ ΐγ1ΐ6Γ6&1)οη^» οί Ιιίβ ίήβηά. Πβ 
1Υ&8 ηο Ιοη^βΓ ίη ϋιβ γί1ΐ8^6 ; Ιιθ Ιι&ά Ιβϋ \ί & γβοιτ 
α^ο. Μ7 ίαύΙιβΓ Αβίεβά αςβάη 'ν^Κβ^ΙιβΓ οπτ ςατ- 
άθηθΓ Ιιαά αιτίγβά, Ι)τιί ηβίϋΐθΓ ^ατάοηβι ηοΓ πιτιΐθβ 
ΥϊβΑ &ρρ6&Γ6(1. Ηθ ^1ΐ6η ίη(ΐτιίΓ6ά \τΙΐ7 ίΥΐΒ^ βϋτ 
— ^Ύτΐιβηοθ ^1ΐ6 ατηΐθά πιοη. Τ1367 ψβτβ δβχαίοίθβ 
ύγνίξ \)βίοτβ ΰλβ Τατίεβ^ αηά ΙιΟ^οϋλθΜβ \τ&8 ^^1ι 
ίΚθπι. 

ΙιΟξοίΙα,βίήΒ ίη ίΐΐθ γίΐΐα^θ αηά 4;1ΐθ Τατίεβ ίη 
ρητβηίΐ; ! Αηά πβ Ιι&ά οοηιβ ίχ> δί• ΟβΟΓ^β ίο 
αγοίά ύΐιβ Τατ^ Ι Αη<1 ηβίύΙιβΓ οπτ οοτηρ^τβ ηοΓ 
ΰΐθ β&τάβηβΓ ίο 1)6 βββη ; &ηά μγθ^ θχΐι&ιΐθίβά αηά 
ίαηιίβΐιβά; ^ίΐιοτιί Γβίηςθ; τγίΰιοηί ^ίάθ Ι Τΐιο 
§οοά ρθ&βαηί 1χ)ο]ε ρίίγ ηροη ηβ &ηά οβΙιβΓβά αβ 
ΙηΐΌ Ιιίδ οοίίΛζβ. λνθ 88>ί άοιπι, ιγβίΐίη^ ίοΓ οπτ 
^ατάβηθΓ. δίηοθ ίΐιβ ιαοηχίη^ ιυθ ΙΐΑά ηοί ιβ- 
ίτββίΐθά οητβθίγθβ. Οπγ Ιιοβί αβίεβά αβ ίί τγθ τγθιθ 
1ιηη^7^ αηά οίίθΓθά ηβ Ιιίβ ΐηι^ βαρροΓ ; 1>ιιί πι^ 
ί&ίΙΐθΓ ίΐιαηΐεθά ίίπι^ Ι^θίης Ιοαίΐι ίο άορήγθ Ιιίηι 
οί 1ιί8 1)Γ6&ά. δϋϋ, 88 ΙιοπΓ ίοΐΐο^βά ηροη Ιιοατ^ 
»ηά οηΓ ^8τ<ΐ6η6Γ άίά ηοί αρρβ&τ, πιγ ίαΰιβΓ βοηύ 
ηΐθ ίο 1)η7 \Γΐι&ί ίοοά Ι οοπίά ο1>ί&ίη. Ι ΥϊβΑ ΙιΟΌΚΙβ ΙιΑΚΑβ. 68 

Ιιατάΐγ ΙβΆ ΰΐθ οοϋΛ^, ψΥϊθώ., ίη ΰΐ6 Ίί^ϊά οί ϋιβ 
βθϋίη^ βπη^ Ι βαικτ 1)6ίθΓ6 ιηθ α ^πθγ&Ι βί&ίΒρβάθ. 
ΤΓοιπθη τήίΐι οΐιίΐάτθη ίη ίΗβίτ απηβ^ πίθη^ ϋΐθΪΓ 
ΙίΑπάδ Ιο&άθά ^ϋι όϊΐΛύίβΙβ, αϋ Γ&η οπί οί ϋιβ 
νί11&^^ βζβΐιαη^ιι^ ίηοοΙιβΓβηΙ} ττοτάβ, ττΐιίΐθ ϋιβ 
απηβά ηίθη, οίοβίης ϋιβίΓ ιαπίεβ^ ψβτο ιηαΐάη^; 
ΐΒΒάγ ίο Ικατίο&άβ ϋιβ βηύπιηοθ. 

α 1Γ&8 ϋ^θ ΰΐθ βπάάθπ ιι^ΐιιτί οί ΰιβ Ιβ&τββ οη 
ϋΐθ ^τοπηά \)βίοτβ ϋιβ βίοηη 1)ΐΐΓ8ύ8 οηί. 

" Τΐιβ ΤτΐΓ^ ατθ προη πβ Ι ΕΙ^, Μάθ ! '* οήβά 
οηί ίο Ώ8 ίΐιβ οΐά ρβββ&ηί. 

Ύίβ \Γ6τβ αΐτθβιάγ οη1»ίάθ ϋιο οοίΐ»^^ βΐΐ οί πβ ; 
ντβ Ιι&ά ηο ρΓβρ&ιαϋοηβ ίο ιηαΐίβ ίοΓ α ΰίςΐιί. Ι 
ΙιτίΓτίθάΙ; πηίίβά οτιτ αββθβ ίτοχη Ιίθ ίΓβββ ^ν^ΙιβΓβ 
ϋίβγ Ιιαά 1)β6η ιη&άθ ί&βί, βάΑ, ίβπΌΓ-δίήοΙεβη, Ύίβ 
Γοη αίοη^; ^ίΐι ίΐΐθ Βίτθ&ιη οί ίΚθ ίπ^ίίγθΒ. 

"ν^θ ρ&ββθάτ ίΐΐθ ηίςΐιί οη ίΐΐθ ηι&τοΐι — τγΙιϋΙιβΓ 
Ικ>πηά^ ^β ]αΐθΐΐΓ ηού. Βπί ^θ Ιιαά ι^βΐΐιιβά ίβτ αηά 
ΟΤ6Γ α άίββιιΐί οοηηίτγ» οη α 8ίοηη7 ηί^Μ ηηάβΓ 
α 9ΐοοιη7 βΐ^, ίίθ πιοοη βλο^ης αί ϊηίβΓΤ&Ιβ 
ϋιτοα^ΐι ίΐΐθ οίοαάβ. Ιί^β ^6Γβ 1ιιιη^Γ79 βίβθρίθββ, 
βχΙίΑπβίθά ΤΓϋΙι ΐΑύριβ ; βϋϋ ^^β δβά. \νθ ικτβτθ οί- 
ίβη βί&τϋθά^ ί&ηοτίη^ ^6 Ιιαά 1ΐ68χά βηης οί ^ηβ, 
ΟΓ βΙιοαίΒ, ΟΓ ίΐιβ ίΐιπά οί Ιιογβθβ' ίββί, &ηά ηιΟΓθ 
ίΐιαη οηοθ ντβ βίορροά βΙιοΓί ίη οιάβΓ ίο Ιίβ άοιπι 
οηΑ ί&ΐεβ 1>Γθ&ί1ι^ ίοΓ ιι^θ τγθγθ ιηοβί οί αβ οη ίοοί. 

Ψθ ηιαάβ αρ^ αΙίο^^βίΙιβΓ, α ηηοίθΓΟΏΒ αηά Ιοη^; 
οοητο79 &ιι<1 1)θίης αίταίά Ιββί τ^β βΐιοιιΐά 1)6 βορα- 
ηίθά, ψβ θηά6&τοΓθά ίο Ιεοβρ οατ ο^νπι Ιίίίΐο οίτοΐθ 
ιπίΐιίη ίΐυιί ^ιοτρηξ οτοψ± 64 ΙΌυΚΙδ ΙιΑΒΑδ. 

ΤΙΐθ χηοπιΓη^ ίοηηά πδ οη ίΐΐθ βθοβΙιΟΓθ, ϋΛ α 
(ΙθββΓύ \)Β,γ ορροβϋβ ^Ιιβ ίβίβικί οί Ρββχα. ΤΙιθγθ 
ϋ Τ7&8 γτβ άθβίΓβά αηά Ιιορβά ίο ίαΐ^θ Γβίιι^β. Βπί 
ίΙΐ6 τ^ίηά ΎίΒ& Μοτπη^ Κατά, αηά πθϋΙιβΓ ίηβίάθ 
ϋϊβ 1)8.7 ^^^ ^^ ^^^ ^Ρ^^ οοτιΐά ^θ 866 βΐιίρ ΟΓ 1>ο&^; 
οί ο,ηγ δΟΓί. Τΐΐθ βΙισΓθ νββ 8ΐΓβ»(ΐ7 ίηΐΐ οί ίπ§ί- 
ΟνβΒ νΐιο ΙΐίΜΐ ΛΓΓίνβά 1)θίθΓθ ΠΒ, &ηά Ιιαά οοΠβοίΰά 
ΰΐ6Γ6 ίη ί1ΐ6 βαιηβ Κορθ αβ ίΥιαί ίη ^Μοίι Ύτβ Ιι&ά 
οοιηβ. Ψβ Ιιαά ηοΐ; 866η ογ Ιιβατά αηγ^ΐιίιι^ οί 
ΰιβιη ίτοιη α άίβίαηοθ, 1)ιι1ϊ, οη αρρΓοαοΜη^ ίΐιβ 
ΐ36αοΙι^ ψβ ρβΓΟβίνβά πηάβΓ *1ΐ6 ο1ίν6-ΪΓββ8, νΐιίοΐι 
Γβαοΐΐθά αίπλοβί ίο ίΐιβ 86α^ Ιιηπι&η ίοΓπιβ Ι^ίη^ οη 
ϋιβ ξτοχπιΑ ίη Ιίίΰβ Ιπιοίβ. ΤΗβΓβ ί1ΐθΒ6 ηηίοΓίίη- 
ηαίθ ροορίο Ιιαά ρ8.δδβ(1 ΰΐ6 ηί§1ιί, άιιτίη^ ι^ΐιίοΐι^ 
άπΥβη οη \)γ ίΐιβ ίβπιρββΙ;, νβ Ιιαά ηλΒτοΙιβά ^Ό'ν^ατά 
ύιβ 8&Π16 ροίηί^ 08 ίο α ]ι&τΙ)ογ οί Γβίτι^. 

ΟπΓ λιτϊυεΙ, »ηά ί1ΐ6 βΓ8ί Γ&78 οί ίΐιβ ήδίης 
8πη^ ρτιί ίη ηιοϋοη ίΐι&ί οαηιρ οί ίπ^ίίτβδ ; αηά^ 
1)6ίθΓ6 ^6 ^οί ηβ&τ βηοπ^ΐι ίο ηιίζ ^ίΐι ίΙΐ6ηΐ9 ^β 
ΒΟψ ηηάβΓ ί1ΐ6 οΙίτθ-ίΓβοβ ττοηιβη αηά οΐιίΐάτθη^ 
οΜ πιβη Β,ηά ^οηη^, δίί πρ αηά ίτιτη ίΙιβίΓ ογββ 
ίοτγοτά πδ^ τγΜΙθ 8οηΐ6 οί ίΐΐθ οτοψά οαιηο οη ίο 

βθβ νΙΐΟ ΜΓ6 ν6Γβ. 

λ^β ί1ΐ6η 1ια1ί6ά ; ίΐΐθ τ^οηίθη άίβηιοπηίβά^ αηά 
1176 αΐΐ βαί 8.1} ί1ΐ6 ίοοί οί 8. Ιοχξβ ίΓθ6. Μαη 7 7®^^ 
}ι&Υ6 ρ&β86ά ο,Ύτο,γ, &ηά ηιιιοΐι Ιι&τβ Ι βίηοβ δπ&Γβά, 
1)ηί η6Υ6Γ βΐι&ΐΐ Ι ίοΓ^βί ίΙΐ6 ίββίίη^ οί βχΐιαιιβίίοη 
νίίΐι νΐιίοΐι Ι ν8β ίΐιβη ογβΓρονβΓβά. Ρογ ίνθηί7- 
ίοπΓ Ιιοτιτδ Ι Ιιαά ύβοη οη ίΗθ ηχατοΐι ινίίΐιοηί γθ- 
ίτβδίιηίθηί ογ Γβδί. 1 1&7 <1οΐ9πι οη ίΐιβ ϋατθ βατίΐι Ι<θυΕΙ8 ΙΑΒΑδ. 65 

1>7 ΰΐθ βίάθ οί ιηγ ιηοίΙιβΓ; αηά βΐιπί; ιηγ βγοΒ, ίβθΐ- 
ίη^ ηο βίτθη^ΐι ίη ιηγ 1ίιηΙ)8; αηά ϋθίη^ ηη&Μθ 
ίο ξΆύϊβτ Β, ΰιοη^Μ ίη ιηγ Ιιβ&ά. Ι ίβΐί ταγ 
]ηοί1ΐ6Γ'β Ιιαπά ρΓβββ οη τηγ ίοΓβΙιββρά; Ι ί&ΐΐ 
οροηβά Ώίγ 6768 αηά β&ψ Ιιβτ ά68Τ ίαοβ 1)Θη1; ουθγ 
ηΐθ. Τν6 6ζο]ΐ8ΐι§6<1 ηο ^οιάβ, 1>πί β1ι6 βίοοροά 
&ηά 1ά886ά ηλ6, αηά Π17 6768 ττθγ6 αςοίη βίοββά. 

Μ7 ΜΙΐθΓ Ιι&ά &άγαηο6ά ίο ηλ66ί ίΐιοδβ ^1ιο 
νβΓθ οοπιίη^ ίοττατά Π8. ΡΓβΒθηίΐ7 Ιιβ τ6ίηΓη6ά., 
ίοΐίοττβά 1>7 811 6ΐά6Γΐ7 ιοαιι• Ι ^ά ποί ^οττ ^ίο 
1ΐ6 ΤΓ&8; ύηί; Π17 ηιοίΙιβΓ ι*600^ίζ6ά Ιιίπι, βηά 
^ίϋη^ ηρ 8}ΐ6 Γ&η ίο\τατά Μηι. Τ1ΐ6 οΜ ηι&η 
ορ6η6ά Ιιίβ αηηβ αηά ριβββθά Ιι6γ ίο Μβ 1)θ8οηι• 

Ηο ^08 Ιΐ6Γ ί&ίΙΐ6Γ'8 1)Γθί1ΐθΓ. 

ΈΓρ ίο ίΐιαί πιοηιβηί ττο Ιι&ά ηοηο οί ηβ ^Υ6η 
τοηί ίο ίοατβ. Τ]ΐ6 ί6ατ οί ίηιρ6ηάίης άαη^^βτ, 
ίΐΐθ οοηβίαηί πιογοοίθηί^ ίΐιβ πιρίά βαοοθββίοη οί 
ΒΟβηοβ αηά ίιηρτθ88ίοη8 — &11 ίΜ8 Ιεβρί οπτ ηθΓΤΟιιβ 
87βίθπι ίη ίθηβίοη. *Ψβ ιτβτθ ρΓοβίταίο ίη πιίηά 
ιιηά ίη Ιίοάγ, γβί οπγ 6768 Ιιαά Γ6ηι&ίη6ά ί6αή688. 
Βαί ηοιγ, ίι^ ^^ο απηβ οί ΙιβΓ ηηοΐο, ηΐ7 ροοΓ 
πιοίΙΐ6Γ Ιιίά 1ΐ6Γ Ιιβοά ίη ]ιί8 1)θ8οηι &ηά 8>1)&ηάοη6ά 
1ΐ6Γ8β1ί ίο 1)6 ονοΓρονβΓβά 1)7 ΗβΓ Ιοη^ ρβηί-αρ 

^6ί• ΗθΓ 8θΙ)8 &η<1 81^118 ίΟΓΟ ηΐ7 Ιίθοτί. Μ7 

βίβί6Γ8 οίηης ίο ΙΐθΓ &ηά οήβά^ αηά ηΐ7 ίαίΙιΟΓ οοτ- 
ΘΓ64 Ιιίβ ί&06 ι^ίίΐι 1ιί8 1ι&ηά8» "^Ιιίΐθ ροοΓ Αάτί&ηα 
1)ίί ]ΐ6Γ 1ίρ89 ίτγίηξ ίο ηι&ΐεβ α βΐιοιγ οί οοηπι^ ίοΓ 

ίΐΐθ 8&1ί6 οί ί1ΐ6 0ί1ΐ6Γ8. Αβ ίοΓ ηΐθ, Ι ίβΐί &8 ίί 

Π17 1ΐ6&Γί Γ086 ηρ νίίΐιίη Ώΐγ ηοοίε^ αηά ηΐ7 Θ768 
1)60&ηΐθ άίηι "^ίΐι ίβατβ. Αηά ίίβιβ ιγ&8 ττβίΐ- 
δ β6 ΙιΟυΚΙΒ ΙιΑΚΔδΙ 

ίης αηΑ 1&ιη6η1»ϋοη ππΑθγ ΰΐθ οϋτ&-ίΓ6β τν^ΐιίβΐι 
βΐι&άβά τι& 

Οητ οΐά ηηοΐθ Ββϊ ταγ πιο^Ιιθγ οη ίΐιβ ^οηηά, 
βϋΐΐ βοΙ)1)ίιι^9 αηά Ύτβπί ίο ρΓοοητβ ίοΓ πβ βοιπθ 
ίοοά. Ηβ ιβΐΏπιβά "νιτίύΐι ΐτββίλ οΐΐθθδβ ; ϋ ττ&β &11 
1ΐθ βοτιΐά £ηά ; ίοΓ ίΙιβΓβ ιιτ&8 ηοί β, βρατβ ιαοΓββΙ 
οί ϋιβαά απήά ίΙΐΒΛ ζτβΒ,ί Ιιοβΐ; οί ιηίβθτ&Μθ οτβα- 

ΙϊΙΙΤβδ. λνίΰΐ ίτββίλ 0ΐΐ66β6^ ϋΐθΓθίΟΓΘ^ "πβ ΟΟΏΒΟΐβά 

οητ ΙιτιηςβΓ. 

Βΐίΐΐ ΰιβτβ ιΐ78£ ηο τοβββΐ ίο 1)6 Βββη^ Ηιβ νίο- 
Ιβηοθ οί ΰΐθ ιιπηά άίά ηοί ΰΛ)9Λβ, ϊ}ίβ 86& ιιτ&β 1ιί§1ι> 
8ΐιά πβ Γβιηαίηθά βχροββά οη ΰιβ 1)ΘΒίβ1ι, "νήίΐιοίχί 
οονβΓ, τήΛοιι* ρΓοΙ^οϋοη οί ωιγ βογ^ ^ογο ίΐΐθ 
Τητίω ίο αιτίνβ, νβ Ιιβρά ηο οίΐιβΓ Γβίη^θ ΙβΛί πβ 
ϊίπί ίΐιβ ψο,ύββ; αηά ψβ βχροοΐ^ ίο ββθ Ιϊΐιβπι 
αρρβ&τ ίτοηι οηο ηιοπίθηί ίο οηοϋιβΓ• λΥ^β ίΐΐθτθ- 
ίοΓβ οοηβηΐίβά ^ϋι πιγ ηηοΐθ, αηά ϊί Ψ9β Βηχΰίξοά 
ί}ϊΑί Ψβ βΐιοηΐά 86θ]£ βΙιβϋοΓ ίη ίΐιβ τΟΙβ^β οί Μοβΐ», 
οίοββ \)γ, ΰΐ6Γ6 ίο ϋίάβ οατ ίίηιβ^ πηϋΐ^ 1)7 βοηιο 
ροββίϋίϋίγ^ ^6 ίοηηά ηίθοηβ ίο Ιβατβ ίΐιβ ίδίαηάί• 

ΤΙιπβ Ύίβ 'πβτβ &ξ£ΛΤϊ οη ίΐΐθ ηιογβ^ αηά^ βίίθΓ 
βοπίθ ΙιοΏΓβ' πι&ΓοΙι^ ψβ Γβοοίιβά Μθβία ίη & ρίίί- 
αΙ)1θ οοηάίίίοη. Τηέ γίΠα^θθ οί Οΐιίο, ββρβοίθΙΙγ ίη ίΐιβ βοπίΐι 
οί ίΐΐθ ίβίαηά, βτθ ϋηίΐί Ίάίβ βίτοη^ΐιοΐάβ^ αηά ατο 
ρβηί ηρ Ιίΐίθ ρήβοηβ. ΡΓορ6Γΐ7 βρβαΐ^ίη^^ ί1ΐθ7 ΙιΟϋΕΙ8 ΙιΑΒΛδ. 67 

Ιι&Υθ ηο ΤΓ&ΙΙβ^ ϋιιί οη ίΐΐθ ίοπΓ οπ^θγ βΐάββ ύΐιο 
1)&β1ί8 οί ϋΐθ Ιιοπ8θ8 ατθ 8θ οοηηβούβά αβ ίο ίοηη 
& οοηϋητιοτιβ 1)η1ν&τ1ι:. ΤΙιθ άοοΓβ οί Ιϊΐιβ Ιιοτιββθ 
ίαοθ ίηι»^8>Γά οη ϋιο γίΠαςθ^ ϋίβ οβηΐζ&ΐ βύΓβθΙϊ οί 
^Μοίι^ &1>π1}ϋη§ &1; βαοΐι βηά οη ΰιβ οπίβΓ 1)τιΙ- 
νατίε^ ίοηηβ ΰιο ς&ίββ. Τΐιβββ ορβηΐη^ αιβ, ίη 
ίαού, β&ίββ^ ίοΓ ϋΐ6 7 ατθ βΐιαύ ίη τπίΐι ίτοη άοοΓ8. 

δηοΐι τϋΐ8ι^68 ύ.Ψ8,γ& τβϊχάηάβά ιηο οί οπτ 
λΐιαη Β,ϊ δηχγπια^ ΰιβ οηΐ7 άίδβΓοηοθ Ι)6ΐη§ Ιϊΐι&ύ^ 
ίηβίθοά οί ίΐΐθ ξτ&δΛ οϋγ πϊήόΐι βηοίτοΐβά οηΓ 
]ϋιαη, ΰΐθ γίϋα^θβ ατβ βππΌπηΑβά Ι)^ ^ββη Ιιίΐΐβ ; 
αηά ίη8ΐ;θαά οί ραΐθ ίταάθβηίθη, ύίβ7 ατθ ρβορίβύ 
^ΰι ΓοϋτίΒί ρθ&βαηίβ; αη<1 ίη Ιίβη οί ΰιβ ορβη 
οοαΓύ7αΓά οί ίίθ Ιε^η^ η&ττοντ ρ8.β8&§68 αηά 
ο1οβθΐ7-1)ηίϋ β1ϊΓπο1}ΐΐΓ68 ΟΓΟιχ^ά ΰΐθ βραοβ βΐιπί ίη 
1>7 ΰΐθ οιιί^θΓ ίοτιτ-βίΑθά ΰηβ οί Ιιοηβββ. Ιη ύΐΐθ 
ββηίθΓ οί ίΐΐθ τίΠα^θ ϋιβΓβ Γίβθβ^ αβ α ηιΐβ; » 
ίχ}ψβτ, ϋιβ βηίταηοθ ίηίο ιι^Ιιίο^ ίβ βο ίατ αϋοτθ 
ΰΐθ ΙθΥβΙ οί ϋιβ Β,ίτββί ίΐι&ί α οαη οηΐ7 1)6 Γβαοΐιβά 
1)7 Λ νοοάθη ΙαΑάβΓ^ ογ 1)7 » Γορβ. ΤΙΐθβθ ίονβΓβ, 
Γ6ΐίθ8 οί ίΐιβ Οθηοθθθ άοπιίηίοη^ 8α:θ ΰιβ οίύαάβΐβ 
οί ϋΐ6 τίΠα^θβ. 

8ποΙι τΓ&β ϋΐθ τίΠί^θ οί Μββία, ^Ιιθγθ ^θ ίοόί 
Γθίαςθ. Τΐΐθ γίΙΙαςθΓβ ΓθΟθίνβά η8 ]ίίηάΐ7> &ηά 
ρΐ&οβά 9,ί οπτ άΐβροβαΐ οη ηηοοοιιρίθά Ιιοιΐ86, ΰΐθ 
ταβαηΐ; Γοοπιβ οί ψΐιίοΐι ^6 άίτίάβά 1)6ίΐΥθθη οπγ- 
βθίτθβ, πΐ7 ιιηοΐθ^ &ηά ύΐ¥0 οίΙιβΓ ί&πιίΐίοβ^ ιγίοηι 
οοιπηιοη βηββηη^ Ιιαά ηοϋΐτ ίοΓ ίΐΐθ δτβί ϋχηο 
ϋΓΟίιςΜ τΐ8 ίη οοηΐιαοί; ^ΰι. 

Οατ ρήταϋοηβ ψ&τ& ηι&η7 αηά γοήοαβ. Βαΐ} 68 ΐιΟυκίΒ υαΐΑ8. 

ιγΙιο ίΙιοιι^Μ ϋίθη οί οοπιίοΓί» ογ οί ΰιβ οοιηιηοη 

1160688ίϋ68 οί Ιίίθ ? ΤΙΐθ Πΐ&ίΐΐ θΙ)ίθβύ ^«ΙΓ&β ίο ρΓβ- 

86ΓΥΘ Ιϋ6^ 8ΐιά ΰιίβ ^«ΐΓ&β &1)οη^ 811 οητ άίβΐ; οοιιΐά 
8θοοχηρ1ί8ΐι. Ευθπ 1)ΐβ&ά ιτ&8 Ιι&ιά ίο οΙ)ί&ίιι οη 
ιιΐΐ οοοϋβίοηβ^ βίλά οητ ίατθ οοηβίβίοά ς6η6Γ&1ΐ7 οί 
&ξβ, 1)6αη8^ οαΓθ1)89 βίλά τπΐά 1ΐ6Γΐ)β. 

ΤΙιτιβ ΰιβ ά&ΤΒ ραβββΑ οη, ϋΐιπΑ Ιιορββ &ιι4 
Ιβατβ. Αβ ίχ> οτα ριοίβοίβΑ ββο&ρβ ίο Ρβαπι, τν^β 
ΤΓ6Γ6 οοιηροΙΙθΑ ίο α^απάοιι βΐΐ ΐάββ οί ίί, ΰΐθ 
ηοιιτβ ιτΐιίοΐι ιβαοΙίθΑ πβ ίΐιβηοθ 1)6ίη^ γβτγ άίβ- 
οοατ&^η^. ΤΙΐθ ίβίαηά ττ&β &1ΐθ&ά7 ογβτοτοψάβΑ 
^{;1ι ία^ϋτββ, αηά ύΐΐθ Ρβατίοΐ^ββ, ^ί;1ι Ιιατάΐγ 
βαΟΙοίθηί πίθοηβ ίο ιηαίηΐ&ίη ίΐιβπι, ηβϋΙΐθΓ οοαΙΑ 
ηοΓ νίβΐιβά ίο Ι60βίτ6 ηβ^ βιτίν&ΐβ. ΤΓ&ίβΓ Ιι&Α 
ΑΐΓθ&ά7 1)600ΐηθ βοατββ, αηά ίΐΐθ οτο^άΐης ίο^θίΙΐθΓ 
οί Ιατξθ ηπιηΙ)6Γ8 οί άθβϋίπίβ Γβίη^βθβ ΊΐΒά βη- 
^ικίοιβά 8ίο1αΐθ88, τγΜοΙι ββοπιβά ίο 1ΐ6Γ&1ά α βίίΐΐ 
πιοΓθ ίθατίπΐ ρθβίΗθηοθ. Τΐιβγ ίΙΐθΓβίοΓβ βθηί ιιτοτά 
ίο Οΐιίο, Γβοοιηιηβηάίη^ ίΐι&ί ίπ^ίίγβθ βΚοτιΙά 1)6 
Αίτθοίβά ίο οίΙΐθΓ ίθΐ&ηάβ οί ίΐΐθ ΜξβΒα, βιιά οβθΓ- 
ίης Γθ&άίΐ7 ίοΓ ίίχαί ρτιτροβο ί&θίτ βΐιίρβ αηά ΰιβίΓ 

ΠλθΙΙ• 

Βτιί &ί Μθβία ^6 Ι^β^αη ίο Ιιορβ ίΐιαί ίΙΐθΓβ 
^οηΐά ϋθ ηο Ιοπ^θγ 0117 ηββά οί βδο&ρβ. Τττο 
ΤΓθοΙεβ Ιι&ά ηοψ θΐ&ρββά βίηοθ ίΐιβ &τηΥ8ΐ οί ίΐΐθ 
Τπτίάβΐι βθθί. Τ1ΐ6 ίηβπτ^ηίβ Ιι&ά Ιθίί ίΐΐθ ίβίαηά, 
ΟΓ ΤΥ6ΓΘ Ιιίάίη^;, βοαίίβΓθά ίη ίΐΐθ ίηίβηοΓ, τγΙιΟθ 
ίΐΐθ ρβαοθ&Μβ ίηΙι&Μίαηίβ οί ίΐιβ ίοτπι, αηά ιηοβί 
οί ί1ΐ6 νίΠα^Γθ, Ιλοά ποίίΙιβΓ ηββη βς&ίηβί ίΐΐθ 
Ττιτίάβΐι ααίΙιΟΓίίίθβ, ηοΓ Ιιαά ί1ΐ6 7 1>6βη ίιηρίίο&ίθά ΙιΟΧΠΟδ Ι<ΑΒΑ8. 69 

ίη ίΐΐθ ΓθΥθ1ηϋοηαΓ7 ιηογβιηβιιΐ;. Τ^ΐιγ, ΰιβη, 
Βΐιοηΐά ρβτβθοτιϋοιιβ οοηϋηηβ ? Τΐνΐΐ7 βΐιοτιΐά ^θγ- 
ΓΟΓ 1>θ ρβΓρβίτι&^θά^ "ν^ΐΐθΐι αΐΐ ροββίΗΙϋγ οί Γββίβ^- 
αηοθ Ιι&ά άίβ&ρρβατβά ? 'ΏΓοιβ ίΐΐθ ίηηοοθπί γίβ- 
ϋιηβ ύτΒΛίγ βαοήβοβά ηοί βπΜβίβηίΡ Ψ&β ίΐΐθ 
οαίϋπΓβύ οί ΤϋΓίαβΙι ίοτγ ηο^ ΒάβφίΛί^Ιγ βαίί&ύθά ? 
Τΐχηβ οο^ΐΆϋιψ, τ^θ θχρβοΐ^βά ίτοιη άΒ,γ ίο ά&7 ίΐΐθ 
ρΓοοΙαιηαϋοη οί απ ϋαχτηββΛγ, αηά Ιθ&υθ ίο Γθίηηι 
ίο οτιτ Ιιοπίθβ. 

Αηά^ ίη ίαοί^ ίΐΐθ τίοίβηοβ οί ίΐΐθ Τπτ^ Ιιαά. 
Αίιηίηίβΐιοά ροΓΟθρίΙϋΙγ. Ψβ 1ι6&γ<1 Ιβββ δήη^, 
8ΐιά ίβψΒτ ιηητάθΓβ αηά Ηαη^η^ ^6γθ ΓβροΓίβά ; 
ίί ΨΒ8 θΥβη ηιιηοΓβά ίΐιαί ίΐΐθ οοηβιιΐβ ^ογθ πιβάί&ί- 
ίη£ ίοΓ & ίτθθ ρατάοη ίη ίαγοΓ οί ίΐιβ ΤΒ,γΒίϊΒ, αηά 
ίΐιαί ίΐΐθ Ρ&βΙίΑ δθβηΐθά άίβροββά ίό βίβηίθηογ• δηοΐι 
Π1Π10Γ8 τοαοήβά πβ αηά Γοίββά οπγ Ιιορββ. 

Οη ίΐΐθ ηίηίΚ άΒ,γ οί οητ βθ]οτιηι αί ΜββίΑ^ ^θ 
ΙΘ&1Ι7 ίΐιοα^ΐιί ίΗ&ί οπτ ^οββ νβιβ άτατπης ίο αη 
θηά. ΤϋίΓο οί ίΐιβ οοηβηΐβ οαπιβ ίο ίΐιβ γίΐΐα^ 
ιπίΐι οΐίγθ-ϋπιηοΐΐθβ ίη ίΐχβίτ Ιιαηάβ^ 1)ηη^ης ίίά- 
ίη^ οί οοηιίοΓί. Τ)ιβγ ρΓββθηίβΑ ίο ηβ α ρβίίίίοη 
ίο Βίρι, ρΓοπιίβίη^ ίΐιαί^ οη οητ ηιαίάης,&η αοί οί 
βηΙ>ηιίβ8ίοη, ίίθ Ρ&8ΐι& ΐγοαΜ ρατάοη πβ. 

Ρατάοη ηβ Ι &ηά ίοτ ιγΐι&ί ? Τ^θ ^6γθ ηο ίη- 
βητ^ίθηίβ; τγθ Ιι&ά Ιιαπηβά ηο οηβ; τγθ Ιιαά ρίΐ- 
ΐΑ^θά ηο ηιαη'β ρΓορβΓί 7 ; τγθ Ιι&ά άίβΙιοηοΓβά ηο 
νοηι&η ; ηοΓ ΊΐΒά τγθ ηιητάοΓβά ογ ηι&Αβ βΐ&γββ οί 
ιιη7. ΨΙΐδΛ, ίίλβη, τ^θγθ Ψβ ίο 1)θ ρατάοηθΑ ίοΓ ? 

Βαί ίΐΐθθθ ατθ ηΐ7 ίΐιοη^^ΐιίβ ηο^• Τίθη Ψβ 
άχά ηοί Γθ&βοη ίΐιιιβ; ίίθ υθγ; Κόρο οί 1)θίη^ 70 ΙίΟυΚΙδ ΙιΑΒΑ8. 

Γθδβαβά ίΓοηι ϋιαΐ; ιιη1>β8ΤΕΐ)ΐ6 βχίδΐ^βηοβ νίΟΆ λ 

80Τ1Γ06 Οί ίτπβ ]07 ίΟΓ Π8. ΤΓβ ΙίΙΐθΓβίοΓβ βί^ηβά 

τοοάΆγ, αΐΐ οί πβ, οΜ αηά 7θπη§, νίΐιΐιοτιΐ: βο 
ιηιιοΐι 8.6 ίιΐ(ΐτιίΓίη§ αβ ίο ϋήβ οοηίΐθΐιίβ οί 1;1ιθ άοοπ- 
ΐϊΐθη1;( Ψβ 8ί^6ά νϋ;1ι 1)οΐ3ΐι Ιιαιιάθ, ο&11ίη§ ίοΓ 
1)ΐ688ίιι^8 προη ίΐιβ ξοοά οοη8τιΐ8 Λ^ίο Ιι&ά πιβάϊ- 
ϋάιβά. 17β ηον 1)Γβ8,1ί1ιβά ίτββίγ, οοηβάβηΐ; ί;1ΐ8ί 
ρθΓββοαϋοη 1ΐ8.ά 068.86ά^ αηά ϋιαΐ; ψβ οοπΜ Γβ^πιτη 
ίο οιΐΓ 1ιοιηθ8 πηιηο1β8<ίθά. 

Βηΐ; 8ΐιοπ1(1 ψβ βηά οτιγ Ηοιηβθ &8 νβ Ιβίί 
ίΐΐθΐη ? ΑίίίΘΓ ίΥϊβ βΓπρϋοη οί ϋΐθ 88,ιηίοίβ8 &ηά 
ίΐΐθ ρβ&88ΐιί8 τιηάβΓ Βτιηιί&8^ αθ^βΓ ίΐιβ γίοίβηΐ; ο»η- 
ηοηβ,άίη^ ίτοιη ϋΐθ ίοΓΐ; &ηά ίΐΐθ Αββί, ββρθοί&ΙΙγ 
οίίβγ ίΐιβ τιηΓβ8ΐ3Γ&ίηβά ρί11&§θ ΐ)^ Λθ ΤηΓίεβ, νθ 
οοτιΐά βηίθΓ^}8^η ΐ)ΐι1ί ΜίίΙβ Ηορθ οί ΙϊΜβ. 8ϋ11, ίΐΐθ 
1οη^η§ ίο τβίτχτη ίοοίί ρο88688ίοη οί 118 βΐΐ η,ί 
Μ68ΐ}8>. λ'Γθ Λ'^ί8ΐιβά ίο Ββθ οπΓ 1ιοιηθ8 &§?ώη, ηο 
τηΑίίβτ ίη νήΐ9>ί οοχκϋϋοη ; &ηά ίΐιβ ίββχ 1β8ΐϊ νβ 
8ΐιοιι1ά βηά Ι;1ιβπι ά68ΐ}Γ076(1 γ&1;1ι6γ ίηοΓθβββά ύίαη 
οΐιβοΐεθά βι&ΐί άβδίΓΟ. 

8αο1ι 18 ιηαη ! λνΐι&ΙίβνβΓ 1ιβ 1ονβ8, Ιιβ οΙίη^Β 
ίο Λβ ιηοΓθ 08 1;1ΐΘ άαη^βτ οί Ιοβίη^ ιί ίηοΓβ&8θ8. 
Αηά τίτΐιβη Λθ 1ο88 Ϊ8 ίΓΓθ1;πθν»Μθ, βιιά Κόρο 1ια8 
ν»ηί8ΐιβά, ϋ 18 1;1ιβη ίΐιαί ίΥιβ ψιάοψβΛ ΙιβΒτί Γβ&Ι- 
ίζβ8 ίΐΐθ άβξτββ οί ίΐιβ Ιονβ ί* ο1ιβΓί8ΐιβά. ΤϋηΒ 
ψβ 1ίη§^θΓ ίη οΙιιίΓοΙιγβιΓάδ; αηά βϋ οη ίΐΐθ β^Όπβδ 
νΐιίοΐι οονβΓ ίΐιβ Γβχη&ίηβ οί οπγ ΜονΘά άβρ&τίβά 
οηββ. Τ1ιη8, β&θτ ά ϋτβ νΐιίοΐι 1ι&8 άββ^Γογβά 
νΐιοΐβ (ΐτιβατίβΜ, Λ7β βββ ιηβη τολτοω. οτθγ ίΐΐθ βΰΐΐ 
βιηοΐίίη^ Γτιίηβ^ βββΜη^ ίτ€ϋθβ& οί ίΐιβίτ Ιιοιηββ^ ΙιΟϋΚΙδ I^ΑΑΑ8. 71 

βϋά β&ζίη^ ΐοΓ Ιιοητβ οη Ι^ΐιβ βρο^ τ^ΙιβΓθ ΰΐθίτ 
Ιιοαβθ οηβθ β^οοά^ &ηά οη ίίθ 8ΐχ>η68 τ^ΐιίβΐι 
ίοπηβά ϋβ τ^^ΐβ. 

ΤΙΐ6 ρΓΟίαίβββ οί ϋίθ οοηβηΐβ 1ΐ8^ βο βίαίβά οπγ 
Ιιορβδ ϋϊΆί νθ τήθΐΐθά ύο ιβύητη Β,^ οηοβ. Βιιύ 
ϋΐθ οΜθΓ ιηβη αιηοης ηβ ιββΙ^Γ&ίηβά οιιτ ίηιρβτ 
ϋβηοθ, βτιβρθοίίη^ Ιθβύ ΰΐθ ριοΰβΓβά αιηηβθΐ;; 
βΐιοτιΐά 1)6 &η ατύ&οβ οί ίΥχβ ΤυιίΒ, ο&ΐοηΐ&^θά 
Ιο άθΟθίτβ ίΥίβ οοηβυΐθ, αηά α Ιταρ τ^ΙΐθΓθ^ίύΙι ίΐιβ 
ιηοΓβ βΒβΆγ ύο ΙιΐΓβ ηβ ύο άβΒ^πιοϋοη. Τΐιβ^ Ιι&Α 
α £Γθ&^6Γ θχρβΗβηοθ οί ΤπγΜβΙι οΙιαταοΙιβΓ ; ι)11^ϊ 
ΰΐΘ Γθβΐϊ οι αβ οοηβάβηΰ 7 Γβΐίβά οη ΰΐθ ριοηιΐβοβ 
αηά ίΐιβ ρΓοίβοϋοη οί ϋιο οοηβτιΐβ. ΑίΙ^βΓ βοηιβ 
οοηβίάθΐ&ϋοη αηά άοϊ)£Λβ, αηά ι^ΰι α ^6^^}8^η 
αιηοπηί οί ΙιββϋαΗοη^ 11} ^αβ ο,ί Ιβη^Ιι Γθθοίτβά 
ίΐι&ί βοηΐθ οί ηβ γοταΐζβτ ηιοη βΐιοιιΐά ζο οη αβ 
βοοπΙ»^ αηά ΙίΛβΛ ϋιβ οΰΐθΓβ βΐιουΐά ψοϋ Βί Μθβία 
ίοΓ ηθτ^β ίτοηι τιβ^ όγ οατ τοίητη. 

Εατΐ7 ηβχ^; ηιοηιίης Ι Β^Βχίβά κτϋΐι ίψο οϋιοΓ 
γοταχ^ ηίθη οί ηι^ αςβ. ΤΙιβΓθ ίβ ηο ηβθά ίο ηιοη- 
ϋοη ϋΐθίτ ηαοίθβ. Το ι^ΙιεΙϊ ραΓροθβ βΐιοιύά Ι 
ίηάίο&ΐθ 1)7 η&πΐθ ίη θ&οΙι ο&θθ ϋιοββ ι^ΐιοββ ίΠ- 
Ιτιο^ Ψ&8 Πη^βά ύο πήηο ? Οί ηΐ7 ί^το οοπιραη- 
ίοηβ; ΰιβ οηβ^ ηον α }ι&ρρ7 οΐά ςβηίΐβπιαη^ Ιιοΐάβ 
& ΙήξΙί ροβίϋοη ίη οηβ οί ϊϊϊβ (ίτοβί οοπιπιηηί- 
ϋθβ 8.1)Γ0&(1. Οίίβη Ιιαγθ \^θ βίηοβ ηιβί Εηά ί&ΙΙεβά 
οί άΆγ& ^ηβ 1)7 &ιι<1 οί ουΓ οοηιπιοη βηββηη^ 
ΤΙΐΘ οίΙιβΓ, ι^ίο Ψ8Α βρατβά ίΐιβη, άίθά 8ΐιοΓίΐ7 
ΒϋαβτψΤΒίΑ 9^ Τίηοβ. Μ,ΒίΩγ ψϊχο Ιι&Α ββοαρβά ϋϊβ 
οΐπΐΰΐΐθβ οί ΰΐθ Τατίεβ Ψβτβ ϋιηβ ιηοψβά άοτπι 72 ΙΧ>ϋΚ]8 ΙιΑΚΑβ. 

4 

1>7 Αβ&ΰι. ΕζΙι&ιΐ8ύβά 1>7 Ιοης ρήγ&ϋοηβ 8ΐι4 
1ϊΓοτιΙ>ΐ68, ιηαη 7 ιτΐιο Ιι&Α Αβά 1)6£ογθ ΰιβ βηοιητ'β 
β^ογΑ ΐβΠ αϋβιπΓ&Γά. ρΓ6ΐιΐΑίιιιβ τίβϋιηβ ίο άίββ&βθ. 
ΤΤοΙΙ, ίίλβη^ 1Τ6 Ιοολ Ιβ&Υβ οί οτιτ Ιήβηάβ &^ 
Μβ8ί&, αηά ββ^ οβ, ϋι.6 ΰιιββ οί ιιβ, ίοΓ ΰιβ Ιχ>ιπι. 

Τ1ΐ6 ίΐΙΐρΓ688ίθη8 οί ΙΘΟβηί άί888^6Γ8 1Τ6Γ6 βϋΐΐ ΐτββίΐ 

προη οατ ιηίηάβ, &η4 ιτβ ττβιβ ηοί ίτβθ ίτοπι 
αρρΓθΙλβιιβίοη ΙββΙϊΤΓθ βΐιοιιΐά ίαΐΐ ίη ιπϋίι απηβά 
Τατ^, τγΙιο ιηί^Μ 1)6 ί^οιαηΐ; οί ογ ίηΑίβθΐϋηύ Ιο 
ϋΐθ 1)θΜ6Γ άΐβροάϋοηβ οί ΰιβ Ρ&8ΐι&. 

Βαί ΤΓθ ΤΓ6ΓΘ &11 βϋΐΐ 7οηη^, ϊϋιβ ιηοτηίη^ 
1>ΓΘ6Ζ6 Ιι&ά αη ίητί^οπιΜης %ίΙ<&ΰί ηροη ηβ, αηά 
ϋιβ ιηαβϋβ-οογβιοά Ιιίΐΐβ ατοτιηά Μββία ^τβ ίοΓίΙι 
α 1ΐ6&1ϋι-ίιηρατϋη^ ατοπια. Ογ&Ατι&ΙΙ^, ίΙιβΓθίοΐϋ, 
λορθ άίβρβΠβά οατ ίβαη^ αηά ττβ ττ&ϋ^βά οη ^ΰι & 
1ί£ΐι1;6Γ β^βρ, οΐΐθβιίιι^ οπτ πιατοΐλ τπίΐι ρ16&β&η^ 
οοηγθΓ8&ϋοη\ Βα^ ηβίΰΐθΓ οτιτ βΙιββΓίηΙηθββ πογ 
0Τ1Γ ]Όηηΐ67 τταβ ίο οοηϋηηβ Ιοη^. 

Τ(Γθ ηοιγ 9ΛΨ &ί α (ϋθύαηοθ ίΐΐθ γίΐΐϋ^ οί ΈΙαΙα, 

Τ^ΙΐβΓΘ Ψ6 ρΐΙΓρΟβθά ίο Γθβί οΗθΓ 0Ι1Τ ΤΓ&ϋ^, &Ι^^ ^ 

οΙ)ίαίη ίηίοπη&ϋοη ίοΓ οατ ]*οιιηΐ67 ίατίΙιβΓ οη. 
Τΐιβ βηη ΤΓ&β βοοΓοΙιίης^ Ιαηά ιγβ ^ηίοΐι^θηθά οατ 
βίβρβ ύοτιτατά ίΐΐθ ΐγΜίιβίγαβΙΐθά Ιιοτιβββ οί ίΐΐθ γίΐ- 

Ψθ Ιι&ά Γβαοΐΐθά ί1ΐ6 οηίβΙάΓίβ, νΐχβη βπάάοηΐ 7 
ΤΓθ Ιΐθ&πΐ ιγ&ίΐίη^ αηά Ιοηά οήββ οί ττοιηθη. Ψο 
8,11 ίΙΐΓββ βίοοά βϋΐΐ &ηά 1οο1{:6ά &ί β&οΐι οίΐΐθτ. 
ΨθΓβ ίΐΐθ ΤαΓί^β ίη ίΐιβ γίΐΐα^β ? 8τιο1ι ΛΥΟβ οατ 
δΓβί ίΐιοτι^ΐιί. Ψβ ΗβίβηθΑ^ αηά ίΐΐθ οήββ οοη- 
ϋηπθά; ί1ΐ67 τγθγθ ο1θ&γ17 ίΐιβ Ιαηίθηί&ίίοηβ οί Ι^υΚΙ8 Ι<ΑΚΑ8. 73 

Ίτοιηοη. Οηίάοά 1>7 ΰιβ βοηηά^ ιτθ ύτ&τθτββά ίΐιβ 
άββθΓίθά βίτθβΐ» οί ^1ΐθ γϋ1&26^ αηά βοοη ιΐΓτίΥθΑ 
ίη ίτοηί οί ϋΐθ βΙιηΓοΙι• 

Τΐΐθτθ ϋΐ6 γϋΙα^Γβ 'ντβτβ ^ΰιβτθά ίη α οτούτΑ ; 
αηά, ΜίΜί &1)0Υ6 ΰιβίρ Ιιβ&άβ, τγθ 8&ιυ Ιγκγο Ιιβατθββ» 
'ΐτΜβΙι -ντθΓθ 1)θ!η^ οατηβά ίηΐο ύΐιβ οΐιητοΐι, ΰιβ 
οπθ αΗοτ ϋΐθ οΰΐθτ. Ατοηηά 1;1ιβπι ρΓ6886€ΐ ΰιβ 
'ΐτοπίθη, οτριΐζ αηά 'νταϋίης ρϋ3ία1ΐ7• 

Τΐΐθ ίαηθπιΐ ρτοοθοβίοη Η&γιης θηίθτβά ϋΐθ 
βΐιτιιοΐΐ; Ι αβί^θά οηβ οί ϋΐθ ρβ&βαηΐ» ττΐιο ψθγθ ΰιβ 
1^0 άβ&Α. Ηβ β&ϊΑ^ "βπϋι ίβατβ ίη Ιιίβ βγοβ, ϊήβάί 
Λ ΐΜίηΑ οί Τατίεβ Ιι&τίη^ ηιβύ ϋίΒ,ί πιοτηίη^ ϋιτθβ 
7θΐιης ηιβη οηίβίάθ οί ίΥχβ τίΐΐα^^ βτθά βΛ ϋιβηι 
&ηά -ντθηύ ίΐιβίτ ΎΤΒ,γ, Οί ίΐΐθ ϋχτθθ^ οηο οβοαρβά 
ηηΐιητί;, αηά, τπηηίης Ι^Ββί ίο ΰιβ γίΐΐα^^ ^τβ 
ΰΐ6 βίαπη. Τΐΐθ 1)οάί68 οί ΰΐθ οίΐίβτ ^ψο Ιι&ά 1)66η 
1>ΓοηςΜ ίη & βΙιογ^ 'ντίιίΐθ &ςο. 

Τνΐι&ί, Ιίΐίθη, οί ϋΐθ αββηταηοββ οί 8θ^η^ί^ϊ^? 
ΎΠϊΑί Ιιορο 'ίπιβ ϋΐθτθ οί οατ βαβθτίη^ οοηιίης ίο 
&η βηά ? Οητ θΜθγβ 'ντβτθ ήξΐιί. Τίοβθ ίίψο 
οοιρβθβ, βηά ΰιβ Ιαιηθηύ&ϋοηβ οί ίΐΐθ ττοηιβη, 'ιγθτθ 
ϋΐθ ρΓΟοίθ οί ΤητΙάβΐ! ςοοά ΙβιΟι, Οιβ ρΐΒΐΒχΛββ8 
οί Ττυτίάβΐι ο1θΐηθηο7. 

Ψβ Γθύητηθά ίο Μοβί» ς[ηίο1ΐ[6Γ ϋιιιη ΐίβ ί&ά 
00Π1Θ ίτοαι ίί^ &ηΑ ηιίηαβ οητ ρτθτίοηβ οΐιβθτίαΐ- 
ηβββ. Τ1ιβ7 νθτθ αηι&ζθά Ιχ> βοθ ηβ Γβίηηι ; 1)η1; 
οητ ηαττ&ϋτθ οί Ηιθ βοβηβ Β,ί ΕΙαία βΐΐβά ίΐΐθπι 
-ντίϋι οοηβίθτηΑϋοη, αηά ϋΐ6 ρτββχίβϋης άίβίτθββ 
οί πιίηΑ Β,ί οηοθ βηρθτβθάθά ίΐΐθ Ιιορββ ιτΐιίοΐι ΙιαΑ 
1ΐΑκ1ΐ7 ίΒίβη τοού. 74 ΙΛ)ΌΚΙ8 Ι.ΑΚΑ& 

Μ 7 ίεΛΥϊΒτ Ψ9Ά ίΐίβ οτΐγ όώβ ^}ϊο ρβίβίβύβά ίη 
Μβ ϋΐτιβίοηβ. ΤΙιθ βηοοοηΙβΓ 1{τμ λ Ώΐβτβ αββί- 
άβπί; ίΐιβ (Ιββίβίοη οί ϋΐθ Ρ8β1ι& οοιιΐά ηοί; γβί 
Ιιάτθ 1)6611 Ι^ηοτπι ; 1)68ίάθ8; βΥβη ϋιοββ Τητίεβ άίά 
ηοΐϊ Γβιηβίη αί ΕΙαία, βο ΟϊβΛ ϋιβίτ &ί]ΐ^ Β,ί ίήβ 
7θΐιη§ ιηβη τ^αβ ηο ρΓοοί οί ίίήβ Γββηιηρϋοη οί 
Β^8^βΠ1ί^«^ ρβΐΒθβπ«οιΐΒ ; ΰιΐηδβ νοηΐά βητβΐι ββ*- 
ίΐβ άοΎπι, ΤΙιτιβ λβ Γβαβοηβά ; 1>ηί ΰιβ θζρβήβηοθ 
οί ΰΐ6 ρ&βί βΐΐβά ϋΐ6 Γ6βύ οί 118 τ^ϋΐι ίβατ, αηά άβ- 
ρήγθά 118 οί α11 οοηδάβηοθ ία ϋΐ6 τ&τιη1;6ά ^οά 
ίηίβηϋοηβ οί ϋΐ6 Ρ&8Ι1&. 

'* Ιί&ί Π8 ξο, Ιθί 118 ήγ ν^ Βδάά Λβ ψοιηβη ; ϋΐ6ίΓ 
οΐιίΐάτβη οήβά; αηά Ι οοπίά πού άίΗΐπβ8 ίτοιη ιη^ 
ιηίηά ίΐΐθ βί^ΐιΐ; οί ΰιοββ ίνο 1ΐ6&Γδ68 αϊ; ίΐίβ 6η- 
^Γ&ηοθ οί ΰΐ6 οΙιτίΓοΙΐ; ηοΓ ίΐιβ ττ&ίΐ οί ίΐιβ ΐίτοπιβη 
Ιαιιιβηϋιι^ ϋιβίτ άβαά. 

ΤΙίΧΒ,ί βαπίθ ά&γ ιηγ ιηοίΙιβΓ'β ηηοΐβ. 1)γ άίη.ί οί 
ΰΐ,βπα Γβ^^ ^ά 8ϋΠ ιηοΓβ ^ηβτοιί ρΓοπιίβββ, 
βηβοθβάθά ίη ίηάηοίη^ α γοτιη^ ρβαβαηΐ; ^ο ΟΒίττγ, 
1)7 αηγ ροβδίΜο χηβαηβ^ α 1θϋ6Γ ί;ο Ρβατα. Ξβ 
1}6^§6<1 1ιί8 ίτίβηάδ ί1ΐ6Γ6 ίο ρτογίάβ αβ τπϋι πιβαηβ 
οί 6808.ρ6. *^1ί&ί α Υ68861 οηο6 αρρΓοοοΙι/' 88ίά λ^ 
ίο Π17 ίαΛβΓ, "&ηά 7011 πι»7 Γθπι&ίη Ιιθγθ ίί 70η 
ο1ιοο8θ. Βηί Ιβ* ίί οηΐ7 οοπιβ ίη ύηιβ." 

Μ7ί8'ΰΐ6Γ Γβπίθαηβά δίίβηί, αηά βββπιβά Ιιβδίίαί- 
ίη^. λνοδ 1ΐθ αίτ&ίά οί ίΐιο ^αη^πι οί ί1ΐ6 Αίςΐιί 
αηά ίίθ 1)ίί1;6ηΐ688 οί 6χίΐ6^ ογ άΐά Ιιβ οοηδάθ ίη ίΐιβ 
ιηβάίαίίοη οί ϋΐθ οοηβηΐβ^ αηά ίΐιίηΐε ίΐιαί 1)7 Μά- 
ίη^ ίη ί1ΐ6 ιηβ&η ίίηΐθ οη οητ ο^νπι ίδίαηά ψβ ιηίςΜ 
τΓβαίΙιβΓ ίΚβ 8ίοΓπι ^ίΐι ^ΓβαίθΓ 88ί6ί7 ^ Ογ, β^οίη^ ΙΧ)ϋΕΙ8 ΙιΑΒΑ& 75 

Ιι&ά Ιΐ6> ηηάθΓ ΰΐθ ψβϊξϊιί οί βα ιη&η7 βιιοββββίγΘ 
θίποΐ^ίοηβ^ Ιοβί &11 βθΙί-ΓβΙί&ηοβ, αηά νββ ηοι^ ίιι 
άοιι1)ύ ^Ιι&Ι; ίχ) οΐιοοβθ ιιηά ίοτ^ ^ο άβοίάβ ? 

Νθχΐϊ ιηοπλίης ^β ττβΓβ &11 ^ΰΐθίοά ίη ίΐΐθ 
^οαηά-ΑοοΓ θπίταιιοθ οί ΰιβ Ιιοιιθθ, ^Ιιίβΐι 86ΐτ6ά 
ΑΒ & οοιηπιοη γοοπι• δίΙϊϋΒ^ οη ίΐιβ άοοΓ-δΙ;^» 
&ηά οη ΰΐθ θΙ&ίΓοαββ, ι^θ ψβτβ, αβ τιβπ&Ι^ άίβοαββ- 
ίη^ ψϊϊΒ,ί ΐ¥»8 Ιό 1)6 άοηβ ; ι^θ αττ&ϋβά ντϊι&ϊ ϊήβ 
ά&7 ιίΓοηΙά 1)Γίης ίοΓ^Ιΐ; οαΐσαΐ&ίίης ^Ιιβπψβ ιηί^ΐιί 
Γθ&βοηαΜγ βζρθο^ αη αηβιΐΓθΓ {τοηι Ρβ&ΓΟ. Αάιί- 
αηα αίοηβ τΓ8.β &1)β6ηί. δΐιβ Ιιαά ςοηβ ^ο ρΓΟοηιβ 
ίοΓ 118 ρΓοτίβίοηβ. δΐΐθ }ΐ3ά ταοτβ ϋιαα οηοβ βηο- 
οθβάβά ίη Ύ9χγνοίζ οπγ ροοΓ Ι&γθ \}γ ςαίΙιβΓίης ττίΐά 
1λ6Γΐ)8 ίτοπλ ύΐΐθ βηπΓοιιηάίιις ΙιίΠβ. Αβ^ Ιιο^θυθγ, 
8ΐΐ6 ^αβ Ιοη^ ^β^ϊτιπ1^η§^ χηγ ΊΆοίΙι&τ ίβΐί ηηοΒβγ, 
αηά Γ6ρ68τ^6ά1]Γ ορβηβά ίΐιβ άοοΓ αηά Ιοοί^βά οαύ 
ίη!» ί1ΐ6 βίτβ&ί Ιό 666 ϋ θΐιβ τ^οιύά 8.ρρθατ. 

ΑάτίβΛ» ν&θ α γβΓϋ»1)1θ Ρτονίάθηοθ— ίΐιβ «θη- 
6Γ&1 βπρροΓί οί οητ ηηίοιίηιηαίθ ρ&τύγ άϊ Μββία. 
Ριιΐΐ οί Βθΐί-άβηίαΐ αηά άβγοϋοη, βΚο Ιοοίεβά βΆβτ 
ιη 7 πιού1ΐ6Γ αηά βίβΐθΓβ, αηά βαιγ ίο ΰιβ ^8α1» οί 
ηβ αΐΐ. δΚθ ίοαηά ϋιη6 ίοΓ 6Υ6γ τΏχίπ^^ αηά ηοΰι- 
ίη^ 680&ρ6ά 1ι6γ &ϋ6ηϋοη. Ιί ιυοθ βΐιο τ^ΐιο ρΓο- 
01116(1 ΟΓ ίπγβηίβά οατ άαίΐγ ίατβ ; ϋ ιυοθ βΐιο ΐ¥ΐιο 
1)τοιι^Μ ΤΤ8.16Γ ίτοιη ίΐΐθ ι^βΐΐ. δΐιο Ιι&ά βηοοοβάβά, 

1>7 11160118 οί ΒίΤΛΨ Β,ώΑ 801116 οΜ ΟΒίΤρβίΒ, ίπ 6Χ* 

ΐ6πιροηζίη^ 1)6ά8 ίοι αΐΐ οί ηβ ίη ϋΐθ Υ8ιθαηί Γοοηιβ 
οί ϋι&ί 1101186. Αηά, Ιιαγίη^ 8ίπιο1( ηρ ίήβηάβΐιίρ 
ττίΰι ϋΐ6 ρβ&βαηΙ», 8ΐΐ6 ίη(][ΐιίΓ6ά ίηΐχ) αηά &806γ« 
ί&ίηβά &11 ΰι&ί Ψ8& ζοίηζ ση, αηά 1)ΐοα£;Ιιύ ιΐ8 ίη- 76 ϋΐυΚΒ 

ΙαπΒβύάσΒί ίισια σαΙάββ. Ηβτ • Ε ΐΙιϋ^ ιτη ιηβχ- 
ΪΜΗΐιϋΜβ βιά Ιιβτ βοοάτΐιιιιιιατ ιηηΐίβηΐιΐβ. Ηβτ 
Υΐβοιί ιτ8β «β ιοΙιαΒί «ηά Ιιβτ ιηΐιιΑ » Ιιββίΰι 7 88 

ίε] βηά βΐιββτίιιΐιιββ, βΐιβ οσηΙήτΒΑ Ιο Ιηάιι^ ΙμμϊΙι: 
βιηιΐββ οη σατ Ιίρβ ίη 11ΐ6 ιπΐάΒύ οί ϋΐ8& ^^βηβπύ 

Τΐιβ ΛΛ^ λΑποοθΑ, ΙιοΐίβνβΓ, αιιΑ τα^ ιηο&βτ'β 
αιιχίβύ^Γ ίηοτβ&Βθά. Ι βϋ ησί ιτίβΐι ίχ> λΐά \ο ϋ 1)7 
βχρΐ68Βίιΐ£^ ιη 7 ιηίβ^ίγπιςίΒ^ 1ηι& Ι ιτββ 88 «ρριοΐιβιι- 
βίΥ6 88ΰΐβΙ88ύθί ιΐ8 866ΐιιβάίχ>1ιβςβΜ3ΐις: 1¥1ι«1 

ΙιαΔ 1)6001116 οί 1ΐ6Γ ? VII 7 80 1&Ι» ? δΐΐοΐΐ ΤΓβΤΘ 

οητ οοηβίαιιύ τβπιβτΙοΒ, ιν^ΐιοη ΰιβ Αοογ ττ&8 Ατιης 
ορβη 8ΐιά Αάτί8η& αρρΰβιβά^ ρβΐβ 88 Αβ&Οι, Ιτβηι- 
Μύχίξ^ Ι^βτ Ιιαίτ άίβΐΐθγβΐθά, άιβββ ίοτια, αηΑ Ιιβτ 
1)Τ6&βύ οηοοτβιοά &ηΑ Μοοά-βύβίηβά. ΗβΓ τγΙιοΙθ 
&ρρ6αΓ&ηοθ 1)68ρο1^β α ίβ&ιίπΐ βίτα^ΐβ, ΙβιτοΓ, 8ΐιά 

β1ΐ8ΙΙ1β• 

Μ7 ιηούΙιβΓ ίηιηρβά ηρ, οοτθΓοά 1ι6ρ 6768 ιπΟι 
1ΐ6Τ Ιιάιιάβ, οηΑ βΐιήθίεβά ι;ά1;1λ Ιιοιτογ : 'ΆΙι Ι ΰιο 
Τπτΐ£8 1 1:^6 Τώτ^ Ι " 8ΐιΑ, ββίζίη^ Ιιβτ άΑπ^ΙιΙβιβ, 

ΛΧ&Ψ ΰΐθΠΙ θ1θ86 ΤΠϋΐίη 1ι6Γ 6]ηΙ)Γ&06• 

ΑΑηΕίια^ ΰιβ οπθ 1ΐ8>ηά οη ίΐιβ ορβη άοοΓ, 
ροίηίθΑ ψϋΐι ΰΐ6 οΰΐ6Γ ίοττατά ί1ΐ6 θΙϊΤθβύ, αηά, 
ραηϋη^ ίοτ 1)Γ6&ΰι^ βΐΐθ οοτιΐά 1ΐ8τάΐ7 ατϋοπίαΐβ. 
ϊΐΐθ τΓΟΓάθ βΐΐθ βηάβαγοΓθά 1» ^)Γοηοτιιΐ06 : "Μ7 — 
1ιίά6 1 " 

Ιη αη ίηβύαηΐ; ττο ι?6Γ6 &11 οί ηβ ίη ίΐΐθ βίΓθβί 
^{/1ι Αάτίαηα. 

'ννίιϋΙΐθΓ ΨθΓβ ττθ βοίηβ Ρ ΤΠιλ* άοίη^ ? Αη ΙιΟυΚΙδ Ι<ΑΒΛ8. 77 

# 

ίηβύίηοϋτθ ίιηρτιΐ86 ^άβά οτιτ βύβρβ ιη α άΐΓββϋοη 
βοηΐτ&ιγ 1χ> ϋιβ βη^πιηοβ Όί ίΐιβ τίΠα^θ. Ψθ ττβχο 
ίττίης {ό 680&Ρ6 1;Ιΐθ Τητίεβ, αηά ψβ Λίά ηοί οοη* 
βίάβΓ ΰια^ 1)7 ηιηηίη^ Β,Ψβι,γ ίτοια ϋΜ βη^Γ&ηβθ τγθ 
βΐιηί οιΐΓθβΙγθβ ιιρ ίη ΰΐθ τίΠα^β. ΒαΙ ψΐιο Γβ&βοιιβ 
ίη βτιβίι ιηοιηθηίβ ? 

Ψΐιϋβ νβ νθΓθ ί1ιιΐ8 ΰγίη^, ίβΓΤΟΓ-βίποΙεβη βηά 
βοηίαββά^ ηο^ Ιπιοιτπης ι^ΙιβΓβ Ιό ί&ίβ τ&Ια^, &η 
οΐά ΐΓοιη&η β^αηάίης Ι)^ ϊΐιβ άοοτ οί α ΙιηιηΜβ 
οοίίΛξβ Β&ψ χΐΒ, αηά^ ίαΐάη^ ρϋγ ηροη ηβ, 6χ- 
ίβηάθά ύο πβ Ιιθγ 1ΐ{»ιά. *' Οοιπθ ίη^ ςοοά ΟΙιτίβ- 
ϋαηβ/' 8&ίά βΚβ ; ^^Ι&ί ιηβ Μάθ γοα Κθγθ." 

Ψθ αΐΐ Γοβίΐθά ίη ϋιτοπ^ΐι ίΐΐθ ορβη άοοτ, ίοΐ- 
Ιοιπης ί1ΐ6 ςοοά οΐά ττοιη&η. Ρτογίάβηοθ Ιιαά ίη- 

βρίΓθΑ ΙΐθΓ. Το ΙΐθΓ νβ ΟΨΟ ΟΠΓ ρΓθβθΓΥ&ϋοΐΙ — 

οτιτ Υ6Γ7 θχίθίθηοβ. Ι ηβγβτ βαιγ Ιιθγ βίηοβ^ Ι άο 
ηοί; βγβη Ιαιο ν Ιιθγ η&πΐθ, 1)ιι<ϊ Ι Ιιλυθ πθυθγ ίοΓ^οΙ^ 
ίβη 1ΐ6Γ ςοοά-η&ύπΓβά ίαοβ, πογ Ιι&υθ Ι θΥβΓ οβαββά 
ίο 1)ΐ688 1ΐ6Γ πλθΐηοτγ• Μ&7 ϋΐθ Α1ιηίς1ι1;]Γ 1ι&Υ6 
τθττατάθά Ηθγ^ αηά Ιιαγβ Ιού Ιιθγ Γβροβο ίη ρβ&οθ Ι 

Αϊ ϊΊλθ \^^^ί οί ΰιβ οοϋα^β ύίβτθ ^αβ αη ορβη 
γΒχά, ιτπΰι & εΝ»1)16 αί ίΚβ 6η<1• Ιη ίΐι&ί βί&Μβ θΙιθ 
Ιιίά η8. ΗθΓ 00^0 Ψ6ΤΘ οηΐ; ςταζίης ίη ϋιβ ββΐάβ, 
αηά ϊίίβγ άίά ηο^ Γβίητη βίϋΐθτ ϋοίΒΑ βγοηίης ογ οη 
ΰΐθ ίοΐίοτπη^^ ηίςΐιίβ, 1)ηί Ιοίΐϊ ηβ ίη ηηάίβρηίβά. 
ρο88θ88ίοη οί ϋΐθίτ Εΐ)οά6. ΤΙΐθ Τητίεβ άίά ηοί 
ο&ρΙπίΓθ τΓοηίθη &ηΑ οΙιίΙΑΓθη οηΐγ. Αητίΐιίη^^ 
ϋϊβγ οοαίά 1&7 Ιιαηάβ ηροη ψβα §οοΑ ρΙηηάβΓ; 
1)ηί ϊΙίΑΪ ϋπίβ ΎΤβ ψβτο ηοί ϋχο βηβθΓβη \)γ Οίβ 
τοΙΛ^τγ οί 1;Ιλ6 οοττβ οί ϋιβ ροοΓ οΐά ^άοττ. 78 Ι/)ΌΚΙΒ Ι.ΑΒΑ& 

Τΐΐθ βηΐτ&ηθβ ίη^ο Ιϋιβ βίαίιΐθ ττ88 α ηικπο'νν^ »ηά 
ά3ίΑ ρ3888^9 1>πί ϋιβ Β^ίΜβ ϋββίί θχύβηάβά ίηίο & 
βοηβίάβτ&Μθ ςη&άτ&η^ΐβ, ιπίΐιοπΐ; ^νπηάοττβ οτ 0117 
οΙϊΙιβΓ ορβηίη^, βο ϋΐΛΐ ιήϊ&ΐί ύΐιβ άοοτ οί ΰΐθ ρ&8- 
Β8@θ ΤΓ&8 βίοδβά προη ϋΐ6 7αΓΑ ϋΐ6 ά&Γΐαΐ6δ8 ίηβίάθ 
ΐίΛ8, ΰιίολ, αηά ίο ίΐιβ βΐιβηοΐι ίηβιάβ ϋΙιβΓβ 'ντ&β ηο 
οηίΐθί. ΡοτίΓ ά&τβ Αηά ηίςΐιίβ ^βτβ ^β^ βΐζΐίίββη 
βοτιΐβ τη &11; "ρβαή ηρ ιπίΐιίη ί}ϊαί άπη^βοη. 

Οη ϋΐ6 βτθηίης οί ΙϊΙιθ βτβί άΑγ ίήβ ςοοά ^οιη&ιι 
1)τοτι§}ιί 118 & 1)&§ ίαΐΐ οί ^^, αηά ττΐιβη οατ 0768 

1)60&Π16 80ΙΙ16^1ΐ&ί οβοιίδΐΌΐηβά ίο ίΥϊβ ά8Τΐαΐ688, 
ΤΓ6 άί800Υ6Τ6Α, Ιπ & 60Π16Γ οί ΰΐβ βΙ^Μβ, & ΟΟΠ 

ιπίΐι 80ΙΧ1Θ ΐίΒ,ίβτ ίη ίί, ίηΐιβηάβά ίοΓ ϋιβ οο^β. 
Τ1ΐ8ΐι1κ ίο ίΐιοββ ΰ§8 αηά ίΐιαί ^^αίβτ, ^6 <1ίά ηοί 
άίβ οί Ιιτιη^βΓ. Αβ ίοΓ 1)βά(ϋιι§, νθ ίοπηά οη & 
βΐιβίί^ ρτοίβοϋη^ ίτοπι οηβ οί ίΐιβ βΐάββ οί ίΐιβ 
βί&Μθ^ Λ ςα&ηίϋ^ οί βίταν, νΐιίοΐι νβ βρΓθοά οη 
ίΐΐθ ^οηηά, βο ίΐι&ί ίΐιβ ι^οηίθη αηά οΜΙάιβη 
πιί^ΐιί ηοί Ιίθ οη ίΐιβ δΐίΐι^ βοίΐ. 

Ργοπι οπγ }ιίΑίη§^-ρ1&0θ ψβ οίίβη ίβατά^ βοηΐθ- 
ϋηΐθβ ηβατ αηά α^ίη ίτοηι αίατ^ ίΐιβ λοι^Ηη^ οί 
ί1ΐ6 Τητίεβ 8.ηά ίΥχβ ^τοαηβ οί ίΐιβ ΟΙιτίθϋ&ηβ• ΤΙιθ 
Ιαβύ ηί^Μ οί οπγ 80]Όηι*η ίη ίΐιβ βί&Μβ^ ββρβοίαΐΐγ, 
νβ ΙιβΛ ίΐΐθπι οηΐ7 ίοο ηβ&Γ ηβ, ίοΓ ίΐιβγ ρββββά 
ίΐιαί ηίξϊά ίη ίΐιβ οοίία^β οί ίΐΐθ οΐά ιιτοηιαη^ αηά 
ΜΤβ οοηΜ ΗθβΓ άίδίίηοίΐγ ίΙιβίΓ οοητθΓβ&ίίοη »ηά 
ίΐιβ Γθοίί&Ι οί ϋβίΓ θχθογ&Μθ βχρίοίίβ. 

Τΐΐθ οΐιίθί 1)η8ίηβ88 οί ίΐΐθβθ ΤαΓίεβ να8 ίο άίβ- 
οονβΓ ίΐΐθ ίη^ί1γ68 νΐιο νθΓβ Μάίη^. Τΐιβγ άίβ- 
ραίοΐιβά ίΐΐθ ηΐ6ή^ αηά οαπίβά ο,ψΒ,γ ίΐιβ νοηιβη ΙΚ)υΚΙ8 ΙιΑΒΑδ. η 

καά οήτΐάτβη ίο ίΐΐθ ίο'νπι ιιβ 81&Τ6& Τΐιβγ άίά 
ηοί, &8 & ΐΊΐΙβ^ ιηοΐββ^ϊ ΰιβ ρβαίβ&ηίδ, βχοβρί; βο ίατ 
&β ίηβτιϋ» αηά 1>6&ϋη§ 3ΐιά ]θ6]ί:8 ψβηϊ^ αηά ίϊϊβ 
οοηβτιιηρϋοη οί Λθιγ ρΓονΐβίοηβ. Βπ* ίΐϊβγ ηβΥθΓ 
Γθΐη&ίηβά Ιοης ίη ύΐΐθ βαιηβ γίΠα^β. Οηβ 1>αηά 
ατήγβά ίοττ&τά ηί^ΐιϋαΐΐ ; ϋιβγ ίβαβίβά 8Αά βίορί, 
αηά ηβχΐ; χαοτηίη^ 1)θ^&ιι ϋΐθ ϋηβίηβββ οι βίαιι^ΐι- 
ίβτ, οαρϋτϋγ^ &ηά ρίΠα^ ; ίΥίβ ήτ&ί Ιοί ΙβΆ ψΐϋι 
ύΐιβίτ ρηβοηβΓβ αηά })οο^^, οαά ιγοβ βποοββάβά 1)7 
& ίτθβΐι 1)8ΐλά ίη ίΥχΘ θτθηίη^. 

8ο ψβ ψΛΐίβά, ίη ΰιβ Ηορθ ΰιαί ίΐιβγ ιηίςΐιΐ} 
Ϊ6θ1 βιιτίθϋθά ιπΐ^ΐι Μοοά^ απά ϋΐΒ,ί, γιοϋχοΒ πιιι- 
ηίη^ βΙιοΓί^ ρβΓβθοηϋοη ιπί^Μ 1)6 βΐ^^βά ; αηά τ^6 
ρτ{ΐ76ά Οοά νβ πή^Μ ηοί 1)6 άίβοοτθίβά ίο ΰΐθ 
βηά. 

Ή,σψ οαη Ι Αθ8οηΙ)θ ίΐΐθ αςοηγ οί ϋιοβο ίηίβΓ- 
ιηίη&Μθ άαρ Ι Ψβ άαρβά ηοΐ} ΒρβΒίί, Ιβ«ί ίΐιβ 
ιιΐθΐ68ΐ2 βοηηά βΐιοτιΐά \)βί;τΒ,γ ηβ. Αάτίαϋα αίοηθ 
ιΐΓθρί ιΐΒ06&βίΒςΐ79 αιιά Β,ί ϋίηββ 8ο1}β ββο&ρβά Ιιθγ• 
Μ7 &ΰΐ6Γ ϋιοη ψοιιΐά ίτηροββ βίίβηοθ. Ηβ βαίά 
ίο Ιιθγ, **ϋο 7011 ιιπΛ 1» 1)βίΓ&7 ^β ?" 

Αηά Αάτίαηα Μά Ιιθγ ί&οβ, αηά Ιιθγ τγοίΐίηρ 
'ΐτθτθ ηοί Ιΐθ&Γά. Μ7 ιηούΙΐθΓ Ψθη^ϊ ιιρ ίο Ιί^τ ίο 
οιιτθββ &ηΑ οοηβοΐβ 1ι6γ. 

*'ϋο ηοί ίοηοΐχ ιηβ," βΙιθ ββιά 1» Ιιθγ — "άο 
ηοί ΙότιοΙι ιηθ ; 7011 ^11 1)αίηί 7οηΓ Ιιαπάβ." 

ΜίββΓ&Μθ ^1 1 ΗβΓ 1)1&ο1ε άββραίτ ίη ίΐιαΐ} 
άΑτΙε αηά ϋΐίΐιγ ΐθίαςο ντβΑ ίΐΐθ πιοβΐ^ ΙβιτίΜβ 
ΐΓ&τηίη^ οί 1;1ΐ6 ί&ίθ ψΐιίοΐι &'νΐΓ8ϋ;οά ϋΐθ Γθβί οί ί]χβ 
ιτοιηοη Ψβτβ ί\ίβ Τατίυ» ίο άίβοογβΓ ηβ• 80 ΙΌυΚΙδ ΙιΑΚΑβ. 

ΤΙιβ Ι&βί ηί^ΐιί ΤΓθ Γθΐη&ίηθΑ οΜΛίβ ΨΐΟί ΰιβ 
&1Iηο8^ϊ ββΓί^ίη ίβατ ίΐι&ΐ; ντβ βΐιοτιΐά ηο6 βββ&ρβ 

ΰΐθίτ ^ρ. Τ1ΐ6 άοΟΓ Οί ΰΐθ Β^Μβ }>ηί }ΧΙΒί 8βρ&- 

ΤΒ,ίβά. πβ ίτοιη ίΐιβιη. Ιη ίΐιβ ιηοπιίης βϋβηοβ 
τβί^βά ίη 1;1ΐ6 οοίίαξβ, })τΛ ϋιβ γί11&^ τταβ ίη 
οοιηιηοΐ^ίοη. Ηοττ β1ονΐ7 ΰιοβθ ΙιοτίΓβ ραββοά ! 
Ψοπίά ΰΐθ Τητίαι Γθΐϊΐιηι αςοίη ηθοτ ηβ ? δΙιοπΜ 

Ψ6 Ι18.Υ6 ίΙίθΙΧΙ ΰΐθΓΘ ΟϋΟίΙΐθΓ πί^Μ ? Ψβ &11 ίθϋ 

08 ϋ τ^θ οουΐά ηο Ιοη^ι 1)θαΓ ϋ. 

Το^ατά θΥθηίη^ -ψτβ Ιιβ&τά Ι^ΙΐθΠλ ίη ΰΐ6 γΒτΔ 
ρτθρατίη^ ίοΓ Αβρ&ΓΐϊΠΓβ, αηά νο 8ΐχ)οά 1)Τ6&ϋιΐ688, 
&τ^&ίΰης ΰιβίΓ Ιιορβά-ίοΓ Αί8&ρρ6ατ&ηο6. δπάάβη- 
17 1;1ΐ6 1ιπ8]{7 υοϊοθ οι ε Τατίε ΰιπηάθτβά οαί : 

^^ΒνΛ Ιβί 118 ]Ίΐ8ΐ} 866^ 1)6ίθΓΘ ΤΓ6 ρ), ΨΪΧΒ,Ϊ ΰΐβΤΘ 

18 ίη ίΐιίβ 8ΐΐ6(1.'' 

Ι ιη&Δθ Ιϊΐΐθ 81^ οί ίΐΐθ ογο88, απΑ & οοΜ βττβ&ί 
οαηΐθ 0Τ6Γ ιηβ. 

Τΐΐθ άοοΓ οί ϊΐίβ βΜΑο ΟΓθ&ΐΕθά 1οιιάΐ7 ιιβ ϋ 
νββ βπη^ ορβη, ωιά Γβνθοίθά Λθ ίθΓπΜβ ίοπη οί 
Α Τπτίε• ΨϋΙί 0X16 Ιιαηά Ιιβ ΙιβΙά & η&Ι^θά βιτοΓά ; 
τπΰι ίΐΐθ οΰΐθΓ α 8ΰοΐ£; αί ϋιβ οηΑ οί τ^ΐιίοΐι ληη^ 
α Ιαιηρ. 11» ςΙίιηιηβΓ Ηύ ηρ ίΐΐθ ίβοβ οί ΰιβ Τατίε, 
αηά 1)6ΐιίιιά Ιιίηι αρροατθΑ ΰΐθ 1ΐ6&Α8 οί ηιοτβ 
ΤιΐΓ^8^ βγίηξ ίη(][τιί8ίϋγ6ΐ7 ΰΐθ άατ1αΐ688 1)6ίθΓθ 
Ιίΐΐθΐη. Ι Ψ&8 8ϋ1;ίης Αο^ιπλ Β,ί ϋιβ ίατ βηά οί ΰΐθ 
ΒίΜβ, ορρο8ϋ6. ί;1ΐ6 άοοΓ. 

Ιί Ι Ιίτβ ίοΓ α ΰιοηβ&ηΑ γο3ΧΒ Ι 8ΐι&11 πθυθτ 
ίορ^ί ίΐι&ί αρρ&ΙΙίη^ αρρ&ήϊίοη. Ψβ Ιι&ά αϊ- 
ιηθ8ί 0θ&8βΑ 1)ΐ6&1:1ιίη£. ΤΙιβ Τητίε ρτιί οιιΐ; Ιιίβ 
ίοο^ αηΑ πιαΑθ & βίβρ ίοηιτατά. Α Ιοπά βρί&βΐι οί Ι^ουΚΙβ ΙιΛΒΑβ. 81 

ϋιβ ττ&ύθΓ ίηΐ» ιιτΜβΙι 1ιθ βίθρρβά βοΐιοβά ϋιτοη^ΐι 

ΰΐθ 1)Αηι^ αίλά άτο^ ίτοηι ΰιβ Ττιτίε & ίήξήϋΌΐ θΕΰι• 

'' ΤΙΐθΓθ 18 ηοΰιίηβ 1)τιί £1ΰι ίη 1ι6γθ/' Ιιθ ιιάά- 

βά. " Ιιθ* 118 §0." 

Τΐΐθ άοοΓ Τ7&8 8ΐΐ9Ίΐη^ \)Β/6ί ψϋΐί & ΟΓ&βΙι, αηά 
ί;1ΐ67 άθρ&Η^ά. Ψθ ψθγθ βατθά Ι Α ττΙιίβρθΓ, απ 
ίιιτο1ηηί8Τ7 ήφί, ΏύξίΛ Ιι&τβ 1)6{;]:&76ά ηβ &11• 
Βτιί; βοά Ιοο]^ ρϋγ ηροη ηβ^ αηά ϋ ψ9& Υώά ιπΙΙ 
176 βΐιοιιΐά 1)6 8&Υθά• 

Οητ ββο&ρβ ίΐιβη &ρρ6&τθά ύο τιβ &β & ^οοά 
οιη6η ίοΓ 1;^6 ίη^αΓθ, αηά ψβ Ύηϋοά ιήΟι ΐ6- 
ΏβΨβά ίοΓίϋ^άβ ϋΐθ 6ηά οί οπγ Ιχί&ΐβ. 

Ιη<ΐ66ά, οτιτ Ιιορββ ττβτβ ηού γαία• Τΐιαί 8&ιη6 
βΥθηίη^ βΛ ιύζΙΜύΙ ΰιβ άοοτ οί ύΐΐθ 1)αηι ιγ&β 
ιι^αίη ορβηβΑ — ^(Μβ ϋπιβ, ΙιονίΟΎβτ, \)γ & ίηβηά^ 
011Τ ρ6&βαη^ ΏΐοβΒβηζ&τ, νήιοιη ιη^ τιηβΐθ Ιι&ά ββη^ 
ίο ρΐΌοτιτβ ίοΓ αβ & τββββί. Β7 ιτΐι&ί ιη6&η8 1ΐ6 
Ιι&ά &οοοιηρ1ί8ΐΐ6ά Ιιίβ βιταηά, 1ΐ0¥Τ Ιιθ άίβοοτθτβά 
οατ 1ιίάίη£^-ρ1&β6; Ι Ιεηοι^ ηοΐ• ΒτΛ 1ιβ 1)γοιι^1ι1ϊ 
118 ϋάίη^ ϋια( & Ρ8&τίο1θ βΐιίρ ψαϋβά ίοΓ τΐ8 &^ α 
1οηθΐ7 οτ66λ ηο^ϊ ί&τ ίτοιη ΰιβ τΟΙα^θ, αϋά Ιιθ ψβλ 
ΧΒΛάγ ^ο οοηάηού τΐ8 ΰΐ6Γθ 2Λ οηοβ. 

Τ1ΐ6 ά8τ1αΐ688 οί ΰΐ6 ηί^1ι<;^ ΰι& ίβ&τ οί ΰΐ6 
Τατίίβ, ΰΐ6 ιιηο6Γ(»ίηί7 οί ΰιβ ίαίητθ^ ίΐιβ άοη^η 
οί ί1ΐ6 ΰίξΙΛ, ϋΐ6 Γθοοίΐβοϋοη οί οπγ ρΓβνίοαβ 
ίταϋΐ688 τταηάβήη^Β) &11 ϋΙιί8 ο&τιβθά ηβ ιηαη^ Ιΐθβί- 
ίαϋοηβ Β,ί ϋι&ύ ιηοιηθη^. Υβί, ίί ψβ Γβπι&ίηθά 
ίΙΐθΓθ^ ΟΠΓ Αοοιη οη ϋΐ6 ιηοποττ ογ 1;1ιθ ηοχί άπγ 
ΨΒ8 οθΓίαίη ; ΐ7ΐΐ6Γ6&8 Ψβ Ώϊίζίίί ρθτΐι&ρβ βαοοθθά 
ίη βατίιι^; οιΐΓ86ΐν68 ίί ψβ ηοιιτ ύοά. 
β βπτ€4 ήίαιχίγ 9Χ ύίβ άάτί αί ΰιβ τίΠι^ σα ΰιβ 
βάβ ορροβΗβ Ιο ϋιβ ^&^ζ!■ιιο6ί ^β «τσΐάβΑ ΰιβ 

Οπτ ςπίΑβ ΙιβΑ νι^ οοηοβτίβά 108 ρ1»ΐ8. ΤΤβ 

βΛίβΙΒά, Λ ά£8ΒΐίβΛ ΙΚΜΙββ, ΪΠ ΟγΑ^ 1ο 680ΐφβ &ΟΙΙ1 

ϋιβ Ιηοΐ^ ιπιιάοιτλ Τΐιβ ηί^^ ιτ«8 άκΑ^ ΙηΛ νβ 
οαοΜ ΏϊΛβ σαΐ ΰιβ ρτεοίρϋσιΐΒ ςιοιαιά οιιΑβΐάβ. 
'νίβ Ιϊαηξ σαϊ & τορβ^ αηά Ι ιτββ ΰιβ £γ8^ Ιχ> άβ- 
Μοεηά^ ί^ρηξ ΰιβ ιορβ ιοοιιά 1117 ιτώ^, βιιά Ιιοΐά- 
ίη^ ση 1>7 ϋΐ6 1ιιιηά8, ιήηΪΒ ΰιβ 7 ΙοιτβιοΑ ιηβ ξοΔ η- 
&11 7 ίτοπλ Οϊβ ίορ. Τ\ίβ οϋΐ6Γ ιηβη ίοΐίοιτβά, &ιιΑ 
ίοοί ΛθΧξβ οΐ Άβ 'ντοιηβη άπα οΐιϋάτβη &8 ϋα&γ 
ΐΓβτβ Ιβί Αοιπλ. Ιι88ύ σΐ αΠ, οπτ ^άο ]τιιη})6ά 
άοψη αίοηβ^ Αηά^ &§αίη ύα^ίιι^ ΰιβ Ιβαί, Ιιβ 
ιηαΓβΙιβά ιιβ ίοττατά ϋιβ Ιιβ&οΐι. 

Τΐΐθ άίβίαηοβ 'νταβ ηοί ξΤΒΒΛ, \>τΛ ϋ ττ&β ηο 
βαβγ ιηαύύβΓ ιιταΐΐάιις β{;6&Η1ιιΐ7 αϊ; Ίάξήί, 6χ- 
Ιχατιβίθά^ αηά βηττοτιηάβΑ 1)7 οΜ πιοη, ττοιηβη, 
αηά οΙιίΙάΓθη, ^ί1ι ηο οΐβατ ηοϋοη ψΙιθγθ τγθ 
'ντθΓΘ ζΟϊΐίζ, αηά ^ΰι α ^οηΒ^αη^ϊ ΐβατ.ΐββί ϋιβ 
ΤιΐΓίεβ βΐιοιιΐά Γθ&ρρθοτ. ΙιΟϋΚΙβ υ^ΙΙΑδ. 83 ν. 

Ιτ Ψ&8 68x17 άατπι ^Ιιβη Ύτβ Γβαοΐιβά Ώιθ 
Ιΐθί^ΐιΐ» ουθγΙοο^^ ΰΐ6 ΟΓβθΙ:, ττΙιβΓβ ϋιβ χηβαηβ 
οί Τ68611Θ α^αϋβά πβ. Α βίΙτβΓ 8ΐτ6&^ οί άαπι Η^ΐιΐ; 
ιηατίι^θά ϋιβ βΐ^^^ αηά ίβΓοΙάβά ίΐιβ ήββ οί ίΐΐθ βπη. 

ΑΙ; Λθ ίοοί οί ίΐιβ 8<»βρ ΜΙΙ οη νΐιίοΐι ντβ 
Ιλ&ϋβά ΛΥβ οοιιΐά ΏϊΒίβ οτΛ ϊίιβ δβα αηά 1;1ΐ6 1)6&ο1ι^ 
1>α1} ηοΐ; α ηρρίβ \^&8 ίο 1)6 ΙιββΓά• Ιη8ίά6 ϋΐ6 
ΟΓβθΙε ϋΐ6 86α τταβ ρβτίβοίΐγ οαίχη. ΑΙ; βοπιβ άίβ- 
ί&ηοθ ίατί1ΐ6Γ οτΛ χϋιβ ρθ&βαηΐ; ροίιι{;6ά οπί; 1χ> αβ ΰΐ6 
βΜρ. Ι οοηΐά ηοΐ; άίδϋη^ίδΐι ϋ» Ιιπίΐ οη ίίο άατίε 
▼λΙ^γβ, \)τίί, ίοΐίοιιπη^ οπγ βπίάθ'β οιι*8<;Γβ1»1ΐθά 
βης6Γ, Ι 8ΒΜ ϊίϊβ ^;ψο ιπαβί»^ τιιτίιίοΐι 8.ρρ6&Τ6ά ίο 
1)6 ιηογίηξ ίοι^ατά ιΐδ^ ψϋΐα, ΰιβ 8&ίΐ8 Καη^η^ 
1οο8β1 7 ίτοιη ίίθΐη. ^6 ς[τιίο^6η6(1 οτιτ 8ΐ;6ρ8^ αηά 
ίη & ίβιτ ιηοΓβ ιηί]ΐτι1;68 ^β 8ΐχ)οά οη ίΐιβ 1)6αο1ι. 

Τΐΐθ ςοοά βΐιίρ &&Α οοηιβ ίτοπι Ρδοτα ηοί ίοΓ 
ηβ αίοηβ. Τΐιβ 6&ρ1»ίη Ιι&ά ί&Ι^βη 68.Γ6 ίο πιαίίο 
Ιιίβ απίγϋΐ Ιαιοτπι ογβπιίςΐιί, αηά πιαη7 τγ6γθ ίΐιο 
ία^ίίτθβ ττΐιο Αοοί^βά ίτοπι ίΐΐθ τίΐΐαςββ ατοαηά^ 
βηά ίτοπι ίΐιβ ο&Υ6τη8 ττ1ΐ6Τ6 1;1ιθ7 ^^ ^^ 1ιίΑίη§. 
Τ1ΐ6 1)6Αθ1ι ψοβ θΙτβΒάγ 8ίτ6ΥΓ6ά ττϋΐι ί1ΐ6πι ινΊΐ6η 
1ΤΒ ςοί {;1ΐ6Τ6^ &ηΑ πιοτ6 Ι^βρί οη αττίγίης βϋιβτ ηβ. 

Εοτί;αηΑί6ΐ7> ί1ΐ6 δτβί οοπιοτβ ΙμΑ ^γβη ί1ΐ6 
βίςπΑΐ &^66ά ηροη^ αηά ίΐΐθ Υθ886ΐ τ^αβ &1τ6&ά7 
πιογίη^ ίηίο ίΐιβ οτ66ΐε τ^Ιΐ6η^ ίτοπι 1;1ΐ6 ίορ οί ίΚο 
ΙιίΙΙ, Ι ηι&ά6 οηί ιίβ ηιαβί». Αβ ττ6 ^οί ηβατ ίΐΐθ 
^(τοηρβ οί ίας^ίϋγθβ, 1Τ6 ελψ ίΐι&ί ί1ΐ6 βτββ οί εΙΙ 84 Ι<ΟϋΚΙδ ΙιΑΑΑβ. 

ΤΓ6ΓΘ 1;πηΐθά Ιϊον&Γά ίΐιβ βθλ Τΐιβ })0Λί τταβ οοηι- 
ίιι§. α &ρρΓ08<3ΐΐ6<1• Ψβ οοτιΐά Ιίθατ Ι^ΐιβ οατβ 
<ϋρ ίη^ο ίΗθ Βθ8τ, »ηά ϊϊϊβ τονίοοίω 1»1κ>Γ πηάθΓ 
ϋΐθ ρΓββθοτθ οί θοβίλ βύτοΐ^β• Αηά^ βίαπάΐη^ ί1ΐ6Γθ 
οη ίΐΐθ 1)θ&6ΐΐ9 1^6 1)6η1} οητ βατβ ίη βίίβηοβ^ ίηίβηύ 
ηροη οαίοΜη^ ίΐιοβθ οοιηίοΓϋιι^ βσιιηάβ αβ ΪI1^^ 
1)60&ιη6 ιηοΐθ &ιιά πιογθ άίβϋηο^. 

Ιί^^^ίβη^ Ιιοτ^θΥθΓ; ίΐΐθ \>οαί ατήγθά αίοη^άβ, 
αηά ίΙΐ6 θβϋοπι Ιβαρβά οη βΙιογθ^ ίΐΐθ βίίθηοβ 'ντ&β 
1)ΓΌΐ£6η. α Ψ8β βποοθβάθά \>γ α 1ιτιΙ)1)ΐιΙ) αηά οοη- 
ΐιΐ8ίοη^ ίοΓ αΐΐ ψβτβ ίιηρ&ϋβιιϊ (χ) ^β^ οη 1)οαΓά, αηά 
ϊίχΒτβ 1Υ&8 πιποΐι ρηβΐιίη^ β^ίηβύ ίΐΐθ γοο^ ; ΰΐθ 
ΐα^ϋγββ ΤΓβΓβ πιαη 7 αηά ϋιβ \)0βΛ, βηιαϋ. Βηύ ΰίΐΘ 
8^111^7 τοίοθ οί ϋΐ6 οοχθτταίη, &ηά ΰΐθ βί^Ι'^ατΙ; 
αηη8 οί ϋιβ δ&ίίοτβ^ δοοη τθβίητ&ίηβά ίΐΐθ ίηιρ&ϋβηοθ 
οί ίΐιβ ΟΓονά. 

" Βθ ο&ίπι," 1ΐθ οΓΪβά ; " νβ βΙιβΠ Β&Ύ&γοη 8ΐΙ. 
Ύίβ δΐιβίΐ Ιθ&νβ ηοηβ 1)6]ιίηά 1 ** 

Τΐΐθ \)θ€ώ ΙβΆ Ύηϊίχ ίίβ ϋΐΒί ίτθίςΐιύ, "ν^ΐιίΐβ ίλβ 
οοχβ'ν^αίη αηά ϊίαιοβ βαϋοΓβ τβπι&ίηθά οη ϋΐθ βλοΓθ 
τήΰι ^ΙΐθίΓ αηηθ• Αβ ϋ ^τβη^ ίο αηά ίτο, ϋιβ 
ηαπι1)θτ οί ΰιοββ οη ΰιβ Ι^θεοΙι ξτβπ βηι&ΰβΓ ; 1)αύ 
ΰΐ6 ιηιραύίβηοθ οί ΰιοβο ΙβΆ, ΙχΜηά ίηοΓθ&ββά λϊ 
βνβΓ7 ίοητηβ^ οί ίΐΐθ ΙίίΛΙβ οταίΐ;. Τΐιβχ βτθίτ ηιοΓβ 
ίηιρ&ΐίθηΐ} αβ Ιίςΐιί βρΓβ&ά οτθγ ίΐιβ Ιιοήζοη. Τλβ 
8πη Ιιαά Ώο^ γβί αρροατθΑ^ 1>ηύ ΰιβ 86α ΙμΔ Βΐι^Βάγ 
1)6^ιιη ίο αββηπιβ ίΐιβ οοΙογ οί <1&7• 

Α1)οαύ Ιιαίί "ντθΓθ ύτβαάγ οη })0Β>τά, αηά νο 
βϋΐΐ τβηιαίηβά οη ΰιο βΙιΟΓβ; "^β βαψ ϊΥϊβ 1χ>Αύ γ^ 
ίτιπχ, αηά ψβ ρτα^βΑ ίΐι&ΐ; οητ ί^ηηι νύζΐιί ηύί \)β ΙιΟυΚΙδ ΙιΑ&Αδ. 85 

Ιοης οοπιίη^^ τ^ΐίθη α ^αηβΐιού Γθβοπηάβά, αηά τταβ 
ίοΐΐονβά 1)7 ϋΐθ ψ}ήζ οί α 1)ΐι]ΐ6ί. ΑΠ 6768 Ύτβτβ 
Λί ΟΏΟθ ίητηβά ίοττατά ίΐιβ Ιΐθί^ΐιίβ 1)6ΐιίηά ηβ, αηά 
ΰλθΓθ, ίο οπΓ τίξΐίί, οη ϋιβ ίορ οί ^1ΐ6 Ιιίΐΐ^ ψβ βαττ 
ίη οιιΰίηβ ϋΐθ ήζατοΆ οί ίοτίΓ ώιθώ. 

'' Οοοά Ηβαγβηβ, ί}χβ Τητίβ ατθ τιροη πβ Ι " 
Τΐιβ ίθΓΤΟΓ βρτθ&ά οη ΰιάί^ 1)6&ο1ι 1>γ ίΐΐθ ηηβχ- 
ρθο^θά αρροατοηοο οί οτιγ ρθτ8θοιι1χ>γ8 τ^ταβ ίηάθ- 
80τίΙ)&1)1θ. Α βθοοηΔ &ιιά α ΰλίτά βΐιοί ίοΐίοττθά. 
Τΐΐθ ςτοαρβ οί ία^ϋτ68 ψβτβ βοβΛΛ^τβΛ, απΑ ^β &11 
Γ&η ίο ϋιβ ίοοί οί ΰιβ Ιιίΐΐ, βθθΜη^ ρΓοΙ^βοϋοη 
ιιηάθΓ ρΓοίθοϋη^ τοοίεβ. Τΐιο ίοτιτ βΕϋοΓβ βίοηο 
Γθΐηαίηθά αύ Μίθίτ ροβύ^ απΑ, Ιίίϋη^ ηρ ϋιβίτ ^ηβ, 
ίοοίε άθ1ίΙ)6Γ&ίθ αίπλ, αιιΔ ύιβ ίοητ &τβά βίιηιιΐ- 
ίαηοοτιβΐ7• Τΐιο ΤιΐΓίοί οη ΰΐθ Ιιίΐΐ άίά ηού Γθρΐ7 
ίο ίΐιίβ β&ΐπίβ. "ν^Γαβ α οχΛ οί ίβατ, ογ άίά ίΐιο 
ιΐιοί» ί&ΐΕθ θβοοί, οτ ιι^βΓθ ΰΐθ7 Ι^Ιΐθ οΑγϋηοο-^ατά 
οί & ΠλΟΓΘ ηηπίθΓΟπβ 'ϊ^γ, αηά βχρβοίθά Γθ^ηίοΓΟβ- 
ιηβηΐ» 1>6ίθΓβ ίαΐΐίηι^ ηροη ηβ ? Αηά ΰιοη ψΙΐΛί 
ψοχύά ϋθ ΟΠΓ ίαύθ ? ^ϊΐιαύ ΓθΒίβίαηοθ οοτύά νβ 
οΟθγΡ 

Ιη ϋΐθ ηίθαη ϋπιβ ΰλβ 1)0&ί ψββ β^ίη αρρτοαοΐι- 
ίη^, βηά, ϋχθ δήη^ Ιιανίη^ οβ&βθά, ^β (οοίε οοηπι^ 
&ηά ι&η &^η ύοιιτατά ΰΐθ 8Θ&. βΙιοτιΜ ψβ 831 68- 
ο»ρθ ίη ϋηΐθ ? 'νϊΓοπΙά ύΐΐθ Τατ)» ΓΘ&ρρβ8τ οη ίΐΐθ 
1ιί11? Τΐΐθ 1>ο&ί ΨΒΒ ηο\(Γ αίοη^βίάθ ϋΐθ τοο^, 
νΐίθη Ι Β&ν ηΐ7 ί&ίΙΐθΓ αρριοοοίι ΰΐθ οοζβν&ίη αηά 
βρβ&ΐε ίο Ιιίηι 6&πλθβίΐ7> ροίηϋη^ ίο ηΐ7 8ί8ίθΓ8 αηά 
ΏΐγΒ&ΙΙ, νΐιίΐθ ίΐΐθ 1>ι&τθ βαϋοΓ ικτϋΐιάτθ^ Μβ Βαηά^ 
ίη ιι^ΐάοΐχ πΐ7 ί&ΰιΟΓ ίτίβά ίο ρΐ&οβ βοηιβ ηιοηθ7• 86 1^0008 υϋ^Αΐΐι 

Αϊ Άβ αοΩβ ϋπιβ 1117 ιιισΟιβΓ^ οοπιίης ϊτοιη 1)6- 
Ιιίηά, ^οο1^ ιηβ 1)7 ΰΐ6 1ι«ηά. Ι ^απιβά. τοαιιά. 

''Μ7 οΜίά^" βΐιβ βήά, ^^ίΛβγοτα άβύβΓβ, αιιΑ 
ΐ;ο ιπΰι σατ 1)168811)^. ΐΒΛΎΒταΙι&Βί»ϋϊβΐΩΒΤογ 
οίβοά.** 

Αηά^ 8θ ΒΛγτη^, Αβ ρ11^ ίη 1117 ροο^ύ & βπι&ΙΙ 
'ραβΙοΒίί οοηίβάΐΏχηζ βΐΐ ϋιβ )βιτβΐ8 Λβ Ιιιιά ιηβη&ςθΑ 
Ιο αιγβ. Ι ΰιιβιτ πιτΒβΙί οη Ιιβτ ηοοΐ^ 6ΐαΙ>Γ&β6ά 
Ιιβτ, &ηά σήβά οχιϊ : '^ΝβτβΓ, πβτβΓ ! νο βΐιιιΐΐ &11 
1)6 8&Υ6ά ίοςβϋιβΓ." 

Βπί Π17 &ϋΐ6Γ Ιίύά Ιιοΐά οί 1117 &πη* 

'' βο "πίύι 701ΙΓ 8ίβ4βΓ8,'' «ύά Ιθ, δπιιΐ7 ; " νβ 
βΐι&ΐΐ βοοη ίοΠον." 

Τΐιβ 1)0&ί Ψ9β Βίτβ^άγ ίτύΐ, αηΑ ίη ϋ 176Γ6 
86&Ϊ6ά 1X17 βίβίθΓβ. Μ7 &ϋΐθΓ ρηβΐΐθά πιβ ίτοιη 
οηθ βίάβ, ^1x6 οοχΒΨΒίη, ρηΐΐβά πιθ Ιτοιη ίΐΐθ ούΙΐθΓ; 
ΒΧϊά, \)βίοτβ Ι Ιιαά ϋπιβ ίο βζροβίηΐ&ΐβ ογ Γββίβύ^ Ι 
ίοαηά ιη3Γ8θ1ί ίη ϋιβ \>οβ^. 

Τΐιβ 0&Τ8 τ^ΓβΓθ αί οη66 ρτιΐ^ίη ηιοϋοη. Ι Ιιηηιβά 
ϋαοίε ίο Ιοοίε οηοβ πιογ6 βΑ Π17 πιοϋΐθΓ^ τ^τΐίθη Ι βα^ 
βπιοΐεθ οη ίΐΐθ ίορ οί ίΐιβ Ιηϋ, αηά α ς^αηβΐιού ι^αβ 
α^&ίη Ιΐ6&τΑ. Τ1ι6 ΟΓοιιτά οη ^1ιθ Γθθ1α3 ηοτ^τ 1)6^η 
ίο ρΓθββ ο1θ8θ ίοξβϊήθτ ; ϋιοββ 1)6Μηά ρηβΐιβά ίοΓ- 
ψανά, αηά βοηιβ Ιι&Α 81ΓΘ&Α7 ίβΐΐβη ίη ΰΐθ ββα. 
ΑΠ αί οηοθ Ι άίβοογθτθά ίΙίΑί τηγ πιοϋΙΐθΓ -^αβ 
αηιοη^ ϋιβηι. Ι άοη'ί φχϋ^ Ιαιοττ Ίιοψ Ι ηΐΑη- 
α^θά ίο ΙιοΜ οπί} ηΐ7 απη ίο ΙιβΓ ίτοηι ίΐΐθ 1)ο&ί, 
Ιιοψ θΐΐθ ββίζθά ίί, 1ιοτ7 &ηοϋΐ6Γ οΐά Ι&Α7 Ιιβίά οη 
'^ίύΐχ 1)θ1;Ιι Ιχαηάβ ίο ηΐ7 ηιοϋιβτ'β ίτοο]::. Βηί ί}χβ 
1)0&ύ \(Γ6η1» οη, αηά ϋιβ ίψο, 1)6ίη^ ίοψϋί 1)7 πιο ΙιΟυΚΙδ ΙΑΒΑδ. 87 

Βοτηβΐιοψ, &0ΛΜί Βίοπξ, τιηϋΐ ψβ Ιίϋβά Άβια οτΛ 
οί Λθ ψ&ΙβΓ. Ι άο ηοί; βνβη Γβοοίΐβοί ο1θ»γ17 Ιιον 
^6 ΘΥ6Γ ξοί οη ϋοατά ϋιβ βΐιίρ. 

Ιη ΰΐθ πιβαη ϋπΐθ ίΐιβ δηπ^ οοηύίηιιβΔ Β,ί ίη- 
ίβΓΥοΙβ. 8ϋ11 ίΐΐθ 1)0Β,ϊ ΥΓβπί ίο αηΑ ίτο^ απΑ β&οΐι 
ϋπΐθ Ι βοαηηβά Ιιβτ ίτθί^ΐιί ίτοιη ϋιο βΐιίρ, ίτριΐξ 
ίο βθ6 ίί ΙΙΙ7 ί&ύΙλβΓ &ηά Αάήαηα ψβτβ ϋιβΓθ. Ιί 
ντΒΆ σοΐγ οη 1ι6γ Ι&βΐ; ]Ότιπΐθ7 ίΐι&ί Ι βα^ ϋΐθπι 
οοηήη^. ^ 

Ψβ ψβτβ ηοψ οη 1>οαΓ€ΐ ΰιβ βΐιίρ — α Ιιπηάτθά 
αηά βίξΐήγ βοτΟβ ίη &11, αβ ϋ ίητηβά οηί οη οητ 
1)6ίη£^ οοπηίθά αΗβΓττατά, αηά, ίΐιαηΐε Οοά, ϋιβ 
Τητ^, &οηι ΰιβ ΜΠ, Ιιαά ηού βηοοββάβά ίη άίπιίη- 
ίβΐιίη^ οπτ ητυη1)6Γ8. 

Τΐΐθ βοΙιοοηθΓ ηο-ντ βρτθ&ά ΙιβΓ βαίΐβ, αηά 1)Θβαη 
ίο ηιογθ ηηάβΓ α ^ηίΐο ϋτιί &τοπι1)1θ 1)ΐ06ζθ. 
δίλβ -νταβ βϋΐΐ αί ΰιβ βηίταηοθ οί ϋιβ ΟΓβθΙι:, ^Ιιβη 
1ΤΘ 8&^ ΰιβ Ιιβίς^ΙιΙ» ατοτιηά βτιταηη τήί;1ι Τητί». 
Τ1λ6 ΰΐΒί Ιβΐί Ψβτβ ίη ΪΛοί οϊύγ ϋιβ &άγ&ηο6-^ατΑ ; 
}}τίί, ψϋΐα. Οοά'β Ιιβίρ, ΰιο οϊΙιβτΒ τ^θγθ 4όο Ιαίβ ίη 
οοηιίη^ ηρ; βο ΰιαύ τ\γθ ^θγθ ηο^ βαίθ αηά βοηηά, 
ιιηά 1)θ7οηά ΰιβ γθ&οΙι οί ΰιβίΓ ηιητ ΑθΓοηβ ψβαροηβ. 

Μ; &άτ6η1;ητ68 ίη Ιίίθ Ιιατθ 1)θ6η ηιαη7 αηά 
γαηοπΒ, 1)ΐιί Ι Ιι&γβ ηβΥβΓ 1)θ6η βΜριπτθοϊβά. Τΐιβ 
βθ&; ΒοίΛΤΛΪ Ιοοβί, Ιι&8 ϊτβίΛοά ηΐθ 1άηάΐ7• Τθί 
ιτΙίθηθΥβΓ Ι τθοά άββοήρϋοηβ οί βηοΐι άίβάβίθΓβ, Ι 
ιιηι ΐθηιίηάθά οί ϋιβ ίβιήΜθ Ιιοητβ οί οητ Δί^Μ 
Ιτοηι ΟΜο. Τΐιβ βΙιίρ^ΠΓθοΙεθά ηιατίηβΓ τ^τΐιο ίτοηι 
Ε Ιοηηάοήης^ βΐιίρ ΙοοΙ^β ηροη ϋΐθ άίβίαηί βΙιογθ, 
οαη 8ητθΐ7 ηοί οχροηοηοο θπιοϋοηβ ηιΟΓβ &η{;πίβ1ι- 88 ΙΧ>ϋΕΙ8 ΙιΛΚΑβ. 

ίης ΰΐ8ΐι ΰιο86 ^6 Ιιατθ βπββτθά, ψίΰι ϋαάβ άίβοΓ- 
βαοβ, ϋΐΒΛ, ψβ ίθΚ βίηΐάη^ άιιήιις ϋιίΛί β^οη; οη 
ΰΐ6 }>βΆθ1ι, αηά οιιτ ιόοΙ^ οί 88ΐγ&ϋοη τιτ&β ϋιβ ^οοά 
βΐιίρ οη ΙκιΟΓά οί ΎτϊάόΙι νβ '^&τβ ο&ηίβά ίη βιη&ΙΙ 
Ιίο^ΐιοβ, Ύίΐάΐβ ΰΐ6 Τητίίβ Αιβά α^ πβ ίτοια ΰΐ6 
ΙιίΠ• 

Τνΐίθη αϊ; ΐ6η^Ιι Ι ε»^ ΰυβ βοΚοοηβΓ πχοτο οβ, 
Αΐιά 8ΐ1 ίΐιοββ νΐιο Ιχαά ηηάθίξοηβ ίΐΐθ βαηΐθ άαη- 
ξβτ& ψϊϊΐι ηβ ΒΒΪβ 01^ 1)οατά9 Ι ίβϋ 1117 Ιιβατ^ βΠβά 
τήϋι 2ογ αί οτιτ βαΐταϋοη* Τΐιίβ ιιγ&8 1117 &τΕί ίβοΐ- 
ίη^-^ ηαιτο^ ίββίίη^, ρβΓίίΑρβ, ο£ β^οϋβιη. Ιάίά 
ηοί ίΐιβη ΰιίηΐε οί ΰιοβθ ^ίο Τ6]η8ίη6ά β,ϊ ΟΜο ; 
οί ϋΐθ ]η8Α7 ψΙοΛ), ΙβδΒ ίοτίπη&ΐβ ίΐι&η οτίΓββΙγθβ, 
τ\Γ6Γθ Ιιίάίη^ ίη οατββ αηά ίη ηηάβι^οηηά ρΐ&οθβ, 
βΐίΐΐ βαββηης ΰΐθ πιατί;7τάοηι ίτοηι 'ν^ΐιίολ ψβ Ιαηά 
θβοαρβά. Νο; Ι οοηίοββ ΰιαί αϊ: ϋιαύ ηιοπίθηί 
ΟΜο, η&7» ϋΐθ ^Ιιοΐθ υτογΜ^ ψββ ίοΓ πιβ ΰΐ6 ΒΜρ 
»η<1 ύΐιοβθ ίη ϋ. ΤΙιβΓθίη γτβτβ υιγ ίββίίη^ οθπ- 
ίθΓθά^ ϋΐ6Γ6ίη ηΐ7 ΰιοι^ΐιώ οοηδηβά. 

Η&τίη^ ηοψ Γβ&οΐιβά ΰΐθ ορβη βοβ^ αηά α οβιν 
ίβίη αηιοηηί οί οτάβΓ αηά (][ηί6ίη688 Ιι&τίη^ 1>θ6η 
ιββίοΓθά οη άβοΐί, ^Ιΐθ ίβιΟύ Ι^ΐι&ί Ι Ιι&ά ιβηι&ίηθΑ 
Ίΐτίϋιοπί αη7 ίοοά ίοΓ α Ιοης ϋπαβ 1>6^η ίο αββΟΓί 
ί1»6ΐΐ. Τΐιίβ ΨΒ& ηο ηθγτ ββηβαϋοη. Οίίβη ίη ϋιο 
οοητβθ οί οητ Τ6^6η^&(1γθη1}η^θ Ι Ιι&ά βχρβήβηοβά 
ΰΐ6 &£οη7 οί Ιιηης^βΓ αηά ΰιίιβί. Μ&7 ^^Ιο^ βρ&ΐθ 
70Π, τΒύάβτ, ίΐιίβ ίτί&Ι, 8&υθ νΐιβη α ^ν^θΙΙ-βηρρΙίθΑ 
ί&ύΐθ Λψ^α» 70Π Ι Βηί ίο 1)6 1ιπη§Γ7^ <^^ ^ ββθ 
ΰλοβθ ατοπηά 70η ρ&ΐβ τπΰι βχΐι&ηβϋοη, ίο Ιαχοψτ 
Ώοί ψίΛΒίίοβ ίο ρΓΟβηΐθ α ηιοΓβθΙ οί Ιίτοαά, ίχ) ηοβά Ι,ΟυΕΙδ ΤιΑΚΑ8. 89 

θΥθτγ αταίΙ&Μθ ρατϋβΐβ οί βίτθη^ϋι ίη οΓάβΓ ύο 
ιηίηίθίβΓ ίο ϋΐ6 ιιταπί» οί ΰΐθ άθ&τ οηββ ατοτιηά 
7οα. . • . νβΠ, α 18 οηΐ7 1ιθ νΐιο 1ΐ88 αηάβΓ^οηθ 
βηβΐι ρήγ&ϋοηβ ϋιαί οβη ηηάβΓβίαΐΜΐ Ιϊΐιβίτ 1>ίϋ;θΓ- 
ηθΒβ. 

Οητ Ιάηά-ΐιβ&τέύά ο&ρίαίιι ΙιοΑ ηοΐϊ ΐοτ^οϋίθη 
ίΐιαί ψβ ηββάβά ίοοά, αηά ΟΓάθτβά Μβοτιϋ» ίο 1)6 
βθΤΥθά οαί. Ιί ν&8 ίο 118 ϋΐίΐθ ιη&ηιι& ίη ίΐΐθ ΔθδθΓί. 
Ύίβ αοοβρίβά ίΐΐθ Μθοηίίβ, 1)ΐ688ίιι§ ίΐιβ ηαπίθ οί 
ΟοΛ, αηά 1ΐ6ατίίΐ7 ίΐιαηΐεθά ίΐιβ οαρίβάη. Αηά 
βοοη ίΐΐθΐθ 'νταβ ίο 1)6 Ιιβατά οτΛγ ίΐιβ οΐιβθΐίαΐ ιηπί- 
ίθΓ οί 80 ιηοη; ιηοπίΐιβ ^βάίΐγ ^ηάίης ίΐΐθ ΙιατΑ 

8ΐΐΐρ-1>ί801ΐίί. 

Αάή&ηα αίοηβ ^οτιΐά ηοί βαί. 81ιθ βαί ηβατ 
ίΐΐθ ςηατίθΓ-άβοΙε, Ύήύι Ιιθγ 6ΐΙ>ονΓ8 Γθβίίη^ οη Ιιθγ 
ΙεΒθ&Β, 8ίηΛ ΙΐθΓ ί&οβ Ιιίά ίη Ιιθγ ΙιαηΔβ. ΤΙιθ οαρ- 
ίϋίη ιτβηί ηρ ίο ΙιβΓ αηά βηάθατοΓθά ίο βηοοτιτα^ 
ιιηά οοιηίοΓί Ιιθγ. Βαί βΐΐθ τβηι&ίηβά βίίβηί αηά 
πλοίίοηΐθββ^ οηΑ άίά ηοί βτβη Ιίίί ηρ Ιιθγ Ιιβαά. Ι 
ίΐιβη ρηί πΐ7 Ιι&ηά οη Ιιθγ βΐιοηΐάβτ »ηά ϋβ^^βά Ιιθγ 
ίο Ιοο^ ηρ ; 1>ηί Ι άίά ηοί ηιαη&^ ίο β&γ ηιηοΐι ; 
Ι βαν ίΐιβ ίθοτβ βίτθοηιίη^ ίΐιτοηςίι Ιιθγ βηςθΓ89 
Αηά ηιγ τοίοβ ίαίΐθά ηιβ. Μ7 ηιοίΙΐθΓ βαί ηοατ ηβ. 
Ι ροίηίθά. νηίΐι ιηγ Ιιαηά ίο Αάτίαηα, αηά τηγ 
ιηοίΙΐθΓ, ηηάβιβίαηάίης ηΐ7 ς^θβίητβ, ^ί ηρ αηά 
ιιτοηί ίο ί&θ ηηίοΓίηηαίθ ^γ1. 81ιθ Ιαχοΐί 1)θίθΓθ 
ΙιΟΓ^ βίλθ 11ίίθ(1 Ιιθγ Ιιαηάβ ίτοηι Ιιθγ ίοτοΙχβΒά, άήβά. 
ΙλθΓ ίθΑτβ, αηά 8ρο]ι:6 ίο ΙιβΓ ^ητοτάβ οί νοηι&ηΐ7 ίβη- 
άβτη688 Αηά οοχηίοΓί. 

Ι Ιθίί ϋΐΒίη, Ώχγ 1ΐ6&τί Αοΐιΐηβ νίίΐι ^τΐθί. Ι 90 υ>ητΐΒ ϊαεαβ. 

ιηογβά οη ίο^ατά ΰιβ ίοτβοο&ϊίβ, ίΙΐΒτβ ίο Ιοοΐ^ αί 
ϋΐ6 86& τ^ΐιίοΐι 011Τ §οοά βΐιίρ ρ1οτ\Γ6(1 τιρ^ αηά οη 
ϊΐιβ τοοΙίΆ οί Ρβθτα^ αρροατΐης ίτιβί αΐΐθ&ά οί ιι& 
Λ^θ Ύτβτβ &ρρΓθ8>ο1ιίιις ίΐιβ ροιίϊ^ &ιι<1 ίη α βΙιΟΓί 
ϋηΐθ Ύτβ ψβτβ Μβ ίο 866 ΰΐ6 βΐιίρβ ίη ϋ, αηά ί1ΐ6 
ίχ>ψΊϊ ΒΪΒΧίάχϊΐξ &1)0Υθ 1}1ΐ6ηλ. Ιη α £6^^ ηΐ0Γ6 ηιίη- 
πί6β ^6 τοά6 9,ί αηοΙιΟΓ ίη ΰΐ6 ]ι&τ1)ογ. 

Τ1ΐ6η^ ίοΓ ϋιβ ΰι&ί ϋαιβ, Ι £8.Ζ6<1 προη ΐ1ΐ6 1ΐ6• 
Γοίο 1ί1;ΰ[6 1816; τυΜοΙι "^αβ άοοηΐ6ά ίο 1)6 <ΐ6βίΓ07θΑ 
1ί]{:6 Οΐιίο. Βηί ϊββ,τβ, ΊιβΑ ίηΔί6ΐ;6€ΐ ίη ϋΐ6 υ6Γ7 
γίΐαΐβ οί Τητ1ί:67 α ίβατίηΐ 'ντοηηά ; τ«γ1ι6Ι68ι8 ίτοηι 
ΟΜο ύ1ΐ6Γ6 ατο86 ϋηΐϊ 1αηΐ6ηί8.1;ίοη8 αηά 8ί§1ΐ8. 
Ρ8ατ& ναβ ίβΒ^τογβά, ίηά66ά, Τοτώ οτύγ βΆβτ ϋιβ 
ίοΓοΙι οί Οαηαήβ Καά Ιϋ ηρ ίη Οχβ Οιββίί 868β αη 
ίηιηΐ0Γύ8ΐ £γ6. 

^6 νβΓ6 ηοί βΐΐοψβά ίχ> Ιαηά. Τ1ΐ6 Ρβατίοίββ 
ψβτβ αίταίά ΐ68ί 1;1ΐ67 βΐιοηΐά 1)6 οοηιρ6ΐΐ6<1 ίο ιβ- 
06ίγ6 ηβ; αηά ΰιβγ οονίά ηοί τ^βΠ αβοΓά ίο Ιχοηββ 
ηιοΓ6 Γ6ία§668 οη {;1ΐ6 ίβίαηά. Τ1ΐ6 Υ6Τ7 "νταίβΓ 
-ντίιίοΐι ίΐιβγ Ββηί ηβ ίο ς[η6ηο1ι οήΓ ίΙιίΓβί 1)6ίοΐ6 
ΐ6&γίη§ ν&8 ίη ί1ΐ68θ οίΐΌηηιβί&ηοββ & 8&0Γίδ66• 

Τ1ΐ6 'νπη(1 βίίΠ 1)ΐ6τ\Γ ίαίτ, αηά ί1ΐ6 ο&ρίαίη ναβ 
αηχίοιίΒ Ύίβ βίοηΐά βαίΐ α^ίη 1)6ίθΓθ ίί ίθΐΐ. Ηβ 
ρΓορο86Α ίο Ιαηά ηβ αί Μ7]^οηο8; 1)66&Π8θ αί Τίηοβ 
ί1ΐ6Γθ τ^6Γ6 81γ6&Α 7 ηιαη7 Γ6ίπ§668 ίτοηι δηΐ7Γη& 
&ηά ΟΙιίΟ; αηά ίτοηι οί1ΐ6τ ίο^νπιβ; αηά ί7ρ1ιηΒ Ιι&ά 
ίοΙΙοτ^Γβά ίΙΐ6ηι ί]ΐ6Τθ ; ^1ΐ6Τθ&8 αί Μ7ΐ^οηοΒ ίΐιο 

ρ1&06 Τ7&8 1ΐ6&1ίΙΐ7 ΒΧίά 1688 ΟΤΟ^άβά. Ιί ΨΒ& ίΙΐ6ΓΘ- 

ίοΓβ ά6θίά6<1 Ύτβ 8ΐιοη1ά §0 ίο Μ7ΐεοηο8. ΎΠλαϊ 
άί£6τθηοθ άίά ίί ηι&1ι:6 ίο η8 — ^Τίηοβ οτ Μ7ΐι:οηο8 ? ιουκίδ υιΚΑ8. 91 

ΑΠ Ψβ ψιβίιβά ίοΓ Τ7&8 α ΙιατϋοΓ οί γθϊιι^θ^ αηά α 
Ιιοβρϋ&Μθ τοοί ιιηάθΓ ^^Ιιίβΐι ίο Ιο,γ οτιτ Ιιβαάβ. 
ΑΙ>οΥθ 811, ϋιαύ ίΙΐθΓθ βΐιοηΐά ϋβ ηο ΤατΙ^ τήίΐιίη 
Γθ&βΐι οί Ώβ. 

Αϊ ΒΛ)οηί βηπδβύ ψο Ιιοίβύβά ίΐΐθ ίΐηβΙιοΓ αιιά 
βθί βαίΐ. Οαιίη^ αΐΐ Ι^ΐιίβ ϋιπθ Αιίτί&ηα Ιι&ά γθ- 
ιη&ίηβά ιηπίθ βηά ϋτιτίοά ίη β&άήθββ. ΝθϋΙιβΓ οατ 
ατήταΐ βΑ Ρβ&τα, πογ οτιτ άβρατΙ^ιΐΓθ ^Ιιβηοθ, ηοΓ 
ϋΐθ ^πθπιΐ πιογθπιβηΐ; &ηά ΰΐθ 1ιιιΙ>1)ΐιΙ) οη ][)οαΓά 
βΜρ, Λνβίΐβά ίο βϋΓ ΙΐθΓ ίτοπι ίΐιβ 1θΰι&Γ§7 ίηίο 
ιτΐιίοΐλ βίθ Ιιαά ρΐιιιιςθά. ΈτβΓ τίΐιίης^ αρρβατβά ίο 

1)θ βίτ&η^β ίο ΙΐβΓ. ΗθΓ 6768 Τ\Γ6Γ6 βΧ6<1, 1)Ιΐί ΟΠΘ 
ΟΟηΙΑ 866 1ΐ6Γ £8.26 ΐν^Οβ 1)ΐ81ΐ1ε. Απ ίη<ΐ68θήΙ)8.1}ΐ6 

β&άηβββ ^88 €ΐ6ρίοί»ά ίη Ιιοτ Ιοοίί:, Ιιθγ αϋϋηάθ, 
ΙΐθΓ ΥΘΓ7 8ϋ6ηο6. λνΤιβη 8ρο1ε6η ίο, βΐιβ Ιίίίβά ηρ 

1λ6Γ 6768 8ΐθΤ\Γΐ7> 88 ίί 8ΐΐ6 18Ϊ)0Γ6(1 ίΟ άοί&οΐΐ 1ΐ6Γ- 

86ΐί ίτοπι 1λ6Γ ίΐιοπςΐιίβ, Οϋά 8ΐΐ6 Γ6ρ1ί6ά ΑογΛγ 
αηά ^ί1ι αη βίίοτί. Ιί 1117 ιηοί1ΐ6Γ ίοοίε ηρ Ιιογ 
Ιιαηά αηά ο&Γθ886ά ϋ, άιβ 8αΙ)ΐηίϋί6ά τήίΐι &ρ&ί1ΐ7> 
αηά ί1ΐ6η 1ι6γ Ιιαηά ί6ΐ1 1ΐ6&γίΐ7 οη Ιιογ ΐΕη668 ; αηά 
ιη7 πιοίΙιΟΓ, άίΒπιιΐ7θά, ίητηβά Β,ψαγ ίο Μάο Ιιθγ 
βτίβΐ 

ΎΠλ^τβ ν88 ί1ΐ8.ί τίν8θίί7 ηο^ ? ν1ΐ6ΓΘ ΙΐβΓ-ΛΟ- 
ϋγίί7 αηά 8ρής1λί1ίη683, ιι^ΜοΙι 1ε6ρί ηρ οητ βρίήίβ, 
&ηά ο1ΐ66Γθά η8 οη άητίης ί1ΐ6 διβί <1&78 οί οητ &Α- 
Υ6ΓΒίί7 ? Ετοπι ί1ΐ6 πιοηίθηί 8ΐΐθ ορβηβά ί1ΐ6 άοοτ 
Ηί Μθβί8, αηά αρρθ&τθά τάίΐι 1ΐ6τ ϋαίτ άίβΐιογθΐθά, 
1ΐ6Τ 1>Γθ&8ί ηηοογοΓθά, 1ι6γ άτθββ ίοτη αηά Ιοοβοηθά, 
Ι η6Υ6Τ &^η 8ΐιν ΰιαί βηιίΐβ, ηοτ 1ΐ6ατά ίΐι&ί ο1ΐ66τ- 
ίηΐ γοίοθ οί 1ΐθΤ8• Ιη ίΐι&ί άβτΐε βί&Μθ Ι Ιχθοτά 92 ΐΌΐτκΐδ υαΐΑδ. 

ηο&ίη^ 1)πί Ιιβτ βοϋβ^ αηά ηο^ Ι Ιοοίεβά τιροη ΙιβΓ 
γ&οαηί ΒΪΛτβ αηά βρββοΜβββ ϋρβ. Τΐιβ Ιιαρρίηθββ 
οί ΙΐθΓ Ιίίβ τ\Γ&8 ά68ΐχο76ά 1)7 ΰλθ τϋθ Ιιααάβ ίτοπι 

^Ιΐίβΐλ βΐΐβ ίθΓ6 1ΐ6Γ86ΐ{ ΆΎΤΒ,γ ίπ ΟΐάβΓ ίΟ 8&Υ6 ηβ. 

Τ1ι&^ άίβίλοηοήΰξ ίοηοΐι Ιι&ιϊ τήϋΐθΓβά ^Ιιβ οΐιαηη 
οί Ιιβτ 1)1οοιηίης 7011ΪΙ1. Ηθγ Ιογβΐίηβββ τιταβ βϋΠ 
ΰιβτθχ 1>η1; ^ΰιοηί ϋ» ίοηηβτ ςΐογτ. δίλβ ιιταβ 1)β&π- 
ϋίιιΐ βϋΐΐ, 1>ιι1; 1)6&πϋ£ιι1 &8 ΰιβ Άοψβτ νΐιίοΐι & οηιβΐ 
Ιιατιά Ιιαβ βιίΑΐϊοΙλβά ίτοπι ϋ» βίβιη» απά 1ι&8 &αχί§ ίιο 
ϋίβ ^οαιιά αί^θΓ οηιβίιίιι^ ϋ. 

ΟιΐΓ βΐιίρ ^ΠΔβά 8νίίϋ7 οη. ΟίβΙβιιοΘ αηά ΰιβ 
ρΛ1ιβήχχ§ <1&τ]αΐ688 Η&ά §πιάιι&Ιΐ7 Ηίά ίτοιη οητ 
γίθ^ 1}1ΐ6 0Γ68ί8 οί ΟΜο 8>ηά Ρβ&Γ&^ »ιι<1 ϋΐθ ατιίτ- 
Ιίηββ οί ϋΐθ ίβίαηάβ ίιι ίΐΐθ ^Ε^«α, ίογτατά νίποΐι 
1176 θΐι&ρβά οιΐΓ 00Τ1Γ8Θ, οοιιΐά ίηβύ 1)θ 8Θθιι οη ϋιβ 
Ιιοήζοη Ιϋεβ (Ιίπλ οίοαάβ. 

ΝιςΜ 80ΟΙ1 οαπιβ οη; ϋ ν&β ά^τίε^ηο πιοοη 
&ρρ6&τ6ά ; 1>π1; Ιϊΐιβ ψίηά 8ϋ11 ϋΐβτν' ίΒΛΧ, βρβθάίη^ 
Π8 θΐοης 0Υ6Γ ϋΐ6 ίοαηιίης^ ββα. 

Ε&ϋ^θ αηά άατίαίθββ, αηά ϋΐθ 86η8θ οί βθοηιί- 
ϊγ, ϋιβ Γβαοϋοη οί ρ&8{; βη^οϋοηβ^ ΰιο οΜΙΙ οί ηί^Μ 
— 811 ϋιίβ ^&Αη8.1ΐ7 βιιΜηθά αηά ογβιο&ηΐθ ΰιο 
ίη^ϋΥ68, "^Ιιο ι^6Γθ ΟΓΟττάθά ίο^ϋΐθΓ οη άβο^ 
Εαοΐλ ίήθά ίο οουθγ Ιιίηλβθΐί πρ &8 1>6βί 1ΐ6 οοηΐά ; 
ηιοΰΐθΓβ Ιιίά ίΙιβίΓ Ιίϋΐβ οη68 ίη ϋΐθίτ ϋοβοιηβ ; ααά 
οΐά πΐ6η Ιαίά ΰΐθίΓ ζΤΛγ Ιχοβ/Λβ οη ϋχο Ιιατά ρΙαηΙΐΒ 
οί ΰΐθ βΐιίρ. Τΐΐθ πιηηηηΓ οί οοηΥθΓβαϋοη ιγ&β 
Ιιηβΐιβά, &ηά ηοΙ^Μη^ οοηΐά 1>ο Ιΐθ&τύ 1>αί ΰχβ γο&γ 
οί ϋΐθ 1Τ&ΥΘ3 08 ΰΐ67 ^ΘΓΘ ρίο^θά ηρ \>γ ΰιβ βΐι&τρ 
1)0ΥΤβ οί 1^6 βΐιίρ, αηά ΰΐθ ΟΓθοΙάη^ οί ϋ» ϋηιΙ)6ΐ8 ΙιΟΌΏδ ΙιΛΒΑβ. 9Β 

ηροη ίΐΐθ βαϋβ. 

Βτιί Ι βοηΐά ηοΐ; βίβθρ. Ι Β&ί ιιρ, Ιβαηίη^ ιηγ 
Ιΐθϋά αςαίηβ^ ΰΐΘ ηιαβί;, βοιΛ β&ζίη^ οη ϋιβ οίοηάβ 
αηά ΰΐΐθ β1;ατ8 &8 ϋι&γ αρροατθά απιίά ΰϊβτα, ψΐιίΐθ 
ίηγ ΏάηΑ ψβ& &1)80Γΐ)6ά ίη Ιιΐιοιιςίι^β οί Λάή^ηα. Ι 
Γθΐη6ΐηΙ)6Γθά ίΐιβ ϋπΐθ οί οπγ βΐιίΐάΐιοοά ; Ι ΙϊΙιοιι^ΙιΙϊ 
σί ΙΐθΓ νΐιβη βίο ορ6ηθ(1 ΐήβ Ασοτ όη οπγ Γβ^ϊπηι 
ΪΓοηι δηιγηΐΒ, &ηά ο£ ύΐΐθ ]ογ ^νιτίιίοΐι δΐΐβά ιη7 
1ΐ68Γύ ιι^ΐιβη Ι βαττ Κθτ βϋθΓ ΰιβ ΐΑρβθ οί 80 ιη8ΐΐ7 
7ΘΙΙΙ8. Ι ΓθοοΠθοΙΰά ηο βηά οί ίηοίάβηΐ» άητίης 
011Τ ΐΑβί Ιι&ρίβδβ ά&7β αί Οΐιίο, αηά ΙιβΓ ιιηΛ^ τταβ 
ίηβθρατ&Μθ ίτοπι ΰΐθβθ ΓβοοΠβοϋοηβ. Ηθγ υθγ; 
γοίοθ, ΰΐΑΐί οΙΐθθΓίιιΙ, ηη^η^ τοίοθ^ ββοηχθά ίχ> Γβ- 
θοΐιο ίη ιη7 οατβ• 

Τΐιβ Ιλοιιτβ ΰιιιβ ραββθά οη^ αηά ςτ&άα&Π γ ϋιβ 
βϋΐΐηβββ οη ϋοαηί, Ι^ΐΐθ πιοηοΐοηοπβ ηιηηηπτ οί (^Ιιθ 
-πΛΎΟΗ, αηά ΰΐθ ηιββιβητβά γοΠ οί ϋιβ βΐόρ^ 1)6^η 
ίο ίθΐΐ οη 1117 νθοτίβά 1)θά7. Αΐΰιοη^ΐι ηοΐ} 7^^ 
ψύίβ Αβίθθρ, χη7 Ιίΐιοιιςίιΐ» ύο^η ίο υθγ^ οη ϋιβ 
τθ&ίπι οί άτθβιηβ ; ϋαί 8η€ΐ€ΐ6ηΐ7 Ι ^&8 βίατΰβά 1)7 
ϋΐ6 βοηηά οί α Ι1Θ&Τ7 βρί&βΐι ίη ϋχβ ΒβΛ, Β,ηά 1>7 
οήθβ οί ύβη-ΟΓ. 

^' 81λθ 1ΐ88 ίβΐίθη ίηίο ϋΐθ ββα Ι 81ΐθ Ιιαβ ί&ΙΙοη 
στβΓΐ)οατά Ι " 

Ι ν&β οη ΰΐ6 ({πατ^θΓ-ΑοοΙε ίη οη ίηβίιιηί. Αάή- 
ιιηιι Ψ9Α ηού &ί Ιιθγ ρΐαοο. θοώιθ οί (ίο ιηβη ^θγθ 
Ιοοίαη^ ουθγ ίΙΐΘ 1)τι1ν&Γ]ί8 ίηί;ο ίΐχβ ββα, τ^τΐιίΐθ 
ϋΐ6 ΐΓοπιοη οήθά οτώ : ''81ΐθ Ιιαβ ίαΐίθη ίηίο ϋιο 
βθΑ ! 8&ΥΘ 1ΐ6Γ ! 8&ΥΘ Ιιθγ !" Μ Ι0ϋΚΙ8 ΙιΑΒΑδ. 

Τΐιβ οαρίαΐη ^τβ οιπΙβΓβ Ιό βίβτιτ ηρ ίΐιβ βαίΐβ ; 
^1x6 βΐιίρ'β ρβτΟβ τΐΓ8β βίαβίεθηβά, αηά α 1)08>ί ττ&β βΛ 
οηοβ ΙονθΓβά. Βηΐί Λθ τπηά ναβ ηον Μονίη^ 
Ιι&τά^ αηά Τ76 Ιι&Α ΙβΆ 1)6ΐιίηά τιβ Ιιΐι&ΐ; τιηίαιοτπι 
βρο^ Ύτϊίβτβ ϋιβ βίηίδΙΰΓ βρίαβίι ι^ταβ ϋτΒί Ιιβατά. 

01ι, Ι ηθΥθΓ ίβϋ ιη 7 Ιιαίτβά οί ίΐΐθ ΤπτΙεΒ ιηοτθ 
ογβΓρο-ντθήης ϋιαη β,ϊ ίΙΐΒΛ ιηοιηβηί Ι 

Ι ίηιηρθά ίηίο ίΐιβ 1)ο&^ 1)6ίθΓθ ϋΐθ ονφίΒΧΩ. ίαά 
ίίιηθ ίο βΐΌρ ιηβ. ΤΙιθ βαίΙοΓβ Ιι&ηάΐθά ϋιβίτ οατδ 
ιιπίϊΐι α νίΐΐ, &η<1 πβ ΓβΙτΕββά ϋθ βΐιίρ'β οοιιτβθ. 
Λνβ Ιεβρί βίίβηΐ;, ίη ^1ιθ Ιιορβ ο1 Ιιβαήης Ιιθγ γοίοβ. 
Τ^θ οήβά Βίοηά, βο αβ ίο 1)6 Ιιβατά. ΤΙιθγθ "νταβ ηο 
Γθρΐ7. Ψ β Βοχηΐίβά ίΐιβ ββα ατοτιηά τιβ^ αηά -^αΐϊοΐΐθά 
ΐήβ ΓΪδθ οί βαοΐι ψΒ,Ύβ. Βιιύ ηοί α βί^ οί Ιίίβ. 
Ρτθββηίΐγ α νΐιίίθ βρβοΐί: οη ϋιβ βτίΓίβοβ οί 1;1ιβ νβτ 
ί6Γ ΏίβΙ τηγ βγβ. Ι ροίηίβά ϋ οτΛ ίο ΰιβ β&ίΙοΓβ ; 
ίΐίβγ τοψ α^αΐη ; ψβ αρρΓο&οΚ. Ιί "^αβ Αάτίαη&'β 
νΜίθ Ιΐθ&ά-άΓβββ 1 

ΤΓβ Ηη^θΓβά ϊοπξ νΛ)0\ύ ίΐι&ί βροί^ 1)ΐι{; ηοϋι- 
ίη§ οοηΐά 1)6 βββη^ ηοί1ιίη§ οοηΐά 1)6 Ιιβ&πΐ^ β&γβ 
ί1ΐ6 οαρίβίη'β ογΑοτθ ίο Γοίπηι ίο ί1ΐ6 βΐιίρ. Υίβ 
ΐίβηϊ 1)&οΐ£. Ι 1ΐ6ΐ<1 ίη τηγ Ιιαπά ί1ΐ6 νΜίθ ΙεβΓ- 
οΜβί — ^ί1ΐ6 8αιη6 οηβ νΐιίοϊι, νΐιβη οη οητ Γ6ίαΓη 
ίτοηι 8ηι ττηα Ι βάυτ Ίιβτ ίοτ ίΙΐ6 ϋτβί ύτηβ, Ι ρπΠβά 

1θ086 &η(1 1ΐ6Γ ΙΐαΐΓ ί6ΐ1 οη 1ι6Γ 8ΐΐΟΠΐ(ΐ6Γ8. Τΐι&ί 
1{:6ΤθΙΐί6Ϊ Τ\Γ&8 8.11 ίΐΐ&ί Τ6ΠΙ8>ίη6ά οί 1ΐ6Γ. Ι ίβρί ίί 

ί1ΐ6η9 αηά Ι Ιχατβ 8ίηο6 ίτ6&8ητ6ά ίί &8 & βαοΓθά 
Γθΐίο^ αβ α οΙΐ6Γί8ΐΐ6ά ηιβπιοη&Ι. ΙΟυΚΙδ Ι.ΛΚΑ8. 95 VI. 

ΤΓΗΕίί αιηίά ϊΐιβ οοιηίοΓΐ» οί α Ιιοηάοη Ιιοηβθ 
Ι βϋ; βτϋτοτιηΑ6(1 }}γ ιηγ οΜΙάτθη, τπΰι 80 πι&η7 
άβατ Γθΐ&ϋτββ αηά ρΓοβρβΓΟπβ οοπιιύΓ7ΐη6η ηβ&Γ 
πιθ; -ντίίθη^ ίη ί1ι& βηίοτιηβιι^ οί ϋιβ τβροβθ αηά 
νβ11-1)βίη8 οί ϊο-άΒ,γ, Ι ΓβοοΠβοί; ϋιβ ρ&βί, ωιά Ι 
οοιηρατθ ΰιβ ο&1ιηιΐ688 αϋβηάίη^ ΰιβ οίοβθ οί 1117 
Ιϋθ τήΰι ϊΙΐΒ ΒοττοψΒ^ ίΤιβ άΆΠξβτΒ, αηά ίΐιβ ρηγ&- 
ύοΏΒ οί ΰΐΑί βτβηϋηΐ ϋπΐθ — ^Ι αιη ιητββίί απιαζβά 
ΙιοτΓ 1^6 οοηίΓΐΥβά ίο ϋάβ ουθγ αηά βιιρροιΗ} βαοΐι 
βτιβθηη^; 1ιοΐ¥ ψβ βνβΓ θΠλβΓ^^βά οιιί οί ίΐιοβθ 
οηΐθΐ ίη&ΐ3 ^ϋχ οπγ ίαοτιΐϋββ τιηίιηρ8ίΓ6ά απά 
1>οάί68 τ^ΐιοΐο. 

Οίίθη άο ίίχο Γθΐηίηίβοθηοθβ οί 1x17 7<^^^1^ βοβπι 
ίο πχθ 08 α άτβαιη, αηά ίΐΐθ &ρρ8ΐ1ίη§ άθΥ&βίαϋοη 
απλίά ττΐιίοΐι Ι ζτ&ψ ίηίο ιηαιιΐιοοά α ιη7ΐ)1ι. Ι^ογ 
ΰιοββ βπββηη^β ΥΤΘΓ6 οοιηπιοη ίο πβ αΐΐ ; ϋιβ βίηις- 
ζΐβ α^ίηβί ίαίθ γταβ ςοηοΓαΙ, απΑ ίοΓ τ^ΙιοΙθ 7β&Γ8 
ίο^ϋιβΓ Ι ρ&ββοά ιη7 ϋίθ βββίης^ ατοηπά ιηβ ιηίβ- 
617 ίη &11 α» άβγθίορπίθηίβ. 

ΙΙ^ΟΓ ΨΒ& οητ ί&ιηίΐ7 ΰΐθ ιηοβί πηίοΓίηη&ίθ οηο 
ίη ϋι&ί ^θηοΓϋΙ τοίζΏ. οί &ΑΥ6Γ8ίί;7. Οη ί\ίβ οοη- 
ίΓ&τ7• Ττηβ, ψο βΙβο ϊΐΑά ίχ) &γι ψβ Ιιαά ρ8,886ά 
ΰιτοη^ΐλ τύΒΛίγ άαη^Γβ, ψο ΙμΑ Ιοβί βγοΓΤ^Ιιίης ; 
1>ηί ^6 ΑΪ Ιθ&βί ψΒτο β31 θοίβ ίο^ίΙΐθΓ οη α ίιβθ 
βοίΐ, &ηά ροοΓ ΑΑηαη&'β άβαϋι αίοηβ Ιι&ά Ιθίί α 
ρφ ίη οητ ί&πιίΐ7 οίτοΐβ. 

Βηί, 1χ>ϋλ οη 1)0&τά ύΐΐθ βίίρ ιγΜοΙι β&γοά αβ 96 ΙιΟυΚΙδ ΙιΔΒΑ& 

ΐτοιη Οήο, αηά ηο-ντ Β,ί Μ7]{:οιιο89 αηά αϊ; Τίηοβ 
ΙαίβΓ; »ηά Άξοίη ίη θτβΓ^ ρ8α:ί οί 0Γθβ08, νΙιβΓβνβΓ 
οπΓ ν&ηάθπη^ βίθρβ ϊοόί πβ — ^νβ ιηβ* βνβΓτνΙιβΓθ 
^Λ ιηιιη^ οΛθ» πχηοΐι πιογθ *ο 1)θ ρίϋβα *1«οχ 
νβ. 

8ο 1οη§ 09 Ψβ Γθζααίηβά αύ Οΐιίο, βηοίτοΐβά }}γ 
&άν6Γ8ΐϋθ8, ^Μοίι ίοθββά ηβ Ιο &ιιά ίτο, ^β 1αΐθΐ¥ 
ηοΐ; αΠ ύΐΐθ άθίαίΐβ οί ί\χ9,ί ίηάίθΟΓίιηίη&^θ ιηΒΰΛγτ» 
άοιη. Ε&οΐι οηβ Ιϊΐίθη ί1ιοιι§^1λ1; ο£ Μβ ο^νπι ΒΒΪβίγ, 
απά ΙΐΒά Ίχο Ιβίβτιτθ Ιχ) ίης[τϋΓθ ίηίο 1;1ΐθ οοηάίϋοη 
οί οΰλθΓβ, ΟΓ ίο &ρο&ί οί Ιιίβ 01Π1 ^068. Βιιί νίλβη 
1176 Γββύβά 0Τ1Τ -ντβατίθά ΙιβαΑβ, τ^ίΰιοτιΐ! ύΐΐθ ίβατ οί 
α βψθΓ(1 Ιΐθΐά τβΒάγ ουθγ πβ^ "ντίιβη ^β ο&ί 3ί ΰιβ 
άοοΓ-βΙϊβρ οί α Ιιοδρϋ&Μθ Γθίιι^ τ^ΐιίοΐι ηο Ττζτίε'β 
8ΐι&(1οτ<Γ οοηΙΑ ά&Γΐ^βη^ Επά θ&οΐι βαντ Ιιίβ οτπι βοι^ 
Τ0Μ7 Γβδβοίβά ίη Ιύδ η6ί^]ιΙ>0Γ'8 ίβ^οβ, ΰιοη τγ6 1)6ςαη 
ίο ίης[τιίΓθ ίηΐο βαοΐι οΏιβΓ'β βπδβήη^β, 8ΐιά ββατοΐι 
ίοΓ &1)δ6ηύ Γθΐ&ϋτθβ αιχά ίτίθίχάβ. 

Ηο^ οίΐβη άίά Ι πού ββατοΐι ίη γ&ίη ; Ιιον οί- 
ίβη, Γβηΐ6ηιΙ)6Γίη^ οητ ΙοΆί πιοβΰης οηίβίάβ ΰιο 
οΐιαρθΐ, άίά Ι ηοί βθθΐε ίο ίταοθ ίΐΐθ ίίΛβ οί ΰιοβθ 
τίτΐιο ψΒτβ ΐΐιβη οί ΟΠΓ ΙίΜβ οίτοΐθ Ι Βη* Ι οοηΐά 
1θ8χη ηοίΐιίης. Ι ΰιοπ^Μ θδρβοί&Π; οί Ιίϋΐβ Βθβ- 

ρίη&9 οί ΟΠΓ ΙΟδί Ιί&ΰί, οί ]16Γ 1>ίϋ;6Γ ίθΓ6ΐ)θάίη§;8 

αηά ΙιβΓ βίΐοηί ίβΒΤΒ, Β,ηά Ι ίβΑοίβά Ι οοπίά βϋΐΐ 
Κβω: ΙιβΓ Βπββί, οΜΙάίβΙι γοίοθ : "Τ1ιβ7 ^^^ ^^^ 
ηΐ7 ίαΐΙΐθΓ ; %}ϊογ ψϊΆ ίΆΙ Ίήτα Ι " 

Κ τ\Γ&8 ίίλβη, Ιιοτ^βτθΓ, Ι Ιβαπχβά οί ιχυεοιγ & 
Ιιβ&Γ^-Γβηάίη^ ίηοίάβηί ίη ύΐι&ΐ; 1>1οοά7 ροΓίοά οί 
ϋ[ΐθ }χί8ίθΓ7 οί ΟΜο-^ί ηι&η7 α ίθ&ζίαΐ βοβηθ ίη ΕΟυΚΙΒ Ι.ΑΒΑ8. 97 

ϋιαΐ; ίηίθπηίη&Μβ ^Τ8£6ά7. Έαοΐι ίβιηίΐγ ίοΑ ίύβ 
ΟΤΠ1 Ιοη^ ίβΐθ οί -ντοθ. Μ&η7 Ιι&Α ββθη ίαϋχβΓ^ 
βοή, ιιπίβ^ βΙατι^ΙιίθΓβά 1)6ίοΓθ ϋιβΪΓ 67Θ8. Μαηγ 
οηρίιαιι οΙιϋάΓβη, βατβά αηά ΙϊΓΟίιςΙιΙ; ΐος^βίΙΐθΓ, 
τιταίΐβά ϋχβίτ οαρϋγθ ιηοϋιβΓθ; ιηαηγ ιηοΰΐθΓβ 

Τΐΐθ οηΐθΐ Τ66θ&66ϋοη8 οί ΙϊΙιθ ραβί^ ίΐΐθ ηιοητη- 
ίη^ ίοΓ Αθ8τ οηθβ, ιηπτάβΓθά ογ βαττίβά ίηίο βίβτ 
ΤΘΤ79 Ιϋλβ Μϋιοηΐθββ οί βχίΐθ^ ϋιβ πηοΘ]^»πι1;7 οί ΐΐΐθ 
ία<;ιΐΓβ, ΐΐΐθ βΟΛΤοίίγ οτβη οί οτιγ άαίΐ7 1>Γθ&ά^ Γβη- 
άβτθά \!ύΆ\» ρβήοά οί ^ηβιαΐ Αίβ&βίθΓ ιιηΙ)6ατ8>1)1θ. 
ΚβΤθΓΰίθΙβββ^ ιποβί; οί ηβ νβηΐ} ΰιτοη^ΐι ϋ βίβοΑ- 
&8ί;ΐ7; νο βίπι^^Ιβά αςαίηβ^ &άγ6Γ8ϋ;79 &^^ ^^ 

ΘΠΙΘΤ^ά ίτΟΠΙ ΰΐθ β^τίίθ 8ΠΟΟΘ88ίπ1ΐ7. 

"ν^ΐίθη 011Γ ^ονίΆ% ρβορίθ^ τγΐιο ί&τβ 1)βθη 1)0Γη 
&ηά 1)Γ6€ΐ ίη ΙιαρρΐοΓ ^^7^9 νΐιβη 1;}ΐ67 866 ηβ οΐά ιηβη 
βϋΐΐ ΓθΙ)ΐΐ8ΐ; αηά ]Όγί&1, ΰΐ67 ρ6Γθ1ιβ.ιιο6 Ιιββϋαίθ ίο 
οτβάϋ ΰΐ6 ηαπ&ίίγθ οί οτιτ 6αΓΐ7 8πβ6]Ίη^• Αηά 
γτΐιβη, ίη & ίβ^ 7^^^^ ^^ ξβηθΓ&ϋοη οί οητ ΤΓ&γ 
ίοτ ΙηΑθρ6ηάβηο6 βΐιαίΐ Ιιαγθ ρ&βββά 8.ψ&7> ^^^ ^^ 
τ^\χλ οί οτιτ Γ6ΐηίηί8θ6ηθ68 1)7 ^οτά οί ιηοαίΐι 
ώ&ΙΙ Ιι&Υθ 06086^9 οτΐΓ ςτ&ηάοΐιίΐάτθη ιήΐΐ ηοί 6&8ίΐ7 
Γθ&ΐιζθ τήίΐλ "ητΐι&ί 8&οήδθ68 αηά ^Ιιαί ΐοΓίηρββ 
ϋιβίτ 'νν^6ΐ1-1)6ίη£^ αηά οητ ηαϋοηαΐ Γ6^6ηθΓ&ϋοη 

Ιΐ&ΥΘ 1)66η ρΐ1Γθ1ΐ&86ά. 

ΤΙΐθΓθίοΓθ Ι βΐιοιιΐά τήβΐι ϋιαίί πιογθ οί ίΐιβ βπτ- 
γίγοτβ οί ίΐι&ί {;πη6 ΐΓοηΙά \πί{;6 ί&θίτ ηΐ6πιοίτ8• 
ΡοΓ οαΐϊ οί ί1ΐ6 1ώύθΓ7 οί ίηάίγίάηαΐβ ϋιαύ οί ηα- 
ϋοηβ 18 ίοηηοά ; αηά ϋΐ6 1ιι81όγ7 οί 0Γ66ΐε τβ^η- 
βΓϋϋοη άοββ ηοί οοηβίβί αίοηβ οί ΰιο χίχφΑί^ άβοάβ 
7 ^ Ι<θυΚΙ8 I^ΑΒΑ8. 

οί οπΓ οΐιαιηρίοηβ \)γ ββα αηά })γ Ιαηά^ 1)ΐιί αίβο οι 
ίΐιβ ρβτβθβπϋοηβ^ ίΐΐθ ]η8.88&6Γ689 ΰΐθ οπύΓο^β οη 
άβίβηδβίβββ αηδ. Ψ6&^ ΟΓθ&ίατθβ ; ίΐιβίτ 8^68>άί3£ί- 
ηβ88 απιίά ιηίΒίοΓίπιηθβ ; ϋιβίτ ΜΛ ίιχ (ϊοά, νΐιίοΐι 
βίτθπ^ΐιβηβά αηά τι1ϋιη&1}6ΐ7 Γβαΐίζβά^ ΰιοτι^ΐι ϋ 
1)β ρατϋαΐΐ^, οητ Ιιορββ οί & ί)β1;ίθΓ ίαΐατθ. 

ΕοΓ αΐΐ ίΐιίβ Ιβ^ τΐ8 1)1688 ΐΐιβ ηαιηθ οί Οοά ; αηά 
ΉϊΑγ ΐίβ, όΐάβτ ιηβη, άίβ τπίΐι ΰΐ6 Ιιορβ ^}^Β^ οητ 
]ΐ&ϋοη&1'8.8ρίΓ&ϋοη8 τ^ΠΙ ίη ίΐιβ ίηίυΓθ 1)6 ΐηΐβΐΐβά 
ίη ΰιβίΓ ΐϋϊ^ξήίγ Ι Βηΐ} τπΒ,γ ΰιβ Α1]ΐιί^1ι1;7 βρατβ 
ϋΐθ 70ΐιη^Γ ^βηθπιϋοιιβ οί ϋτΓββΙ^ιβ ϋιβ ίηαΐβ Ύτβ 
βχρβήβηοβδ. Ι Μα^ οιιτ ιη8τί7Γ(1ο]η 1)6 Αοοβρύβά. 
1)7 Ε&ί6 08 απ βιηρίθ θχρίαϋοη ίοΓ β31 ίαϊητβ ϋαχβ Ι 

Τνΐιίΐβ Ι Ύτήίβ ίΐΐθδθ Ιίηββ^ 1;1ΐ6 τβπιίηίβοβηοβδ οί 
ίΐΐθ ροδί ΡΤ688 ί}ιίοΜ7 οη 1117 ιη6ΐηοΓ7> απΑ ^Ιιβ 
ίηοίάβηίβ οί ΰιοδβ 08ΐ8^ηί1;ί68 ροδβ ίη ^[ηίοίε δποοθβ- 
βίοη ίΐιτοη^ΐι ηΐ7 πιίηά. Ι δΐιηΐ; ηΐ7 6768^ αηά Ι 
Βββ 1)βίθΓθ Π1Θ 0Τ1Γ ντβίοΐιβά ίθ11οτ?^-6χί1β8 ; Ι 1ΐβ»Γ 
ϋιβίτ ίαίθδ οί ψοβ ; ϋιβίτ βίς^ΐΐδ Γββοΐιο ίη ηΐ7 βατβ ; 
Ι 866 ίΐιςιη 8ΐΐ6ά ^6&γ8 οί 1)ίί1;6ΐΊΐ688, αηά ^νπ:ίη^ 
ί1ΐ6ίΓ Ιιαηάδ ίη άβδραΪΓ. 

Είίί7 7^^^ ^^^^ ρ3886ά 9,ΨΛγ, ΒϋΛ ^1ΐ6 6&ΓύΙΐ 

Ιιοδ Γ6θΐΕίηΐ6ά ιηοδί; οί ΰιβηι. Ύβί α ^00(117 ηηπι- 
1)6Γ δϋΐΐ βηΓτίγ6, 8ηβοί6η^ ίο ίοπη α Ιίηΐε 1)θ1;'ντ66η 
ΐ1ΐ6 ρ»δί Εηά ΐ1ΐ6 ρΓ6δβηΐ. Ι οοηΐά 6Τ6η η&πΐ6 
ΐϊϊβΐίϊ, Ι οοηΙΑ 6δρ6θί8ΐΐ7 Γβίβτ ίο ΐΐι&ί 18.^7 οί 
Ιιί^ΐι 1)ίΓί1ι, ηον οΐά, νΐιο, Ιιίάίης^ ϋΐ6η 1ι6γ 1)6βΐΐ<;7 
ηηά6Γ ΰΐ6 Γ8>^8 οί α ηΐ6ηάίο&ηί, ΙτατβΓδβά ί1ΐ6 
ά6ρϋΐ8 οί Αδία ΜίηοΓ ίη ς[η6δ1} οί 1ι6γ οΐιίΐά. Οοά 
ίοοίί ρίΐ7 προη 1ι6γ, λώΛ βΙιθ Γ6ΐ;αΓη6ά νιΛ ΙιβΓοΙιίΙά ΙιθυΚΙ8 I^ΑΒΑδ. 99 

1η 1ΐ6Γ ατιηβ. Αηά ίΙΐΒ,ί οϊΐαβτ οΐά ΐΒάγ, ηοΐί ΰιβ 
ιηοΰιβΓ ο1 1ιοηθΓαΙ)ΐ6 (χΓββΙί: οίΰζβηβ, νΐιο, νΐιβη ίη 
ίΐΐθ βοψβτ οί ΗβΓ 7οαΙϊ1ι, ν»8 οωτίβά &ψΛγ ίηίο λ 
ΎόΛλάΙι Ιιατβιη, αηά, Βϋβτ Ιαη^βΜη^ ίίβΓβ ίοΓ 
ϊψο γβΒΧ8, ψοΑ Γ&ηβοιηβά τπύΐι ηιιιοΐι άί£3βΐΐϋ;7 αί 
ϋΐθ Ύ,βτγ ϋχαβ }ΐ6Γ β&Ύ&ξβ Γ&γίβΙιβΓ ΨΒ& θχρβοίβά ίο 
Γβύπηι ίτοιη ίΐΐθ Ψ€υ^. 

Βηί 18 ίΙΐθΓθ α βίης^ΐβ οηβ οι 1117 ^^^ οοιηρ&ΐιίοΐ» 
ττΐιο Ιιαβ ηο &άγ6ηί;πΓθ8 ίο Γβίαίβ, οίί;6η βητραβδίης 
ίη άχΒ,τη&ύβ ίηοίάβηί αητ^ΐιίη^ ΰΐθ ίβιϋΐθ ίπια^- 
ηαϋοη οί ϋιβ ηογβΐίβΐί ο&η οοηοβίνθ ? Οηΐ7 ϋιο 
Όϊΐϊβτ άΒ,γ οηβ οι ίΐχβπι Γβίαίβά ίη ηΐ7 ρΓβδβηοβ 
Ιιοτν Ιιβ, ϊΐίθη ίβη γβΛΤΒ οί Β,ξβ, ββτγβά αβ α θΙ&υθ 
ίη ίΙΐ6 1ιοπ86 οί α ΤπγΙ;:^ αηά Ιιοψ, οη ίΐΐθ άΒ,γ 
-ψήχΒΏ, ίΐιβ Ιιοθίαςββ Τ76Γ6 Ιιαηςβά, ΰιβ Τητίε ΙβΑ 
Ιιίηι 1>7 ϋΐ6 Ιιαηά ίο ίΐΐθ οοΓηβΓ οί ϋχβ 8^τββ^, ίΐιαΐ; 
1ΐ6 πή^Μ ιπίηθββ ΰιβ ρΓΟΟβββίοη οί ίΐιοβαηίδΐ-ίτ» 
ραββ 1)7• Αηιοη^ ίΐιβηι ι<γ8.8 Μβ ίαΙΙΐθΓ. Ηβ ββ,υτ 
]ϊίπϊ, αηά ίοαήης Μηιβθΐί ίτοηι ίΙαβ ςταβρ οί ίΐιβ 
Τατί;:» Ιιβ βθΤ7 ίηΐχ) Ιιίβ βχπιβ. Ηίβ ίαίΐιβι^,θηαίοΐιβά 
Ιιίιη ηρ^ ρΓβββοά Μηι ίο Ιιίβ 1)θδοηΐ9 β&τθ Ιιίπι α 
Ιάββ — οηβ βίης^ΐθ Μββ^ αηά^ ριιϋίη^ Ιιίηι οη ϋιβ 
^οηηά, ϋιηιβί Μηι αίατ ίτοηι Ιιίηι, αβ ίί αίταίά 
1θ8ύ ί1ΐ6 οΐιίΐά βΐιοηΐά 1)6 οαττίβά &1οη§ τ\Γί{;1ι Ιιίηι Ιό 
ΰιβ βοαβοΐά. Τ1ΐ6 ροοΓ \)ογ ύτββ Βϋβτψβχί ταη- 
βοηιοά, \)τιί ίΙχΒ,ί Ιαβί βπΑτΒ/οβ οί Ιιίβ ίαίΙιβΓ'β τγοβ 
ηβΤθΓ ίο 1)6 ο&αοβά ίτοηι Ιιίβ ηΐ6ηιοτ7• Μ7 οΐά 
ίτίβηά'β 6768 νθΤ6 άίηι ψϋΐι ίββχΒ, αηά Ιιίβ τοίθ6 
ί&ϋβΓθά, 8β }ΐ6 Τ6ΐ&ΐ6ά ίο ηβ ίΜΒ, Μβ θ&τΐίθβί τβοοί- 
Ιβοϋοη ίη 1ίί6. 100 ΕΟϋΚΙΒ ΙιΑΚΑδ. 

Μ^ Ό\)}βοί 18 ηοί ίο βρθϋ^ οί οίΙΐθΓβ. Υθί Ιιον 
ΟΛΗ Ι, τ^ΐιϋθ τπΐίίη^ οί ιηγ Ιίίβ, ίίΐίΐ ίο ΓβπλβιηΙιβΓ 
ίΐι&ί ^θπθΓ&Ι άίβ843ί6Γ 'ντίιίοΐι βητΓοαιιάβά ηβ ? Υίβ 
αΐΐ θπίίθΓβά. ίο^ίΐιβτ ; ίΐΐθ ϋββ οί οοηπηοιι ίτί&ΐβ, 
αηά. ίΙΐ6 βίτη^^Ιββ ίοτ θχίδίβηοβ^ ιητιίηαΐΐ^ βπΒίδΙιιβά 
ηβ ίη ίοιϋίηάθ^ αηά ςτοάιιαϋ; ίηβρίτβά πβ "^ίΐι 
οοτιτα^θ. 

Οητίιΐξ ίΐΐθ £Γ8ί άαγβ ΐ7β ίθΐί αβ ίί ξίάδ.γ, 8ΐιά 
ηο οη6 ίΐιοη^ΐιί οί ί1ΐ6 πιοπόι^• ΤΙιθ βιαοϋοηβ 
οοηβθί^ηθηί ηροη οπτ ϋίξΐή αηά οπτ ββοαρβ ι^βΓβ 
θϋΐΐ τθοβηί^ 8>ηά ίΐΐθ τοΒάγ 1ιοβρϋ;8ΐίί7 οί ίΐιβ ροο- 
ρΐθ οί Μγίεοηοβ, ίο^θίΙΐθΓ τπίΐι ίΐιβ 1ίίί1<θ ιηοιΐθ7 
τ^ΜοΙι Γβηιαίηβά ίο τιβ^ βπϋ&οβά ίοτ οπτ πιιύιιίβ- 
ηβαιοθ. Βαί οιιγ πίθ&ηβ ι^βτβ βοοη βχΐιαηβίβά^ αηά 
ί1ΐ6 ίβίΕπάβΓβ^ ΐ3βίη§ ίΐΐθπίδβίγββ ροοΓ^ οοπίά ΟβΓ- 
ίαίηΐ^ ηοί ιηαίιιίαίιι ηβ. ΜίβθΓ^ τ>^&8 βΐΐ-ρθίτ&άίιι^» 
αηά ί1ΐ6Γθ 'ντ&δ 1)πί ϋίίΐβ ιηοηο^ &1)θπί. Ι ΐθΐηοιη- 
\)6Τ, Β&βτ ψβ ΊΐΒά βρβηί οητ ΐΑβί άηοαί^ χαγ ν»ίη 
βηάβατοΓβ ίο 8611 α ιίη§ οί ιηγ ιηοίΙΐθΓ'β• Ιί ψβα 
^ί1ι πιτιοΐι άίβοηΐί^ ίΐιαί Ι βηοοβοάβά^ ΙαίθΓ οη^ 
ίη βη<1ίη§ α 1)η76Γ αί δρβζζία ίη ίΐΐθ ρβτβοη οί οηο 
οί ίΐΐθ ηιοβί ΤΓβαΙίΙιγ ρηπιαίθβ οί ίΐιαί ίβίαηά. Αηά 
βνβη 1ΐθ 1)οη^1ιί ίί, αβ Ι ίββΐ οοητίηοβά, βίπιρίγ ίη 
ΟΓάβΓ ίο Ιιβίρ ηβ αί α ίίηιο οί βοττο^ντ βιιά άίβίτθββ. 
Ροτ ίΐιοββ νΐιο Ιι&ά ηιοηογ ίΐιβη άίά ηοί ρητοΐι^ββ 
}6τ^6ΐ8, βίίΙΐθΓ ίοΓ ηβθ ΟΓ 08 α 8ρ6οη1αίίοη. 

Ιί ηοντ 866Π18 ίο ηΐ6 α ηιίΓ&οΙβ Ιιοττ, ίη ίΐιβ 
πιίάδί οί ίΐιαί ξβηβηΐ τταηί, 'ντθ οοηίήγοά 1)7 άβ- 
^τθ68 ίο βαΛ ί1ΐ6 ηιβαηβ οί Ιίτθίίΐιοοά αηά οιβ&ίβ 
οοηιηιβΓοί&Ι βηίβΓρηβθ. Τΐιοβθ νΐιο ίοοίε τθία{[6 ΙιΟΌΚΙδ ΙιΑΒΑδ. 101 

οοτητητιηϊΜθβ, Ιιαά ύο Β^ιη^^ΐθ α^βίηδί ηο βιιβίι άίΐ- 
βοταϋθβ ίη οΓάθΓ ίο βατή ίΐϊβΐτ 1)Γ6&ά ίη ΰιβ ΒντβεΛ 
οί ϋιβίτ \}τοψ. Βτώ ίη ΟΓββοβ, νΛίϋΑ νβΐπθ οοηΐά 
^ντοΓίί: Ρ088688 &ί Δ ϋηΐθ τ^ΐιβη βΐΐ ψβτβ ροοΓ αηά 
ηββάγ ? Αηά γβί νβ ηιβη&^βά. ίο Ιίτθ, 1)αί Ιιον ? 

Ττ70 ^θβΙίΒ 0^0 Ι ίοΠοτίΓθά ίο Μθ Ιαβί Γββί οηβ 
οί Ώΐγ όΐά. δτίβηάβ. ΤΗίβ ψβΒίϋιγ πΐθΓθ1ΐ8ηί, νΐιο 
1ι&8 Ιβϋ ηιίΐΐίοηβ ίχ> Ιιίβ Ιιβίτβ, Ι Γ9ηΐθπιΐ3βΓ Μηι -«7611 
βθΐϋη^ 8ψ6θίπΐ6&ί8 ίη ΰιβ βϋΐΐ βΐιαρβίβββ βίΓθβίβ οι 
δτπΐι• Τ1ΐθ86 βνοθίηιβαίβ τ^θγθ ηιαητιί&οΙ^τίΓθά \)γ 
Ιύβ 1)6&ηϋίπ1 ιήίβ, ΙΥιβ άΛχχξΙάβτ οί οηβ οί ΰιβ 
ρτίηοΐραΐ ΐαηιίΐίθβ οί ΟΜο. Αηά ριαγ άο ηοί 
ίπια^θ ϋΆΆΪ ϊήοΒβ ιΛίο \)οτίξ}ά ΰιοίτ τιτατθβ τ^θγθ 
ίη α ηιοΓθ βητίαΜβ ροβίϋοη. 

£ιιί ΙΐθΓθ β^οίη ηι 7 ρ6η ίβ νταηάθήη^, αηά Ιβαάβ 
πλθ ίη ιιάγαηοθ οί ΰΐ6 οράθΓ οί ηι γ ίαΐο. 

Τνο ορ ϋΐΓθθ νβθΐω αίίβΓ οπτ αττίταΐ αί Μ^ΐεο- 
ηοβ, 'ντθ 1)6^η^ τπίΐι χη7 ίαίΙιβΓ, ίο ίΐιίηΐε βθήοηβΐγ 
-ν^Ιιαί 'ντβ βΐιοηίοΐ άο, ίοΓ βοηιβΙιο'νΓ ογ οίΙιβΓ "^β Ιΐ84 
ίο ι^ογ]^ ίοΓ ίΐΐθ 8η1)8ίΒί6ηοθ οί οηΓ ίβιηίΐγ* Οπγ 
ϋηβίηβββ ψΒβ οοηπηβΓΟθ ; 1)ηί οοηιηιβΓΟθ^ ίη Ιιοψ- 
6Τ6Γ ΙιηηιΜθ α ψογ^ τβψύτοΒ οαρίίαΐ, ίαίΐίη^ -ντίιίοΐι 
ίί οβη ηοί 1)6 ίηιρΓοτίββΑ. Τν^ΙιβΓβ τ^αβ οαρίί&Ι ίο 
οοηΐθ ίτοηχ ? δοηχβ ίβψβΐβ^ τ^ΐιίοΐι ηΐ7 ηιοίΙιβΓ Ιιαά 
ΒΆΎβά, τ^θΓ6 οί ηο αταίΐ. ΤΙιθ ί1ιίης;8 ΎΤβ Ιιαά 1)ιιγ- 
ίθά ηηάθΓ ίΐιβ οΜ αρρΙθ-ίΓβθ^ 1)6ίη^ ρΐαίβ ίη βίΐ- 
Υ6Γ αηά ^οΜ, ηιί^Ιιί 1>θ οοηγβΓίβΑ ίηίο ηιοηογ 
Π10ΓΘ Γβ&ϋΐγ. Βηί ίΐιββθ ψ& οοηΜ ηοί Ιογ οπγ 
Ιι&ηάβτιροη. Οπγ ςοοάβ ίη ίΐΐθ 1}:1ι&η οί δηι ^τηα, οηΑ 102 I^ΟυΕIδ υαΐΑ8. 

οπΓ ηη6ο1ΐ6θ1;6ά οτβάϋ», νβ άίά ηοΐϊ βτβη ΰχίηΐε οί- 
Αβ ίο οτΐΓ ρΓορθΓΐ;7 8,ί ΟΜο, Ηβατβη Ιαίθν τγΙια^ 
ΤηΛ ίβΒΒΪ&ά χιροη ϋ. Ύίβ Ιιαά &1)8θ1ιι1;6ΐ7 ηοϋι- 
ίη^, 8ΐιά α ΨΒ& ίη γαίη ηΐ7 ίΜιβτ τιηίόΐάβδ. αηά 
ΓβίοΜβά ίΙΐ6 ίβψ άοοιιπίθΐιΐ» 1ιθ οαπίβά ίη Ιιίβ 
ροο1:βί-1)θο1:. 

Ατηοη^ ίΐΐθββ ρ&ρβΓδ ίΙΐθΓβ τ^αβ α Ιβϋβτ ίτοιη 
νβηίοθ, ΓθΟθίνβά ϋΘ Λαγ ρΓβνίοηβ ίο οηγ <1βρ&Γΐ>- 
τίΓθ ίτοπι διηττη». ΤΜβ ΙβίίβΓ Γβροι^βά ίΐιβ βΐιίρ- 
ιηβηί οι ΙτνίΓΟ ο&βθθ οί οαρβ οη 1>οαΓά. α ΒΓίίίβΙι 
τββββΐ, τ^ΐιίοΐι ν&β ίο Ιιατβ ίοποΐιβά. αί ββτβΓοΙ ροΓίβ 
1)θίθΓθ &ι?πτίη§ Λί διηγΓη». Μ,γ ίΆΐΙιβτ, νΜΙβ αί 
Οΐιίο^ 1ΐ8χ1 86ηί ί1ΐ6 1)ί11 οί ΙβΛιώ^ ίο α ίήβηΑ οί Ιιίβ 
αί διηγηια, απ Ιοηίαη^ αηά οοηββςτιβηίΐγ αη Έη^- 
ϋδΐι ΒαΙ)ίβοί. Βηί ν© Ιι&ά ηοί Γβοβίνβά Βχιγ αη- 
βιΐΓβΓ^ αηά ηι ^ ίαίΙιβΓ ίίοηξίιί ηο πιογθ οί ίΐιβ οαρβ. 
Τΐΐθ ΙθίίβΓ ίτοπι νβηίοβ, Ιιονβτθτ, Γθπιίηάβά πιθ 
οί ίΐΐθ ΌΪΓοηπίδί&ηοβ, βηά οη ίΐιβββ ίτν^ο οββββ Ι 
Μίΐί ιιρ α ηια^βοβηί ΒίηιοίιΐΓ6 οί Ιιορββ αηά 
ρΓοίβοίβ. 

"Υοη ηββά ηοί ίτοαΜβ γοπτβθΐί »1)οηί ίί/* 
Ββίά. πιγ ίαίΙΐθΓ. "Ρορ, ίί γοη βχρβοί ίο οονβΓ 
7οηΓ ΙΐΘ&ά τν^ίίΐι ίΙιοΒθ ο&ρβ, 70η Ιι&ά 1)βίίβΓ ηι&Ι^θ 
ηρ 7οηΓ πιίηά ίο ^ο 1)8.Γβ1ΐθαάθά.." 

" Ιίβί χΐΒ ίΓγ/' Ι Γβρίίθά. " ΤΙιβΓθ 18 ηο Ιιαηη 
ίη ντίίίη^." 

Ι τνπΓοίβ, ίΙιβΓθίοΓθ, ίο οτΐΓ ίπβπά &ί δηι^πίΑ^ 
αηά Π17 ί&ίΙΐθΓ βί^ηβά ίΐιβ ΙθίίβΓ, Γβί^ΐΐββίίηβ ίΐι&ί 
ίΐιβ οαρΒ Βΐιοτιΐά. 1>θ ββηί ίο ίΐΐθ οατο οί ίΐιβ Βη^ίβΙι 
οοηβηΐ αί Μ^ΙεοηοΒ. Τΐιβ τν^οιίΐι^ Μ7]εοηίοί6 νΐιο 


Ι^ΟυΚΙδ Ιχ^ΒΑδ. 103 

1>αη<1 Γοπηά ϋ, ρΓοιηίβθά ίο ίοπίΓοτΑ ΰΐθ Ιβϋβτ ίο 
διαγτηα^ ωιά ίο πιαί^ο βγβτγ βηάβανοΓ ίο τβοονβΓ 

ίΐΐθ ίτίΓΟ 00868. 

Μγ &ίΙΐ6Γ βιηίΙβΑ ίιιθΓ6άη1οπ8ΐ7^ αηά, ίο ΒΒ,γ 
ϋΐθ ίτπίΐι, ί1ΐ6Γ6 'ντ&β ηο ξτβΒ,ϊ ρΓθ]^&1)ί1ίί 7 οι οτιτ 
γβηίατθ βΰοοβθάίη^ βίίβι ί1ΐ6 Ιαρββ οί 80 1οη§ α 
ϋιηβ, ίη ίΐιβ ιηίάδί οί ίΐιαί ^οηβιαΐ οοηγηΐδίοη βαιά 
ΰΐθ βίπιοβί ίοίαΐ ίηίθΓπιρίίοη οί οοιηιητιηίο&ίίοη^ 
&ί ίΐιαί ίίπιβ άί£οιι1ί αί 1)68ί. 

ΑηγΙιοτΓ^ 08 ψβ οοιιΐά οοΓίαίηΙ; ποί ρΓΟοτιτθ 
ιηβ&ηβ οί 8αΙ)8ί8ί6ηοθ \)γ «ίπιρίγ ο,ψΒάϋηξ ίΐΐθ γ6- 
βαΐί, ΐ7β άοοίάβά, &8 α Ι&βί Γββοητοθ^ ίο ο&βτ οιιτ 
86ΓΥίθ68 ίο ίΐΐθ ρτοτίβίοη&Ι ΟογβΓπιηθηί^ ηοί^ οί 

ΟΟΏΓΒΘ, 08 δΟΐάίΟΓδ^ 1)1ΐί 08 βΠίρΙο 7668 ίπ 80Π16 θί1ΐ6Γ 

οίγίΐ οαραοίί 7• Εογ ίΐιίβ ρτΐΓρο8θ ίί ναβ ιΐ6068β£ΐτ7 
ίο ρΓοοοθά ίο Νααρίία^ ογ Γ&ίΙΐ6Γ Αγ^08^ νΐιίοΐι 
'ντ&β ίΐιβη ί1ΐ6 86&ί οί ^0Υ6ηλΐη6ηί. Βιιί δπρροβίη^ 
τϋΤθ ίαίΐβά ίη ίΐιίβ &ίί6ΐηρί &180 ? δαρροβίη^ οιιτ 

βθΓΤίΟθβ 117616 ποί 8>006ρί6ά Ι Ψβ Τ76Γ6 811ΓΘ ίΟ £ηά 

οητΒ6ΐΥ68 ίη οοηιροίίίίοη τ^ίίΐι οίΙιβΓβ ρβιΐλ&ρδ πιογθ 
ΟΒ,τ^ύΛβ, ΟΓ 1)&ο]ε6ά 1>7 Γ66θπιπΐ6ηά&ίίοη8 αηά. ρα- 
ίτοηα^β, οί ττΐιίοΐι ψβ τ76Γ6 οοπιρΐ6ί6ΐ7 ά6Υθ1<1• 

ΑίίβΓ ίητηίης ί1ΐ686 ίΐιίη^ ου6γ ίη οπτ ηιίηάβ, 
αηά αίίθΓ οΙ)ί&ίηίη^ ίΓίθη(1ΐ7 β^γίοβ αηά ίηίοηηα- 
ίΐοη^ Τ76 οαηΐθ ίο ίΐΐθ οοηοΐαδίοη ίΐιαί 1}6ίθΓθ βίαιί- 
ίη^ ίοΓ Αγ^08 ^6 8ΐιοα1ά απη οιιτ86ΐΥ68 ιιτίίΐι α 
ΙβίίβΓ οί Γ6θοηιηΐ6ηά8.ίίοη ίο Τ1ΐ6θάοτθ Κβ^ίδ^ 
νΐιο ΨΒ& ΡηηοίραΙ δ60ΐ6ί&Γ7 ίοΓ Εοιβί^ Α&Ατ8, 
&ηά Ρτθ8ίά6ηί οί ίΐιο Οοηηοίΐ^ αηά τ^αβ οοη8ίά6Γ6Α 

Ι 104 ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΚΛδ. 

&8 ΰΐθ ρίγοί; αηά Ιίίο οί ΰιο Εχοοηΰγθ. βποΐι αη 
ίηίΓοάιιοϋοιι οοιιΐά 1)6 οΙ>ίαίη6ά ϋιτοιι^ΐι Οθογ^θ 
Μ»νΓ07βηίβ, 811 ίηϋπίΛί» ίτίβηά οί Νβ^τίβ, Λβη 
Γβδίάίιΐξ &ί Τίηοβ. 

Μ8Ι17 7Θ&Τ8 ρΓθγίοτιβΙ^^ βίίβΓ ίΐΐθ ίτΛ^ο άβαΰι 
οι ίΐΐθ 0Γ8>ηά ΏτοβΟΌί&α Μ&γτογθηίβ^ ΰιίβ βση οί 
Ιήβ ίοο]£ τβίηξβ βΛ ΟΙιίο τήίΐι Μβ βίβίθτ. Βοΰχ 
1Υ6Γ6 θϋΐΐ γοχπίξ, αηά^ Ιι&γίη^ ίοίίβΏ. τφ ΰιβίτ 
&1)θάθ 116&Γ ί1ΐ6 Ιλοπβθ οί ιη 7 πχ&ίβπι&Ι ^ταηάί&ϋΙΐθΓ, 
ϊ}ιβγ ίτβςπβηίβά ιη; πιοΰιβΓ'β ίοιηθ^ απά 1)608ΐιΐθ 
ΙΐθΓ 1)080πι ίΐΊθηάβ. ΤΙΐ67 ^^ βίιιοθ Ι&Ά ΟΙήο^ 1)τιί 
ιηγ ιηοίΙΐθΓ Ιιαά ηοί ίοτζοϋβη ύΐιβιη ; αηά^ }ΐιά^η£ 
1>7 1ΐ6Γ οτπι θβηϋιηβηίβ^ βίθ ριββββά πιο ίο τβρβίΓ 
ίο Τίηοδ^ αηά βοΐίοϋ^ ίη Ιιθτ ηαηΐθ^ ϋΐθ ρροίβοϋοη 
οί ίΙΐ6 ίτίθηάβ οί 1ΐ6Γ ο1ιί1(1}ιοοά. 

Ι Ιΐθδίί&ίθά 8>ηά -ντ&ΥΘΓθΐΙ. Ηοντ ρτθβθηί 1x17- 
Βθΐί ? Τ1ΐθ7 ^^ ^^* Ιαιον πι γ ίαίΙιβΓ'β υθγ7 ηαζηβ, 
αηά, οίίβΓ ίΐΐθ Ιαρββ οί βο ιηοαι; γοατΒ, ίΐιογ ιηί^Ιιί 
ΐΥθΠ Ιι&Υθ ίοτςοϋβη ΰιαί οί τογ ιηοίΙΐθΓ'β ίαιηΰ; 
αΐβο. Βπί 6Υ6η ίη ίΐΐθ οΥθπί οί ΰιοΐΓ Γοί&ίηίιι^ 
80Π16 ΐθοοίίθοίίοη οί ϋ, ι^οχύά ίΐιο; βχίβηά Ιο πιο 
ϋχβίτ 8>ος[παίιιίαιιθ6 ; ντοιιΐά ίΐΐθ γ Γβοβίγθ βιθ 03 ίΐΐθ 
βοη οί 811 οΙά ίτίβηά ? 1ίβθθ88ίί γ, ΙιονβΥβΓ, &ηά 
Π17 ηχοίΙιβΓ'β ΠΓ^ίπβ, ογθΓοαπιβ ηιγ άοπίϊίβ^ &η<1 
ί^η§ ρ&88&£6 ίη α Μγΐιοηίοίθ ο&ϊψιβ, Ι ατήγοά 
οηθ θΥθηίης 8>ί Τίηο8• 

"ΪΠιβη Ι Ιβηάβά οη ίΐιβ Ιίίίΐθ 68ρΐ8η8ά6 \>γ ίΐιβ 
ΙϊβΒβΙί, α ΐ7Ββ βίτβαάγ ά&τΐί. Ι ^ν^ββ αί α 1ο88 ιυΙιθγθ 
ίο Βββίε βΙίθΙίθΓ ίοΓ ίΐιβ ηί^ίί^ 1)αί οη ίΐιβ 68ρ1&η&άθ 
Ι ίοηηά ίΐΐθ άοοΓ οί α οοΰίβο-ΐιοηβθ 8ίί11 ορβη. ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΒΑδ. 105 

ΤΙΐθΓθ Ι οΙ>ί8>ίηθά ρβηηίββίοη ύο τ&&ί ϋ11 ηβχί 
χηοηιίη^^ αηΑ Ι ιηαάβ πΐ786ΐί βηη^ οη α 'ντοοΑβη 
1>βιΐ6ΐι ίη α οοηιβΓ οί ύΐΐθ ίΛΥβτη, Ιιορίη^ ίο ξο ίο 
βίβθρ. δτιοΐι Ιιορθ^ Ιιο^νιτβΥβΓ^ ντ&β βοοη άίβρθίΐβά. 
ΤΙΐΘ ρΐαοθ Ψ8β ρΓθββη*! 7 βΐΐβά τήίΐι ΤίηίοίθΒ, τ^ΐιο 
ΎΤΒΤθ βγιάβϊϊύγ ίη α ίββϋγβ ιηοοά^ αιι<1 ϋϊΐθ ηί^Μ 
τγ&β βρβηΐ; ίη ηιηβίο, βίη^η^^ αηά άτίηΐάη^• 

Ψίϋι ιγΐι&ί αοΐιίη^ οι Ιιββτΐ; Ι ραβββά ίΐιαί ηί^ΐιί ! 
Ι βαττ ίΐίθηι ίιοηι ηι^ άίατίε οοπιθγ, αηά Ιιβ&Γά ϊΐιβτα, 
}}τώ ϋιβίτ ίοτίβΐίίγ Ι^Γοη^Μ ίθατβ ύο ηιγ βγβΒ, βιιΑ 
ϋΐθ βοηηά οι ίίθίτ ηιπβίο ΓβηιίηάβΑ ηΐ6 οί τν^αίΐίη^ 
αηά νββρίη^. Ι ταη ουθγ ίη πιγ ηιίηά &11 οητ 
ίτοηΜββ βίηοθ ίΐιβ τθγοίηϋοη 1)Γθ]ε6 οηί, αηά. Ι 
ιπ» &8ΐχ)τιηά6ά 1ιο^ ΰΐθβθ ηιβη Ιΐ84 ΰιβ Ιίθατί ίο 1>θ 

ΊΑγ αη^τ τγ&β ηο άοη1)ί ηη^ηθί^ αηά χηγ ρτθ- 
ίθηβίοηβ ηητθ&βοηαΜθ. Τίηοβ οοηΐά ηοί ΐ3β βχ- 
ρβοίβά ίο Ιοοίε ηροη ίΐΐθ βίαίβ οί αβαίτδ ίη ίΐΐθ 
Βοπίθ Ιίξΐιί 08 Οΐιίο. Τητίεβ Ιιαά ηοί αρρβατβά οη 
ί1ΐ6 ίβΐ&ηά, ηοΓ "ν^&β ίΙΐθΓθ αηγ ίβατ οί ίΙΐθΪΓ 1&ηάίη§ 
ίη ΟΓάθΓ ίο ηι&ββ&ΟΓθ οηΑ οηβίαγθ ίίβ ίη1ια1)ίί&ηί8. 
Τ1ΐ6 Τίηίοίθβ Ιι&ά Γβηιβίηβά ηηηιοίθδίβά^ Β,ηά, ίη- 
βίθ&Α οί Ιιοβίίΐθ ΙιΟΓάββ^ ί1ΐθ7 βα^ ατοηηά ίΐιβηι & 

ίΓ€β (χΓββΟΘ• 

Βββίάθθ^ ίΐΐθ τθγοίηίίοη ναβ βίίΠ ίη ίΐιβ βηβΐι 
οί ίίβ βτβί βηοοθββθθ^ ιγΐιίοΐι -ντοτθ θΥβη ηι&^ββά 
1)7 ίΐΐθ Κγθΐγ Ο-Γθθΐε ίηια^ηαίίοη. Τΐιβ ηίίβΓ οοΐ- 
ΐΒρβθ οί ίΐΐθ ίηβηΓΓβοίίοηβ,Γγ πιογβπιβηί ίη Ψβ11&- 
ο1ιί& Ιι&ά ηοί 7θί 1)6βοπΐθ Ιαιο^νιτη^ αηά ^^Ιιίΐβ ντβ αί 
Οΐιίο βθΑ ίη ίθΠΌΓ^ αί Τίηοβ ίΐιβ; 1)6ϋθΥ6ά Τρβί- 106 ΙΛ)ϋΚΙ8 Ι.ΑΪΙΑ8. 

ΐΛηϋ ναβ ιη&ΓοΙιίιι^ 8θχι1;1ιτ^&Γά ίη ίπχαηρίι, ωιά 
^11Β,^ ίΐιβ 8ιιϋ»η'8 ίΙίΓοηθ ψβα ίο1;ίβΓίη§ ; ίΙΐΘ οοη- 
γίοΐίίοη Τ7&8 βνθη ξβηβτοί ίΐι&ΐϊ ίη α τβι^ βΙιογΙ; ΰπιβ 
νβ ιηί§Μ ί&ΐεβ ροβββΒβίοη οί Οοηβίϋΐιϋηορίθ, βο 
ίΐι&ΐ; ί1ΐ6 Τίηίοΐ^β ιηψίιί τ^βΐΐ οοηβΐάβΓ ίΐιβηιββίγββ 
ίηβΐίίίιβά ίη ιηαΐίΐίη^ ιηθΠ7. ΤΗθ οα/έ, ιηθ&ηνίιίΐβ, 
Γββοΐιοθά τιπίΚ ΰιβίτ ρ&ΐτίοϋο Βοη^δ, νβιίβά ηον 
απά ΰΐ6ΐι 1)7 ΰιβ ιηβιιάοΐίιι'β ββπβίοηβ ίη α πιογθ 
ίβηάβΓ ίβγ. 

Βββίάββ — ίοτ^ ίη βπιη, Ι;1ιθ ΤίηίοίβΒ ίΙιοπίΒβΙγβΒ 
άίά ηοί Ιίθ οη α 1)βά οί γοβθβ — ^πιβιι οαη ηοί νββρ 
ίοΓ βτβΓ ; ΙιίΒ Βοιιΐ οαη ηοί βηάπτθ πιι1)Γθ]£βη βτίβί. 
Τΐΐθ ηβοθΒ8ίί7 οί ρΙβΛΒΐΐΓθ »ηά ^ογ ονβρροτν^βΓΒ Ιιίιη 

&ί ΜπίβΒ, 8Ιΐά, νΐΐίΐθ ΒΟΓΓΟνΤ ρΓΘΒΒΘΒ ΤίρΟΠ Ιΐίπΐ, 

δ&8ΐΐθ8 οί Ιαη^ΙιίβΓ 1)Γβαΐ£: Λγοπ^Ιι ίΐιβ οΙοηάΒ οί 
ΒίκΙηβΒΒ. ΤΙΐθΓβ »Γβ ιηβη τ^ΐιο άβΐί^ΐιΐ; ίη §πβί 
αηά. ρβΓρβίπαίβ ηιοητηίη^^ 1)πί βποΙι άίΒροβίϋοηβ 
8.ΓΘ ηοί ηαίιίΓαΙ. ΚαίπΓβ ροΒββββββ ήΐιβ ροτιτβΓ οί 
Ιιβθΐίη^ τ^οηηάΒ^ &η<1 1;1ΐ6 ϊίΟΒίχί οί ιηαη ίβηάβ ίη 
ί1ΐ6 βηά 1χ)Τ78>τά οΙιβθτίιιΙηβΒΒ^ αηά ΒββΙίΐΒ Βίίβτ ρ1θ8β- 
τίΓθ. ΕοΓ Οοά, ίηάββά, ΟΓβαίβά πι&η οηί οί ββτΰι 
— ^Ιΐθ&νγ »ηά Ιηιπιίά. βατίΐι — ^1)αί 1ιβ βϋβΓν&τά θχ- 
ροββά ίΙιΪΒ ο1&7 ^ *1ιβ Ιίφί οί ίΐΐθ Βοη, »ηά πι»η 
1ΐ8β Γβίβίηβά ίΐιβ νίνίί7ίη5 ν&Γπιί;1ι οί Λοβό Γ878. 

Τΐι&ί ηί§Μ, ΙιονβνθΓ, Ι άίά ηοί βο ηιοΓ&Ιίζο ; Ι 
ΊιβΑ ηο Θχρβιίβηοθ οί Ιίίβ αβ γβί, αηά Ώΐγ ΒηίίβΓ- 
ίη§8 Τ7ΘΓΘ 1)ΐιί Γβοβηί. Ιι»ίβΓ οη, νΐιβη πιοβΙϊ οί 
ηβ Οΐιίοί^θ ία^ίίνββ, οοπι1η§ ίο^θ&βΓ, 1}β^η *ο 
ρπΐ3 ηρ 1ΐ8.Βίίΐ7 ^Ιιβ ^γβ^ Ιιηίδ ίιοηι ι^ΐιίοΐλ 1ι&8 Βίηοβ 
βρΓπηβ ίΐΐθ ίονη οί 87Γ», τ^ΐιίΐθ ν&τ νβΒ βΜΠ γ8§- ΙιΟυΚΙδ Ι.ΑΚΑ8. 107 

ίη^ αηά- τταηΐ; οϋβη ορρΓββββά ηβ^ ΰιίβ άθβΪΓθ ΐοΓ 
ιηίΓύΙι οηΑ ρΐβ&βπτβ ^οο\^ ρο8βθ88ίοη οί ηβ ; βιιά, 
αιηίά ίΙϊΆί οοιηπιτιηίίγ οι ηηΐι&ρρ γ οχίΐββ^ οΐχββιίτύ- 
ηβδβ ΐοπηά ϋβ ρΐ&οβ. Κθνβτ ίη ίΐΐθ ττΙιοΙθ οοητβθ 
οί ιηγ βχίβίβηοβ άο Ι Γβπΐ6ΐηΙ)θΓ α πιογθ Ιίγοίγ 
ρβΓίοά. ίΐιβαι ίΐιοβθ διβύ γο&Γβ οί οώγ βοίοητη Β,ί 
8γτΛ. Ττηβ, Ι -ντ&β βίίΐΐ ίη ίΐΐθ £γ8^ ξΐοπ οί νοηΐΐΐι^ 
1)πί Ι οαη ιβοοίίθοί ϋιαί βγοη ΰΐθ οΜ πιβη ίοίηοά 
τιβ ίη οητ πιβΓτγ-πι&Ιάη^ 

Το-ντατΑ θοτίγ άατπι ςηίθ^ηοδβ ν^αβ βΛ Ι&βί τβ- 
βΙΟΓβά ίη ϋΐθ οα/6, αηά Ι ίβΠ αβίβορ. Τνΐιβη Ι ξοί 
ηρ Ι Βίϋίίήβά αύ οηοθ ίοτ Μαγτογθηίβ'β ίοηβθ^ ίΐιίηΐε- 
ίη^^ ίΙΐ6 'ντίιίΐθ^ Ύτ1ΐΒ.ί Ι βΐιοηΐά ΒΒ,γ, αηά Ιιο^νιτ Ι 
βΐιοτιΐά ρτθβθηΐϊ πιγβθΐί. Ι ΙχεΑ ηιίβ^τίη^β αβ ίχ> 
ίΐΐθ τθοβρίίοη ίη βίοΓβ ίοΓ ηΐθ^ αηά Ι άοηΙ>^6ά ίΐιβ 
βαοοβββ οί ύΐΐθ βίβρ Ι Ιιαά ίαΐεοη. 

ΥΠϊΑί νω Ώΐγ βητρήβθ τ^ΐιβη, οη ίΐιβ άοοΓ 1)θ- 
ίη^ οροηβά^ βηά 1)6ίθΓθ Ι Ιι&ά ϋηιβ ίο ηϋθΓ α 
βίη^ΐθ ττοΓά οί ίΐΐθ Ιίϋΐθ βρβθοίι Ι Ιι&ά ρΓορατθά οη 
Ώΐγ ν&7, 1 Ιιβατά α ίβηιαίθ τοίοθ οτγ οπί, " Κ ίβ 
ΙΐθΓ Βοη — ^ΙιβΡ βοη ! " 

Αηά βΐΐθ νΐιο Ιιαά βροίεβη ίΐιβββ ^νιτοΓάβ οαηΐθ 
1)οηη<1ίη^ Αο^νιτη ΰιβ βίβρβ. Κ νταβ ϋιβ άαπ^ΙιίβΓ 
οί οητ ^οτάβηβΓ. Ηατίη^ Άβά ίτοηι Οΐιίο^ βΐΐθ 
ββοαρβά ίο Τίηοβ, αηΑ ίΐχβτβ βηίβΓθά ίΐιβ ββιτίοθ 
οί ΜατΓογβηίβ. ΚβίίΙιβΓ Ιιβ ηοΓ Ιιίβ βίβύθΓ Ιιαά ίοΓ- 
^οϋβη ηιγ ΏΐοίΙϊβτ, Ιη ϊλοϊ, ϋ τ^αβ ΰιβ πιβηϋοη 
οί 1ΐ6Γ ηαηΐθ ττΐιίοΐι ί&ά ορβηβά ^Ιχθίτ Ιιο8ρίία1)ΐ6 
άοοΓ ίο ίΐΐθ ροοΓ άαπςΙιίβΓ οί οπγ οΐά ββΓΥαηί. 

Ι ΑβΙ^θά 1ΐ6Γ ψΙίϊϋΑ Ιιαά 1)60οηΐθ οί Ιιθγ ίαίΙΐθΓ. 108 ΙιΟυΚΙδ ΙΛΒΑ8. 

Τ1ΐ6 ηηΐοΓύπη&ύθ ^1 οοπΙΑ ηού βα^. Τΐιβγ δβρα- 
ταίθά τ^ίλβη α 1)&ηά οί ΤπΓίεβ Ιιαά ΜΙβη προη ίΐιβ 
ηθί^1ιΙ)θΓΐιοοά οί οατ ίο^βτ^ αήά βΐιβ Αβά τήίΐι ^;1ΐ6 
οϊήΒΤ τίΓΟίηθίι. Οοά οηΐ7 Ιαιβ^νιτ ίί Ιλβι οΐά ίαΰιβτ 
Τ7&8 άθ&ά ΟΓ αΐίγβ Ι δηοΐι ^θγθ 1ι6γ ρΗϋαΙ ιβρΗββ, 
ίη^βΓΤπρύθά 1)7 8θΙ)8 αιιά. ίβαιβ. 

Ι ^θπί τιρ ΰΐ6 βίβρβ τήίΐι α Ιί^ΙιίβΓ Ιιββτΐ; ΰιοη 
ττΐίθη Ι Ιαιοοίίΐβά αί ϋιβ άοοΓ. Μγ ΙιοθΙ: ΓβοβίτβΑ 
ΠΙΟ άΒάΙΛυ; Ιιβ ιη.Βάβ πΐ6 &ίΆγ ίη Ιιίδ Ιιοτιββ, Ιιβ 
^Υθ πίθ ϋΐθ άθβίΓβά Ιβϋ&τ οι Γβοοιηπιβηά&ίίοη^ 
ΑΒά Μ8 οηοοατΑ^η^ ι^οιάβ δΙΜ πιβ ι^ΰι Ιιορο 
αηά οοιηΐοΓύ. Αβ ΐοΓ Ιιίβ βίβύθΓ^ βΐιβ ηβγοΓ οβαββά 
ίη(ΐτιίηη^ αίίβτ 1117 ιηοίΙιβΓ αηά ίΐιβ βύαίθ οι Οΐιίο, 
απά ίΐιβ οπίθΐ βιιββηη^ οί οητ Αί^Μ. Ι ^αβ 
ο1ιαηιΐ6ά νϋΐι ΗβΓ βντββίηβββ, ο,ηά ϊιηρΓββββΑ \)γ 
1ΐ6Γ 1)6απί7 αηά §Τ8.06; 1>ιιί Ι Ιιατάΐ; ίπι&^ηβά, 
νΜΙθ &<ίτηΊπη§ Ιιθγ, ϋιαί βΐιβ ^8£ άββϋηβά 1χ> οο- 
οηρ7 α ρΐαοβ ίη ΰιβ ΙιίβΐΌΓ; οί οητ Γβγοίηϋοη^ αιιά 
ύΐΒΛ ΥίοοΤϋΒ ντοπΙά 1)6 :ΐΥΓϋί6η &1)οτιί Ιιβτ. 

Τΐιβ Γ6ΐη6ΐηΙ)Γ8ΐΐ06 οί ϋΛΒ,ϊ Μηάΐγ Γοοβρϋοη 
οίί^βη τ68ΐχ)Γθά Π17 οοπτα^θ, απά οη ιη8αΐ7 αη οοοα- 
8ίοη οί άί£ΒοιιΗ;7 ίη αί1»Γ-1ίίθ ϋ; β^Γβη^Ιίθηβά ιη7 
ι^ανβτίηξ οοη&άθποθ ίη ίΐιβ ία^τίΓθ. Τ1ΐ6 ιοοοχη- 
ιηθηάαϋοη άίά ηοΐ; ιι1ϋιη&1;6ΐ7 ριογο οί ιηιιοΐι 
αΥΒ,ϊΙ, ηοΓ άίά Μ&γτο76ηί8'8 ρα^ΓΟπα^ο Ιιβίρ ιηβ. 
Επί ]ηοΓ8ΐ βαρροΓ^, ίϊθ βχρΓβββίοη οί ΒγπϊρΒ,ίΙιγ, 
α 1άιιάΐ7 ψοτά, α ίπθΐΐ(ϋ7 8ΐηί1θ, οοιηίοΓΐ} Λθ βτιί- 
ίβηη^ πιίηά πιογθ ϋιβιι 8.117 πιαίθήοΐ αίά• 

Β7 Λθ Ηθΐρ οί Οοά, 8πο1ι ίοΐ^οηβ οί ^οοά-νίΠ 
οίίβη Γβίτββίιβά ιηβ ίη ύΐΐθ οοπγθθ οί Π17 ρΓοίΓοοίβά. ΐιουκιβ υυΕ^ 109 

11Π86Γ7• 8ο Ιοη^ &8 νθ ρροβρβΓ Ψβ Ιι&νβ 1}1ΐ1ϊ ίθν 
ορροιίΏΐιίϋββ οι &ρρΓ6βί&1ϊίη^ ϋιβ 1)6η6Υθ1θηο6 ϊΙμΛ 
18 ίη οιιτ ηθί^1ιΙκ)]Τ8. ϋ ίβ οηΐ7 ίπ ά&γβ οί Βάγβτ- 
ήϊγ ^}1Λ^ Ψβ ΑίββοΥθΓ Ιιοττ ιηαιι ίβ ιι&1ώγ&117 ρΓοπθ 
^ο οήβχϋγ ααά βοιηρ&βδίοη^ &ιιΑ Ιιοττ πιπβΐι 1ιθ 
ίββίβ ΐοΓ ίΐιοβθ τγΙιο βπβθΓ. ΔϋθΓ αΐΐ^ ΰΐθ τποΐίΐβά 
&ΤΘ ί&ψ οη ΰιίβ θατΰι. 

Νθχ* ιηοπόη^ Ι Γβίπιπίθά ίο Μ^ΐεοηοβ, 1)βιιπη? 
ΰΐθ Ιβϋβτ οί Ώήχοάαούοη ; αηά α ίβ^ άΒ,γ8 ΙαίβΓ^ 
πίθθϋη^ τπϋι α βΜρ 1)οτιηά ίοΓ ίΐΐθ ΰηΐί οί Ν&τι- 
ρ1ί&9 "ν^θ 1)&άθ ΐατβττθΠ ίο ίΐιβ Ιιοβρίί&Μθ Ιίίίΐθ ίβΐ- 
αιιά^ αηά οιιτ θηίΐΓθ ίαιηίΐ7 βαίΐθά ίοΓ ίΐΐθ Μοιθο. VII. - 

Τηοθε νλο ίτοιη οΜΙάΙιοοά ί&τθ 1)θθη αοοτιβ- 
ίοιηοά ίο ίτ&ΤθΓβθ 8Θ& ααά Ιαηά 1) 7 βίβ&πι Ιιατβ ηο 
οοηοθρίίοη οί ΎώΒ,ί ίΓ&Υ6ΐίη^ ιιταβ ίη ίΐιοβθ ά&τβ. 
Ιί ίβ οηΐ7 ίη οηΓ οιπι ^^θοη 868. ίΐιαί θγοη ηο^, 
ίί πβ οαη ηοί τταίί ίοΓ ί1ΐ6 ίθ]*ίηί^1ιίΐ7 βίθ&πιύο&ί, 
-πβ ιηΑ7 7^^ ^^^ οητβθίτββ οζροβοά ίο ρθΓθ^ηα- 
ϋοηβ ηοί ηηΐί^ ϋίιοβθ οί ϋΐ78βθ8 αηά Μβ οοηιραη- 
ίοηβ. Βηί, αίίθΓ &11^ ίΐιβ ίηΙι&Ηί&ηί οί ίΐΐθ τθγ7 
ΓθΠλοίθβί οί οηΓ ίβΐϋηάβ ίβ ηο Ιοη^Γ ίίβ ρθΓροίη&Ι 
ώΐΥθ οί ίΐΐθ τπηάβ. Ιί 1ΐθ 1)6 οηΐ7 ραίίοηί 6ηοη£ΐι, 
ϋΐθ βίθ&ιηβΓ ιπΠ ο&Π ίοΓ ϋίπι• Ιη ίΐιοβθ άογπ 
Βί6&πιΙ>οαίβ -ντθΓθ ηηΐ£ηο^πι• Οπγ βίαββ Ιι&ά ηοί 110 ΙιΟυΚΙδ I^ΑΒΑ8. 

γβί βπιβίΐ; ίΐΐθ 8ΐηο]£6 οί οοβΐ, &ιιά οτιγ ν&ΤΘ8 νβΓβ 
βΰΐΐ νίΓ^ ίο 1;1ΐΘ 8ίΓθΐ£θ οί ραάάΐβ ογ 80ΓθνΓ. 

Τΐΐθ τπηά Μβτν^ ίύτ τ^ΐιβη ΎΤβ 8ΐ&Γίθά ίΓΟίη Μ^- 
]{:οηο8 ; 1}ΐιί ϋ 800ΐι ίβΐΐ, ωιά ψβ ίοαηά οαΓ8^1νβ8 
ίη α άθ&ά οαίιιι. Ρογ 1ιοιιγ8 αηά 1ιοιιγ8 ίο^βίΐιβτ, 
νθ ΒΆψ ίιηπιονΛΙθ ίη ίτοιιί οί ηβ ϋιβ γοΛ οί 8 ^τ», 

&ηά ί1ΐ6 Τ186 οί ίψΟ ρ01ΐά6Γ0118 081*8 άί<1 Ιϋ^ΐθ ίο 

χηογθ οπΓ 1ιβ&ν7 1π§^^βΓ. Αί Ιβη^ΐι ίΐιβ νίηά 
ίτθ8ΐΐ6η6ά α^αίη ίοΎΤΒχΛ βιιηββ^^ 8.ηά ίΥιβ ββ,ίΐβ 
1)6ς&η ίο £11. Βηί ίί ΙΛβψ ίτοτα ίΐϊβ 8θπϋι, αηά 
ριΐ8ΐΐ6ά Π8 οη ίο ΑικΙγοθ. Α11 τά§}ιί ίΥιτοηξΙα. ψβ 
νβΓθ οη ίΐιβ ί&οίε, Ι^Γτίη^ ίο ^βί ηηάθΓ 8ΐιβ1ΐβΓ 1}β- 
Ιιίηά Ο&ρβ δηηίηπι, αηά £ΐί1:θΓ ηιηοΐι ΙτοηΜβ τ^β 
8ηοο66ά6ά ηθχί Λαγ ίη Γ6αο1ιίη§ ίιΐΐθ ΡίΓ8βΐΐ8^ 1:1ι6ΓΘ 
ίο ί&ΐεθ ίη ίτβδίι ντΛίβτ. 

Τνΐιβη 7Θ&Γ8 ΙαίβΓ Ι 8.§»ίη νί8ίίβά. ίΐΐθ ροΓί; οί 
ΡίΓ8θη8^ ίί αρρ68<τ6<1 ίο ηιβ ίο Ιιαγβ δΙίΓπηΙε ίη 8ίζθ. 
Τΐιβη ϋ Βββπίθά βηοπηοηδ, ίοΓ ίί ^β& άββοΐαίβ. 
Οιιτ βΐιίρ &η<1 ίτνο βηιβίΐ 6β1ιίη^-1)οαύ8 ^61*6 ί]ιο 
οτύγ οτβΆ βοΛϋη^ οη Λβ θχραηββ οί ί*β ηηάίβ- 
1πΐΓΐ)6ά ν&ίβΓ8. ΤΗθΓθ, οη ίΐιβ βραοθ ηον οονβΓβά 
\)γ ίίβ ηι&τΜβ ς[ΐΐΒ78, ίΐιβ νανββ, 8ΐονΐ7 δχΙγΕηοίη^^ 
Γοΐΐβά οη 1)8.ΓΘ Γοοίι. ΡατίΙΐΘΓ οη, νΐβΓβ α δοητ- 
ίβΐιίη^ ίοτπλ ηοτν' 8ρΓβ&<ΐ8 οηί, αηά τ^Ιιθγθ Ιογ^θ 
πιαηηί8<)1χ)ΐΊ68 ψίίΐα. ίΐιβίτ ίαΐΐ ο1ιίηιη678 Ιι&τθ 
βρΓοη^ ηρ, ηοί1ιίη§ ψΒβ ίο 1)β βθβη 1)ηί α 1)&]τβη 
ρΐαίη, ίΙΐΘ νθΓ7 ρίοίητθ οί άββοΐαίίοη. Α 8θ1ίί8.Γ|Γ 
1ιοη8θ 1)7 *1ΐθ \)βθβ)ι, ίο<;ίθπη§ ίηίο πιίηβ, οοηίπΐ)- 
ηίβά ίο ΊΏΆΪίΒ ίΐιο &1)86ηοΘ οί αηίηι&ϋοη αηά ηιογβ- 
ηιβηύ αΐΐ ίίθ ηιορβ αρρατθηί. ΙΧ)ϋΚΙ3 ΙιΑ£Α& 111 

Αϋιβηβ Τϋταβ ϋΐ6ΐλ 1)68ί6§6ά }}γ ί}ιβ αχββίί. ΙχΌορβ, 
αηά & βιη&ΙΙ άβύ&οΐιιηβηύ οί οπηβΑ ηιβη οββπρίβά 
ΰιαΐ; Ιι&ΐί-Γτιίηβά Ιιοτιββ. ΒπΙϊ "«^θ άίά ηοΐϊ Ιλβατ Βυιγ 
βιϊϋξ 3ί ί}ΐ3Λ, άίβίαηββ, ποτ άίά ψθ 866 0x17 οίΙιβΓ 
81^ οι Ιιοβϋϋϋββ, 8&Υ6 ύϊΑί ιηϊήίβαγ οββπρ&ϋοη 

οί ΰΐ6 ΡίΓ8θ118. 

\¥^αΓ 18 & 8&τ&^ 1)118111688 ! ϋ οβτίβάηΐγ άθ68 
ηοΐ; ίβηί ίο ΰΐ6 ίιηρΓΟΥβηίθηί οί Ιιπιηαιι ηαΙπίΓβ. 
Τ1ΐ086 8θ1άί6Γ8 ψβ Β&'ΨΓ άίά 118 ηο Ιιαηη; ϋιογ 
ρΐ&οοά ηο άίβΙοτι1ϋ68 ίη οπτ ψαγ. ΒτΛ Ι Τ7&8 ξΐοά 
Ύτήβη οπτ θΐιίρ ιηογβά οβ &§αίη• Τΐιβίτ 8τρρ6»Γ- 
αηο6 Ηαά βοιηβΰιίη^ Ιιαίδΐι &1)οπί ϋ; ϋιοίτ Υ6Γ7 
ςΐ66ϋη^ ΥΤΘΓ6 ίθΓτίίτίη^. 

Οη ϋΐ6 ύΙιίΓά ά&7 οί οτιτ άορβτίιΐΓθ ίτοιη Μγίο- 
ηο8 Ψβ ΓββιΟΐιβΑ δρβζζία, ίΐιο ΥτίηΑ Ιχβ,γίης ρΓ6- 
γβηίβά οιυ- 8&ί1ίη^ ίηίο ίΐιβ ΰηΐί οί Ν8,αρ1ία. ΤΙιθ 
ο&ρίαίη Ιαηάβά^ ααά, ψοοήβΛ νήύϊ ϋιβ οοηβηβιπθΐιί 
οη Ιιοατά 8ΐιίρ9 ψβ ίοΠοττθά Ιιίβ βχαιηρίθ, αηά Ιιαά 
ΰΐ6 βαϋβίαοϋοη οί αςαίη 86ύϋη^ ίοοί οη άΓ7 Ιαηά. 

Υίβ Ε&ί οη ϋΐ6 Γοο^ 1)7 ύ1ΐ6 οηίβΜιΙ» οί ΰΐ6 
ίχ}ψη, αηά Ψβ &11 ίβ^^^ ήίθΐά, ηιγ ίαϋιβΓ αρρΰοτΐη^ 
ΥΘΓ7 <1ο^πιο&8ί. Ι Ιιαά ηογβΓ 866η Ιιίιη Ιοοίε βο άο- 
ρτ6β86ά. Η6 866ΐη6ά αίΐίη^, 1)π1; Ιιβ άίά ηοΐ; οοιη- 
ρΐΑΐη. Ηθ οηΐ7 ΙιβΙά Ιιίβ Ιιβ&ά 1)6ύΜΓ66η 1ιί8 Ιιαηάβ^ 
αηά Ιιίβ Θ768 Ψβτβ ΙιβΒ,Ύγ αηά. άίιη. 

νβ "ντβΜ αίοηο ϋιβΓ6, 1)α1ί ίαιϋίβτ οη ψβ οοπΗ 
866 ϋΐθ 1)τΐ8ϋ6 αηΑ ιηοΥ6ΐη6ηί οί ΰΐ6 ίοτπΐ8ίο1ΐΓ οη 
ϋΐ6 1)6&οΙι. Τ1ΐ6 Ιι&τΙ)0Γ 1ΙΓ&8 ίπΐΐ οί βΐιίρρίη^, αηά 
οητ 1)οα1; 1β7 ιηοοΓοά οη ϋιβ γοο]£8^ αψαίϋη^ 1;1ΐ6 
ιβύητη οί ϋΐ6 ο&ρίαίη. 112 Ι^ΟΤΤΚΙδ Ι^ΑΚΑβ. 

Μ7 βγΒΒ Ύ{6Τβ βΧθά 021 ΰΐθ Ιϋίΐθ ΟΤΒΐΆ. Ι 1Ι1Γ&8 

ϋηηΐάιι^ ψ}ϊβ,ϊ ψονίά 1)6θοιη6 οί τιβ ίί 1117 ίΒ,ϋι&τ 
ψβτβ ^α1^θI1 111 ; βαιά Ι Γ6πΐ6ΐη1)6Γ6<1 οτιτ ίο'^βτ αηά 
Μθ οοηιίθΓΐ)8.1)ΐ6 ς[ΐΐ8Γΐ;θΓ8 ίη ϋ, ^Ιΐθπ Ι βοψ α 7οτιη£ 
δρβζζίοίθ αρρΓοαοΙι. 

"ΤνθΙοοπίΘ, ΟίπΊβϋαη 1)Γβί1ΐΓθη!" Ββάά Ιιθ. 
" Όο 70Τ1 βοιπθ ίτοιη ΟΜο ? " 

" Ργοπι ΟΜο Ι *' Γβρϋβά ιη^ ί»ϋιβΓ, Κίΐϊίιιβ πρ 
Ιιίβ Ιιβαά ψϋΐί αη &Β.οτί. 

'Άηά ν1ΐ7 ώί; οπί; ΙΐθΓβ ? ψ}ιγ άο γόη ηο* 
οοιηθ ίηΐχ) ϋιβ 1;ο^πι ? " 

"Τν'β &ΓΘ ςοίη^ ίο Αγ^οβ." 

" Το Αγ^οβ 1 Αγ^οβ 18 ηοί ίΐιβ ρϊαοθ ίοΓ νοπι- 
βη αηά οΙιίΙάΓβη. Υοη Ιι&ά 1)6ϋ6Γ βΐΌρ Ιιθγθ/' 

Μ 7 ίαΰΐ6Γ 6ζρΐ8ΐη6<1 ϋΐΆί ψβ ψβτβ ξοίη^ ίΙΐθΓβ 
ίη ίΐΐθ Ιιορθ οί βηάίηξ βοιπθ ιηβαηΒ οί Ιίγβΐϋιοοά. 
Βπΐ: ίΐΐθ δρ6ζζίοί;θ ι^βηΐ οη Ιό 8&7 ^^^.1; Ατ^οβ ^88 
1)π^ α οατηρ^ αηά Κ'αηρΙίΑ ντ&β ΒίίΠ 1)βΒί6§6ά• Ηβ 
ΓθρΓθΒβηίβά ίο ηβ ίΐΐθ ίηοοητθηίοηοθ οί (Ιιβ ρΐ68- 
βηοβ οί νοτηβη ίη ίΐιβ ηχίάβΐ; οί βηοΐι ττατίίΐεβ ΒΟβηββ, 
8ηά τΪΓ§6ά ηβ ίο ρπί οβ οητ άβρατίητθ. 

Τνΐιίΐθ 1ΐ6 ^08 ΒίίΠ βρβϋΐάηξ, ^^^ οαρίαίη ιβ- 
ίιιτηβά, βηά, οοτΓθΙ>θΓ&ϋη^ ^;1ΐ6 ττοιάβ οί ίΐΐθ γοηη^ 
δρβζζίοίθ, Ιιθ Γθοοηιηιβηάβά ηβ ίο Γθπιβίη αί δρβζ* 
ζία. 

ΤΚθΓβ ναβ ηο άί®οη1ί7 ίη ρΓθταίΙίη^ προη πβ 
ίο Γοηιοίη. Βαί νΙΐΘΓβ οοηΐά νβ ρηί ηρ ? ΨΙιθγθ 
1&7 οητ Ιιβ&άβ ίη ίΙιΐΒ ηοιιτ βίαίίοη οί οπγ βχίΐθ ? 
Τίΐθ ^οοά. δρβζζίοίβ πηάθΤΒίοοά^ &ρραΓθηίΐ7^ ίΐιβ 
οαιίΒβ οί οηΓ Ιιββίίαίίοη. ΙιθυΕΙ3 ΙιΑΒΛδ. 113 

" Οοηχβ ίο ταγ 1ιοη8θ/' 1ιβ βαίά. " Μγ ΐαϋιβΓ 
1Γ&8 Ιιίΐΐθά β^ΐιϋη^ ; Π17 ιηοίΙιβΓ άίβά βοοη αίίθΓ 
Μιη ; 8ΐιά 1117 Ιιοτιβθ ίβ ηοιιτ άθβθΓ^Θά.. 8^8.7 ίη ϋ 
118 Ιοη^ 08 7011 ρΐβαββ. Οοπιθ." 

νβ αβοθρίβά νϋ;1ι βπιοϋοιι ϋθ οδθΓ οί ίΗ&ί 
^οά αηά ^ηθίοιιβ ιηαιι. Εγοπι ίΥια,ί ιηοιηΘηΙ; Ιιβ 
1>6οα]ηθ ί1ΐ6 βίαηβΐιβθί οί ίτίβηάβ ΐοΓ ιηβ. ^β Ιι&υθ 
βίηοβ 1)66η Ιίΐεθ 1)Γθί1ΐ6Γ8 ίο 0116 &ηοΙ;}ΐθΓ^ αηά οπγ 
ΐτίθπάΒΐιίρ Γβιιΐ8.ίιιβά ηηάί8ΐπΐΓΐ)6ά ίο ύίθ ΙιοηΓ οί 
Ιιίβ άβΒ,ίΙϊ, Β, ίβψ γ^α^ Λξο. Ηβ άίβά ίαΐΐ οί ίοη- 
ΟΓΒ, Ιι&νίηβ ριογβά Μπίθβΐί α ιηοθΐ νοΓΐ;1ΐ7 αηά ηρ- 
τϊ^ΐιί βθΓΥοηί οί Ιιίβ οοτιηίΓ7> 1>ο1)Ιι ίη ψβχ αηά ίη 
Ιίπΐθ οί ρθ&ΟΘ. 

Ψθ ηοντ πιονβά ίο Οϊβ Ιιοπββ οί οπγ ηβψ ίτίβηίΙ, 
αηά ίοο]£ ροβββββίοη οί ίΐ^β βραοίοηβ αηά οοηιίοΓ^- 
&1)1β Γ00Π18. Μ7 ί&1;1ΐ6Γ βοοη 1)6§αη ίο ίοβΐ Ιιίβ 
8ίΐθη§<}1ι ίαίΐ Ιιίπι. ΡβΓίιαρβ 1ΐ6 ίοτββα,ψ Ιιίβ βοά 
&ρρΓθ&ο1ι^ αηά Ιιθ άίά ηοΐϊ τήβΐι ίο άίβ τπίΐιοηί 
βθοηήη^ ίο Ιιίβ τπάοντ αηά Ιιίβ ΟΓρΙιαηβ ίΐΐθίτ άΒ,Άγ 
1)Γθ&ά• Ηθ άίά ηοί ^υθ βζρτθββίοη ίο βιιοΐι ίοΓΟ- 
Ικχΐίη^ ; 1)ΐιί ίΐι&ί βαηΐθ Λο,γ Ιιβ ηΓ^οά ηιο ίο ρτο- 
βθθά ίο Αΐ]ςο8 'ντίίΐιοηί άβΐ&γ, Β,ηά, ιηαΐείη^ ηβθ οί 
ϋΐΐθ ΙβίίβΓ οί Γθοοιηπιβηάαίίοη, 8θ1ίοίί &οπι Νβ^β 
βοπιβ θπιρίοτπίθηί. 

Τνο Λα,γΒ ΐΒ,ίβτ Ι ΙαηάβΑ αί ίΐΐθ ΜίΙΐ8 οί Ν&η- 
ρ1ί&9 αηά ίΐ^βηοβ Ι ρΓΟΟββάβά οη ίοοί ίο 'Ατ^οβ. 

Οπτ θρβζζΐοίθ ίήβηά αηά ίΐιβ οαρίαίη ντοτο ρ6Γ- 

ίβοίΐ7 ήξΐχί. ΤΙΐθίΓ νοΓάβ αηά Π17 βΓ8ί ίπιρΓββ- 

βίοηβ αί ίΐΐθ ΡίΓβθοβ Ιιαά αΐΓθαά7 ρΓβρατβά πιβ ίοΓ 

νίαί Ι ΨΒΒ αΙ)οηί ίο τπίηβββ ; 1>πί αί ίΐΐθ ΡΪΓβθηβ Ι 

8 114 ΙΧ)υΕΙ8 Ι.ΑΚΔ& 

ΙμΛ 8θ6η οηΐ 7 ίη ιηίιιίαίτίΓβ ιι^ΐι&ύ Ι ηοιτ 1)6ΐΐ6Μ. 
Ι ίοιυιά ιη 78611 ίη α ιιγογΜ (^τιίΐβ ηβιΐΓ ίχ> πιβ. Τΐιβ 
ΰιοιιβαηάβ οί ιτ&ττίθΓ8 ίη ίηβΐ&ηβΐΐιιβ^ ίΙιβίΓ Ιιατι^ΙιΙ^ 
άβΊΩβ^αοτ, ϋιβϊΐ Γαάβ βχρτβββίοιιβ, ΰιβ οοηύβιηρΐ- 
110118 Ιοοίεβ τπϋι ιτ1ι\οΙι ^1ΐ6 7 ηχβ&βτιτθά 6Υ6Γ7 Ιηοΐι 
οί πιβ^ ϋιβίτ &1>Γαρ^ Γβρίίββ ίχ> ιαγ ύπάά ιηφήήβΒ, 
ϋΐθ ηοί86 αηά ΰιβ ιηογθΐηβηΐϊ^ 82ΐά ϋιβ οοηίπβίοη 
οί 1;1ΐ6 οαιηρ — βΠ ΰιίβ ΙϋοπΙϊΙβΑ χηβ. 06Γί&ίηΐ7 
Ιϊΐιίβ ^^08 ηο ρΐαοθ ίοΓ Τϋτοηιβη αηά οΜάτθίι. Ι 
ιαΤθβΙί ίβϋ ^1ι&^ Ι ΎΤΒβ ησί ίη & οοη^ιώύ &ΐ3ΐΐ08- 
ρΙΐθΓβ ; 1 :9Τ9Ά ηοϊ ίη ιη7 βίβπιοηΐ^ 

ΤΡΙιβη αΐϊ Ιαβ^^ Μ8ττο7βηίβ'8 ΙθΙ^γ ίη Ιιαηά^ Ι 
βηοοββάβά. ίη ρβηθίπιϋη^ ίηΐΌ 61ιθ ιηίηίβΙθΓ'β ριββ- 
βηοβ^ αηά ββ,ιτ \)βίοτβ χηβ^ βίαηάίη^ ίη ίτοηί οί & 
Ιιί^ΐι άββίε^ αη τί^Ιγ Ιίϋΐβ ηιαη^ Ι -ντ&β Ιιαί^βη 3ί)Ββ)ε^, 
&ηά Ι ϊίβάίΑί/οά Ιο 1)6ΐί6Υ6 ϋιαί ΰιίβ 'ντ&δ ϋΐθ ρηη- 
οίραΐ δ60Γθ1»τ7 οί δΐιαίβ^ ΰιβ ςτβαύ αηά ΐθηοΜτηοά 
ΤΙιβοάοΓβ Νβ^β• Ηθ ^08 1)1187 τττϋίη^^ ΒΛά, 
ττΐιίΐθ ψβϋίαξ ΎΛί}ι ϋιβ Ιβίίβι ίη ιη7 Ιιαηά^ Ι βχ- 
αηιίηθά ΰιβ βοοηο ατοηηά ιηο. ΤΙιθ ϋίϋβ ιοοιη 
τταβ ίαΐΐ οί 1)οο1ΰ; — ^1)θο]£8 οη ίΐιβ ίύΛβ, Ι^οοίεβ οη 
ίιΐΐθ οΐιαίτβ^ 1χ>οΐ£β οη ίΐιβ βίτοη^ 1)οχ^ 1>οο1ε8 6Τ6Γ7- 
ττΙΐθΓθ ; αηά ίη ύλβίτ ιτάάΒί ΓΟββ ίΐΐθ Μ^ΐι άββΐ:, 
αηά Νβ^πβ βίοοά \>γ ϋ νπάύτίξ. Ηθ νββ θΤθη 
8ΐΐ0]4;6τ ίϊϊΒΧχ Ι. Ι απι οοητίηοβά ηο ίββίίης οί 
86ΐί-1οΥ6 ιηίβΐθά χηβ ίηίο ίΙιί8 θβϋιη&ϊθ. 

Ι Ιοοίίΐθά 'ο,ϊ Μιη, αηά Ι ϋιοη^ίί ύο ιη786ΐί : 
**1ίον, ίΙιβΓβ 1ιβ ίβ — α ριιη7, τ^Ιγ» άβίθηββίθββ- 
ΙοοΜη^ ιηαη ; αηΑ 7^^ ^^^7 ^1 ^^7 Ιιίπι— ΰιοβθ 
8&νΑ^ ιίΓΑττίοΓβ — Βηά 1ΐθ ^ονβπΐΒ ώβιη. ^117 ρ Ι<θυΚΙ8 Ι.ΑΚΛ8. 115 

Βββ&Όβθ 1ΐ6 18 ίΐοίβίτ βηρβηοΓ 1η ίηίβΐΐβοί} αηά βάη- 
βιιϋοη• ΙηίβΠβοΙ; οαη ηοΐ; 1)θ β&Πβά ίηίο βχίδ^ιβηββ ; 
1)ηί οπθ ιη&7 Ι^βοοπίθ Ιβατηβά. Οοοά ββηββ ίβ ίΥιβ 
ρΆ οί Οοά; 1)η* Ιαχο^ητίβάςβ τα&γ 1)θ αοιιηίΓθά.** 
Τΐιιιβ Ι Γθαβοπθά ΰίθη^ ίοτξΒί&ΐξ ΰιαί Ιιαιηοη ίη- 
ίΐθΐΐί^ηοθ ίβ οί ιηαηγ άβ^βθβ βαιά οί ταχΊοηβ ίβη- 
άθηοίβθ ; ίΐιαίϊ ϋιβ -ροψβτ οί τβ^ιιίΑϋης οηο'β οτπι 
νϋΐ ϋοοοτάίης ίο οίΓοηιηβίαιιοθβ Ιιαβ ηοϊ 1)θ6ΐι 
^τθΐι ίο 8ΐ1 ; ηοΓ γ&ί ίΐΐθ αϋϋίί 7 οί ίπχροβίης ίΐιαί 
νϋΐ^οη οηβ^β ίθΠοιίΓ-ΟΓβ&ίτίΓββ• Ι ογβρίοο^βά βπολ 
οοηβίάβΓ&ϋοηβ ; 1)αί τ^ΜΙβ Ι ςαζβά ηροΐλ Ι^β^β Ι 
ίοηηθά ίΐΐθ ιοβοίπϋοη ίο αάά ίο 11x7 βίοοίε οί 
^οιτίβά^θ ; αηά, ίη ίαοί^ θυθγ αίίθΓ ίΐιαί ίίηΐθ Ι 
Βρρίίθά ιητΒβΙί ίο τβοάιηξ απά βίαάτίη^. Ι^&ίύ- 
ηι1ΐ7 1 Ιιατθ ηοί 1)θ6ΐι &1)1θ ίο άο πχποΐι• Βαί ιτΐι&ί- 
6Υ6Γ Ι Ιβαπίθά ίη αίίθΓ-ϋίθ^ ΐγΙιαίθΥθΓ ίΐιίπιί ίοΓ 
Ιαιοιτίθά^θ ίΙχθΓθ 18 ίη ηΐθ, ίί <1&ίθ8 ίτοιη ίΐιαί Ιιοητ 
— νΐιβη Ι τ^αίίβά ίϋΐ Νθ^β Ιιαά άοηο ι^ήίίης. 
ΤΙίΑί 1Γ&8 ίΐΐθ βίατίίης-ροίηί οί ηΐ7 ίηίβΠβοίη&Ι 
ιο^ηβιαίίοη^ ίΐιοηςίι ίίβ θχίθηί ΐθπι&ίηθά ηβοθβ- 
βΒηΐ7 ΐθβίήοίθά. 

Νθ^τίβ αί Ιθη^ΐλ Ιαίά άο^^τη Μβ ρβη^ αηά αβίεθά 
πίθ ΜίΤοΛί Ι ιταηίβά• Ι βίΐ6ηίΐ7 Ιΐθΐά οπί Π17 Ιιαηά 
ιιηά ρΓθββηίθά ίο Μπι ίΐΐθ ΙοίίθΓ• Ηαγίης τοβΑ ίί, 
Ιΐθ 1)&άθ Π16 θίί οη ίΐΐθ οηΐ7 ΥΒοαηί οΐιαίτ ηβατ Μηι, 
ιιηά 1)6^η <ιη68ίίοηίη^ ηΐθ ιτΐιαί Ι Ιαλθ^ντ, αηά τ^Ιιαί 
1ΐ6 οοηΐά άο ίοΓ ηιβ. Ι ίθΐί ίΐι&ί Ι Μαβίιβά &β Ι αί- 
ΙθΐηρΙβά ίο θηηπλθΓ&ίθ ηΐ7 αοοοηιρίίβΐιπιβηίθ, αηά 
ίο θχρτθββ ίΐλβ άββίτο ίο οΙ)ίαϋΐ α οΙθΓΪβΙιίρ αηοΙθΡ 
Μιη. 116 ΙίΟϋΚΙδ Ι.ΑΚΑ& α 
(( Υβτγ ιτβΐ!," βϋίά 1ΐ6, ιτΐιβη Ι Ιι&ά άοηο— 
Υ617 ιτβΐΐ. Ι 1ιατ6 ηββά οί 7011ης πιβη βτιοΐι 88 
γοη, 3ηά Ι βΙιαΙΙ ^τ6 7οπ & βαϋ&ϋΐβ ροβί. Βτιί 
ψβ ΊηΏΒί &τΒί ββϋΐβ άοιπι & ϋύϋβ. λναϋ τιηϋ! ιτβ 
ίβίίΒ Ναηρίίιι^ &ηά ϋιβη Ιοο^ ίη 3ξώι.'' 

Ψο,α ϋΠ Ναηρίίίΐ ίβ Ιαΐ^βη! Ι Ιβϋ, πίΛα&τΙγ 
άΐβριτϋβά. \¥1ΐ7, ίοχ Οιβ Ιιιβί 11ΐΓ6β ιτββίεβ ϋΐ67 
}ϊ3ά οοΏβίάβτβά ίΐΐθ ο&ρϋιι1α1ίοη οί ϋιβ ίοτίτ&Β8 βά 
οβτίβίη^ &ιιά ί;]ΐ6 ρίβηίροΐιβηϋαήββ οί ΰιβ 1)68ί6§6ΐ8 
Μβτβ εϋιββάγ ίηβίάβ Ναηρίία ηβ^ϋ&ϋης ΰΐ6 ίβπηβ^ 
τ^Ηϋβ αηηβά πιθιι ^ϋιβτβά ίτοιη 6Υ617 ρατύ οί ΙϊΙιθ 
βτυτοπηάίης οοιιιιίτ7> ίη ^Ηθ Ιιορβ οί 06ΐ6ΐ)Γ&ϋη§, 
68<3ΐι ίη Ιιίβ 0ΤΠ1 ίββίιίοη^ ϋιίβ ίτββίι Ιτίτυηρίι οί ΰιβ 
Ογθθ^ αηηβ. Υβί &6 Τητίεβ Ιιαά ησί βπττβιι- 
άβΓβά^ άπα Οιαιη-ΑΙί ΐ788 οη Ιήβ ^&7 ^^^^ ηοΓϋι- 
βτη ΟΓβθοβ 8*1} ϋΐ6 Ιΐ68.ά. οί α ρο^θΐίιιΐ 8.πη7• ΤΙιθ 
ηιιηοΓ οί Ιιίβ ρΓΟ^βββ βοηίλ'ηΓ&Γά βριβοά^ αηά Ιιαά 

8.1160^711)6^11 ίο 8ΐΐ8]£6 ϋοίβ οοιι&άβιιοο οί ιη&ιΐ7 

οη οπτ 8ίά6. δαοΐι^ αί Ιβαβί^ "(Γογθ ϋΐ6 ηβιτβ Ι 
1ΐ68Τ(1 άηήης Π17 ί^ο άα^β' 8θ}οηπι αύ Ατ^β. 

Τ1ΐ6 ϋΑ6 οί 6Υ6η1}8 866Π16ά ίο 1)6 ΙπίΠΐίης 8^80118^ 

118 ; 8ΐιΑ 1)6ίης 8ΐ;ί11 &ψ&γοΛ \>γ ταγ ίπιρΓ688ίοη8 οί 
ΟΙήο^ 1 1)608.ηχ6 8. Τ68<17 γίοίίηχ ίο ίβατ. Ηοτν^ τν^8β 
Ι ίο ίθΓ6866 ίΐιβη ΟΓ Ιιορβ ίΐι&ί Οο1οοοίΓοηί8 "ντοηΐά 
αηηί1ιί1&ί6 Οιοηχ-ΑΙί αί θ6ΓΥ6η8.1ά ? 

Οη ί1ΐ6 86θοηά ηί§}ιί> ι^ΜΙβ ίθ88ίη§ θΐ66ρΐ688ΐ7 

ΟΥΟΓ ί1ΐ6 Ιΐατά 1)08.Γά8 ΐτΐΐίοΐΐ 86ΓΥ6ά 88 8. 1)6ά^ Ι 

πιαάθ ηρ ιη7 ηιίηά &8 ίο ψΙΐΒ,ί Ι 8ΐιοιι1(1 άο. Ι Τ7&8 
ηοί άθδίίηβά ίορ ί1ΐ6 1ίί6 οί οαιηρβ. ΟοιηιηβΓΟθ 
ΐΥ8β Π17 γοοαίίοη. Ι0ϋΚΙ8 ΙιΑΚΑδ. 117 

Νβχί ιηοπιίη§ Ι Γβραίιβά ίο ίΐΐθ ΜΠΙβ, ψΤιβτβ 
Ι ν£ΐ8 Ιηοΐεγ βηοη^ΐι ίο ήηά α βΐιίρ τβαάγ ίο Βίατί 
ίοτ δρβζζία, αηά. Ι ίοοίε ιηγ ροδδ&^θ ίΐοοοΓάίηξΙ^. 

Ι Ιιανβ ηβΥθΓ βίηοθ γίβίίβά Ν"8.ιιρ1ί&, 1)ΐι1ί ίΐιβ 
βίβηι γοοΙε οί ΡοΓί Ρ&ΐΛΐηίάί Γβιηώηβ ίιηρΓίηίβά. οη 
ιη 7 πιίηά^ αβ ϋ ονβΓδΙίΕάο^βά ίΐΐθ ν8ΐ1β7, νΙΐθΓβ 
ίΐιίοΐίθίβ οί Γββάδ ίβηοβ ίη ίΐιβ οοπγθθ οί α ϋίίΐθ 
βίΓβαιη^ νίίΐι ίΐιβ ίο^νπι βρΓβ&άίη^ \)βΙοντ, οη Λθ 
^&1ΐ8 οί τγΜοΙι ι οοιιΐά βββ ίτοιη Βίοι ίΐΐθ ΟΓββοβηί 

Αί δροζζίβ. Ι ίοηηά 1)οί1ι 1117 ρ&Γβηίβ αικί ιη^ 
βίβίθΓβ Ιαίά πρ γήύι βίοίαιβββ. Ηο^ ιηποΐι ψβ ίΐΐθπ 
αςαίπ ίβΐί ίΐΐθ 8.1)8Θιιοθ οί ροοΓ Αάτίβϋα Ι Ηο\7 
οίί6η ψβ αΐΐ ίΐιοπξΐιί οί ΙιβΓ ! Ιί ύτβα Ι ιτΐιο ίαά 
ηον ίο ιιηά6Γί8«1^69 οί ηβθθ88ίί7, ίΐΐθ ο&γθ οί λ11 
ίΐΐθ ί&ιηίΐγ. Ι 1)608.1116 αί οιΐ6 αηά ίΙΐ6 Θ&ιη6 (^ίηΐθ 
ο1ι&ιηΙ)6πηαίά9 βίοΙ^-ιιτίΓδθ, αηά οοοίε. Τ1ΐ6 ^οοά 
1ιοη8βνίν68 οί οητ ηβίβ1ιΙ)θΓΐιοοά ν6Γ6 αιηαζθά ίο 

866 8. ΠΙΛΠ — 0θηίΓ£ΙΓ7 ίο 8.11 ί1ΐ6 υ88.2θ8 οί ί1ΐ6 ίβΐ- 

Αύά — βίοορ ίο βιιοΗ ίβιηίιιίη6 τ^ογΙς, βιιά ίΙιβΪΓ 
ίΐιοτιβίιίβ τ^6Γθ 1)θίΓ»7βά 1)7 ί1ΐ6 οοηίθΐηρίιιοιιβ 
8ΐηίΐ68 νίίΐι νΙιίοΙι ί1ΐ67 8Λθοηιρ8.ηί6ά ί1ΐ6ίΓ οΙΛίξ- 
ίης οβ6Γ8 οί αββιβίαποθ. 

ΕθΓίπιιαί6ΐ79 ίΐΐθ ί11ηθ88 οί 1117 ιηοΐϊχβτ αηά βίδ- 
ίβΓ8 τ^&β 1)πί ί1ΐ6 ί6ΐηροΓ&τ7 Γ68π1ί οί πιογαΙ ΒϋΛ 
ρ1ΐ78ίο&1 ρΓθ8ίΓ8.ίίοη^ 811(1 ίη α ΐβψ ΛΆγ& ί1ΐ67 Ο^ο 

οίίβΓ ί1ΐ6 0ί1ΐ6Γ Ιβίί ίΙΐβΙΓ 1)6^8. Βπί 1117 '&^βΤ 

ιτ&β ηοί άβδίίηβά ίο ι60ου6γ. Ι οαη ηοί 88.7 ^Ιι&ί 
1Τ&3 Ιιίβ ίΠηβββ. Τ1ΐ6 βο-ο&1ΐ6ά άοοίοΓ τ^ΐιοπι τ^β 
Ιιαά Γ60011Τ86 ίο^ 8β 8θοη 88 ψβ 1)6ςαη ίο 1)6 86η- 118 Ι/)Χ7ΚΙ8 ΙΛΚΑ& 

0118Ι7 βίαπηβά, άθοίατβά Ιιβ ιγ88 βηββιιης ίτοπι 
1ΐ6ΐΐΓίτάί86886, 82ΐά ρΓοπήβοά ^x> οιΐΓβ Ιήπι. 

Βαί 6Υίά6ηϋ7 Ιιθ άίά ηοί Ιπιοψ Μήχαϊ Ίιβ ^&8 
&1)οαύ, &ηά Ι άοηΜ ϋ 1ΐ6 ΙμΑ 6Υ6γ 86ύ ίοού ίη. & 
ιηβάίο&Ι βοΐιοοΐ οί &ιΐ7ΐπιά. Ηθ'ντ&β αη οΜ Μ&1- 
Ιβββ, τ^ΐλο ίοΓ ιηαη 7 γββτβ ρ&βί Ιιαά θΖθΓβίββά, ηοίϊ 
ίοΓ ΙιηιηΑίιϋτ'β 8&1εθ αίοηθ, Ιϊΐιβ ο&ΙΙίη^ οί ίϋηβτ&ιιί 
ρ1ΐ7βίβίαη ίη ιηαη7 α ΙιθΤϊκηϋιΐθ οϋγ, Αί ϊΥιάϊ ϋπιβ 
8.117 Εταηΐί: 6&βίΐ7 ραβββά ιητιβύβΓ &8 & *'άοοίοτ/' 
αηά Οοά 011Ι7 Ιαιοτ^β ίη ιΛαϊ οίτβηιηβίαηββθ Ιιίβ 
Εχο6ΐ1θηο7 "νταβ ίιηρτογίββά ίηίο α ρΙΐ78ί6ί&ιι ! Βπί 
ζηάτι»31γ Ιιθ ιητιβί Ιιατβ ρβπιτι&άβά Ιιίιηβθΐί ίΥι&ϊ 
Ιλθ 11^08 ρΓοδοίβηΙ: ίη ϊήβ βοίβηοβ^ τ^Μθ 1)6η6βθθηί 
Να^ητθ αίάθά Ιιίβ θβοΓΐ» βοπιβϋηΐθβ^ βηά αϊ; οϋιβΓβ 
Ιιθ Ιιίπχββίί (Κ)η8θί6ηϋοα8ΐ7 Ιιτιιτίβά οη ΰΐθ βηά οί 
Ιιίβ ηηίοΓίΏηαίθ ρ&ϋβηίβ. 

8ϋ1Γ Π17 ίΒ,ΐΙχβτ τβπίΕίηβά ρΓΟβ^ταίθ. Ρθτθγ 
ηηάβπηίηθά Ιιίβ ΒίτβΒΛγ θχΙιαηβίθΑ Βγβίβνι, αηά 
β^οηίζίη^ ρ&ίηβ άθρτίτβά Ιιίπι οί Γβδί Ηθ ίβΗ 
άβ&ίΐι αρρτοαοΐι^ αηά Ιιθ Β,ν&ίίβΛ Ίήη βηά 1)τ»Τ6ΐ7• 
Αηά Ύτβ, ίοΓ^βίϋη^ οπτ πιαηίίοΜ ρήναϋοηβ οί ύέθ 
ίίπΐθ \>βιιΐξ, αηά οηΓ ρ8βί οοηιίθΓ<»^ ϋιοπ^Μ οηΐ7 
Ιιοτ7 ίο ΓθΙίβΥθ Ιιίδ βηββήη^δ αηά ίοτν^ ίο 8&υθ Ιιίηι^ 
ίί ροββίΜθ. Βηΐ; οτιτ Ιιορθβ άίβαρρβ&τβά <1α7 1^>7 
άΒγ, 08 ίΐΐθ οοΜ Ιιαηά οί ά60&7 ββθπίθά ίο βρτβ&ά 
ΟΥΘΓ Ιιίβ 1)0^7• 

Οηβ ηίςΐιί Ι Γθπιαίηβά αίοηβ 1)7 ϋβ ρίΐίοιτ^ 
ΙίΑΥίη^ Τ7ίί1ι πχηοΐι άί£Βοιι1ί7 ρΓβγαίΙβά ηροη ηΐ7 
πιοίΐΐθτ ίο ίαΐεθ βοπιβ Γββί ίη ίΐΐθ &ά}θίηίη§ τοοηι. 
Μ7 ί&ίΙΐθΓ Ιιαά βηηΐε ίηίο α ίοιροΓ, ιι^ΜοΙι βθθπιβά ΙΟτΤΚΙβ ΙιΑΒΑβ. 119 

Ιίΐ^θ βίββρ. 1 8&1; ηβατ Ιιίιη^ τήίΐι 1117 Ιιαηάβ ΟΓΟββθά, 
αηά τ^ΐιίΐθ ΨΗ,ίχϋύχϊζ Ίώοα. ιηγ πιίηά 8^Γ8.7θά Β,πΒ,γ 
ίηίο βοά. ίΐιοηςίιΐβ. ΤΙιθ βίοΙε-Γοοπι ιιταβ Ιίςΐιΐΐθά 
οηΐ 7 1)7 ύΐΐθ βαηάΐβ ϋπηιίηβ 1)6ίθΓ6 ίΐΐθ βαοίθά ίοοηβ, 
αηά ϊΐϊβ ηί^Μ ττ&β ρ6ΓΪ6θΰ7 βϋΐΐ. δαάάθΐιΐ7 Ι 
Ιαηοίθά Ι Ιχθοτά αη πηηβπ&Ι ηοίβθ οηΐβίάθ^ αηά 
ίαΙΜης ίη ΙϊΙιθ β^τββΐ;• Ι ΟΓβρΙ} ίο ΰΐ6 ι^ηάοιίΓ, άπα, 
Ιιαίί ορβηίη^ ϋιβ βΙιηίίθΓ^ Ι άίβϋη^αίβΐΐθά ίΐΐθ 
πιοτιη^ 8ΐι&άο^8 οί ιηβη. Ι <1&γθ<1 ηοί ίϊαοψ ορβη 
ΰΐθ τπηάοιίΓ £θΓ ίβατ οί α^αΐάιις 1117 ίΒ,ϋιβτ, "ντίιο 
βθθχηβά ΐθροβίη^ ; 1)α1} Ι ίτίθοί 1χ) Ιίβίθη ίο ιΛϊβΑ 
ΰλ67 νβΐθ ΒογΊΐϊξ. Ι άίά Ιχθογ, 1)τι1} Ι οοαίά ηοί 
οϋάθΓβίαηά^ £ογ ίλθ7 βροΐ^β ίη Δ11)&ιιί&η• ΤΙιβ 
"ητοτά ατηιάία, ΙιοψβτθΓ^ νΐιίοΐι ν8β οΆβη τ6]^ίβΛ, 
ατοαβθά ιη7 8τιβρίοίοη0. Ρτθ86η1;ΐ7 ΰιβ άοοΓβ ιιγθγθ 
βΐιιιί^ ιιαοί ίΐΐθ βΐιαάοιτβ €ΐί8&ρρ6&τ6€ΐ, 1)βαΓίη^, &8 
ΰΐ67 θθθπλθά ίχ> Πλθ» ο&8β8 82ΐά 88ιθ1ε8 οη ΰΐθίτ 8ΐιοπΙ- 
άβΓβ. δίίβηοθ Λξίάη τβίξαοά βπρΓθπιβ, 1)αί ίΐΐθ 
νοΓά ατηιάία ΐθβοηηάθά ίη 1117 β&τβ. Ι ^β^ 
θποη^ΐι ίο πηάθΓθίαηά ϋ πλβαηί & δβθί. Βιιί ίο 
νΐιίοΐι βθθί Αίά ίΙΐθ7 ΓθίβΓ ? Ι τ^αίίβά ίπιρ&ίίθηίΐ7 
Ιοτ ίΐΐθ ά&γ^ ηοί Ιοιοτπη^ ιιτίι&ί ίο ίΐιίηΐε οί ίί βΐΐ^ 
ιιηά άτθίκϋιψ ίτθβΐι οοιηρ1ίθ8>ίίοιΐ8. Ι ψέ^β ίητοΐ- 
ιιηίιιτϋ7 ιβιηίηάβοί οί ίΐι&ί βΓ8ί ηί^ΐιί &ί 8ιΐλ7ηΐΑ, 
νΐίθη ίΐΐθ 'ητατ-οηθβ οί ίΐΐθ Ττιτίω Ιιαά αιιταΐεθηθοί 
ζηθ. 

Το νατά άαττη 1117 ηιοίλθΓ τθί απίθά ίο Ιιθγ ροβί 
1)7 ίΐΐθ 1)6<ΐ8ίάθ οί οητ ρ&ίίβηί^ αηά ββηί ιηο ίο τθβί. 
Βαί, ίηβίθοά οί {;οπΐ£ ίο 8ΐ6θρ9 Ι <ιηίο1εΐ7 Ιβίί ίΐΐθ 
1ιοιΐ86. ΤΓθ 1ΓΘΓΘ ίίβ 011Ι7 οοοηρβϋίβ^ ίοΓ 011Τ ΙάηοΙ- 120 ϋΧΊΟΒ 

ΙΐΜΗβΑ ΙμΜ ΗτβΑ €πι ΙμμβΑ 103 ίΐιΐρ. Ρτοηι ΰιβ 
&ΛΚΒάνγ (Λ Ιΐΐ6 ^ιτη, μΥμει^ σατ Ιισιι» ]«τ, Ι άβ- 
καΛίΑ Χσπ^Α ύίΒ ροη, ποά^ » Ι ΐφρηηι^ΐΒά, Ι 
Ίύίλιήύϊ ΪΩβηΛΒΛ^ «ιιπη«ήοη «ηΑ ιηοτΒΐηβιιΙ. Ι 
ηιφισ«4 ιτ1ΐ3& ϋ αΠ ιρ» «ΙκισΙ^ βηΔ Ι ιτ«8 ίη- 
ίαπηβά ϋίδΧ ση ϋιβ ίβΙβλΑ οί Η χίπι ΰιβ 7 Ιι&Α 1ϋ 
ιιρ 1]«βοσιι•βτ68 ζί ϊΐΐβΙι^ΜΙ, 

^'Αιιά ιτΐιβ^ άο ϋιβ 1Ι6&ΟΟΙ18 α2ΐΐ]ί7?'' Ι 

^^ΊΛμΑ, α Τατίάβΐι βθθίϊ ίβ βρρπΜίοΙιίιις." 

Τΐΐθ 8ρ6ζζίαΐ68 ΙιαΑ βίτεβά^ Ιτ&ιιβροιτίβά οη 
1χ)8τά ϋιβίΓ βΐιίρβ &Ι1 ϋιβίτ Υ8ΐιιιι1)ΐ68, αηά ιτβΓβ 
ιηαΐαη^ τ&οάγ, ίη ο&ββ ϋιβ Τατ^ άίά ίη ίοοί 8ρ- 
ρτο&οΐι, ίο 6ΐηΙ)ατ^ ίΐιβίτ ιτοπιβη 8ΐιά οΜΙάτβη. 
Ίϋί^γ ίτίβγτ ϋιβ βηβιηγ'β βββύ ιτ&β ροττβιίηΐ αηά 
ητιιηθΓ0ΐΐ8, αηά ΰιβ7 ΨβΓβ αηχίοηβ αΥκηιϊ ϋχβίτ 
1ιοπΐθ8, 1)ΐιύ 1;]ΐ6]Γ Ηαά βτβι^ οοηδάβηοβ ίη ύΙιβΪΓ 
βοαϋη^ ίθΓΐ;Γ68868• 

Ιη ϋιβ ροΓί Ι ιηβί βοπιβ οί 1117 οοιαραίτΐοίβ ιτΐιο 
λαά ίϋΐίθη Γοίη^θ βΛ, δρβζζία. ΤΙ167 αίβο τ^βΓβ 
ιηαΐ£ίης; τΒΒάγ ίοτ ββοαρθ. Α γθβββΐ Ιτοιη Μ^ϋ- 
Ιοηο, ιιηΑύΓ ίίιβ Βηββί&η Δας^ τταβ αηοΙιοΓβά οη ΰιο 
οίΙΐθΓ βίάο οί ΰΐθ ίβίαηά^ αηά ϋιβγ Ιιαά ββηί ίο ηο- 
((οϋαύθ ίοΓ α ραββαςβ ίο Αηοοηα. Τ1ιθ7 οΰβΓβά ίο 
ΐαΐίο ηβ τ^ϋΐι ΰΐθπι. Βπί ]ιοτ7 οοπΜ τιτβ Ιβατβ ? 
ΙΙοί!^ ιηονο πιγ &ί1ΐθΓ, νΐιο τ^ω οη Λβ ροίηί ο£ 
άο&ίΚ ? ΑηΑ γβϊ, }ιούτ Γβπιαίη οη ϋιβ ίβίαηά ίί 
ϋιο ΤαΓίίβ 0&Π10 1χ> Ιαηά Ρ 

Ι τοίηηΐθά Ιιοπιθ ίη ίτοηΜθ αηά άίβπι&γ. Ι 
Όο1^οηο^ι 1χ> ηι; ιηοΰλθτ 1χ> οοηΐθ οαί. Ι οχρί&ίποά Ι<θυΚΙΒ ΙιΑΒΑδ. 121 

ίο Ιΐ6Γ })ήβΰγ Ιιοψ ιηαΜθΓβ βίοοά^ αηά Ι 8β]ε6ά Ιιθγ 
ίί βΐΐθ ϋιοη^Μ ψβ Ίχή^Υϊί ιηονθ ιηγ ί&ϋιβΓ. 81ΐθ 
ΙθοΙ ηΐθ 1)7 ΐίιβ ΙιαηΑ 1χ) Ιιίβ ϋβάβίάβ» οηΑ ροίη^βά 
ίοττατΑ Μιη. Ηβ τταβ βϋΐΐ ηηοοηβοίοηβ^ Ιιίβ βγββ 
1Τ6ΓΘ βΐιπί^ Ιιίβ χηοαϋι }ι&1ί ορβη^ αηά Ιιβ Ι^Γθ&^^θά 
ΙιβατίΙ 7• Τΐιβη ίοΓ ίΐΐθ βτβί ϋπιβ Ι β&ψ 1)6ίθΓ6 πιθ 
ίΐιβ 8^0117 οί άθ&ΰι^ αηά ΙϊΙιθ άρηξ ιηαη τΐΓ8β 1117 

1>6ΐθΥ6ά ΜΙΐθΓ. 

Μ7 ιηοίΙΐθΓ ΙΐθΜ 1117 ί&ηά ϋξΐϊϊ, βαιά άίά ηοΐ} 
8&7 & ^ΟΓά ίη 1ΐ6Γ θβοΓίβ ίο βπΜαθ ΙιβΓ αηςαίβΐι. 
Τίιτιβ "(Γβ βίοοά 1)7 ίΐΐθ 1)6^9 βρββοΐιΐβββ αηά πχοΰοη- 
1688^ Ιίθίβηίη^ ίο ίΐιβ Ι&βί &£οη7 οί ίΐιβ άγίη^ ιηαη. 
Ι 1)βηί ιη7 Ιίθοά αηά Μβββά 11x7 ιηοίΙιβΓ'β Ιιβαιά ; 
βΐΐθ άίά ηοί 8ίχ)ορ ίο 6ΐηΙ)Γ&0θ ιηβ, 1)αί βΐΐθ οηΐ7 ρπί 
ΙιβΓ οίΙΐθΓ ΙιαπΑ οη Π17 Ιιβ&ά^ βαιά ίοΐά πχθ ίη & βπΐ)- 
Αηβά νοίοβ, "Οο, ίθίοΐι α ρπββί/' Ι ηιβίΐθά οαί 
αί οηοο. Ι άίά ηοί νίβΐι ίο βίνο νβηί ίο 1117 βπβί 
ίη Ιιθγ ρΓΟβθηοθ. Αί ίΐΐθ άοοτΗϊίβρβ Ι ιηοί ίΐΐθ 
άοοίοΓ, 'ντίιο γτΒΑ οοπιίη^ ίη. 

*Ύίβ Η&νθ ββοαρβά ίί, ιη7 ίτίθηά Ι'* Ιιβ οπβά 
ο1ΐ66τίιι1ΐ7 08 80011 08 Ιΐθ ΒΆΥΤ ΠΙΘ. Βπί 1ιί8 ιη&πηθΓ 
"ν^αβ 8>ί οηοθ οΐιαηςθά οη ββθίη^ ίΙΐ6 θζρΓΟββίοη οί 
]η7 ί&66, αηά Ιοιιτοτΐης Ιιίβ τοίοο, Ιιθ ίηι^ηίΓβά, 
'* Ηον 18 Ιιβ 8βίίίη§ οη πρΗΒίωτΒ ? '* 

Ι άίά ηοί Γθρΐ7> 1)ηί βΐιοοίε ιη7 Ιιβίΐά. 

** Ι 8αρρο8θ ίί ίβ βΐΐ Ιιίθ ίη^Ιλί αί ίΐΐθ ΤηγΙοβ• 
Βηί ίΙΐθ7 Ιιατθ 1)6&ίθη α Γθίτθαί, βηά Τ76 ατθ 

β8ί6.'' 

Ι Ιθίί Μιη ^οίη^ ηρ ίΐΐθ 8ίθρ8, αηά Ι τ^βηί ηΐ7 
ΐ!^&7 ^^^ ^ Ιί^ΙιίθΓ Ιιβατί. Αί Ιβαβί, Ι ίίοα^λί ίο 122 ϋ>€ΚΒ I^^α& 

ΏίγβΒΜ^ 1ιβ ιπΠ άίβ ίη ρββο^ «ηά ΰΐ6 Τατία ιπϋ 
αΟοιτ 118 ίο ιηοιιιη Μηι ιπιάίβΙιΐΓΐίθΑ. 

ΤΙιβ άίπΛοι^Λ ιτατάβ Υατσηφί ΙμΛ ^ο 1117 ιηίηά 
ϋιβ Ιισττοπ οί Τατίαβίι ίπτϋβίοιι^ βιΐίΐ &Ι1 ΰιβ οοη- 
βθφίβηοββ ιτΐιίοΐι ιταοΜ ΙΐΑτβ ιββαΗβά ΐτοηι ΰιβΐΓ 
ριββωιοβοη ΰιβ ίβίΑίιά ; βηά,ιτίιίΐβ Ι Ιιιιιτίθά οη^ Ι 
γταγ^ά 0οί ϋ ιχύφίϊ 1)6 Ιταβ ίπάββά ΰι&Ι; τ^β τ^βτβ 
βραίθΑ ίτοηι ϋιβ ίβττοη ο£ ϋιβίτ &ρρβ&Γ8ΐΐ06. 

ϋΠιβη Ι ΓβίϋπιβοΙ ιπϋι ίΐΐθ ρηοβϊτ, 1117 &ϋΙΐ6Γ 
βίάη Ιχτβαϋΐθά 1ιβ8.γίΐ7- Οηοβ οηΐ7 ^^ Ι^β ορβη Ιιίβ 
0γβΒ, οχίά Ιιίβ Ιοο^ ΙχίΜοΒΆΘί ιβοο^ϋοη ο£ ηβ ; 
ΐίαύ Ιΐθ οοηΐά ηοΐ; τΛίβτ & -ντοι^ αιιά Ιιβ βς^ίη βΐιιι^ 
^Λ^0ϊXί. Ηίβ Γββρίτ&ϋοη ςτ6Τ9^ πιογθ ΑΜοαϋ^ βηά 
Ιΐθ βθβιηθά ίο βηββΓ ίοΓ "νταιιύ ο£ ϋιβαϋι. Τ1ΐ6 
άοοίοΓ Ιίϋθά Ιιίιη οη ίλβ 1)6ά, αηά 1117 πιοϋιοτ 
ρΓορρθά Ιιίιη πρ ιήΟι γΏΙαψΒ, τήχΆβ Ι οπύ Ιιίβ 
βΙιίΓύ ορθή τπύΐι α ι>&ίΓ ο£ βοίββοΓβ, ίΐι&ί Ύτβ ΊϊύξΙχί 
ζίνβ βοπίθ Γ6ΐίθ£ ^x> 1x18 Τ76αήθά Ιηη^• 

ΨΙιβΛ μβα ΰΐθ θβοϋπίθηί "ητΐιΐοΐι ΰιβη ιηογθά 
Ώχγ £»ϋΐθΓ ίη Ιιίθ Ιαβ* 8§οη7 ? ΤΠ17 ^4 1ιθ £Γονη 
αηά ηιοτθ Ιιίβ Ιλοηά^ αβ ί£ -νπβΐιίη^ ίο ρτβγθηΐ; Ιιίβ 
Βήίτί 1)θίη^ ίοΓη ? Τΐιαί ίηοίάοηί ΐθηιβάηθά ίη- 
ά6ΐίΙ}ΐ7 ίηιρΓθβθθά οη 017 ηιίηά^ αηά Ι ΓβτθΓί ίο ίί 
ίηνο1πηίΕΓίΐ7 νΙιβηθΥθΓ Ι ίΜηΙε ο£ ίΐΐθ γωυί7 ο£ 
ίΐΐθ ίΜη^ ο£ ίΐιίθ ^ογΜ. δηοΐι ίβ ηιαη Ι Οβαίΐι 
Ιλ&ά 8ΐΓθ&ά7 βρΓθοοΙ ίίθ 1)1&ο1ε ιτίηςθ, βαιά ίΐΐθ Ι&βί 
ΙλΟΐΐΓι θίβηι&Ι ΐ6βί, Αατίαίθββ ίίββίί, τιγαβ αρρΓοβχ^Ιι- 
ίη^;. Υθί ίΐΐθ ά7ίη§ πιαη^ ίΐι&ί §οοά^ Ιονίη^ οΐά 
ιηοη, ίη8ίίηοίίγ6ΐ7 "ντ&Υθά Ιιίβ Ιιαηά^ ίΐι&ί Ιιο χηί^ΐιί 
8&ΥΘ ΰΐθ 1)ίί οί Ιίηβη ιγΐιίοΐι οουθιθΑ Ιιίβ 1)οβθ]Ώ Ι Ι/)ϋΚΙ8 ΙιΑΚΑ8. 123 

ΗΐΒ ΛβΒ,ϋΐ'Β^ΟΏγ βοηϋηηβά βΐΐ άα7. Μθβιι- 
^Μθ ΰΐ6 Τατίάβΐι &^β^ ιηογβά Β,ψ&γ ίο ΰΐθ Βοαύί. 
Τίθ ά&η^τ ραβββά Λψ^γ ίτοιη ουθγ 8ρ6ζζί&^ &ιιά 
ϋΐ6 ίβΙ&ηάβΓβ ΐ¥θΓθ α^&ίη (^πίβί. 

Τοιγοτά ηίςΙιίΜΙ πχγ ίαΰΐθΓ 1)Γθ8>ύ1ΐ6Α Ιιίβ Ι&β^ 
Κθζύ άα7 1 8θΙά 1117 χηοΰίΐθΓ'β ήηξ, αηά ψβ 1)ΐΐΓίθ<1 
οατ 1)6ΐογθ€ΐ άοαά ίη α ΙιηιηΜθ αιιά ίοιηΜβββ ^γ&τθ. 

α ψΒβ αι& 5ΰ) οί ^α1^> 1822• δαοΐι ά&ίΟΒ ατθ VIII 

1 1ΙΓΑ8 ηογτ Ιθίύ 1;1ΐ6 Ιιβίΐά οί ύΐιο ίαιηϋγ^ απά ϋβ 
οηΐ7 βαρροΓί;• Κ ^&8 Ι "ντίιο πιαβί ιη&ΊΤΐ1»Ίτι ϋ, Ι 
θβί&ϋϋβί ΠΙ7 βίβΙβΓβ ίη ϋίβ; Ι οοιηίοΓί; 107 ιηοΰι- 
βτ'β οΜ α^θ. Αηά ίοΓ αΐΐ γοβοπτοθ Ι Ιι&ά 1)ώ1ϊ ϋιβ 
' ρτοιηίβθ ^Υθη χηθ 1)7 Νθ^τίβ ίο ηαπιβ πιθ 1χ) α ροβύ 
"ν^ΐΐθΐι αηά ϋϋβτ Ν&αρϋα Ιι&Α ίαΠοη. Βη( βοπίθ- 
ϋήη^ ιτΙιίΒρθΓθά τπύΐιίη ιηβ ϋΐΛΐ 1117 ριοβρβοίθ ίη 
Ιϋθ άίά ηοί Ιίθ ίη ίΐι&ύ άίτθοϋοη. Μ7 ί&ιζ^7 ^^^ 
άίϋοηβ αηά ηΐ7 νίοΐθ ίπάηίη^ Ιι&Α ηι&άθ α ηΐθΓ- 
βΐιαηΐϊ οί ηιβ ; αηά Ι ίβΐί ΰιαί οοηιπιβΓΟθ ψβ8 ιηγ 
τοο&ϋοη. Β7 ϋ βίοηθ Ι οοηΐά ριοβροΓ αηά 1)θ- 
οοπιβ ηβθίαΐ ίο ηιρβίΐ, ίο ηΐ7 ίΒΐιοΆγ, Βϋά. ίο 017 

60ΐιηίτ7• 

Βαί ίοΐ!^ ηι&ΐεθ & βίατί ? Τΐι&ί ιπιβ ηΐ7 άϊΜ- 
<ηι1ί7. ΑίίθΓ ψΛγίίίξ ίοΓ ηΐ7 ίαίΐΐθτ'β 1>ιιη&1 1 ΙιαΑ 
Ιθίί ίο πίθ Α Ιίίίΐθ πιοη67 οηί οί ίΐΐθ ρτοοβθάβ οί 124 ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΒΑδ. 

ϋιβ 88ΐθ οί ϋΐ6 ήη^. Ιί 1^08 απ ίηβί^ίβο&ηύ βππι, 
Ιιαιάΐ 7 βπΰ^οίβηί ίοΓ οητ άθρ&τίητβ ίτοιη δρβζζίΑ — 
α ρΐαη Ι ίιιιιη6άί&ί6ΐ7 1)6§&ιι ίο οοηβίάβΓ. 

δρβζζία ΨΒ& ηοί ΰιβ ρΐαββ ίοΓ ιηβ. Βηβίηβββ 
Γθ<ιηίΓ68 απ ΟΓάθΓΐ 7 βίαίβ οί ίΐιίη^^ 8βοτΐΓϋ7, &ηά 
(^τάβίηοββ. Βπί 1ιο^ οοτιΐά ίλθββ βίβιηβηΐβ οί βοοί&Ι 
ρΓΟβρβΓϋ^ ρΓβγαίΙ οη ίΐιαί Ιΐθτοίο ίβίβιιά "ντίιίΐβ Ιιογ 
οίϋζθηβ, βαοήβοίης 1)θΰι ίΙιβίΓ Ιίτββ αηά ίΙιβΐΓ 
ρΓορβΓίγ ίη ίλθ τιηθ(][α8ΐ 8Ϊτχΐξξ\β Λξ^άηΒΪ ΰιβ ίοβ, 
ηβοβδβατίΐγ οοηίταοίβά ίΐΐθ ΙιαΜί οί άββρίβίη^ Ιίίβ, 
αηά οί θθίϋη^ γίοίβηοβ βαιά ιηί^ΐιΐ; Ιχίοτβ ήζΐιί 
αηά ίπδίίοθ Ρ δηοΐι ^βτβ ΰιβ ηαΙπίΓ&Ι οοηββςηβηοββ 
οί 1;1ΐ086 ϋιηββ. ^ίύΐιοπί α ρρββχίδϋηξ βοοίαΐ ΟΓ^αη- 
ίζ&ϋοη, τ^ιΛοη* α β1τοη§ ^ογθπιιηβιιί, τ^ΗΙιοιιί 
Γβ^ατ ΓθβοπΓοββ^ ΟΓ 8217 ραΓαπιοππί οβηίβΓ^ ίΐΐθ 
ίπΒΐιιτβοϋοη πβτβΓίΙίθΙβδδ βρΓβ&ά αηά ρΓΟβρβΓβά, 
ίΐιαηΐίβ οηΐγ ίο ίηάίγίάπδΐ βΰοτί απά βαοηβοββ. 
Δηά ίη ϋίΐθ ιηίάβί οί ίΐιοβθ οοπγτΟβίοηβ ίοΓοβ ΐ¥&8 
βπρΓθΐηθ^ αηά ίΐΐθ δτνΌΓά ίιηροδβά ήκϋτίΑτιαΙ τπΠ. 
ΤΗβ Βίτα^βΐβ ψΒβ άθβρβΓαίβ. Ιίβ τ^αίοΙινοΓά — 
" ΊΛ\)&τίγ ΟΓ Οβαίΐι " — νοδ ηο ίάΐβ 1>ο&8ί^ ηο ροπι- 
ροπδ ρΐιταββ ; ίοΓ ίί ιταβ ιτβΐΐ 1{:]ΐοτπι ίη αάγαιιοθ 
Ηοτν^ ίΐιβ Τητίω ιγοτιΐά αοί ίί ΓΟβίβίαηοθ τ^ογθ οποθ 
ονβΓοοιηθ. Τΐιβ ίαίθ οί Οΐιίο ναβ α ίβιτίΜβ ν&πι- 
ίηξ ίο δρβζζία αηά ίΐιβ οΐϊχοτ ηατδΐ ίβίαπάδ. Μβη^ 
ίΙΐθΓθίοΓθ, γτβτβ \βά οη \)γ άθθρβαΓ ίη ίΐιαί βίτη^ςΐβ, 
αηά ίΐιβ τ^ΐιοΐβ αίπιοβρΗθίο ϋίθαίΐΐθά^ βο ίο ΒΛγ, 

δαοΐι Β, οοηάίίίοη οί ίΜη^ ιγοβ ηοί ίανοΓ&Μβ 
ίο 0ΟΠ1Π16Γ06. ΤΠιο ίτοπΜθά Μπλβθΐί ίΐίθη \7ίί1ι ΙΟΌΚίΒ Ι^ΛΚΑδ. 125 

ροΐίοθ 011(1 βοαΓύβ οί Ι8.τν^? Ιη ρΓβδβηοβ οί βο 
πλποΐι Μοοάβΐΐθά, ί}ιβ Ύβτγ γ&ΐηβ οί Ιίίβ ίι^ ίδΐίθη 
ϊη βοιηιηοη ββΐίίιη&ϋοη. Οηβ άαγ α Βα^ηββΏθ 
ίχΈΔβτ ψΒβ ΙάΙΙθά ίη 1;1ΐ6 πιατίεβ^-ρΐέΐοβ οη αβοοιιιιί 
οί & β(ΐη&1)1)Ιθ ιτίΰι Ιιίδ οαβίΌΠίθΓδ ουθγ ΰιβ οΐιοίοβ 
οί ΰλβ βατάίηββ Ιιβ βοΐά. ΤΥϊάΙ ίηοίάοηί β&ιοβά 
απγ Ιιββϋ&Μοη Ι τηΒ,γ βϋΐΐ ίαγθ ]ϊΒά β& ίο ύΐιβ αά- 
νί8&1)ίϋ1}7 οί οπΓ Ιβατΐη^ δρβζζία^ αηά Ι ιηοάβ πρ 
ιηγ ιηίηά άθδηϋθΐ 7 ΛεΙ} τγθ νοπίά Γβίηπι ίο Τίηοβ. 
ΤΪΐθΓβ ΐίΐιβ ίη1ιαΙ)ίίαηί8 ψβτο Ιβββ ιτατίιίεθ^ ιηίΙάβΓ ίη 
ίΙιβίΓ 1ι&1)ίί8^ Ηίθ ^ηθΓβΙΙγ τταβ βαβίβΓ^ Β,ηά, ίΐιαιιίεβ 
ίο Μ&ΥΓ07θηί8 απΑ ίΐΐθ ιη&ηγ Γθία^ββδ ίΓΟίη ΟΙιίο^ 
Ι βΐιοτιΐά οοηβίάθΓ πι 7βθ1ί 1688 οί α βίΓοη^βΓ αί Τί- 
1108 ίΐιαη βΙββτ^ΙΐθΓθ. 

νβ ίΙΐθΓβίΟΓΘ ίΟΟΐ Ιθ&Τβ οί ΟΠΓ §οοά Ιιοδί νίίΐι 

ιηποΐι αβίιίιις &ί Ιιβατί^ αηά τ^θ ς[ΐιίίί6ά ίΐιβ ίδίαηά 
οί δρβζζία 82ΐά ιηγ ίαίΙΐθΓ'β ^τβ,ύβ ίΙιβΓθ. 

Αί Τίηοβ Ι Ιιίτβά α βχηβΐΐ αηά ιηοάθβί Ιιοπββ. 
Ι \)οηζ}ιϊ 80ΙΙ1Θ 1)θάάίη£ — ύϊΒ ονΐγ ίπτηΙίιΐΓθ τ^ΐιίοΐι 
οτιτ Γβάηοβά 1)&1&ιΐ66 οί οαβίι ρβηηίίίθά η8 ίο ίη- 
άηΐ^ ίη — όπα Ι Ιθίί ίΐΐθ τθβί ίο ΡΓΟΥίάβηοβ. 

Τ1ΐθ7 ^^^ ίβΓπΜθ ίΗίηρι, ρονβΓί7 αηά τ^βαιί, 
οοπήη^ οίίβΓ Λ βοιηϊοΓί&Μθ βχίβίθΐιοθ• δίίΐΐ πιογθ 
οπιβΐ 18 ίλθ τιηοθΓί&ίηί7 αΙ)οτιί ίΐιβ 1)Τ68>ά οί ίΐιβ 
ιηοπΌΤΓ, ττΐίθη οηβ Ιιαβ ίο Ιοοίε αίίθΓ αη Β^βά 
ιηοίΙιβΓ αηά βίβίθΓβ οί ίβηάθΓ 7Θ&Γ8. Αηά 7θί πιαη 
ζηΛπεΜγ ^ίβ αβοαβίοιηθΑ ίο 6Υ6Γ7ί1ιι𧕠

'νΠίθπ Ι ΥΤΟΑ βίίΐΐ \)Βυτξ8ΛΏ.\τίζ ψϋΛι ίΐιο ΙβιιάΙοΓά 
οί ίΐΐθ ]ιοιΐ8θ, Ι ΓθΐηαΓίεθΑ ίΐι&ί 1ΐ6 Ύτοτβ α ηβτν οαρ^ 
1)αί Ι ραίά ηο ίατίΙιβΓ αίίθΐιίίοη ίο ίΐΐθ ιηιιίίθΓ• 12β ]Χ>υΚΙ3 Ι.ΔΒΑ& 

Νθχΐ^ άΑγ, ΊΛΟΨΒνοτ, Ι ιηβΐϊ & Τίηίοίβ ιτΐιο Ιι&ά βνί- 
άβαϋγ ίχ&ίΛβά Ιιίιηββίί ΊίίβΨΐΒβ ίο & ηβιτ ο&ρ ; α 
Ιβψ βΐβρβ ίατΗΐθΓ Ι ιη&Αβ ϋΐθ βαιιΐθ ιβπιβΓ^^ «ιά 
ϋιβη Ι Β8!π αηοΐή.&τ ίη & βίιηίΙαΓ Ιηπι-οιιΐ;, &ηά & 
ΙουτΗι ΙβΛ&γ οη. Τΐιβίτ β&ρβ νβιβ &11 ο£ οηβ οοΙογ 
αηά οί ύΐιβ β&πΐθ βΐι&ρθ; ΰιίβ οοίηοίάβηοο ιηογοά 
ιη 7 οπιίοβϋ^^ <^Α ί^ ίιηιη6άί&ί6ΐ7 1)Γοτΐ£Μ 1)&ο]ε ίχ> 
ιη7 πώιά ίϊχβ ίιιτο 68868 86ηί ίο 118 ίτοιη Υβηίοθ. 
Τνϋΐιοιιί 1θ8β οί ϋηχθ Ι Ιιιιηίθά τιρ οτιτ Ιαηάίοπΐ• 
** ^1I8* 1»11 ιηο," Ι Βοίά, " νΗβτβ άίά 7^^^ ^^7 

** Ι 1)οα§λ1} α οί ϋΐθ Έηςίίδΐι οοηβαΐ, 1)ηί 7^^ 
νοη'ύ δηά αη7 πχογθ ; Ιιθ ΙΐΑβ βοΜ ίΐΐθΐΐλ βΙΙ/' 

δο α ψΒβ ΰΐ6 Έηςίίβΐι ^οη8^^ "ντλο βοΐά ϋιο 
ο&ρ8ΐ ΤΤιαί 8&ηΐ6 <1&7 Ι '^'^^&β οβ ίο Μ7]ίοηο8^ 
ιτΙΐθΓθ Ι πίθί ιη7 ίήβηά ίΐιο τίοθ-οοηβιιΐ. Ηθ "ντ&β 
άθΐί^ΐιίβά ίο 866 τηβ, 8>ηά ίηίοπηθά ιη6 ίΐι&ί οτιτ 
ί^ο 60868 Ιι&Α 1)66η ίοτψΒ,τάοά ίτοιη Βπΐ3Γηι& ίο 
Τίηο8, αηά ίΐιαί Ιιβ Ιι&ά ίηίταβίοοΐ ίο Ιιί8 οοΠο&^β 
ί1ΐ6Τ6 ί1λ6 άί8ρο88ΐ οί ίΐΐθίτ οοιιί6ηί8. Ηβ ^Τ6 ιηβ 

α 1θίί6Γ Γ6<1Π68ίίΐ1^ ίΐηΐ ίο Τ660^ίΖ6 ΠΙΘ &8 ίΐΐβ 

ρΓορήθίοτ οί ί1ΐ6 ^οοάβ• 

Ι ΥΤΒβ ηοτ7 ίιηραίίοηί ίο Γβίηπι ; 1)ΐιί 1117 Μπα 
ίτίβηά ί]ΐβί8ί6ά Ι βλοιιΐά β^οβρί 1ιί8 ίθ8ρίί&1ίί7 ίΐι&ί 
ηί^ΐιί• Νβζί ά8ι7 Ι ^^οο]ε Ιβατο οί Μιη Ύάϋι 6ζ- 
ρΓθ88ίοιΐ8 οί 8Π106Γ6 ^τ&ίίίπάο, οπά Ι ΐθίτΐΓη6ά ίο 
Τίηοθ. ΕθΓίτιη&ίθΐ7^ ί}ΐ6 τήηόϋϊ ί8.τοΓθά ίΙΐ086 ρβΓ- 
ο^ηαίίοιιβ οί χηίιΐθ. 

Οη ΙαΐλΑίηβ 8.ί Τίηοβ^ Ι τώβΑβ βίτβά^ΐιί ίοΓ ίΐιβ 
Βήίί8]ι οοηβαΐλίβ. Ι ο&η ηοί τοοοΠοοί ίΐιο ηααΐθ ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΒΑ8. 127 

οί ΰΐθ £θθά οΜ Τίηίοΐΐθ ΐ¥ΐιο βΛ ύΐι&ύ ίίπΐθ Γθρτθ- 
βθπίβά ΰΐθΓθ ϋΐθ πιί^Ιιί αηά ροττθΓ ο£ Έη^ΐαηά; 
1>α1ϊ Ι ΓθχηθΐηΙ)6Γθά Ιιίβ οίθοη-βΐι&γβιι &66 αηά Μβ 
^οΐά βρθοί&βΐθβ. Ηβ βΙιοτίΓθά ιπθ Οι^ αοοοηηΐ; οί ϋιβ 
8&1θ οί ΰΐθ οαρβ^ άπα λβ Ιι&ηάοά 1χ) ηΐθ οη ΰχ& βροί 
ΰλθ ηβί ρΓοοθβάβ; αιηοηιιϋιι^ ίχ) δτθ ϋιοαβαικί ρί- 

Έίγβ ϋιοτιβαπά ρί&βίβη Ι ΤΥχβΛ ψτβίοΐι^ Ιίϋΐθ 
βαπι αρροατθά ^x> χηβ ιτβαΐΰι ίηβχΙιαπθϋΜβ. Ι οατθά 
πθίΰιβτ ίχ> οΐίθοίε ϋΐθ αοοοηηύ^ ηοΓ 866 Ιιοιιτ &τ ϋ 
ιαί^ΐιΐ! 1ι&Υ6 1)6611 ροδβίΜθ ίχ) άο 1)6ίί6Γ τήύΐι ύΐΐθ 
βαίο οί ϋΐ6 ξμοάΒ, Τ1ΐ6 βτυη Ιχαηάβά ίο ιηβ ιταβ αη 
απ6χρ6θί6ά τ68οτΐΓ0θ5 ιγΜοΗ ορ6ηθ(1 πρ ίο ΠΙΘ ί1ΐ6 
0ΙΙΤΘ6Γ οί οοιηιηβΓΟβ. Ι ιγ&8 ηοΐΓ α ο&ρίίβΐίβί^ ίη 
ρο8868βίοη οί &Ύβ ί1ιοα8&η(1 ρί&βίβΐθ Ι Ι ηιβίιβά ίο 
ιη7 ηιοίΙιΟΓ ίο ίιηρατί ίο ΙιβΓ ίΐιο η6ΤΤ8 οί οπτ ςοοά 
ίοΓίηηθ ; Ι βΐιοιγβά Ιιβτ ιη; ίΓ6&8ατθ^ Ι αβ^οά ίοΓ 
1ΐ6Γ Μθββίη^^ αηά, ίαΐΐ οί Ιιορββ αηοΐ ρΓθ}6θίβ^ Ι 
βαίΐοά ίοΓ δγτα ίττο ά&γβ ΙαίοΓ. 

ΐ4ϋ:;Κθ βΜρβ άίά ηοί ίοιιοΐι αί Τίηοβ, ίοΓ υτλιΛ 
οί α ΙϊβΛοτ; 1)αί ίΐιογ ιγβηί οη ίο δττ», ΐγ1ιίο1ι 
ροΓί 1Υ&8 οοηβίάβΓθά 6Υ6ΐι 1)7 ί1ΐ6 Τιιτίεβ Ββ η6ηίΓ&1. 
ΤΙιβ Οαίΐλοΐίο ίηΐι&ϋίίαηίβ οί ίΐιαί ίβίαηά Ιι&ά ίαίεβη 
ηο ρατί ίη ίΐιο ίηβηττβοίίοη^ αηά άίά ηοί 6Υ6η γ60- 
0£;ηίζ6 ίίβ 6χίβί6ηοθ. Οη ίλβ βηηπηίί οί ίλβ οοη6- 
1ί](6 Ιιίΐΐ οη ιγίλίοΐι ίΙΐ6 ίοτπι τ^αβ 1)ηί1ί9 ίΙΐ6 ψΜίβ 
ϋϋΒ^ οί Ει&ηοο ]:6ρΓθ86ηί6ά ί1ΐ6 ρΓθί6θίίοη ί1ΐ67 Ιι&<1 
βοη^ΐιί αηά οϋίαίηοά. ΤΙιβ ιγΙιοΙθ ρορηί&ίίοη οί 
ίΐΐθ ίβΐιιαά ιγ&β οοη&λ6<1 ίο ίΐιοββ ιυΙιο 1ίΥ6ά οη ίΙίΑί 128 Ι/)υΚΙ8 υϋΕΙΑ3. 

βίββρ αηά Ι)α]τβπ ΙπΙΜάβ. Οτθγ ΰΐθ βχ^βηύ οί 
ςτοτιηά ηοιτ βοτβΓβά 1> 7 ϋιβ 'νΓ6&1ΰΐ7 όϋγ οί ΗβΓ- 
πιοπροϋβ^ οηβ βοπΙΑ ίΐιβη βββ 1)&Γβ ΓΟβΙεβ οηΐ^. Οη 
ϋιβ τβιγ βραέ ιτίλθτθ ΰιβ 1)»ηά ηοψ βηΐίτβηβ ΰιβ 
ιηατΜ^-βΒβξθά ββρίαηίΐάβ, αηά ^ΙιβΓβ ΰΐθ Ιαάίββ οί 
θττα ίταίΐ ϋιβίτ Ιοης βίΐΐί: ^ο^τηβ, βοπιβ βιηαΐΐ οαΐ)- 
1)&^6-§&τά6η8 αηά α ίβιιτ ίταί^-ΙΐΓβββ 1)6ίο^6η6ά ΙϊΙιθ 
ίηάηβύτίοηβ Ιι&ύϋ» οί ϋίβ ροοΓ ίβΙαηάβΓβ. Τ1ΐ6 οηΐ 7 
1)ΐιί1άίη^ ηβατ ίλβ ββα ιτβΓβ ίϊΐιτββ ογ ίοητ τπηο* 
βίοΓββ 82ΐά α βιη&ΙΙ Ο&ΰιοΐίο οΐιαρβί ΚθχΙϊ ίο ίλβββ, 
ΰΐθ7 1ι&& 1&ί6ΐ7 ρπί οη ΰιβ 1)6&ο1ι α ιηίββπιΜθ ΰϋΐθ 
€α/έ, ι^ΜοΙι ββΓΥβά αίβο αβ αη Ιιοίβΐ^ &8 α οοηηίίη^- 
Ιλοτιβθ^ 82ΐά 08 αη βχο1ΐ8>ιι§6. ΡατΰιβΓ οη^ ι^ΐιβιβ 
ϋΐθ β}ιίρ-1)ηί1άίη^ 7^^ ^^^ βχίβηά^ 8ΐιά ^ΙιβΓθ 
ϋλβ ηχβαβτίΓβά τΐη^ οί ίΐιβ ΙιαπιιηβΓ βηΐίτθηβ 1;1ιβ 
βοθηβ^ ΰΐθ οατοβββ οί α βΙιίρι^Γβο^βά ιηβΓοΙιβιιίτη&η 
οογβΓβά ίΐιβ άββοΐαίθ βΙιΟΓβ. δηοΐι τ^αβ 8718* τιτίιβιι 
ίοτ ΰιβ &Γβί ϋπιβ Ι αηά ίψο οτ ΰιτββ ο1;1ι6γ ΟΜοίββ 
— ϋίβ ρίοηθθΓβ οί Ιίΐιβ ίπίητβ οοιηπίθΓοί&Ι άβνθίορ- 
ιηβηύ οί ΐΐιαύ ίβίβαιά — ΙιβΛ ί&ίεβη ηρ οητ &1)οάβ ίη 
ΐΐιβ Βθϋ1»Γ7 αξ/5ί> Ενδάϋη^ Λθ ατπνίΐΐ οί βοπιθ νοβ- 
βθΐ^ οη ίΐΐθ ο1ι&ηο6 οί άοίη^ ϋπδίηβββ ίη ϋβ οατ^ο. 

Ιί τ^αβ ηοί 1οη§ 1)6ίθΓ6 α βΐιίρ αττίγβά ίΐΌΠΐ 
Βαβθία. Τΐιαί τ^αβ ίΐιβ δΐΈί ^Γοηβαοϋοη ίη ιτΐιίοΐι 
Ι Ιιαά ίο ί&ΐίθ ίΐιβ ίηίίίαύίτβ^ αηά ιτΐιΐοΐι Ι τταβ ίχ> 
0&ΓΓ7 ίΙίΓου^Ιι αίοηβ, ΐ)βίη§ ηο Ιοη^βΓ §ηίάβά 1)7 
ίΐιβ αάτίοθ αηά βχρβηβηοβ οί ηΐ7 ροοΓ ίαίΙΐθΓ. Ι 
ίτθηιΜβά Ιβθί Ι βΐιοηΐά ηβίε ηΐ7 οαρίΜ ίη βοπιβ 
1}&ά τθηίητθ. Ι γίδϋβά ίΥιβ ξοοάβ οη 1)οατά ΰιβ 
ςΐιίρ & ΰιίτά αηά α ίοπτϋι ίίηχθ, Ι οοηβίάβΓβά ΰΐθ ΙιΟτΤΕΙδ ΙιΑΕΑδ. 129 

ΏϊΒΜ/βτ ο&αϋοπθΐγ, ιηοάβ ιη^ οαίοτιίαϋοηδ^ 8,ηά τθ- 
088ί ιη7 ββϋιη&ίββ; Ι Ιιββϋαίθά 1οη§; βΛ Ιο&ϊ Ι 
ιηο^θ πρ Π17 ιηίηά. Ι 1)οα§Μ βαΐ^-ββίι ίοΓ ίΐιβ 
βαιη οί οπθ ϋιοηβαηά ρίαβ^θΓβ ; Ι βΐιίρρβά ίΐιβιη οη 
1)θ&Γά & Τίηίοίθ βιη&βΐ:^ Ι ίοοίε ραββ&ς^θ ίη ΙιβΓ 1117- 
ββΐί, Ι ΤΏΒάβ ϋίβ άζϋ ο£ 1;1ΐ6 βΓΟδβ^ αηά τ^θ βαϋοά. 

ΑΙ; Τίηοβ, ϋΐθ Γοΐθ ΥίΒά 1)66η ββίαϋΐίβΐιβά ίΐιαί 
8ΐ1 β&1»1)1ββ βΐιοηΐά ΰΐΒΪ \}β βχροβθά £ογ 8&1θ ίη 1;Ιΐθ 
ιη&τίεθί-ρΐ&οθ άαηη§ 1;1ιγ66 άΑγ3, βο ϊΙμΛ ΰιβ ρ6ο- 
ρΐθ ΐύΐξΐιϊ ρΓΟγίβίοη ΰιβιηβθίγθθ ; &ηά βΛ 1;1ιθ βχρί- 
ιαϋοη οί ΰιαΐ} ϋιηβ ϋΐΐθ Γούαίΐ ίπιάβΓβ 1ϊύξή^ ίτβϋΛ 
ίοΓ ΰλβ Γβιη&ίιιάβΓ. Ι Τ7&8 ηαίηπώΐγ οΜί^βά ίο 
οοηίοΓΏΐ ίο ίΐιβ ρΓθΥοΰίη^ ιιβα^θ ; 1)ηί Ι τ^αβ ηοί 
αί 8ΐ1 άίβροδθά ίο ρΐβοβ χηγββίί 1)β1ιίηά ιηγ 1)&γγθ18, 
αηά ίο Γβίαίΐ ριιΜίοΙγ 1117 δβΐι οηβ αί 8. ίίπίθ. Νοί- 
τπίΐιβίαιιάίιι^ αΐΐ 1117 ηλίβΐι&ρδ^ Ι Ιι&ά ηοί ίοΓ^οίίβη 
οητ οΐά άί^δβά 1ια1)ίί3. Ι ίΙιβΓβίοΓβ ΐηβά αί βΓ8ί 
ίο βηά βοιηθ οηθ τ^Ιιο οοπίά οοηγ6ηί6ηίΐ7 Γβρίαβθ 
ιηθ ; 1)αί ίΐλοάΐΐ-βτιοοθβδ οί 11x7 βτβί ίικ^ηίτίθβ^ β,ηά 
&1)θΥθ &11, ίΐΐθ θχαπλρΐθ βθί 1>7 ίΐΐθ οίΙιβΓ ίτΒάβτΒ, 
άθοίάθά ιηβ ίο ρτιί αβΐάθ 11x7 Αίξηϋγ, αηά ίο αηάθΓ- 
ίαίιΐθ ρ6Γ8οη&1ΐ7 ίΐιβ βαΐθ οί 1117 ^οοάβ. 

Ηβτθ Ι ΨΒ8, ίίλβη^ ΓθίαίΙβΓ οί ββΐί-ββίι ίη ορβη 
πι&τίΕβί• Ι ίοοίι: ηρ α βηίί&Μθ ροβί οη ίΐιβ βπι&ΙΙ 
θβρίαηαάθ }}γ ίΐΐθ ί6ίί7ι αηά Ι 1)6£αη γήϋί βοπίθ 
ίίπιίΑίί7 αί βτβί ίο ίηγίίθ οπβίοπίθΓβ. Ιί τιταβ βίίΠ 
γβητ βαΓΐ7, 7®* 1)ΰ7θΓ8 τ^ογθ ηοί ν»ηίίη§; Π17 
ββΐλ ίοηηά ίάγοΓ^ αηοΐ 1)η8ίη688 ιγβηί οη 1)Γί8Μ7. 
Αβ ίΐΐθ βαΐβ ρΓΟ^Γθββθά^ Ι ^οί αοοπβίοπίθά ίο ί^θ 
ψοτί; ϋίβ ίθΓΥΟΓ οί βηοοβββ ίοοίε ροβββββίοη οί 
9 130 υονΚΙΒ ΪΛΚΑ&. 

ΐΏβ, ΒΐιΑ ητ^βά οη 1117 ζβ&Ι ; &ιιά^ βιητιΐ&ϋη^ 1;λβ 
θχαιηρίθ οί ΰιοββ ηβατ ιηβ^ Ι ρταίδθά 1117 ^οοάβ άπα 
Γοίββά ιηγ γοίοθ. 80 &8 1χ) άταττ ^τι8^0Iη6^8. Τΐιιιβ 
Ι βοοη οτβΓ««ηβ ίϋο &β* ».1α.««α ίίηή^ί^• 

Τνΐιίΐθ Ι ^08 βϋΐΐ ίη ίΐιβ ΙλιβεΛ οί ίΐΐθ 1)Π8ίη6889 Ι 
Ιιβ&τά & 110186 80ΐηθΤΓΐΐ6Γ6 ίη ίτοηί ιηβ^ &ιιΑ^ Ιοοίε- 
ίη^ πρ^ Ι ΒΒΜ ίη ΰΐ6 1ιοπ8Θ ορρο8ϋθ & ΐαΪΓ-ΙιαίΓθά 
πιαίάβη ορβη ίΐιβ ^^πάοττ αηά ΰχ ίΐιβ 8ΐιιι1}ύ6Γ8^ 
ττΐιίοΐχ ψβτβ 1)6ίης 1)&1}ί6Γ6ά 1)7 ΰιβ ^νπηά β^Βίζιβύ 
ϋϊβ ψο31. Τ\ήΒ άοη6/8ΐΐ6 ίοΜβά Ιιθγ απηβ οη ΰχβ 
Ιβάξβ, ΕΟϊά, ΙβΒίήηξ ίοτψΒΰ^ά, ίητηβά Ιιθγ ίβοβ 
^x)ψ^,τ^ ΊΏΒ. ΞβΓ 1οο]ε8 ίΓοηΙιΙβά πιβ^ αηά ηΐ7 
οοιηηΐ6Γθί8ΐ ατάοΓ ^αβ "ρκτϋΙγζΒά. Έοπ οοιιΐά Ι 
01*7 οπί} αηά οαΐΐ ίοΓ οα8ΐΌηι ^Ιιβη ΰιβ 6768 οί βο 
ί&ΪΓ α ^γ1 νβΓθ οη ηιβ ? Ι ίήβά Ιό §ο οη τίπΛ Π17 
^ΟΓΐε ; 1)αί Π17 Ι^ΐιοα^ΐιΐ» ^θγθ ίη ΙιΙΐθ τπηΑοττ^ »ηά 
ΰΐθΓθ Π17 Ιοοϊδ νβΓθ οί<:βη άίΓβοίβά. ΡΓθ8βηθ7 Ι 

866 1ΐ6Γ 8Πΐί1θ. Τ71ΐ7 ^^^ ΒΊΏΪΙβ ? Ιβ 8ΐΐ6 ΠΙ&Ιάη^ 

ίαη οί ηΐ6 ; ογ ί8 ίΐ; α 8ί^ οί Γβοο^ίϋοη Ρ Ι ίβϋ 
ΒφίΑίοΑ ; α 1)1α8ΐι οαπΐ6 ουογ ηΐ7 ο1ΐ66ΐε8 ; αηά, ηο 
1οη§6Γ ρ&7^η9 άπβ αί1}6η1}ίοη ίχ) ψΙΐΒ,ί Ι ^&8 8.1)οη1;, 
Ι ξμ,Ύβ ίο α 1)Π76Γ ΑοπΜθ ΰΐ6 ^Π8ηϋ1}7 ^^ ^^^ ^^ 
ΊιβΑ ραίά ίοΓ. Ι 8θοη (1ί800Υ6Γ6ά Π17 Ώΐί8ί&]£6, αηά 
1;ηΓη6ά Γοηηά ίο οβίΐ Ιιίιη })&βί, ν1ΐ6η, έΛ, Λθ <1οογ- 
8ί6ρ οί ΰΐ6 Ιιοπβθ 1)6ΐιίηά ηΐ6^ Ι βαττ α γοηιΐζ Τίηί- 

θί6 Ιθ&ηίη^ "^ΰΐ 1ΐί8 8ΐΐΟπΜ6Γ Κ^Ώ]Βί ϊΐΐθ ψλΆ, Ιιίβ 

ατηι 1)6η1} οη Ιιίβ ψϋάΒί, αηά 1ιί8 ΙιβΒά ίχιτηβά ίοττατά 
ΰιο τίπηάον ορρο8ίίθ. Ηί8 απιοΓοηβ ^1&ηο68 νβΓβ 
α Γ6νβ1&ΰοη ίο πΐ6. Τ1ΐ6 Γ&7β ^Ιιίοΐι 1)θωη6ά ίτοπι 
ί1ΐ6 6768 οί ίΙϊ& ίαίτ ιηαίάβη ρ&886ά οΐ6&η ουθγ Π17 ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΙΙΑ8. 131 

Ιιβ&ά ; 1;Ιχθ7 ^6γθ ηοί ιηβ&ηί ίοΓ πιβ, ηοΓ οοτιΐά Ι 
Ιιατβ αη7 οίαίπι ^ο 1ι6γ βιηίΐββ. 

Τΐΐθ Ιβββοη ΤΓ&8 ηο^ Ιοβΐ; ηροη πιβ. Ι Γββτιιηβά 
ιη7 ΤΓΟΓ^ τπΰι Ώΐγ ίοπηβΓ ατάοΓ^ &ιιά ψβΏ,ϊ οη ββΠ- 

Ιη ^ψο άα^β Ι Ιιαά (ϋβροββά οί Π17 βΐΌβΙ^ οί ΰθΐχ 
ντϋΐϊ α "ρτο&ί οί 1}ΤΓθη1;7 ρβΓ οβπί, «ηά. Ι τταβ Άξοίη. 
οΕ ίχ> 8γτΛ. Ι Γβίπιηιβά τπΰι & οοιιβί^πιβηί οί 
ο1ίνθ-οί1, νΐιίοΐι Ι ξοί τίά οί, Γβαΐίζίης α ριοβίϊ οί 
βίξίϊί ρβΓ οβηΐ}. Ι ηβχΐ} ίητοβίβά ίη ΟΒ,γΪΛΤβ, ψϋΐιχ 
Βφΐ8ΐ βηοοββδ ; &ιι<1 80 Ι οοηϋηηβά Π17 ορβΓ&ϋοηβ 

νβΓ7 1)Γίβ]£ΐ7• ΡΓθβί8 ^βΨ Π10Γ6 Π10<1θΓαί6 08 

οοιηρθϋϋοη ίηοΓβαββά ; 1)η^ Π17 1&1)ογ8 οοηϋηαβά 
ίο 1)6 τΓβΠ Γθοοπιρβηδθά, αηά ίη & ίβττ ιηοηίΐιβ^ 
Β&&Τ ιηαίηί&ίηίης οπΓ ί&ιηίΐ7> &ιιά Γββίοήη^ α 
βθΓίαίη αιηοπηΐ; οί οοιηίοΓί ίο οατ ίππιΜθ Ιιοπιθ, 
ιη7 οαρϋθΐ Ιχαά &Ιτ6&ά7 ^οτπι ίτοιη &υθ ίο βϊφ,ί 
ϋιοπβαηά ρί&βίβΓβ. 

δίηοθ ίΙίΧΆί ύναβ Ι Ιι&υθ Γββίίζβά 1x10117 ρροβίβ, 
αηά Ι Ιιατθ βπβίαίιιβά πι&η7 α Ιοββ. Τίχ&ηΐ^δ Ιό 
Οοά, ΰιβ ΟΓβάϋ 8ίάθ οί 1117 1)οο1ε8 Ιιαβ 8ΐ^8.7'^ 1)6θΐι 
ίη 84ΐγ&ηοθ οί ίΐΐθ άβΐιϋ, βο 1}1ι&1} Ι Ιι&γβ ώοψ ϊίιβ 
8&ίί8ί&ο1}ίοη ίο Ιεηο^ ί}ϊΒ,ί πιγ ΙβΛ)οτβ Ιι&υθ αββπΓθά 
α οοηιίθΓ{»1)1θ βχίβΐϊθηοθ Ιό ιη7 οΐιίΐάτβη. Βπύ 
ϋΐθ 8ΤΓ66131Θ88 οί 1^1ΐ086 ΰτΒί ρΓοβίθ, ίηδί^ίβοοηΐ; 
ϋιοηςίι ΰΐ67 ΤΓ6ΓΘ, Ι Ιι&υθ ηοΥθΓ βίηοθ θχρθΓΪθηοβά^ 
ηοΓ 1ι&8 &η7 β&ίίβί&οίίοη Γββπΐϋης ίτοπι 8αΙ)86<ιπθη1; 
οοπιπιΟΓοίοΙ ΥθηίπίΓβδ βΥθΓ 6<ιη&1θά ιη7 ^ογ ουθγ 
ύΐΐθ ηθΐ^ 1)&1αηοθ Ιβίί 1)7 ίΐΐθ β&ΐθ οί ίΐιβ 8&ϋ-δ8ΐι• 
Τΐΐθ ρΓοάαοΙ^ίοη οί βοηΐθίΐιίη^ ίτοπι &1ιηο8{; ηοΐ^ΐι- 13Λ ιοΰΚΛ υϋυι& 

Ώϊ^9 ΰιβ «Μυ4»§ σί οητ Οίτη βΐΒ& οοιηΐΒΐιβΙίοιιβ ίη 
ΙπιΑβ, ΰιβ οσιΠΊοϋσιι ϋι>& Ι ιπβ ίη % ροβίϋοη 
]ΐο4 Ιο αΠοιτ ηιχ ιηοΰιβΓ νοΑ ηΜβ» Ιο βΙλππΒ, ΰιβ 
Ιισρβ ιιΐιίι^ ηιι^ » Ιι^πηιΐο^ ςντβ πιβ Ιογ ΰιβ 
ίαΐατβ — αΠ ΰώ ίϋβτββκΑ πιαοϋοΜ ΰιβ ηΐιιβ βηά 
Αβ βιΐ]0 τιηβιι^ οί ΰιοββ £ΐ8^ ριοβ1& 

Ι άο ηού ]XΓ6^βI1Α Ιο ΨΛ^ ΰΐΑΐϊ «ΗβητκηΙ Ι 
βατήβά ση 1117 ορβπιϋσιΐΒ Ιη % ΙαηΑ οί ρΐιίΐοβορίιίβ 
ίηάίββτβηοβ. Κο ; 1117 ζθβΙ άϊΑ ηοί ιίΐτητηΪΗΐΐ βαΐπ 
06ςιιβηϋ79 ίοτ βηοοββΒ ίβ οΙιτε τβ ςι&ϋίτίιι^• Βα^ 
1117 βηΰηιβίαβιη ιιηιβ ιηοΑβι&Ιθά^ βιιά ΰΐ6 ρΐβ&βπιβ 
οί ^ίη ι^ββ 2Τ8£ΐιιαΏ7 Μιιηίοά• Η&γίης οηοβ 
ιηβΑθ οβτΙαίη ϊήΛΐ Ι 1ι&4 ββοηιβά 1χ> ιητββίί ]Β&^6- 
ηαΐ ίηάβρβηάβηοβ^ αηά ϋιαύ Ι ροββββδβά ΰιβ ιηβ&ηβ 
Ιο ΓθηάθΓ ιη7 ίαιιιίΐ7'β βχίβ^βηοβ & οοιηίθΓ<»1)ΐ6 οηβ^ 
ϋΐ6 ρ&ΐρϋαΐϊίοηβ οί άβϋ^ΐιΐ; πίΰι ^Ιιίοΐι Ι οΙοβοΑ 
ιη 7 1)&1&ηο6-β1ΐ66ΐ» οβαββά. Εογ ϋιβ αοοηιηιιΐ&ϋοη 
οί ηοΐΐθβ 18 ηού ίη ϋββίί α βοτίΓοβ οί Ιι&ρρίιΐθββ. 
Ιηάθρβηάθποβ^ ΰιαύ ίβ ττΐια^ϊ βΐιοιιΐά 1)θ ΰιβ ίτηβ 
ιιηά ^6α11;1ΐ7 χη&ίπΒρήη^ οί ΰΐθ θχοΓϋοηβ οί α ΙιατΑ- 
"ντοΓίείηβ ιηαη• 

Ι ΨΒΑ ηοί ίΐίθη ίΐιβ οηΐ7 ^οτοϊζ ΟΜο^θ ^1ιο ^αβ 
βίηνίη^ 1ιοτ\τ ΐο ρΓοΛποθ α ηηϋ οηΐ; οί ηο1ί1ιπι§, 
αηά Ιιον ίο οοηνβΓ* ίνο ιηίο ίοηΓ. ΤΙιθγθ νβτβ 
ιηαη7 οίΙΐθΓθ, ^ϋΐι τ\τ1ιοιη οοιηιηοη ιπΐβίοι^πηβ 
αηά ά&ίΐ7 ίηίθΓΟοιίΓδθ ιη ίΐιβ ηιατίεβίτρίαοβ οί Τί- 
ηοΒ> ΟΓ ϊΐΐθ άθ8θ1&ίθ 1)6αο1ι οί δττα^ ίαά 1)τοη^1ιί 
ηΐθ ίηίο οοηίαοί. Αηιοη^ ϋιοδβ \7&8 ΰιο 1)6ίΓθϋΐ6ά 
οί ηΐ7 θΐάθθί βίθίθΓ^ ^ίο Ιιαά βίβο ίαίεβη Γβία^ &ί 
1?ίηοβ, &ί<»τ &η οά788θ7 οί βηβθήηςβ. Τΐιβ &£- Ι<θυΚΙ8 ΙιΛΒΑδ. 183 

ΑΒΟθά οί ΧΔγ γοηηζβτ βί&ίβτ τταβ ηιαάθ α βίατθ 1)γ 
ϋϊβ ΤητΤίΒ, Β,ηΛ ηο οηβ Ιιαά βίηοθ Ιίθατά ψΙΐΒ,ί Ιχ&ά 
1>6θοπΐ6 οί Μιη. Ι αίβο ^αβ 1)6ΐ^Γθΰΐ6ά ίτοιη οΐιίΐά- 
Ιιοοά^ ϋαύ Ι 1>60&]ηθ α ^^άο^θΓ 1)6ίθΓθ πιβιτία^^ 
ιη7 ρΐΌΐηίββά ψϋβ Ιιανΐη^ άίβά 7681*8 α^ο. Αηά ύΐΐθ 
νϊίτΐΎπηά οί ϋθ Γθνοίπϋοη 1)Γθ1εθ ηροη ιΐ8 1)θίοΓθ 
ιη 7 ί&ϋΐθΓ ΙοΒά ϋιαβ ίο ατταη^ α ίτββίι ιπίΛοΥχ ίοΓ 
ηιβ• 

8πο1ι ΤΓ6Γ6 1;1ΐθ οηβΐΌπιβ οί ΟΙήο. Έαοΐι ί&ιηίΐ7 
1^08 αηχίοτίΒ ^ο ίοηιχ &11ί&ιιοθβ ιιήΰι ϋβ θςηΕίβ, αηά, 
88 οΐιοίοθ τΓ&β τθβΐ^ηοίβά^ ΰιβ οοιηρθίϋίοη ίοΓ βαίύ- 
&1)1θ ρ&τϋθβ }}βξ8ΰθί Β,ί αη 6&τΐ7 α^θ. ΤΙιβ αήβΐ^ο- 
οτϋϋο θχο1ιΐ8ίγβη688 οί ίίχοβθ ^ίο ίηίβηη&Γτίθά, 
ααοί ϋχθ ηαττον Ιίιηϋβ οί ΟΙιίοίθ Βοοίβϊγ, η60θ88&Γίΐ7 
ϋΓοτιςΙιύ &1)οα1ί ίη Ι^ΐΐθ βηά πχαττίαςοθ 1)6{;ΐ!766η ηοατ 
ΐθίαϋτθβ. 

Ι Ιι&τθ ηο €ΐθ8ίτθ Ιό οοιηπίθηά ϊΙϊΆί ρΓ&οϋοβ οί 
οητ ί»ϋΐθΓ8 — ^ίΐΐθ θ&γ17 1)θΐ3Γθ<ί1ΐΛΐθ, ν1ιβΓθ1}7 ϋιβ7 
ΰλθΐηβθίγθβ 86&Ιθά Ι^Ιιβ ιηοβύ ίιηροΓ^αιιΙί οοπίπ-αού 
ίη 1ίί6> ^ίιΐιοτιί Ι^Ιΐθ Ιαιο^ΐβάςθ ογ οοηββηΐ} οί ίΐΐθ 
ίηίθτθβίθά ρατϋ68. 8ϋ11 ϋί&γ ΊχύξΙιί ρΐβαά ίη 
ϋΐθίτ ίηβϋβο&ϋοη ίΐιβ 8αοοθ88 οί 8αο1ι ηι&ύοΐιββ. 
ΤΙιβ 7οηη^ ροορίβ νβτθ 1)γοπ^1ι1} ηρ ίτοηι οΐιϋά- 
Ιιοοά, ίΐΐθ οηθ, 80 ίο ΒΑγ, ίοΓ Ι^ΐΐθ οί}χ&τ ; αηά οοη- 
ίη^Ι αϋαοΐιηίθηΐ} ττββ ρΓβοβάβά })γ β, 1οη{^ αοςη&ίηί- 
αηοθ^ αηά ίΐιβ ^ιΛϋ οί ηιαί^ααΐ άβγοϋοη. ΜΆΤτίο^β, 
οοπιίης ΒΆβτ ϋ[π8 ρβήοά οί & Ιοη^ \)βίτοί]ΐ3ΐ, Ιιαά 
ηοηβ οί ϋλθ ΐΛ&θχίΛοΒίίΐηζ, ηοηο οί ϋΛΒίί τβοίρΓΟΟ&Ι 
πηαοςη&ίηίααοθ &β ^ο ϋχβ ρ&βΐ^^ ηοηβ οί ϋκαΐ; ηη- 
^^τ^ΒΛΆ^^ οί ϋΐ6 ίηίατθ, νΜοΙι αοοοπιραηίθδ Ιογβ- 134 ΏΟΌΟΒ Ι.ΑΚΑ& 

ιιιιιΙχ;1ΐ68 88 & Γοΐβ. Ιάίβ ϋπιβ ρτΒρβιβΑ Ιοτ, «αά 
ραββθΑ τπΰιοαί τίοίβηί βιηοϋοιιβ ; ηοΓ άίά ΰιίβ άϊ- 
ιηίηίβΐι ϊήβ ψάβί Ιιιιρρπιβ88 οί £αιιιΐ1ί6& 

Βηϊ ιιηάβΓ ϋΐ6 οϋβιβά οίτοΐΐτηκίΑΐΐΟβΒ οί οπτ 
ρτβββηύ ΏΒ,ύοΏίύ. Ιίίβ ϋιίβ οΜ σπβύοπι ιτοιιΐά οηΐ7 
άβββηβη,ίβ, Β8 α 1ι&8 άοηο, ϊηίο ΰιβ οοηβίάβπιϋοιι 
οί ιηα^βήαΐ ίηίβτββύβ αίοηβ, 3ΐιά νπΛο ςπββϋοηΒ οί 
άοιπ7> 80 ΰιαί Ι βΐιβίΐ ηοί 1)6 βοπγ Ιο βοβ ϋ &1>ο1- 
ίβΐιβά. 

Βββίάββ^ βΎ&τγίΥύηζ Ιιιιβ οΐιαοςβά τπΰι τιβ βϊηοβ 
ϊΙϊαΙ ϋιηβ• Τΐιβη, 70ιιιι^6γ ιηβη -ντβτθ ^άβά 1)7 
ΰιοββ αάγαιιοβά ίη 76αΓ8 ; &ιιά ίΐιίβ ΰιβ7 οοηβίάθΐβά 
1)ΐιί η&ύτιτ8ΐ^ &ιιά & ϊήίηξ ηοΐ ΒάϋάίΛχαζ οί άίβοπβ- 
βίοη. ΈΓηάβΓ ίΥϊ&ϊ άίβοίρϋηθ^ &ηά Ηυηι^ ίη βαοΐι 
ο1θ86 ηηίοη^ ίαηιίΐίββ 1)6οαιηθ β^χοΏξ, οηΑ ΰΐ6ίΓ 
ρο\76Γ ^08 ίηοΓβαββά \)γ ΰΐ6 ϋββ οί ΐίοββ ίηί6Γ- 
ιηαπί&^ββ. ΗβΓθίη Ιίββ οηβ οί ϋιβ 6χρ1ιιη&ϋοηβ 
οί ί1ΐ6 βηοοθββ οί ΟΜοίθδ^ ηοί 011Ι7 ίη ίΥιβ πϊ&η&^ 
πίθηί οί 1}1ΐθίΓ ηιηηίοίραΐ οβαίΓβ Ι^βίοΓβ ύΐΐθ γθυοΙπ- 
ϋοη^ 1)ηύ αίβο οί ΰιβίτ οοηιηΐθΓοί&Ι ΟΓ^αηίζαϋοη 
ϋΛίβτ ϊήβ άθβίπιοίίοη οί ΟΙιίο. 

Ηο\7ΐ)6ίύ^ &ί ί1ΐ8.1} ίίηιβ Τ7Θ Ιιαά ηοΐ; γβί οΐι&ηςβά 
ΟΠΓ ΨΒ,γ8, 1)πί Γβηιβίηθά ηηάβι ίΐΐθ ίη&ηβηοβ οί 
οπΓ ίπιάίίίοηβ αηά οί οπτ ίταίηίη^ ; βο ϋια^ Ι 
οοηβίάβΓθά ΰιβ 1)θίΓθΰΐ6<1 οί ηΐ7 βΐάββΐ; 8ί8^;6^ &8 
α 1)Γοί;Ιΐ6Γ β1ι&ΒΛγ, αηά Ι ^αβ αηχίοηβ ίο }}βίτοβι 
ίΐΐθ 7οηη^6Γ οηβ αβ βοοη &8 ροδβίΜβ. Κογ ψβά Ι 
Ιοης ίη βχίη^ προη οηβ οί ηΐ7 ίτίβηάβ^ "ντίιοηι 
ΰιοβθ 1ΐ8χά ϋηΐθβ άίά ηοί ρΓβγβηί ίτοπι ί&οίη^ ΰιβ 
ΓθΒροηβίΜΙίϋθβ οί α πιαιτίθά Ιίίβ. Ι 8η1>ηιίΜθά χηγ ΙΟυΚΙδ Ι<ΑΙΙΑ8. 135 

ολοίοθ ίο ιη7 ιηοΰΐθΓ'β αρρΓΟΤ&Ι, ^ά ίΐιιιβ ττθ 1)6- 
ίτοΰΐθά ϊΥχβ ^οτοίξβτ βΐβίβι βίβο. 

ΤνιΛ Π17 ίψο ίαίτίΓΘ 1)ΓθϋβΓ8-ίη-ΐ8.ν νβ άβ- 
οίάβά ίο βηίθΓ ίηίο ρατίηβΓδΙιίρ^ βαοΐι οοηίήΙ)αϋη^ 
οηβ ίΐιοτιβ&ηά ρί&βίβΓδ ίο ίΐΐθ οοΐΏΐηοη ίιιηά^ ίΐιβ 
οοη<1ίίίοη8 1)6ίης9 ίΐιαί οπθ οί ηβ βΐιοιιΐά Γβιη&ίη αί 
Τίηοβ Ληά ββΠ, ίΐιβ οίΙιβΓ ζο ίο 87γ& ίοΓ ρατ- 
ο1ΐ8β68^ &ηά ίΐΐθ ίΐιίτά αοοοηχραη 7 ίΐΐθ ςοοάβ βΜρρβά 
ίτοπι δτΓΛ ίο Τίηοβ. Τΐΐθ Ιοί ίβΠ προη ιηβ ίο 
βθΓΥθ &8 1)Π7ΘΓ9 αηά^ ρρογΐάβά ^ίΚ ίΐΐθ ϋββί ρατί 
οί οιΐΓ οαρίίθΐ^ Ι ίοο^ Ιβαγβ οί ιηγ ιηοίΙιβΓ^ αηά 
6πιΙ)&Γΐ£θά οη 1)0&Γά α 1ι駧6γ ιβοάγ ίο βαίΐ ίοΓ 
δττα. Βτιί ΤΓΘ ΤΓ6Γ6 βίίΠ Ιιαπίίη^ ίη ίΐιβ οποΙιογ 
νίχθπ Ι 8&ΤΙΓ 8. 1)08.ί πιαί^ίης ίοΓ πβ ίη αΐΐ Ιιαβίβ, 8ΐιά 
ίη ΙιβΓ ηΐ7 ίψο ρ&ΓίηβΓβ, πιοίίοηίη§ νίίΐι ίΗβίΓ 
Ιιαηάβ ίο 8ία7 οητ άβρατίητθ. Οοηιίη^ βίοη^βίάβ, 
ί1ΐ67 1)Γοα^1ιί Π8 ίΐΐθ άίβ&ςΓββ&Μβ ηβ^τβ ίΐιαί ίΐιβ 
ρΐα^β Ιι&ά 1)Γθ]£6η οηί οη 1)ο&τά α βΐιίρ "ν^ΐήοΐι ϊΐΒά 
0Ο1ΆΘ ίτοηι Οοηβίαηίίηορίθ ίο ΡαηοΓΠλοβ^ οηβ οί 
11ΐ6 8ΐη8ΐ1 })Β,γΒ οί Τίηοβ^ »ηά ίΐιαί ίηίοπηαίίοη οί 
ίΐιίθ βγβηί ΙΐΒά &ΐΓβ&ά7 1)66η ίΓοηβηιίίίθά ίτοηι 
Ραηοηηοβ ίο δ7τα9 βο ίΐιαί ίί τταβ οβΓίαίη ί1ΐ67 
ΐΜΓοηΙοΙ ηοί ιβοβίγθ πβ ίΙΐθΓθ ίοΓ ίβατ οί ίΐιβ βρί- 
άβηιΐο^ ηοΓ οοηΐά ί1ΐ67 ρβΓπιίί οοηιηιπηίοαίίοη 
ιήϋι Τίηοβ ίο οοηίίηηβ. Ιί ^αβ οοη86<ιη6ηίΐ7 
Ο'θβοίγθά ίΐιαί Ι βΙιοπΜ άίβθηιύ&Γΐ^^ αηά ρηί οβ 
ηΐ7 άορατίπΓθ ίίΠ ίΐιβ ίβατβ οί &η βρίάβηιίο ^θγθ 
&11&7θά• ΐΓηίθΓίπη&ί6ΐ7> ί^β ρΐα^πθ ττ&β οοηιηιη- 
ηίοαίθά ίτοηι ίΐΐθ βΐιίρ ίο ίΐχβ ίβΙ&ηάβΓβ, αηά, βΐ- 
ίΗοαςΙλ ίί ν&8 ηβίίΙλθΓ βθήοηβ ηοτ υθγ7 ά6&(1ΐ79 186 ΙιΟυΚΙΒ υΐΒΛ8. 

γβί α ΤΓ88 βτι£0[βίθηύ ίο ίήξΐιί&α &11 ϋΐθ βιητοτιηά- 
ίης ίβίαηάβ^ &η<1 ίο Β]ιτχί αβ πρ Λί Τίηοβ. 

Τ1ιπ8 οητ ρΐαηβ ^6Γ6 ίπίΒίτΒ,ίβΛ, οητ Αββοοία- 
ϋοη ^08 ^Γβοίεβά. αηά Ι Γβιη&ίηβά τιάΰιοιιί οοοα- 
ραϋοη• Μ^ βηίοιοβά ΐΏΆούγίίγ ττ&β ίίιβ πιογθ 
Ι^άίοηβ, οοιηίηβ &«;6γ ΙϊΙιθ ιηογβιηβη^ αηά &ηίιηα- 
Ι^ίοη οί Ιΐΐθ ΐΒβί ίβψ ιηοηίΐιβ. 

Ιη Ο^ΙΐβΓ Γ68ρ6θί»9 ψβ Ιίγθά νβΓ7 <1ϊϋβϋ7 Β,ί 

Τίηοβ, ηοΓ άίά ί}χβ ίβατ οί ^Ιιβ Τατί^ αιιά 1;1ΐ6 
^ταηιιΐΐ} οί τιτατ. άϊβΐ^ητί) ουτ ΰιοιψίιΐ» 88 ίοηχΐ6Γΐ7• 

Οηβ άΒ,γ, Ιχοψογβτ, ίη ΰΐθ 1)β^ίηηίιι§ οί 0οί»- 
1)ΘΓ, ίί ββθΐηβά &8 ίί ΰΐθ 1}ΐΐΓη οί Τίηοβ Ιιαά οοηιβ βΛ 
ΐΒβί, αηά ί1ιχΒ.ί ίίιβ 1>1&ο^ τιτίηςβ οί οαίαπιϋί^ ^οΐθ 
αςαίη οΥθΓβΙχ84οΐγίη£ ηβ. Βηί ηοιγ 1 1)Γ68.1^}ΐ6ά ίη 
& Π10ΓΘ ηχαηΐγ αίπιοβρΙχοΓβ, αηά ηγ βρίτίί τταβ ηρ- 
Ιΐθΐά 1)7 Ιϊΐΐθ οχαηιρίβ οί ίΐιοβθ αιοηηά ηιβ. ΤΙιθγθ- 
ίοΓθ, ίηβίβαά οί ϋιίηΙϋη^Όί &ίζ1ιί, Ι βίβο ρΓβρ&τβά 
ίο τβΕϋΒί αηά ίο δ^Μ. 

Τΐιβ 868. ϋθί^θβη δττα αηά Μ^ΐεοηοβ ^88 οογ- 
θΓθά ^ί;Ιχ ΤτίΓΜβΙι βίίρβ, ΰιΟΓθ 1)60&1ηΐ6ά ίοΓ 
ηΐ8ΐΐ7 ΙιοτίΓβ. Ύίβ βάψ ϋιβ ϋοαΐ» οί οηβ οί ίΙΐΒϊΏ. 
Ώχκΐίβ ίοΓ ί;}ΐθ βΙιΟΓββ οί Μγΐίΐοηοβ• Είτίη^ βηβαβά, 
8ηά αηιίά ί}χβ βηιοΐ^θ Ψβ οοηΐά ηιαίίθ οπύ ϋιο 
ϋοαί^β ΓβίϊΐίΓηίη^ Ιό ΰχβ βΐιίρ. Τΐιββθ πιογθπιβηΐ» 
&ρρ68ά:6ά Ιίΐ^θ ϋχβ ριβΙίπιίηαΓίββ ρί α ρΓθ}6θί;6ά 
ΐ8>ηάίη^, 8ηά οί αη Β,ίίΆοΙί })γ ίΐΐθ &ββί. ΤΙιβ, 
ο1ιιΐΓθ1ι-1)6ΐΐ8 8^ Τίηοβ Τ7ΘΓβ ϋΐθΓθίοΓθ ββΐί ήη^η^, 
ίΙιβ ίβΙαηάοΓβ ιαη ίο απηβ, αηά βγβη Ι Ιβηί; α Ιχαηά 
ίη ηχογίη^ αη οΐά ςαη^ 8ηά ρΐαοίης ίί ίη ροβίϋοη 
οη 8 ρΓοηλίηβηύ Ιιίΐΐ — Οαρβ Ρββίια, 88 ίίϊ τιγ88 ο&Πθά. Ι^ΟυΚΙβ ΙιΑΒΑβ. 137 

Βηί ^6 ΊϊβΛ ηο 6αηηοη-1)α1ΐ8, απά οοηβηβά οπτ- 
8θ1Υ68 ίο 1)ηηιίη^ ρο^άβΓ^ \)γ ψαγ οί πιβηοοίη^ 
αηά 1)Γ&γίη§ ϋιβ ΤπγΙ^. Απα βίαηάίης οη ίΥΐΑί 
Ιιϋΐ, αηοΐ 1)τιβ7ίιι^ ιη 7β6ΐί ίο ηο ρπτροββ, Ι Ιίβίβηβά 
ίο ίΐιαί γαίπ βηης, Βΐιά Ιοο^βά ηροη ίΐχβ ΤπΓΐπβΙι 
βΐιίρβ^ ίΜηΙάη^ &11 ίίθ ^Μΐβ οί οητ ραβί ιηίβ- 
ίοΓίαηβδ άηηη^ ίΐΐθ δί^ΐχί ίτοπι ΟΜο, αηά αηχ- 
ίοπβΐ7 α^&ίίθά ίΐΐθ ΐθβπΐί. ' 

Ι<πο]όΐ7^ ίίθ ίοΓίίίηάθ οί ίΐΐθ ιηοη οί Τίηοβ ψββ 
ηοί ρτιί ίο α πιογθ 8ΘΥ6γθ ίββί. ΤΙχβ Ρ&8ΐι& ίοοίε 
ηο ηοίίοθ οί ηβ, ηοΓ άίά 1ιθ αίίβπιρί ίο ρηηίδΐι ίΐΐθ 
Μ^ΐεοηίοίθβ^ αΐίΐιοιι^ΐι ί1ΐ67 Ιι&Α Ιόΐΐβά βοηιβ οί Ιιίβ 
ηΐ6η άηΗη^ ίΐιβ Γβριιΐββ οί Ιιίβ ϋοαίβ. Τ&ΐάη^ αά- 
γοηί&^θ οί ίΐΐθ ίτθβΐίθηίης ^ηά^ 1ΐθ βοοη άίβαρ- 
ρβατθά ίτοηι βιηΐά οτιτ ίβίΑηάδ. 

Ετοηι ίί&ί ά&7 ^6 τιτθγθ ηο ηιοΓβ άίβίηΓΐ)6ά. 
Ιηάβθά^ ^θ πιί^ΐιί αΐηιοβί Ιι&Υβ ίοΓ^οίίβη ίΐιαί τγθ 
^ΘΤΘ ιγίίΐιίη ίΐχθ βρΙιβΓθ οί ίΐΐθ βίτη^ςΐθ^ 1)πί ίοΓ 
ίΐΐθ οοηβίαηί ιββοτιηάίης οί ίίβ βίίηίη^ θγβηίβ. 
Τνΐιβη, &1)0Υθ 8ΐ1^ ψβ Ιιβατά οί ίΐιβ ϋηηιίη^ οί ίΐχθ 
Τητίάβΐι Δ&^-βΙιίρ, αηά ί1ΐ6 άθίβαί οί ίΐΐθ &ΏβΠίγ8 
δθ6ί &ί ΟΙιίο, &η ίηά68οηΙ)&1)ΐ6 βηίΐιηβί&βηι ίοοίε 
ροββθθβίοη οί αΐΐ ηβ Γθία^θββ^ ^1ιο βαύτ ίη ίΐΐθ 
Ώύζήίγ άθ6ά οί Κ&ηαιίβ & ΓΟΥβη^β ίοΓ ίίθ άβ- 
βίηιοίίοη οί οιιγ ίβίαηά. ΡΓαηι-ΆΙί^β αηηιΐιίΐ&ίίοη 
&ί ΟθΓΥβηαΙεί, ίΐιβ τ&ίβΐη^ οί ί&θ &Γ8ί βίβ^β οί Μΐεπ 
βοΐοη^ΐιί^ αηά ίΐΐθ οίΙχθΓ βηοοβββίγθ ίήηπιρίιβ οί ίίθ 
βΓβί 7θαΓ8 οί ίΐιο ίηβαΓΤθοίίοη, ταίββά οτιτ Ιιορββ 
αηά βίίθη^^θηβά οιιγ οοηβάβηοβ. 

ΡβΑτα αηά Οα^ο Ιιαά ηοί 7βί 1>66η άθ8ί]Ό76ά ; 138 Ι^ΟυΚΙβ ΙΑΙΙΑ8. 

Μθΐιβπιβί Αΐί'β ίη1;βΓνβιιϋοη, ϋίΓοπ^Ιι ίΐιβ ίηνβτ 
βίοη οί Οιβίβ, Ιιαά ηοί γβί οοιηιηβηοβά; ΙιβΓοίο 
Μίββοΐοη^ΐιί ϊιοά ηοί γβί ίαΐΐβη^ ηοΓ 1ΐ84 ί1ΐ6 ίη- 
ίββϋηβ (ϋβββηβίοηβ αηά ίΐιβ βαοΓϋθ^οαβ οίγίΐ β^ηίβ 
γβΐ 1)β^η. Ευθγ7 ιηογθΐηβηί; ρΓΟδρβΓβά, &ηά ΐΐΐθ 
1ΐ8χιά οί Οοά θββιηβά ίο Ιιβίρ ΰχβ αηηβ οί Οττββοβ ; 
βο ί}χΒΛ,, βθβίης ϊϊιβ ίπδΐίΓΓβοϋοη ίΐιπβ ίαίβ τοοϊ αηά 
ίΙιΐΊΥβ, νβ Ιοοίίβά ίοΓνατά *ο α ρΓοιαρί ωιά 1ι&ρρ7 
ίββηβ. 

Τΐΐθ ϋήτά 768.Τ οί ίΐχθ ψ&τ ηοψ οοιηιηβηοβά^ 
νΐιίΐβ ϋιβ βΙιηοηά-ίΓθβΒ οί Τίηοβ νθΓθ 1)6ίΐ]^ 
ο1ο1}1ΐ6ά ίη ίήβ'ιτ βρηη§ Μοδβοιηβ. Ιιηρ&ϋβηΐ; 
^ίΐι 1οη§ ίηαοϋγϋγ^ αηά Ιίτίιι^ οη ΰιοηςίίθ αηά 
ρΓοίθοίδ, Ι οοηοβίγβά ίϊιβ ίάβ» οί ρΓοοββάίη^ ίο 
Οΐιίο αηά ίτγΐηξ ίο γθοουθγ ίΐΐθ ίΓβ&ΒΠΓθ νβ ΙιβΛ 
1)ΐιηβά ίη οπγ ^ατάβη. Ι οβίΐβά ίο ιηίηΑ ιηγ ία- 
ί1ΐΘΓ*Β νοΓάβ νίλβη ^β ΙιβΑ άοηο οογβπη§ ουθγ ίΐΐθ 
88θ1ί8 ίη ί1ΐ6 ίΓβηοΙι πηΑβΓ ίΐιβ αρρΙβ-ίΓΟβ. Ξβ Ιιαά 
άβρθιΓίβά ίΐιίβ Ιίίβ^ αηά Ι Γβηιαίηβά ίΐιβ ριοίβοίοι 
αηά βηρροΓί οί ίΐΐθ ίαηιίΐ7 ; αηά ίΐΐθ τβοογβτγ οί 
ίΐιαί Γ686ΓΥ6 ίπηά ηιί^ΐιί ίβοίΐίίαίβ ηοιγ 1)οί1ι ιηγ 
βίβίβΓβ' πιαπία^β, αηά ρβΓίιαρβ ταγ ίοητηβγ ίο Εης- 
Ιαηά αΐδο. 

Τΐιβ Π10ΓΘ Ι ίπΓηβά ίΐιβ πιαίίβΓ ογβΓ ίη ιη^ 
πιίηά, ίΐιβ πιΟΓβ ίΐιβ άββίΓΟ ίο Γθοίΐζβ ίί ίοοίε Γοοί, 
αηά ίΐιβ 6ΐαΙ)θΓαίίοη οί ηΐ7 ρΓοίθοί οοοαρίβά ιηβ 
οοη8ίαηίΐ7. Ι ίΙιοπ^Ηί οί ίί αίοηβ^ αηά^ αβίοβρ ογ 
Β,ψΒϋίβ, Ι άίθαηιβά οί ίίβ βχβοηίίοη. 

δοηιβ οί πΐ7 οοηιραίηοίδ Ιιαά α1τ6&ά7 ^ηβ ίο 
ΟΜο 860Γ6ίΐ7^ αηά Ιιαά Γβίητηθά βαίβ αηά βοιιηά. ηορίβ Ιο ίχτστ ιέΐί ιβπίΓϋ ':^ί €ζήΞ:3ΧΕ&. χεΛ ι»4 

Ββ&Λ πιβ. Ι ώεκίϋΦΒ α>=ΐΣΐ:Γπ^ϋρά ιητ ϊηςε&- 
ϋοιιβ ίο ιητ ιησαια^ τ&ο, &ιιϊη^ (Μ νοι^ ΐτκΑ 
1> 7 βτβιτ ιιιβ>ιΐ3 Ιο ιΙΐ^ΜΜίΙβ ιηε. Βαι ιητ ιββαΐτθ 
ιτ»Β ιπιβϊιβΙγρπ ι βιτ >Ι1 ή£ ^^υιοείδ οΙβιΗτ, μΛ 
Ι οιτηβΑ ϋΐΑΐ ΐΐιβ εηΐβιρπββ ν«8 α ΐΰου^δ οιι& 
Βη^ «η ίτΓβρηβΒΩιΙβ ίηιραΐββ βριπτϋά πιβ οη Ιο ΐΐδ 
βχβοαϋοη, πηά Ιρβίά ηο ΙιηΑ Ιο 017 πιοΐΙιβΓβ 
τθπιοη8ΐτ&ηο6& Ι άεΠτβτθά ίο 1ι6γ νβορΐη^ πΐ7 
βοιαΙΙ ίοΓύαηβ, Υίβζββά ίστ Ιιβτ Ιιΐβββπι^, «ηΑ 1 1β£^ 
άίβςαΐΒθά Αβ & ρβααιηΙ. 

Τΐιβ ϋΒϊφβ οη ν^ΐιίοΐι Ι Ιοοΐ: ρββηςο Ιι&ά & 
ΟΒίξο οι ΎήϊβίΛ. ίο άίβροββ οί ίη βοιηβ οί ϋιβ πιογθ 
οαΰ 7ίη£[ ροΓίβ οί ΟΜο, »ιά ϋιβ πιβΕίβΓ, β^ρίΑΐη 
ΚβρΙι&ΐΑ, ρΐΌπιίβθά ίχ> Ι&ηά πιβ οη βοηιβ 8&& βροΐ. 
^νΠιβη 1ΐ6 8&1ΜΓ ΠΙ6 αρρβ&Γ οη 1)ο&ΐ€ΐ ίη πι 7 Ιατ:^ 
ι^ΐιίίθ (τοηββΤΒ απά Π17 ρβ&β&ηΐ'β γββΐ;^ &η<1 &ΓΠΐβά 
πίΰι ίψο Ιίίύβ ΙίΟξβ οί Γβά ο&γϊ&Γθ, 1ΐθ 1&η{τ1ΐ6<1 
1ΐ6αΓϋΐ7• Ι ίοίηβά ίη ϋΐ6 Ι&η^Ιι^βΓ, ϋηΐ; Ι οοηίθββ 
1 1}1ΐθη 1)6£αη ίο ίΥάήί ιπογθ οί ηΐ7 ιηοΐΐΐθτ ϋι&η 
οί ϋΐθ ύΐΌ&8αΐ6 ηηάθΓ ϋχβ αρρίθ-ΐτθθ. 140 ΙιΟϋΚΙδ ΙιΛΒΑδ. IX. 

Τηε τπηά ΜθΐΥ ίτοιη ϊΐχβ 8θπ1}Ιι^ αηά οιιτ 6&ϊς[ΐΐθ 
1)0ΐΐΏά6ά οη, ιηαΐαης ςοοά ΎΤΒ,γ ίοντοιά Οΐιίο. 
Βτιΐ} 03 τάξ}ή αάταποβά Ι^ΐιβ Γ8>ρίάίΐ}7 οί ίίβ ιηογο- 
ιπθΐιίβ^ τιηάθΓ & ίτββίιβηίιι^ τ^ίηά^ ίηοιβ&ββά ίο α 
άίβα^ΓθθαΜβ άβ^τββ. ΤΙιοβθ ^ίο Ιαιοτιτ ΪΙχβ ^^βαη 
ιηπ8ί 1ΐ£ΐνθ θχρβΓΪβηοθά Ιιον ^ΓοαΜβΒοπίθ ϊΐιβ 
βοτιίΙΐθΓΐγ τΓίη<1 οαη 1)600ΐη6 ΰΐθΓβ. Τίθη ίοΓ ΰιβ 
ύτΒΪ ϋπΐθ Ι ν»8 ονβιρο νβΓβά 1)7 Βθ»-8ίο1εηβ8Β. Ι<7- 
ίη§ βΙ^ΓβύοΙιβά οη ίΐΐθ οΟβτ-άβοί, Ι ίβϋ ίΐΐθ βΐιίρ 
ΓΪβθ αηά ίαΐΐ πηάβΓ ηΐθ^ αηά Ι Ιχβ&τά ϋιο ηοίβθ οί 
ΰΐ6 86& αη^ΐγ \>6Β,αηζ Β,ξΒ,ΐηΒί ϋ8 βίάθδ» ττΐιίΐθ ΰιβ 
ΤΓ&Υ68 βίιηιιΐθΓβά ίηίο ίοαπχ^ Οιβ ψιπά τιτίιίβϋβά 
ίΙίΓΟΠ^Ιι ϋιβ ήξφΐξ, αηά ίΐιχβ πιάάβΓ ΟΓβ&Ι^βά^ Ια- 
ϋοΓίη^ ^ϋΐιίη ίί» βοοΙ^θΙ}. 

Ι ^βρί 1X17 ^7^^ βΐιιιύ^ 1)π1} Ι Γβια&ίιΐθά βίββρίβββ 
8ΐ1 ηίςΐι^ Μ7 1)οά7 ίΜ 1ι6&Υ7ι αιιά Ι ροβββββθά 
ηβίύΙιβΓ ύΐιβ ιητίΐΐ ηοι ίΐΐθ ροτ^βΓ ίο ιηογβ. Ι ττ&β 
οίί;6ΐι άτθηοΐίθοί \)γ ΰιβ ψΒ,γβΒ, \)\ιί Ι οοπίά ηβίίΐιοτ 
βΐ^ίτ ίτοιη ηΐ7 ρΐαβθ ηοΓ οαΐΐ ίοι: Ιιβίρ. 

ΑΙ)οηί ηιίάηίςΜ Ι Ιιβ&τά Οαρίαίη Κορίαΐα ίβΠ 
ίΐΐθ πιαη αί ΰΐ6 ηιάάθΓ ϊΙΐΒ,ί ίί ί}χβ Ύήηά ίηοΓβ&βθά 
1ΐ6 τίΓοτύά ηιαίεβ ^'βίδϊΜη οί α ρατί οί ίΐχθ οατ^ο. 
^6^8&πι Ι αηά ίΐ^βη ψϊΐΒ,ί ψοτιΐά 1)6θοηΐ6 οί ηΐ7 ίψο 
1εβ§8 ? ΡοΓ Λθ7 1α7 ^^ *^β <Όρ οί ίΐΐθ νΐιβ&ί, αηά 
-ν^οιιΐά 1)6 ϊ}ιβ ϋΐΒί ίο ϋθ 8αοή6θ6ά. 11; τταβ τιτϋΐχ 
ΰΐ086 ίψο ϋατΓβΙβ Ι ρητροδβά ^Γ&γβΓθίη^ ΟΙιίο αβ 
αη ίϋηθΓοηί; γβηάβΓ οί οαγίατο ηηϋΐ Ι Γβαοΐιβά οιιγ ΐιοττκΐδ υικΑδ. Ι4ΐ 

ίχ>ΨΒτ. ΎίιβΛ^οηί ίΐχβπι Π17 ρΐ^ηβ νβΓθ ίηιβ{;πι1;6<1 
απΑ ιη 7 Ιιορββ άίβαρρβ&τθά. Ι "νπβΐιβά ^x) βρθ&ΐε ίο 
ϋιβ αφίΒΛΏ., Βΐιά \>β^ οί Ιιίπι ύο βρατθ πΐ7 1)8ΐτ6ΐ8, 
ΟΓ αί 16081; ηοΐ; ί1ΐΓ0ΐ¥ ΰιβπι 1>ο1}1λ ογθΓϋο&ατά. Βπύ 
Ι οοιιΐά η6ίΰΐ6Γ πιουθ ηοΓ τΛίβτ β, νοΓά. 

Τΐΐθ οια<ιηθ ηίθαη^ΐιίΐβ γοθθ αηοΐ 1)τιιηρ6ά τίο- 
1θηΰ7 \}Βίβί ηροη ϊϊχβ μτκύββ, αηά Ι ηοτ\τ ϋβριι ίο 
ίοατ ΙβΒί άαη^Γ πιβηοοθά ηοί ΐΐιβ 1)αΓΤ6ΐ8 βίοηβ. 
Βηί οπτ 08.ϊ<ιιΐθ ν&8 α βοΜ αηά βιηατί ϊιϋϊβ \)02Λ^ 
αηά ίθ^ 8θ&ηΐ6ΐι Ιαιβ^ ϋχβΐΓ ϋπβίηθββ \}βαβτ ΰιαη 
Ο&ρΙαίη Κθρίχαΐα. Νβχί ιιιοπιίη^ ίοηηά τΐ8 αη- 
οΐιοίθά ίη α ββίβ αηΑ ς[τιίθύ 1ϋ;11θ ΟΓββΙε οη ίΤαβ 
βοαϋΐθπι οοΒΑΪ οί Οήο. 

ΤΙΐθ Ιαηά ατοηηά ϊΙλβ οτοοί ΜίΒβ ονΙϋγΒ,ίβά, })τΛ 
ϋίβτβ ΤΓ6Γ6 ηο Ιιοπβθβ ; οηΐ7 οη Ιιΐιβ ηβίη^ ςτοηπά, 
&ύ & οοηβίάθΓ&Μθ (ϋβίαηοθ ίτοιη ΰιβ ββα^ αιηίοΐ 
^βΐΐ-^οοάθά Ιήΐΐβ, ΰιβ Γ&7β οί ίϊιβ βιιη τγθγθ γθ- 
ΑβοΜ. οη ίΐΐθ ν1ιί1;6ΤΓ&3ΐλθά οο^ία^ββ οί ΰιτθβ ογ 
ίοιίΓ ]ιαΐβ τίΠ&ςθβ. Νθ&τθΓ ΰΐθ ΐ36&οΙχ αηοϋιβΓ 
0»[(1Π6 ΤΓ&8 ηιοοΓθά, αηά ι^β οοπίά βθβ βοηΐθ ρβαβ- 
&η1» ^νη^ΐι Ι^ΐχβίτ 1)688ΐ» οί 1)τΐΓΑθη βύ&ηά ηβατ 1)7 ύΐΐθ 

βΙΐΟΓΘ. 

ϋ 18 & «ψΒβί αηά ρο1;6ηί ίθθΐίη^^ ίΐΐθ Ιουθ οί 
οηβ'β οοηχίϊτγ Ι Ψΐίθη ίτοηι οη 1)οατά ϋιβ ο&ϊ(ΐη6 
Ι Ιοοί^βά ηροη ύΐιβ βοβηβ ΙϊοίοΓθ ηΐθ — ^ϋΐθ Μοοηιίη^ 
η&(ηΓ6, ϋΐθ (ϋβίβηΐ; τίΐΐ&^β^ αηά ίΐιβ Ιίΐϊίΐθ Ιαιοί; οί 
ρ6θρΙθ οη ίΐΐθ β&ηάβ — ^ηΐ7 ΙιβοΗ Ιβαρβά ιήϋα, }ογ. 
Ι βαΐΜΓ Οΐιίο οηοθ ηιοΓθ ; αηά ΰιοββ ρβ&βαηΐ» ^ντοτθ 
ηΐ7 οοηιρ&ϋτίοΐ» Ι ΤΙιθ ΙιΜΙθ οιυ[(ΐη6 \}γ ϋίβ ΐ368θ1ι 
Ιβηύ Ιίίθ ύο ύΐΐθ βοβηβ, αηά Ι ςάζοά ηροη ϋ ιήϋι 142 ΙΧ)υΕΙ8 I^ΑΒΑ8. 

ίηττατΑ ΒΒ,ύΒίΒβύοη, ίΐιίηΐάη^ ΐή&ί &11 ττοδ ηοί ηιΐη 
Βϋά άθδοΐαϋοη οη οητ ίδίΑίιά. 

Βό^ βοοη ίΙΐθΓβ "πββ α ιβγτΟβίοη ίη ϋιββθ 
Ι^Ιιοη^Ιιίβ, αηά Ι "νπβΐιβά ϊ}χ6 Ιίϋΐθ οτβΆ Ιιαά η6Υ6Γ 
1)66η ίΙιβΓβ. Ιί ΙΐΒά 60Π16 ίτοπι Ρβατα^ βίβο τή1}1ι & 
ΟΒ,τξο οί \γ1ι68«1; ίοΓ βαΐβ^ αηά ίΐΐθ βίιηπϋΒηβοπβ 8Τ- 
γΙυ&Ι οί οητ 68.ϊ(;[ηθ Ι^ΓΟπςΙιί &1)οη1; β, ά6ρ1θΓ8>1)1θ 
οοηβιοί. Τΐιβ πιβη ίτοιη Ρβατα νβΓθ })γ ηο πιβοηβ 
ΑίβροΒθά ίο 8ΐιΙ)ΐηϋ ίο ρβ&οβΐτιΐ οοιηρβϋϋοη ; \}τΛ, 
\>γ πΐ68.η8 οί ίΙΐΓβαΙ», τπδΐιβά ίο οοπιρβί οπγ βαρίαΐη 
ίο ςτιϋ ίΐι&ί ίιηρΓονί8βά ιΠΒτίβϊ, οη νΐιίοΐι ίΐΐθγ 
ά6θ1ατ6ά ίΤϊβγ ΙιβΛ ββοπΓβά ίΐιβ Γί^ΐιίβ οί ^ήοτϋγ. 
Κβρ1ια1&, οη ίΐιβ οΛβΓ Ιιαηά, )Υθτι1ά ηοί; ^ίβΐά, 
1)ΐιί ίηβίβίβά, αρ1ιο1άίη§ ίΐιβ ρπηοίρίββ οί ίτββ 
ίΓίΐάθ. Εγοπι νοπίβ ίΐιβ οοηίΓθΥβΓ87 ίΙΐΓβ&ίβηβά 
Ιο Γθδπϋ ίη αοίβ οί γίοίβηοβ ; ΰβίβ ^βΓβ βΐΐίύ^θη, 
αηά ^ίγ68 Ιβαρβά ίΓοηι ΐΙιβίΓ βΐιβαύΐιβ. Βηί Ι 
Ιεηον ηοί Ιιον ϋ λΠ βηάβά ; ίοΓ, νΐιίΐβ ίΐιβ άίβρηίθ 
ΨΒΒ Γίΐ^η^, Ι Ιθΐιάβά Βίβα1ί1ιϋ7 ιιπίΐι πι^ ίψο ίβξΒ, 
αηά ΙίΕΥΪη^ αιτδη^βά τήϋι οηβ οί ίΐΐθ ρβαβαηίβ ίο 
οατητ ίΐιβηι οη Ιιίβ 888, νβ 8ί8.Γίβά οη οπγ ν&7 
ίονατά ίΐιβ γί11α§θ. 

Μ^ ^ίάθ, α γοηη^ ρβαβ&ηί οί ίνβηί7, Γθ1>η8ί, 
βοοά-ηαίατβά, βηά 8ρη^1ιίΐ7, 8θοη ^ίηβά Π17 οοη- 
βάβηοθ. ΒβίοΓβ Γβ»ο1ιίη§ οπγ ίοπΓηθ7'8 βηά Ι Ιιαά 
8ΐΓβαά7 οΙ)ί&ίηθ(1 ίαΐΐ (1βί&ίΐ8 οί 1ιί8 ΗηπιΜβ οχίβί- 
βηοβ; &ηά Ι, οη Π17 ρ&Γί, ΓΟΥβ&Ιβά ίο Ιιίηι Π17 
ηαηιβ &ηά άββοβηί, 1)ηί ηοί ίΐιβ ρηηοίρ&Ι οΙ)ίβοί οί 
ηΐ7 ΓθίπΓη ίο Οϋο. Ι οοηίπΓβά Μπι ηοί ίο τη^ίβ 
Ιεηονη ίο Β,ίιγ οηβ ίΐΐίΐί Ι ΐΥ8β α Οΐιίοίβ οί ίΙΐΘ ίοιγη. ϋΟϋΚΙδ Ι.ΑΚ1& 143 

Ηθ ρΐΌΠΐίΒβά, νΛ 1^6ρ^ Ιιίβ ιπηΑ &ίΰιίιιη 7 ; άιητ- 
ίπζ ϋιβ νΐιοΐβ ϋιηβ οί ιη7 βσϊοιιιη οη ϋιβ ΪΒΐ&ιιέΙ 
Ιιβ ριοίοβίθά 1116, βηΑ ΙιϋΐΑτεΑ (ο ιηβ 88 » ίταβ 
ίτίβηά. Ηίβ 18 σηβ ιηοιβ ηβιιιβ Ι πηιβύ «αεί 1» ϋιβ 
ϋβύ οι ϋΐ086 1>πιτ6 «ηά £;6η6ΐΌΐΐ8 θοηΐβ ιμγΙιο86 ο<Ηη- 
ίοτύης «γπιρΛΟιγ Ιιβίρβά ηίβ οη άιιηιι^ 1117 ]οτουτ- 
ηβ7 ϋϋοη^Ιι ίΐπβ Ιοη^ τ&Ιο οί ίβ&ιβ. 
'^^Πιβη Ύτβ &ρρτο8θ1ΐ6ά ϋιβ γί11&^ ϋιβ ςοοΑ 
Ραηάβΐί άβροβϋβά 017 ΙμιγκΙβ ίη & Γοίηβά ιτίιιβ- 
ρΓβββ ίη ϋιβ βοτηβΓ οι & γίηβτατ^ 1)7 ^^θ ιτ&τ^Αβ, 
&ηά })Βάβ ηίβ ιταϋ ίοΓ Ιιίηι ϋιβιβ ϋ11 Ιιβ &8^ νβη^ 
οη ^ϋι Ιιίβ 888 ίο ϋιβ γΟΐΑ^β^ αηά ηιβάβ 8ητβ ϋΐθτβ 
'ντβτθ ηο Τόγ^ ίη ίί. Ι β&ί λϊ ϋιβ τοοί οί &η οΐίτβ- 
ίτββ ηηάβΓ ϋιβ βΐι&άοιτ οί ϋιβ ι^&Π, αηά Ι τταϋβά^ 
ηΐ7 6768 βχβά οη ϋιβ ίπιτη οί ϋιβ ΓΟ&ά νΐιβηβθ Ι 
βχρββίβά 8θοη ίο 866 Ρ&ηάέΐί τβ&ρρβατ. ΤΙιβΓβ 
1ΜΓ88 οοηιρίθίβ βίίβηοβ βτοηηά ηιβ^ ίΐιβ ^τ&ββΙιορρβΓδ 
αίοηβ» βχπίϋη^ ηηάβΓ ϋιβ 187^ οί ίΐιβ βπη^ άΐβ- 
ίηΓΐ)ίη^ ίΐιβ βίίΐΐηβββ οί ίΐιβ οιγ. 

8αάά6ηΐ7 ί1ΐ6 Ιαη^ΙχίβΓ οί ο1ιί1άΓ6η ΓθβοηηΑθά 
ηβατ ηιβ. Οη ίητηίη^ τοπηά Ι βα^ ίοπΓ Ιίίϋβ 
ητοΐιίηβ^ ϋιβίτ ίηςηίβίίίγβ 6768 βχβά ηροη ηιβ^ 1)ηί 
88 βοοη 88 οητ ^Ιαηοββ ηιβί ϋχθ7 Ιιίά Ι^βΐιίηά ίΐιβ 
τπηβ-ρΓβδβ. Ιη 8 ΐ&ψ ηήηηίβδ 8 ίτββίι 1)&ηά οί 
1>θ7θ &ρρ6&τ6ά^ ^ίΐι ϋιβίΓ βη^6Γ8 ίη ίΙιβίΓ ηιοηϋιβ. 
Τ1ΐ67 Ιοοί^βά &ί ηίβ ίοΓ αη ίηβίαηί ιιν^ίϋχ &η 8ίΓ 
οί αηιαζβηιβηί^ οηΑ ίίβη^ ίηπιίη^ ίαίΐ, ί1ΐ67 Γ8η 
Β,ΎΤΐί^. ΟϋΐθΓβ οαηΐθ βίίβΓ ίΐιβηι, αηά Ι \)0(ζΛη ίο 
ίθβΐ αηχίοιίθ &1)οηί• ίΐιίβ ίη(][ηί8ΐίοη8ΐ οΓάβαΙ 8ί ίΗβ 
1ιαηά8 οί ίΐΐθ 76ηη£ {^ηβΓ&ίίοη οί ί1ΐ6 γΐΐΐβ^θ• Μ7 144 ΙΌυΚΙδ ΙΛΒΑ8. 

Όίλβ&βίηθββ ΨΒ8 Ιπιηιβά ίιι1χ> ίιηρ&ϋθηοθ &8 Ρ&ηάέϋ'β 
&1)86ΐΐ06 ^08 ρΓοΙοη^βά^ αηά Ιχίβ ίατάίηβββ βχοίύβά 
ιη7 βηβρίοίοηβ. Αί Ιβη^ΐι Ι βάψ Ιιίηι αρρΓΟ&βΙι, 
\)ηί, ίη ρΐαοθ οί Ιιίβ αββ, οηοΙϊΙχβΓ ρβ&β&ηΐ} οοβοιη- 
ραηίθά Ιιίιη. 

**Τ1ιβΓθ ΛΓθ ηο ΤατΙβ," Ββίά Ιιβ. "Οοπίθ 
αίοη^ τπΰι τΐ8^ Ιιοηΐά." 

ΤνίΙ^Ιχοπ^ ίητϋΐθΓ βχρίαη&ϋοηβ 1^1167 βαοΐχ ϋί1»ά 
•0116 οί ϋΐθ 1(6^8 οη ίΐιβίτ βΐιοιιΐάθτβ^ &ηά ψβ &11 
ΰΐΓθθ βη^θΓβά ϋιβ γίΠβτξθ. Ιη ίΐΐθ Ιίϋΐθ οθηίτ&Ι 
ΊΠδ^ίβίτρίΆβΒ Ψβ ίοηηά ^Ιίΐιβτβά ιη α ]αιο^ & ητυη- 
1)6Γ οί ρβ&δ&ηίβ^ ιι^ΐιο βηΓΓοτιηάβά ηΐ7 Ιπκγο ξαιΛο», 
αηά & άίβοηββίοη θηβπβά αηιοης ίΐιβηι ίη αη ιπλΑβΓ- 
*οηθ.- ΡΓθ8βηίΐ7, ΙχονβγβΓ, ϋ οδβτιπίθά ϊήΒ ίπιροΓ- 
^αηοθ οί & 1ίγβΐ7 οοη1ϊΓθΥβΓ87, νΜοΙι οοηιρθίΐβά 
Ρ&ηάέΐί αηά Ιιίβ ίήβηά ίο 1&7 ^^β Ιεβ^β οη ϋιβ 
ξτοτπϊά, 80 &8 ίο βΙΙοτΓ ίτθθ ρ1&7 ^ ίΐ^βίτ ^δϋοπίι^ 
1ίοη89 αηά ίπΠ 8θορ6 ίο ίΐΐθίτ ίοη^ββ. ΤΙιβ γ&- 
ρί(1ϋ7 ^ί1ι ιγίλίοΐι ί1λ67 &11 βροΐ^θ ίο^ίΙχβΓ ττ&β 
βαοΐχ ΰιαί ίΙχβΐΓ οοη{π86€ΐ ληϋϋηΐ) άίά ηοί θηαϋΐβ 
ηΐθ (ο πιαίεθ οηί ψ}ΐΆί ί1ΐ67 'ν^θΓβ 8&7Πί& ί1ιοα§1ι Ι 
οοηοΐαάθά ί1ΐ8.ί Ι ττ&β ΰιβ οΙ)ί6θί οί ίΙιβΪΓ άίβοαβ- 
8ίοη8• 7ίηΕΐΐ7 &η ηηάβιβί&ηάίη^ ογ & οοπιρΓοηήββ 
^08 &ρρατ6ηϋ[7 αττίνβά αί ; αηά, α^η ί&ΐάη^ αρ 
ίΙχΘ Ι^β^β^ Π17 ίΐΥ0 ρΓοίθοίοη ηιαάβ ΜίΒ,γ ίΐιτοπ^ΐι 
ίΐΐθ ΟΓΟψά οη ίΐιβ νίΠα^θ ξτββη, αηά ψβ ρΐΌΟθθΑβά 
ίο Ρδϋάέΐί'β Ιιοπβθ. 

^^Τνίΐΐ 70^ τ^οϊ ίθΠ πιβ νΙΐΛί ίί 18 λ11 &1)θπί ?" 
Ι &3ΐ{:θά Μιη, &8 βοοη &8 ^θ Ιιαά ςοί οίθοτ οί ίΐιο 
ΟΓονά. ΙιΟυΚΙδ Ι,ΑΒΙδ. 145 

^^ α ίβ ηοϋήη^, Ιιοτϋί^ ; ττβ ττίΠ πιαίεθ ϋ ύΐ 

ΗΙβ Γβρίγ ν&8 Ιαοοηίβ ; 1)ΐι1} ίϊιβτβ ψβιά βοπιθ- 
ϋχίηβ Γβ^τχΓίη^ ίη Ιήβ «οη^ «β^βΠ <» ίη ΰΐθ χη»π- 
ηβΓ ίη ττΐιίοΐι Ιιβ ρΓοηοαποβά ιην ηαπίθ, τήΐίΐι ίΐιβ 
ρβοιΟΐ» ρΐιοηθϋο Μοάπίαΐίοη οί ίΐιβ ί. Ι άίά 
Ώοί Ββί ίοΓ ιηοΓθ βχρίαηαϋοηβ ; 1)τιί βΥθίτ^Ιιίιις 
ΏΐΕάθ α οΙθ&Γ ίο Ώΐθ ϋΐΆί ΰΐ6 ίθ&Γ οί ίΐΐθ Τπτίε βϋΐΐ 
ΙιοΥθΓβΑ ίη ίΐΐθ αΪΓ οί Οΐιίο. 

Ραιιάέΐί Ιι&ά 1)6θΐι τβοθηίΐγ χηατήθά, αηά ϋβ 
8ΐιΑ Ιιίθ ψιίβ βίοηβ οοοηρίθά ^;116 Ιίύΰθ οοϋβι,ξβ, 
νΛίοτβ ΐήβγ Γβοβίνβά πιθ ιηοβ* Ιιοβρϋ&Μγ ; 1)π<; 
ιήϋι α ρτοαά βιηίΐθ Ιιβ ^υθ πιθ ίο ηηάθΓβίωιά ϋιαΐ; 
1ώ &ιηα7 νΜ «»1κ)ΐι<; *ο 1)θ ΐηοΓβββθά. 

Τΐιίβ θχρβοίαϋοη άίά ώο^ ίη αηγ ΨΒ,γ ίη^;θΐΐθΓ6 
ιπΰχ ίΐΐθ αοϋγίίγ οί Ραταβίεέγί. Ιιίβ 1)θί;ύθΓ ί&ΐί. 
^λο ίη .. ίβ^ ι^ηΐββ ρΓβρΒΓθά ίοΓ ηβ α βηρρβΓ; 
οοηβίβϋη^ οι ίτθβΐι 1)6&η8 οοοίεοά ίη οίΐ, αηά οί 
ο&γίοΓθ, νΜοΙι Ι οοηίήΙ)α1;6ά^ 1ιαγίη§ ίαρρβά ιηγ 
1^6^, αηά ΰιηβ ίη&η^Γαίβά ΰιβ οοηβππιρϋοη οί 
ίΐιοίτ οοηίβηίβ. Ρ&ηάέΐί'β ίήβηά τταβ οί ΰΐθ ρατίγ» 
Β,ηά ψβ ίβΒΑίθά, ϊίιβ ίοπΓ οί πβ^ Ιίΐ^θ ^ίη§8. 

ψ^ }χβά ΙίΛτβΙγ άοηβ βπρρίη^ νΐιβη ττβ ίβατά α 
Ιαιοοΐ^ αί ^;ιιθ άοοτ. 

^^Ιίϊηιιβί 1)6 ίΐΐθ άθπιο^έτοηύέβ/' * βαίΑ Ραη- 
αέΐί. 

8ι1τθ θηοΏ^Ιι^ α ΨΒίβ ίΐίβ γίΠα^ άθΠλο^έτοηίέβ, 
ιητίιο βηίβτοά, ίΐΐθίτ ίΐιίοίε, γοπ^Ιι ν&ΙΜη^-βίαγθβ ίη 
1ιαηΑ« Τ1ΐθ7 ιπβΐΐθά ηβ ^οοά-οΥθηίη^^ αηά βαύ οη 

* Αΐάθπηβη. 
10 146 Ι^ΟυΚΙδ Ι/ΑΒΑδ. 

ΐΐΐθ νοοάβη βΙ^οοΙβ οββΓβά 1;1ιβπι \)γ Ρβχ&βίεένί ; νβ 
βίβο 88.1: 1)7 1)1ΐ6ΐη^ άπα ^β 8.11 Γβπιαίηβά βίΐβη^. Ι 
^8.8 8.ηχίοτΐ8 ίΥϊβ οοηγ6Γ88.1;ίοη βΐιοπίά ΐ3β^η^ ίΙίΒ,ϊ Ι 
πιίβΐιΐ; Ιθοτη ίΐιβ οΙ)ίβο1; οί ϋβΐΓ τίβϋ ; 1)ΐι1; ηο οηθ 
88>ίά 8. Ύτοτά, άπα ίΐΐθ θχρΓβββίοη οί ίΐιοββ αΓοηηά 
ιη6 άίά ηοί οοητβγ 8.117 ίββίίη^ οί 88.ϋ8ί&οϋοιι. Αί 
Ιβη^Λ ίΐΐθ βΙάβΓ οί ϊΐιβ άθπιοβέΓοηΙίέβ })τ6ίβ ίΐιβ 
βίίβηοθ. 

"λνΤιο 18 ίΐιίβ ιη&η 7011 1ΐ8.νβ 1)γοπ§1ι^ Ιιθγθ, 

Ρβίκΐέΐί ? ΥΟΠ 8X6 1ΐ68.ρίΏ§ 0Ο8ΐ8 ηροη ΟΠΓ 1ΐ68.άβ ! 

ϋ 18 1361:1}6Γ 1ΐθ δΐιοηΐά ρβΓίΒΐι 8ΐοηθ, ύ1λ8>η ίΐιο,ί ψβ 
βΐιοτιΐά 8ΐ1 Τοβ Ιοδί ! '^ 

Τ1ΐ686 νοΓά8 οί ΰΐ6 οΜ Ώίοιι βΠβά Ώ16 τπίΐι άίβ- 
ιη&7 ; 1)ΐι1; Ρ&ηάέΐί ίοοίί τιρ 1117 οαπΒθ νθΓ7 ν8τΠηΐ7, 
ωρπβ Ι τ.«8 » ροοΓ πΐίΗΐ ίτοπι Ιοβτΐίΐ ; ΰι»ί Ι 
νίβΐιβά οηΐ7 *ο 8β11 1117 ^οοάβ Βαά 168.Υ6 τηΛοϋΙ; 
1ιαηηίη§ 8117 οηο ; 1}1ΐ8>^ ύΐΐθ Τιιγ]^ τι^τοιιΐά ίαΐεβ ηο 
ηοϋοβ οί ιηβ ; αηά ιηποΐι 6ΐ86 ίο ΪΙιβ Βοιηβ βΰοοί, 
8ΐ1 οί ^Ιιίοΐι 1ΐ6 ^Υ6 ίοΓίΙι Γ&ρί(1ΐ7 82ΐά ττϋΐι ζΤβΒ,ϊ 

νο1ιιΙ)ίΚ<;7• 

Τ1ΐ6 άβιηο^έΓοηίέβ ϋδίβηθά ίο Μηι^ βΐιαίιίιις 

ΰιβίΓ Ιιβ&άβ Ιίΐεβ πιβη νΐιο νοτιΜ ηοί 1)β οοηνίηοβά. 
Τ1ΐθ7 άίά ηοί θΥθη Γβρΐ7, 1)ΐι1ί ί^^γ Ιβίί ίη βίίβηοθ^ 
άπα ^1}1ι 811 αηχίοτΐ8 Ιοοΐ^ οΛαοχχϊ ίΐΐθΐη. 8α6ΐι ττ&β 
ίΐιβ ί68.Γ ^Ιιίοΐι ββίζβά πίθ, ϊβ&ί 1:1ΐ67 βΐιοτιΐά Ιιαηά 
πίθ 0Υ6Γ ίο ΐίϊβ ΤόχΙςβ, ί}ΐΒ^ Ι 8ΐπιοδύ άβοίάθά ίο 
8.ΐ3&Ώάοιι ιη7ΐ)8.ΓΓβΐ8 ϋθΓθ, ίοΓβ^ο ΐΐΐθ οΙ)]βοί νΐιίοΐι 
1ΐ8χ1 1)Γ0ΐι§1ι1; πιβ ίο Οΐιίο, Γθίτιπι })γ ηί^Μ ίο ίΐΐθ 
ΟΓβθΙ^^ ^1ΐ6Γ6 Ι Ιιορβά ίο £ηά ίΐιο οΐΰ<][ΐΐ6^ αηά Αβ- 
ρατί. Βηί Ρ8ΐιάέ1ί Γ68£8ΐΐΓ6ά ιπθ. Ι^ΟυΚΙδ Τ.ΑΚΑ8. 147 

^* ^β νίΐΐ ΊΠΒ^ίβ α «11 ή^ήί," 1ΐθ Ββίά ; " Βίββρ 
<][ΐιΐ6ί;ΐ7 ίο-ηί§1ι^^ αηά ^β βΚαΙΙ βββ Μτΐιαί ίβ ίο 1)6 
άοηβ ίο-ιηοΓΓον." 

Ι Β&^βά Ιιίιη ϋ 1ιθ ίΚοπ^Ιιί ϋ ταί^ΐαί άο αηγ 
^οοά ιηγ οΆ&ήαξ οηθ ίοη^β οί ΟΒ,γΪΒίΧβ ίο β&οΐι οί 
ΰΐθ άβιηο^έΓοηίέδ. 

^'ΨΙιο^ϊ, ξΤΒ,α&Ι^' οδΐ^βά Ρίΐηάέΐί, ίη &ΰΐ8.ζθ- 

ΊΏ&ϊϊί. 

" ΨβΠ, 7^8 ; 08 α ρΓθβθηί," Ι Γβρίίβά. 

^' Ιη ίΐι&ϊ 0086^ ίαγθ ηο ίβο,τ, ΙιοιιΜ ; ϋιβγ &γθ 
7011Γ πιβη." Αηά Ηθ νβηί οη ίο 6χρ1β1η ίο πιθ, 
αί Ιβη^ΐλ, Ιλοττ ίΐΐθ ροΐίίίοβ οί ίΐιο γίΐΐα^θ βίοοά. 
ΤΙΐθ 8ΐιΙ)8ί&ηο6 οι 1)18 Ιοη^ 8ίθΓ7 ^8.8 ίΐιαί ίΙιβΓβ 
ΤΓθΓθ ίνο οοηίθηάίη^ ρ&τίί68 ίη ίΐΐθ τϋΐα^θ, θοοΙι 
οί νΐιίοΐχ ίοοίε ίη ίαπι ίΙΐΘ ιιρρβΓ Ιιαηά 1)γ ρΓορί- 
ίίαίίη^ ίΐΐθ Τιιτίίδ, 80 ίΐι&ί ίΐΐθ οηβ ρ8.ι*ί7 ^^ ^^ 
οοη8ίαηί ίβατ οί ίΐΐθ οίΙιβΓ. Κο^^ Ραηάέΐί άίά ηοί 
Ι)6ΐοη^ ίο ίΐΐθ ρ8τί7 οί ά6ΐηο§έΓοηίέ8 ^Κο ρβίά η8 
ΰΐθ τίβίί, 1)Ώί Ιλβ Ιιιίά ηο άοιιΜ ίΐιο οατίβΐΌ-ίοη^θβ 
ττοηΐά νοΛ νοηάβΓβ. Τΐιβ νοΓάβ οί Ραηάέϋ ίη- 
βρίτβά ηΐθ τπίΐι οοπγ&^θ, αηά αί ίΐιβ ββιηθ ίίηΐθ 
βθηί ΠΙΘ ίο 8ΐθ6ρ. Τΐΐθ ίαοί ί8^ Ι ^8.8 βχΐιβ,τιβίβά \)γ 
ΙΙχβ ίοαπλ67> &πΑ> ΐ7^π^ άοτπι οη α 1λθΓ8θ-1ι&ίΓ βαοΐ: 
βρΓθ&ά.οη ίΐΐθ ΔοοΓ^ Ι ^&8 8θοη ίαβί &8ΐ6θρ. 

Νθζί πιΟΓπίη^ ίΐλθ 8αη Ιαβά 1λ8ΐ*άΐ7 Γί86η ψΐιβη 
ϋίβ ά6ηιοςέΓοηί68 α^η Ι^ηοοί^βά αί ίΐΐθ άοοΓ αηά 
βηίθΓθά ίΐΐθ οοίί&^θ^ 8ί1θηί αηά άθπιητθ &8 ΐ36ίθΓθ. 
Βαί Ι Ιι&ά ίοΓθ8ί&Ιΐ6ά ίίλβπι, Ιιανίης §οί πρ Θ8τΐ7^ 
αηά ίΐΐθ ο&γί&Γθ-ίοη^68 ^θγθ φϋβ τοπάγ, η6αίΐ7 
ιηπαρροά αρ ίη ίτθβΐι ο&1)1)&^6-1θ&Υ68• Μ7 ρΓ686ηί 148 Ι^ΟυΚΙδ ΙιΑΚΑβ. 

οααβθά ΰιβιη ΰιβ ξτβο,ίίΟδί Β&ϋβ&βϋοη, ιιηΑ ϋΐθίτ 
ψ&γα ϊοΎτοΐά ταβ ο,ί οηββ οΐιβιχ^θά. ΤΙ167 βητ- 
Γοαηάβά ΐΕθ, βιηϋίηκ 1)θηΐ§η*ηϋ7, «ιά ρβΙΛίηβ ιηβ 
οη ϋΐθ 13&6]£ τήίΐι Β, ρδΛτοϊήζίηζ βλτ. 

" Η&γβ ηο ίθΛΓ, ΐΛοΙά," Λθ7 βαίά. " Υοη ατβ 
οηθ οι 011Γ8• Ψβ ^οηΙΑ ταίΙιβΓ άίβ ϋιαη βοβ 7θπ 

81ΐ3θΓ." 

Αΐϋιοτι^ΐι Ραιΐ(161ί Ιι&ά 1θΓ6ίχ>1ά ^ο πιβ ϋΐθ βΐ- 
ίβοίβ οί ιη7 ρΐθβθηί;^ γ&ί Ι ύτβα ΰΐΐθά ^ΰι ίηάψιι&- 
ϋοη αηά άίβ^αβ^. Υθ8(βΓά&7 ^^^7 ίΐιτβ&^θηβά ίο 
βαοΓί&οθ Ώΐθ ; ίο^Β,γ, ίοτ ίΐιβ 8&]ι:θ οί α Πϋΐθ οανί&ΓΟ, 
ύίβγ ΟΓθ Γ6&ά7 ^0 8&οή&οβ ίΐΐθπιββίγββ οη 1117 1>θ* 
Ιιαίΐ ! Βτιΐ} Ι άίββίιηιιΐ&ύθά^ αηά^ Ιι&τίη^ θχρΓ6886ά 
\χ> ϋΐθΐη 1117 ςταΐ^ϋπιάβ, Ι αβίεθά Ιβ&τθ ^ο τβηά 1x17 
ςοοάβ. ΤΜβ 1;1ΐθ7 &ύ οποθ αοοοτάβά ταβ, αηά^ 1ι»γ- 
ίη^ ίιηρΓΟγίβθά α ραίτ οί βοαίββ^ Ι βοί πρ τπϋι 1117 
ίιψο 1ίβ§μ ίη ^;1λθ γϋΐα^θ ςτθβη αηά οοππηβηοβά 

1)118ίηθ88. 

Τΐιβ ίοΠοιιήη^ άο,γ ΰχ6 άθχηο^έτοη^έβ ΟΓάβΓβά 
πλθ ίο &οοοιηρ&η7 ^^^^ ^ ΚΑΐαταΙ^ίθβ, α γϋΐα^ & 
ί&ντ Ιιοιιτβ' άϊβΙϊΐηοθ ίτοιη οητβ, αηά ΰΐ6 86&^ οί & 
ΤπτΜβΙι α^Ιια. Η&γίη^ οΰΐθΓ 1)α8ίιΐ6θ8 τ^ΐιίοΐι 
ίοοίε ίΐιβιη ίΙΐθΓθ^ ί1λθ7 ίΐιοα^ΐιΐ; ϋ αάγίβ&Μθ Ι 
βίλοιιΐά ςο τήΰι ΰΐθΏΐ, βο ββ ίο ζβϊ ϋΐ6 ρβπηϋ οί 
1X17 80^οτιη1 οοηβηηβά^ ιηλά ΰιτιβ ρ^θΥ6Iλ^; 0117 αο- 
οαβ&Ι^ίοηβ οη ίΐΐθ ροτί οί ϋΐθ ορροβίύθ ίθοϋοη. 
ΤΜβ πιβ&βΠΓθ οοίηοίάθά "νάΰι ηΐ7 ρΐαηβ^ ηΐ7 οΙ)]θθί; 
1)θίη^ ϊο ρΓοοθθά £Γαάτΐ8ι1ΐ7 ίοττατά οητ ίοΜτη. 

ΤΙλ6 άθπιο^έΓοηίέβ ρΓοπηβοά ίο οϋί&ίη ίτοζη 
ΰΐθ α^Ιια οη αηίΙιοΐΊζ&ϋοη βηαϋΐίης ιηο ίο ^ο Ι<θυΕΙ8 ΙιΑΒΑδ. 149 

&ι)οα^; ύϋθ τί11&^8 &8 α ίτ&άθΓ, &ιΐ(1 Ραηάέΐί Γβαάίΐγ 
οοηβθπίβά ^ο &(χκ)Ώΐρ8.ιΐ7 ώιθ &β βοοη αβ Ι Γβίτιηΐθά 
νϋΐι Λθ ρβπηϋ. Ψβ ίΙιβΓθίοΓθ βθΙ; οβ, ϋΐθ άθ- 
πλο^έΐΌηίέβ οη Ι^ΙΐθίΓ ββδββ αηά Ι οη ίοοί, αηά ατ- 
ήτβά αί; Κ&ΐαταΐείββ ίη ΐτοηί οί ίΐΐθ α^ΐια'β οοπαΐε. 
Τ1ΐ67 ΎΤ&ϊϊί αρ'βίαίτΒ^ Ιθ&νίης ιπθ Λί ϋιβ άοοΓ ίο 

ΙΟΟίε οΆβΤ ίΐΐβ 08868. 

"ϊΠιίΙθ Ι βίοοά ίΙιβΓθ νώΐίη^, Ι βαν α ΤπΛ αρ- 
ρτοαοΐι, αηηθά ίτοιη Ιιβαά ίο ίοοί. Νοι»"^ Ι Ιι&Α 
ηού οοπίθ ηθοτ & Τητίε βίηοθ ΰΐθ άαγ νβ Ιβϋ οητ 
Ιιοπίθ αϊ; ΟΙιίο, ηοΓ Ιι&ά Ι βββη οηβ^ βΥβη ίτοιη α 
άίβΐηιιβθ, αίΙΐθΡ ΰιοβθ ίοτίΓ ττ1ιο3θ ^ηβΐιοί» Ιιαά 
αβοοιηρ&ηίθά οπγ β808ρ6 ίτοιη ίΐΐθ ίβίαηά. Τΐιβ 
βί^ΐι^ οί ίΐιίβ απηβά ηιαη^ μτΙιο οαηιβ ηβατθΓ αηά 
ηβατθΓ, βπΑάβηΙγ ΙίΓοηςΜ ύαοίε ίο ιηγ τβοοΠοοϋοη 
οητ ίΓοηΙ)1θ8 αί δπιττηα^ ΰΐθ Ιοης α^ηγ οί οητ 
ϋί^Μ, &ηά ϋΐθ άβΜϊ οί Αάτί&ηα. ΑΙ1 ϋώι ηΐδΐίθοί 
ΰίΓοηςΙι Π17 πιβηιοτγ &8 ΰΐθ αοοππιηΐ&ίθά τβιηίηίβ- 
οβηοθβ οί α νίλοΐθ ΐϊίοϋπΐθ ΟΓονά 1)&ο1ε ηροη ίΐΐθ 
Βΐίηά οί & άτοττηίης πι&η. Α άοηΜθ ίοθΐίη^ οί 

Ιΐ&ίθ 81ΐά ίθ&Γ ίοόί ρθ88688ίθη οί ΠΙΘ^ &ηά Ι ξΛΖβά 

ιηοϋοηΐ688 οη ϋΐΑί ίθτοοίοηβ Τητί^ &β Ιΐθ αρ- 

ρΓ08ύ1ΐθά. 

Η6 ϋάάτθββθά ίο ηΐ6 &1)ηιρ1;ΐ7 βοηΐθ (^ηθδϋοη 
ιτΐιίοΐι Ι άίά ηοί ηηάθΓβίαηά, αηά Ι άίά ηοΐ; τβρίγ. 
Η6 ΟΒΒί προη ηΐ6 α βατα^θ Ιοοίε, αηά -νπΰι & 1ο&^;ίι- 
Βοηιβ ο&ΰι Ηθ βηίθτθά ύΐΐθ οοη&^. Ι ττ&β ίοΓ^ηη&ίβ 
οηοη^ΐι ηοί ίο 866 1ιί8 οάίοη8 ίαοο &^η. 

Τίπλβ ΐ¥θηί οη, 1ιο^θΤ6Γ, αηά Ι ροι^ ίηιρ&- 
ϋβηί, ψύύΏζ ίοΓ ϋΐ6 ά6ηΐ0£;6π>ηί6& Αί Ιβη^ΐι 150 Ι.θυΚΙ8 Ι*ΑΚΑ8. 

1;1ΐθ7 08.Π1Θ άονη-Β^»^Γ8, 1)π<; 1;1ιθ7 νβΓβ ηο^ βίοηβ. 
Τ1ΐθ7 Ψβτβ &οοοπιρ8.ηίβά })γ 8. ΤτίΓΐε, α ρπθβί, άπα 
*α 7θπη§ ρβοδαπί;, τγΗο ίοηπιβνθά λοΛ τιβ 1)&ο1ς: ίο 
ίΐιβ νίΐΐ&^θ. Τΐΐθ ρΓΐβδί 8.ηά ΐήβ Ττιτίε ρΓοοπτβά 
8.8868 1)6£θΓ6 ΒίΒ,τΟηξ, 1)τιί ίΐιβ γοπιι^ ρ68>θαη1} αηά 
Ι νοϋθά οη ίοοί. Ι νίβΐΐθά Ιό ίικιηίΓβ ψΙΐΒ,ί ΙιβΛ 
1)θβη άθοίάβά Τ7ϋ;1ι Γβ§&Γά ίο ιηγΒβΙί, Β,ηά Ύτίαγ οπτ 
ρ8.Γί7 Ιιαά 80 ίηοΓθ&δβά ίη ιηιπιΙ)θΓ8, 1)ΐιί ίΐιβ Τπτίί'β 
ρΓβββηοθ ΙιίηάθΓθά ιηο. Ξβ τγ8^9 οβίΐβά Μοίΐαΐι 
Μοπ8ί&ρ1ι&. Ξθ ΨΒΒ α ΟΓβίαη^ βιιά βροΐεβ (τΓβοΙε^ 
1)ΐιί 1ιβ άίά ηοί 88.7 πηιοΐι, αβ ϋ ττοηΐά ηοί 1)β άί§- 
ηίββά ίοΓ Ιιίιη, α Τητίε, ίο 1)β οη ΐαηιίΠ&τ ίβπζιβ 
τνίίΐι ίΗθ Γββί οί 118, νΐιο ίοΠονβά Ιιίιη ίη 8. Ιίηβ, 
οηθ βίίβΓ ίΚβ οίΗβΓ. 

Ι, 1)7 ΟΓάθΓ οί ίΐΐθ άβηιοςέΓοηίέδ,' ΐ78ΐ]£6<1 αί 
ίΐΐθ βίάθ ο£ Ιιίβ 8,88, 1)7 "νΓ&7 οί ββΓΤάηί. ΤΗθ πιοΙ- 
Ιαΐι α(1άΓ6886(1 ηΐ6 οηΐ7 οηοβ. Ηβ Γβηΐ8τ^6ά οη 
ίΐΐθ ν8.78ί<1θ α ίΓβηοΙι ίπΠ οί νίΐά δονβΓβ, βιιά Ιιβ 
ΟΓάβΓβά ηΐ6 ίο ίβίοΐι ίοΓ Μηι α ρΒτίίοηΙατ οηβ 
νΐιίοΐι Κθ ροίηίβά οπί νίίΐι 1ιί8 ΰη^θΓ, αηά ο&Πβά 
ίί 1)7 ϋϊ8 ΤαΓΐά8ΐι η8.ηΐ6. Αβ Ι άίά ηοί <][πίί6 πη- 
άβΓδίαηά ^Ιιίοΐι ΜΤ8.8 ίΐιβ οηβ 1ΐθ ηιοαηί, Ι οτιί ββτ- 
βΓ8ΐ βθΎΓβΓ& ίτοηι ίηΒΐάθ ίΐΐθ ίτβηοΐι, 8.η(1 1 Γ&η.ίο 
θ8.ίο1ι τιρ ίΐιβ οοηγο7, νΐιίοΐι Ιΐίΐά ρΓΟΟθβάβά οη ίίβ 
^8.7• Ι οίθΓβά ίο Ιιίπι 1ιηπιΙ)ΐ7 ίΗθ 1)οη<][Π6ί Ι Ιιαά 
^ίΙιβΓβά, ΐ3τιί τιηίοι*ίαη^ί6ΐ7 ίί <ϋά ηοί οοηίαίη 
ίΐΐθ ραΓίίοηΙατ ΆοΎίβτ ΜτΙιίοΙι Ιιαά αίίΓ&οίβά ίΐΐθ &ί- 
ίβηίίοη οί ίΐιβ ηιοΐΐαίι. 

'^ΤΗθ οηβ Ι ροίηίθά οηί ίβ ηοί ΗθΓβ, γοη 
Μοοίεΐιβ&ά ! ΤΠιθγθ άο 70Π οοπιβ ίτοηι ? ** ΙιΟϋΚΙβ ΙΛΚΑδ. 151 

"Ρτοπι Ιοατί»." 

"Τ1ι&^ 18 ν1ΐ7 γοτχ 8ΓΘ βίπρίά ; γοη ατθ ηο^ & 
01ιίο*θ/' 

ΤΙΐΘ β&ϋβπη§ αΐΐτιβίοη ίο 1117 οοτιη^Γ ^ οοηβοΐβά 
πίθ ίοΓ ίΐΐθ ροοΓ ορίηίοη ί]ιβ Τητίε }ϊ8ά ίοπηβά οί 
πλθ ρθΓθοη&ϋγ^ 1)πί;^ αϋογθ αΐΐ^ Ι ^&8 ρ1θ8.β6ά ^ϋ1ι 
ΰΐθ πηβχρβοίβά πήΐάηθβδ οι Ιιίβ πι&ιιηθΓ. 

λΙΠίθη ψβ Γβαοΐιβά ίΚβ τίΐΐβ,^ Ι οβοβΓίι&ίηβά ίΐΐθ 
τθ&βοη οί ίΐΐθ ιηοΐΐαίι'β ρΓββθηοθ. Ξθ τ^ίβΐιβά ίο 
ΐΓθά ίθΓθίΙ)ΐ7 ϊήβ γοΏηξ ιηοη ^ίο αοοοηιρ&ηίβά τιβ 
Ιό α γοΜΏξ ρβαβαηί-^Γΐ^ ιη^1ιο8θ ρΓοίβοϋοη ΰΐθ 
ιηο11&]ι Ιιαά &ρραΓ6ηί;ΐ7 ^οοά Γβ&δοηβ ίοΓ &88ππιίη^. 
Τΐΐθ 7οαη§ ηιαη^ }>β\ηζ όίύάχυηΛβ, Ιλοά \>β&η ίιη- 
ρήβοηβά^ &η(1 ίΐιβ άθΐηο^έΓοηίέβ ίηίβΓΟβάβά ίη Ιιίβ 
Ι&γοτ. Βηί ίΐλθ &^1ι& άβοΐατβά ίοΓ ίΐΐθ ηιαιτί&ςθ ; 
&ιιά^ ίΐιβτβίοτβ, ίΐΐθ πιοΙΙαΙι Ιι&ά οοιπθ ^ΰι ϋΐθ 
ηηίοΓ^ϊηιι&ίβ 1)Π(1β^οοπι άπα ίΐΐθ ρήββί; ίη οιάθΓ ίο, 
ΟθΙθϋΓ&ίβ ΰΐθ ΟθΓβηιοηγ. ΤΜβ τταβ ραίβηι&Ι ^ον- 
βηιιηβιιΐ; ^ΰι α τθη^θοηοβ, αηά 761) ίΐιίβ ίηοίάθηί 

1)68ρθ1^6 ρΓ0^β8. Τΐΐθ άί&61ΐ1ί7 ^&8 8θ1Υ6ά ΠθίίΙΐθΓ 

Β,ί ίΐλβ βά^ οί ίΐΐθ 8ΐ70Γά^ ηοΓ 1}γ 8ΐιπ(;ϋη^ τιρ ΰΐθ 
ρή ίη α ΙιατθΏΐ. Τΐιβ ιηοΐΐαΐι ^αβ α Ιάηά-Ιΐθ&Γΐΐθά 
ιηοη. Ι^θί Π8 1)6 ίαΐΓ^ αηά βΐΐο^ ίο βΥβτγ οηβ Μ8 
άπθ. 

Βπί ιήΛ Γθ^Λτά ίο ιη78θ1ί — νΐια* ττββ ίΐΐθ άθ- 
οίβίοη αττίγθά αί ? Ι ^αβ ίηίοηηθά ίΙΐΒ,ί Ι 8ΐιοιι1ά 
Ιιατθ 1» §0 ίο Τΐιοΐο-Ροίωηί ίοΓ ίΐιβ άβΒΪΓθά ρβΓ- 
ιηίί. Τ1ΐ6Γ6 ί1ΐ6 οΐιίθί 8.^118. Γβθίάθά^ αηά ίΐΐθ άβιηο- 
^έΓοηίέβ ίηί6η<ΐ6ά ίο γίβίί Ιιίπι ίη ί^ο ά&78• 

Τ^Ο <1&78 ^ίβΤ, ίΙΐθΓθίΟΓΘ, ^6 8^ίη 86ί ΟΠί. 152 ι<θϋκΐ8 υαΐΑβ. 

ΤΙιίβ ϋηΐθ οητ ρ8χύ7 ντο& πιογθ ηηπλθΓοαβ ; ίορ ίΐίβ 
άβιηο^έΓοηίέβ ΐ3Γοτι§1ι1} «^8.7 τ^ϋΐι ΰΐθΐη & Ιοαά οί 
τπηβ 08 α ρΓθββηί ίο ίΐιβ ο,ξ}ΐΆ, αηά Ι τ^αβ αοοοιη- 
ραηίβά οη 1117 3011ΠΙΘ7 1)γ Ραηάέΐί, νΚο ίοόί τ^Λ 
ΐιίιη 1ιί8 8£8 Ιαάθη ^ΰι οηβ οι ιαγ ίβξμ, Τίθ 
οϊΙϊΒΤ, τ^ΐιίοΐλ Τ7&8 Ιιαίί 6ΐηρ1;7 })γ ΪΜβ ϋταο, ιβ- 
τη&ίηθά. ίη οΐιατςβ οί Ραταβί^βγί &8 γθβθγυθ 8ΐχ)θ1ε. 

ΔίίβΓ βγθ ΙιοιίΓβ' ιηοΓοΙι νβ Γθ3Λΐιβά ΤΗοΙο-Ρο- 
ίαπή^ ϋηί; ίΐΐθ £ατ-8ί^1ιί6ά Ραηάέΐί άίά ηοί άββπι ϋ 
ρπιάβηί ίϊϊΒ,ί Υί& ώϊαχύά. βΐΐοντ ίΐιβ οανίατθ ίο οοώιθ 
τπΰιίιι θ768ΐλθί ΟΓ βιηβΙΙίης άίβίαηοθ οί ίΐιο &^1ι& 
ΟΓ Ιιίβ ΤτίΓίείβΙι βαηΌπηάίη^. Ηθ ίΙιβΓθίοΓθ γθ- 
ηχαίηοά^ϋΐι ίΐιο &88 οτιίδίάβ ίΐΐθ γϋΐα^β^ ίη ίΐΐθ Ιιτιί; 
οί α ρβαβαηί ίήθΐκΐ οί ]ιί8^ τ^ΐιβτβ ντβ αηταη^ά ίΐιαί 
1ΐθ θΐιοπίά ψΒάί ίοτ ιηο. Ι αοοοιηραηίθά ΰΐθ άβιηο- 
ςέΓοη1;έ8 ΙπΙό ί1ΐ6 τίΐΐβ^. Κο βοοηθΓ Ιιαά ψβ 
ρβηβίΓαίβά ίηΐχ) ϋ» ηαττοιιτ Ιαηοβ, ϋιοη Ι ψοβ βθίζβά 
^ϋ1ι ΙιοΓτοΓ αί ίΐΐθ ΒΪφί οί ιη8χ]£8 Ιθίί \)γ ΰιβ 
ΤυΛβ νΐιβιι ί1ιβ7 Ιιαά ρ&βδβά ϋιτοη^ΐι. Τ&θη ίοΓ 
ϋΐθ 6Γ8ί ϋπΐθ Ι 1)6ΐΐ6ΐά ΰΐθ βββοίβ οί ίΐΐθ ο&ίαβ- 
Ιτορίΐθ νΐιίοΐι ΙΐΛά οοιηβ ουθγ ίΐΐθ ίβίαηά. ΤίΠ 
ΐΐίθη Ι }ϊ3ά 1)6611 &γίηζ 1)βίοτ& ίΙΐ6 ά6Υ8£ίαϋοη. Ι 
Ιιαά ίοΐί ίΐΐθ 8ίοηη ΤΒφηξ \)έϊήαά ιπθ^ 1)α1} Ι Ιιαά. 
ηοί 7©^ ίοΐΐο^θά ϋ» ίΓίΐοβ8. 

Α γοΆΤ 8ΐιηο8ί Ιιαά 6ΐ&ρ8θΑ βίηοο ΐΐΐθ Ττιτίεβ 
ΙιτίΓΐβά ΰιβιη8β1νβ8 οη Τ1ιο1ο-Ρο1»ιηί, 1)ηί ίΐΐθ Γαιη 
ί1ΐθ7 1ι»<1 νοΛθά βββιηβά βίΟΙ ίτθβΐι. Τ1ΐ6 βΚιιΙί- 
1»Γ8 οί Λθ τ^ηάον8 Ληά ίΐιβ άοοΓβ νβΓβ βϋΙιβΓ 
ςοηθ ΟΓ 1)Γθ]£6ΐι^ αηά Ιιτιη^ Ι0086Ι7 οη ϋΐθΪΓ Ιιίη^ββ. 
Ίη ηι&η7 νοΰβ τ^θγθ ίο 1)6 Θ66η ί1ΐ6 ηιατί» οί Ι^τιΐ- Ι^ΟυΚΙβ ΙιΑΚΑβ. 153 

ΙβίΒ Απα ύΐΐθ βίηίβίβΓ ΙΐΐΒβί Μοίοΐιββ οί βχβ, νήιΆβ 
ϋιβ ψίχϋβ ν&Π οί οηθ οί ίΐΐθ Ιιοτιβββ ψββ βϋΐΐ 1)β- 
βιηθ&τθά ^ϋι 1;Ιΐ6 Μοοά ιν^ΗΐοΚ βββπιβά ίο Ιιατθ 
βονη 1&γί8ΐιΐ7 ίΓοιη Λθ 1)&1οοη7 &1)ονθ. ΤνΤιο ο&η 
ΐθΠ ίΐιβ ΙιοΓτίϋΙθ Β06ηθ οί ψοβ ο,ηά οαπια^θ ττΐιίοΐι 
ΰιαί 1)&ΐ6οη7 ιηαβί Ιι&υθ τπίηββββά ! Ξθγθ αηά 
ϋΐθΓβ, απιίά ηιίηθά αηά άββΟΓ^βά Ιιοπιββ, ί;1ΐ6Γθ 
νβΓθ α ίθ^ ΙιΟΏβββ ίο 1)6 ββθπ^ ίΐιβ ίη1ΐ£ΐ1)ίύ&ιιί8 οί 
τ^ΜοΙι, βϋΐΐ Ιίη^θηης αϋοιιί^ Ιι&ά ίήβΑ ίο ΓβραΐΓ 
8οηΐ6 οί ΰΐ6 Γοΐη ίΐϊβγ Ιιαά βαβοΓβά. Βυί ΰιβ 
ιγΗοΙθ ββρβοί; οί ίΐιβ νίΐΐ&^β βροΐεβ οί ΰΐθ ίβατίιιΐ 
Ιι&γοο Ί^ΜοΙι Ιι&ά 1)6ί&1ΐ6η ιί, αηά βθΓτβά αβ &η 
αιηρίθ θχρίαη&ϋοη οί ίΐΐθ ΒΛ)}βοί ίβ&Γ ίη ^Ιιίοΐι οτιτ 
ροοΓ άθΐηο^έτοηίέβ βίοοά οί ΰιο Ττιγ]». 

ΤΙιβίτ γίϋα^θ Ιιαά βο ίατ ΓοπιαίΏθά ίαίΒβί. Βηί 
ΊιΟΎΤ οονΙΑ ίΐιβγ 1)θ β&βγ αβ ίο ίΐιβ ίπίπτβ ? Ξ&ά 
ηού Τ1ιο1ο-Ρο1»ιηί ίίββίί ββοαρβά ΰΐΐθ ύτΒί οηΑαπξήί 
οί ϋθ Τΰτίεβ ? ΤνΤιβη, ίνο γθοτβ 1)θίθΓθ, ίΐιβγ ΙϊβΛ 
ογβηταη ΰιβ ίβίαηά^ &ηά 1ΐ8>ά (Ιβναβίαίιβά ίί οοηι- 
ρΐ6ΐ;6ΐ7, 1;Ιΐθ7 1ΐ8><1 βρ&τβά, ογ γ&Ηιθγ Ιι&ά ίοΓ^ίίβη^ 
ίΐιίβ βοηίΐΐθπι οοηιβΓ οί ϋ. Τΐιβ ρβββατιΐ» ίΐιοηςίιί 
ΰΐ6 Ααη^θΓ ΤΓ&8 ηον ουθγ^ αηά ίΐχ&ί ϋχο 1)πίο1ΐ6Γ3 
1Γ6ΓΘ βητίβϋθά τπίΐι ίΐΐθ ίτίΙ)ηίβ οί ύΐοοά οηΑ ^ογθ 
ΰΐ67 ΙιαΑ 80 οπΐθ1ΐ7 θχίοΓΪβά ίτοιη ίΐιο ίβίαπά. 
Βαϊ ίΐίβγ άθΟθίγβά ίΐιβηιβθίγθβ ιηί8βΓΕΜ7. λνΤιβη 
Καηιιήθ^β ίοτοΐι αγβη^ά ίΐιβ βΓβί Ιιογγογθ οί ΟΙιίο^ 
αηά ΰιβ αίτ Γθβοτιηάθά ψίΰι ίΐιβ βχρίοβίοη οί ίΐΐθ 
βα^-βΐιίρ ; τ^Ιιβη ίΐΐθ 868. ναβ οοΥθΓβά ^ί1ι ΤιιτΜβΙι 
οοΓρβθβ, αηά ΰιβ Οαρϋαη Ραδίια, Ιι&Ιί-θοοΓοΙίθά, 
6ζρίτ6ά οη ΰΐ6 ϊϊ^Β^11, τθηβτ^θά ίτ6ηζ7 86ίζ6ά ίΐΐθ 154 ΙιΟυΚΙδ ΙΑΒΑ& 

ΤτΐΓ^^ 011(1 ΰιβγ Γαβίιβά Ιιοάϋγ οη ΰΐθ άβίβηββίβββ 
ρβ&βαηίβ ο1 ίΐΐθ Μ&8ϋ6ΐιοβ1ιοη&^ ίΙιβΓβ ίο άίρ ίΐΐθίτ 
βνοΓάβ ββωη ίο ϋιβ Μί ίη Λβ Μοοά οί ίηηοοβηί 
τίοϋπίβ. 

ΤνΤιβη νθ ΛΓΓΪγβά ίη ίτοηί οί ϋθ Ιιοτιββ οί Λθ 
οΜβί ΛξΙΐΛ, ίΐΐθ άοΏϊΟξ^τοηί^ Ύτβτά ίη, &ηά Ι γθ- 
ιηαίηβά οτιίβίάθ ίη ΪΙιβ βίτββΐ;^ αβ αύ Κ&ίβχαΐείββ 
1)6ίθΓθ— Ι τιταϋβά^ αηά ροηάθΓθά ουθγ νΐι&ί Ι Ιιαά 
τπί3ΐβ88β€ΐ, ΐ)βΐηε β8ρβοΐ»Π7 ΐιηρΓθβββά νΐϋι «18* 
1)1θθά-1)68ΏΙ68>Τ6(1 ^8.11 ιιιιάβΓ ΰιβ 1)8]οοη7. 

Ρτβββηϋ 7 ίΐλβ 7 ο&Πβά πιθ ιιρ-βίαΪΓβ ίηίο ϋΐθ ΙιαΠ, 
τ^Ιΐ6Γθ ΐΐΐθ Λξ\ϊΛ ΤΓ&8 Ββαί/οά. Το Μβ ήξΥίί αηά 
Ιβίί β<][π&ίί6ά ιηοΓθ Τιιγ]{β — ^Ιιίβ οοιιηοίΐπίθη αηά 
&886880Γ8 — &ηά Β,ί ίΐΐθ ί&Γ 6ηά οί ΰΐθ Ιιαίΐ ϋΐ6 άβιη- 
ο^έΓοηίέδ αηά βοιηθ οίΙιβΓ Οΐιτίβϋοηβ τγ6γθ Ιιίθρίϊ 
βίαηάίηβ 1)7 *1ΐθ ^οογ. 

Ι ΐ3θ^6ά ιη7 Ιιβαά 1ιτιπιΙ)ΐ7 1:)6ίθΓθ ίΐΐθ ιη&ί68ί;7 
οί ίΐΐθ α^Ιια. Ηβ αβίεβά ιηβ, ίΐιτοαςίι Ιιίβ ί]ΐί;6Γ- 
ρΓθΙίβΓ, ττΐίθηοθ Ι οαπίθ ? 

"ΕτοιηΙο&πΛ.** 

"ΗονάίάΙοοιηβ?'' 

" Οη 1)08χά 8. οαϊςπβ." 

" ψ}ϊ8.ί άιΑ Ι νΛηί ηον ? ^ 

'^Ρβπηίββίοη 1κ) τβηά Π17 ^0008 ίη ϋθ τίΐ- 

ΤΙιβΓβηροη αη αηηβά ηβ^το αρρΓο&οΙιβά ΰιβ 
ΑξΥϊΒ,, Ιιίβ Ιιαηά οη 1ιί8 1)Γ6&8ί, αηά Ιιίβ Ιιβαά 1)6η1; 
1;ο ίΐΐθ ^οηηά. 

"Α^ΙΐΒ,/* βώά 1ΐθ, "ΐΐιίβ 70^^8 ^^^ νθβτΒ 
ιΐιοθθ οί α ΕΓοηΙάβΙι οπί. Ηβ πιηβί 1)θ α βρ7•' » ΙΛ)υΚΙδ ΙιΑΚΑδ. 155 

Αηά Ιΐ6 ροίη^βά Μτϋΐι Ιιίβ ΥΛοβί ήηξοτ ίο ιαγ 
ίβθΐ;. Τΐΐθ θ7βΒ οί 8ΐ1, ιη78θ1ί ίηβΐηάβά, ψ&τβ 
ίτιπΐ6ά ίοττατά 1117 βΐιοββ. Ιη ίο,οί, ιαγ Β1πο1ι6Γ8 
Τ76ΓΘ ηοί ΰΐ6 81X068 οί 8. ρβοδοϋΐ;. Ι 1ΐ8>ά ΐ3οτι§Ιι^ 
ίΐΐιβιη 8.1} Τίηοβ^ αηά Ιι&ά οτιί αψαγ ίΐιβ δαρβ^ ίΐιίη]^- 
ίη§ ίΥϊ&ί "πονίά Βΐι&οβ ϊο βοιηρίθίθ 1117 άίδ^ββ. 
ΤΐΏίοτίαΊίΒ,ίοίγ^ Ι Ιι&ά ηοΐ; ίοΓβδββη ίΐι&ί ϊΐιβίΓ βΐι&ρβ 

οοη1<1 1)θ^τ&7 ^^> ^^^ ^^ ^ ^^βι^ ^^7 ΰλοιι^Μ ίΐια,ί 
Ι ιηί^ΐι^ 6ΥΘΓ 1)6 ίίθ^ίβη ίοτ β, Βργ. 

" Τ&ΐ£6 Ιιίιη ίο ρπδοη Ι " ^ονΐ6ά Λθ &ς1ι&. 

Β6ίθΓ6 Ι Υίβά ϋιη6 ίο αϋ6Γ α 8ίΏ^ΐ6 ιη^ΟΓά, ΰιο 
116^0 Ιι&ά 86ίζ6ά Π16 1)7 1)1ΐ6 αηη^ αηά^ ^ϋλοηί 
1ιΐΓ<}1ΐ6Γ Εάο^ ιιπίΐιοτιί 6Χ8ΐηίηίης ίηίο 1;1ΐ6 βηβρί- 
οίοηβ &Γοη86ά })γ Ώΐγ 8<)οπγ86(1 8Ι10689 Ιΐ6 ΐ6ά ιη6 
ίο α η&Γτο'νΓ Ιιοΐβ^ 1ΐ8ΐί Ιίί ιιρ ίΙίΓοπςΙλ 8. βΐ£7ϋε1ι1^• 
Η6 ίΐιηιβί ιη6 ίη \>γ ί]ιβ 8ΐιοα1ά6Γ8^ άπα βΐιηί ίΐιβ 
άοοΓ. ΑΠ ίΐιίδ ^08 άοηβ ίη &η ίηθίαηί — βο Γ&ρίά- 
Ιγ, 80 τιη6χρ6θί6(1ΐ79 ίΐι^ί Ι ίβΐί \>βΥτΆάβτβά Τ7ΐΐ6η 
Ι ίοηηά ιη786ΐί ίη ρπ8οη. Ι 1ιαη1ΐ7 Ι^ι^β'^^ νΐι&ΐ; 
]ιαΑ οοηΐ6 ϊο Π16. Ι οοτύά βίίΐΐ ΐ66ΐ οη ηΐ7 βΐιοηΐ- 
ά6Γ8 αηά βηηβ ΰΐ6 Ι16&Υ7 οΐπΐιοΐι οί ίΐιβ ηβξτο ; Ι 
οοηΐά 1ΐ6&Γ ϋΐ6 8ΐι^τ7 οτάθΓ οί ίΐΐθ α^Ιια ; Ι οοηΐά 
βΥ6η Γ6θθ1ΐ6θί 1;1ΐ6 βΐιορ, ίΐΐθ νθΓ7 ίΛ06, οί Π17 Τίηί- 
0^6 βΗοβπι&Ι^θΓ ; &η(1 ίη ίΐιβ ά&Γ]αΐ688 οί ηΐ7 06ΐ1 
Ι αϊ; &τ«ί &ηοί6<1 1 ^νταβ άΓ68ΐηίη^. Αδ 8θοη, Ιιον- 
ΘΥΘΓ, 08 017 ^7^^ 1)βο&πΐθ &οοη8ΐχ)Ώΐ6(1 ίο ί\ϊβ οϋβοηΓ- 
ί1;7ί Ι άίΒθον6Γ6ά Ι νββ ηοΐ; βίοηβ. Τ1ιθγ6 ν6Γ6 ψίίΐι 
ιη6 ίη ϋιαί 06ΐΙ ίψο ρο&δαηΐ»^ Ββαίοά. οη 1;1ΐ6 βοοΓ, 
αηά ΙϊΙΐθίΓ ρΓ686ηο6 οοη8θΐ6ά ηΐ6. Τ1ιθγ6 οτθ πιο« 
ηιβηΐ» ιγ1ΐ6η ψβ Ιοη^ ίοΓ βοΰίπάβ^ \)τίί, βα λ ττΛβ, 156 Ι^υΚΙδ ΙΛΚΑ& 

ΨΒ Ββέί βΆχτ ιιηά άθβίΓβ ΰΐ6 80βίθύ]Γ οί 011Τ ίβΐίοιτ- 

Τ1ΐ6 7 ^616 £&ΰΐ6Γ αηά βοη, 1117 ^^ο οοιηρ&η- 
ίοηβ, αηά ΰιβίτ οηπιβ οοηβίβίθά ίη ββΐΐίη^ ιη&βϋο. 
Ηαΐί ο1 ΰλθ ^ο1»1 ρΓοάαοβ οί 1;1ιβ ίβΐ&ηά ν&β ϋιβη 
Γθΐαίηβά ίοΓ ϋιβ ιι8Θ οί ΰιβ δτιΐίαη'β ΙΐΑτβηιβ, αηά 
ΰιβ ρβαβ&ηΐ» πήςΐιί ββΠ ΰΐθ ιβιη&ίιιάβΓ ^ο ηο οηθ 
1)α1; ϊίιβ ΛξΙϊΛ^ νΐιο ΰχθά ίΐιβ ρηοβ Ιιβ Ιήιηββίί 
ίΐιοπ^ΐιί &ί, αηά ραίά ϋ &8 Ιιβ ρΐβ&ββά, αιιά ν1ΐ6η 
ϋβρίβ&ββά. 

Ώιβ οΐά ιηαιι βροΐιβ δτβΐ;, πκ^ηίηο^ ττΐιο Ι ψββ, 
ΒΧίά "πΐαγ Ι Ιι&ά ϋββη ίπιρΓίβοηβά, αιιά Ιιβ γοίηη- 
ίββτοά Ιιίβ οτπι Βίοτγ. Τΐιβ γο^ι^β ^^^ β&ίά ηοίίΐι- 
ίη^^ 1)τιί νβρί) βϋβηίΐγ. Ηίβ ί&ίΗβΓ Ιΐθΐά Ιη'τη 1)]γ 
ΰΐθ }ΐ9ίχά, αηά 6Υ6Γ7 ποτγ αηά ίΙΐ6η ίηί;6]τιιρί6<1 Ιιίβ 
ηαττ&ϋτθ ίη οτάβτ ϊο οοιηίοΓύ »ηΑ οοηβοΐβ ΰΐθ ροοΓ 
Ιαά. 

Τΐΐθ βί^ΐιΐ; οί ίΐϊοϋο ίψο πιβη βίοοΐ: 1117 ΙίθατΙ; 
-νπΐΐι ραίπ. Ι ίΐιοηςίιΐ; οί 1117 οτπι ^ΐήβτ αηά Μβ 
ά:θ86Γΐ;6ά ^&Υθ Β,ί 8ρθζζί& ; οί 1117 πιοΰλβΓ αηά βίβ- 
ίβΤΒ, τγΙιο ψύίβά ίοΓ ιη7 Γβίτιηι β,ϊ Τίηοβ ; &Βά ϋιβ 
αη^ίβΐι οί 1117 ΙλβαιΗ; γοβθ ηρ αηά ΰοοάβά 1x17 6768 
τπΰχ ίβατβ ; αηά Ι Ιαπιοπίβά 1117 ί&Ι^ βηά 8οΙ)1)6ά 
Ηϋ/ΒτΙγ, Ι Ι78ι8 ίη ηιοΓύαΙ ίθ&Γ οί ίΐχβ Τητίεβ ; ϋΐθ7 
ϊϊβΑ ίηιρήβοηοά ηίβ αθ α Βρ7 ^ίΐιοηΐ; βζαηιίηίης 
ηΐ6. Τ1ΐ67 ηιί^ΐι^ ίτιβί αβ 6Αβίΐ7 ρπύ ηΐθ ίο άοαΰι» 
Οί ν1ι&1} οοηΒβςηβηοβ ίο ΰιβηι τταβ ΰΐθ Ιίίβ οί & 
Θί&οαΓ? Μ7 ηηίοι*ύπη&ί;6 ηιοίΚθΓ ψβ8 γΙ^Μ ίη 
'^ίββηαάίη^ ηΐθ. Ψΐιγ άίά Ι οοηιο ίο Οΐιίο αί &11 ? 

Τοιη^ατά ίΐΐθ θγοηίη^ ϋϊβγ ^γβ αβ βοπίθ 1)ΤθΑά ΙιΟϋΚΙδ ΙιΑΒΑδ. 157 

ΐΗΐά οΐίτββ^ αηά βΙιοΓίϊΙγ οίίβΓ^ατά ίλβ ηβ^το οβιωβ, 
αηά, Ιβαάίη^ ηΐθ οηί οί ίΐιβ οβίΐ^ ίοοΐ^ ηιβ ίο 1:1ιθ 
ίοοί οί α ]άο8]£ ίη ίΐιβ ^βιτάβη. ΤΙι6Γ6^ ατοηπά α 
Ιον ίίΛΑβ Ιοαάβά τπϋι ίηιϋ οί αϋ Μηάβ^ Βοί ϊψο 
ΤπγΙ» αηά ί;ψο Οΐιτίθϋαηβ. Ατηοιι§ ϋχβτα Ι Γβο- 
ο^ζθά ί}ιβ Μοίΐαΐι Μοα8ΐ»ρ1ΐ8>^ αηά ^;11θ βί^ΐιΐ: οί 
Μιη ^γθ ιη6 οοτιτα^, ^ογ 1ιθ Ιιαά ηο^ ίπιρΓθβββά 
χηθ 08 α Ιι&τβΐι ιηαη άτιήη§ οαΓ ΐΒβί }ονοηιβγ, 

ΤΙϊβγ 1)6^αη ίο (^[ΐιοβϋοη πιο αίΓββΙι — ^τ^Ηο Ι ^¥»8, 
ιτΐίθηοβ Ι οαιηβ^ αηά ύΛιεΑ Ι ναηίβά ? Ι τβρβα^βά 
ιηγ ρΓθγίοηβ οηβ^βΓβ, ίη οο]τοΙ)θΓ&ϋοη οί νΐιίβΐι Ι 
Ιΐτίθά ίο ίιιτο1^6 ΰιβ ίββϋχηοη 7 οί ί}χβ ιηοΠαΙι• 

'* Αβίι»/* ΒΛίά Ι, "άίά γόη Ώοί 8θθ πίθ ?" . . • 

Τΐΐθ ιηοΐΐαΐι ίτιτηβά Ιιίβ ί8.0θ Β,ΨΒ,γ ίτοχη ιηο ; 
οτίάβηΰ 7 1ΐθ <1ίά ηού ιήβΐι ίο τβοοζίύζβ ιηβ. Ι ηοττ 
βηάβ&ΥΟΓθά ίο οΐιαηςθ ίΐιβ άιίΚ οί 1117 Γοπιατί^β^ 
1)ΐι1; Ι 1)60&ιη6 οοηίαββά^ άπα ίΐιίθ οηΐ7 οοηδηηοά 
ΰΐθ ίάβα ^Ιιίοΐι ίΥϊβ ρΓοίβοίοΓ οί ΰΐθ ρβ&β&ηΙτ-^Γΐ 
Ιιαά. ίοηηβά οί ιηβ ίτοιη ϊΐιβ ιηοιηοηί Ι Ιιαά βχθ- 
€ηί/βά βο ο1ιιιη8ίΐ7 Ιιίβ οιχΙθγθ &1)οπ1; Ώιβ δοτ^τθΓβ. 

^* Μ7 ίήβηάβ/' βαίά Ιιβ ίο Μβ Ιιοβΐ» ίη ΤηΓίάβΙλ, 
^^ 1ΐθ 18 ηοί δί ίοΓ & 8ρ7> ί1ιί8 πιαηίΐάη ; 1ΐθ ί8 ηοί 
Βήχΰτρ βηοη^ΐι ίοΓ ΰιαϊ. Ηθ ί8 αη ίηιΙ)6θί1θ5 ΰΐθ 
ροοΓ άβγίΐ 1 ** 

Αηά 1;1ΐ67 ττβηΐ; οη ί&11άη§^ οί πιθ ίη αη πηάθΓ- 
ίοηβ, 80 ϋΐΕί Ι οοηΐά ηού ιηΆίβ οτά ψϊιβΛ ίΐιβγ 
Ββίά. Τΐιβ ηβ^ο ρτθ86ηίΐ7 ρηβΐιβά ηιβ οηί οί ίΐΐθ 
1ποβ]ε, αηά Ιβά πιο Ιιαοίε ίο ρή8οη. Τΐι&ί ηίςΐιί 
&ηά ί1ΐ6 ίοΐΐο^η^ οηβ ττθγθ 0θΓίαίηΐ7 ηοί οί ίΐιο 
ρΐβ&βαηΐθβύ Ι Ιιατβ θυθγ ροβββά. 158 ΙιΟυΚΙδ ΙχΙΕΑβ. 

. Νθχ^ ά&γ ΰιβ ϊψο ρβ&β&ηίβ ττβτθ Ι&Ι^βη οαί οί 
ρηβοη αηά άίά ηού τβ^οιη, βο ϊϊΐΆί Ι ηοττ Γβιηαίιιβά 
&1οη6 ϋηά άββόΐο,ίβ, οοηηϋΏ^ ΰΐθ 1ιοτιτ8 &8 ί}ϊβγ 
ΤΓβηί οη^ άβρίοηης Ώΐγ ί11-1αο]£, αιιά ττοηάβήης 
ττΐι&ύ Ιιαά 1)6θοιη6 οί Ρ&ηάέΐί αηά Ιιΐβ βββ. 

ΤΚθ ίοΐίοτήης ιηοηιΐιις ΰιβ ηβξτο 8§»ίη 1)τοα^1ιί 
ιηβ 1)6ίθΓβ ί1λ6 Β^ΙίΛ, αηά Ι ττ&ΙΙεθά ίηΐο Ιιίβ ρΓββ- 
βηοβ, βοά αηά ^βο,τγ, Τ1ι6γθ ι^αβ 1)τι1ϊ οηβ Ιιορβ 
Ι&Ά — ιη7 Γβραί&ϋοη αβ οηβ ^6&ΐ£ ίη ιηίηά — αηά Ι 
ΤΓ&8 άβίβπηίηθά ίο αναϋ χηγβθΐί οί ϋ ίο ίΐιβ αίπιοβί, 
08 οί & Ιαβί ρΐ8ΐι]$: οί βαΐταϋοη. ΤΙιθ &^1λ& βαύ βπιοί^- 
ίη^ Ιιίβ ΏΒΧξϋβ, βαττοαηάθά, &8 ηβΏβΙ, 1>7 Ιιίβ Γβϋ- 
ηπθ. Τΐιβ άταςοπι&η βίοοά \)γ Ιιίβ βίάθ, νϋΐι Ιιίβ 
απηβ ίοΜβά οη Μβ 1)Γ6&8ύ. 

"Βον άονη 1)θίθΓθ ίΐιβ β^Ιια/Μΐθ β»ίά ίο πχβ 
— ^^ Ιΐθ Ιθίβ 70Π ξο ίτθθ, 1)τιί οη οοικϋΜοη ϋΐΛί γοη 
£0 ίοΛίτατά ϋΐ6 ίονπι ; ηοί γοοπι απιοη^ ϋΐ6 γϋΐα^ββ 
νΐιβηοβ 70Τ1 οωηβ/^ 

Ι ίηοίπιβά πι γβθΐί Ιοττ ίο ίΐιβ ΟΒ,τίΙοί, Μββθά ίΐΐθ 
Ιιβιη οί ίΐΐθ &§1ι&'8 ςαπηβηί^ άπα ίΐιβη Γβύτβαίιβά 
α ίθ^ 8ΐ;6ρΒ 1)8,ο1^τ7αΓά. Βηί Ι ίΙιοτιςΜ οί Ραηάέΐί 
αηά ιη7 1>&]Τθΐ8, αηά οί Άβ Ιίϋΐβ οτββ^^ τ^ΐιβηοβ Ι 
Ιιοροά ίο βηά ηιβαηβ ίο τθίατη ίο Τίηοβ. 

^^ ΤνΊιαί 18 1ΐθ Βίαηάίη^ ίΙΐθΓθ ίοτ τπίΐι Ιιίβ ιηοηίΐι 
ορβη ? '' οδΐ^θά ίΙΐ6 ΒφίΛ. 

'^Α^ΙΐΛ," Β&ίά Ι, ^*Ι Ιθίί Π17 Βΐιίτί ίη ίΐΐθ τίΐ- 
ΐΛξβ, αηά Ι πιηβί §ο αηά ίβίοΐι ίί/' 

Τΐΐθ ΤηΓ]£ άίά ηοί ηηάθΓβίαηά Μτΐιαί Ι β&ίά^ &ηά 
ίη^ιιΐΓθά οί Ιιίβ άτββοπίίΐιι. "ν^θη ηιγ ρηιγβΓ ττββ 
=3χρΐ8>ίηθά ίο Ιιίπι, 1ιθ 1>ιΐΓ8ί οηί ίηίο α Ιοηά Ι&η^ΐι• Ι<θυΕΙ8 ΙιΑΚΑδ. 159 

^Ύβτγ ψβΆ, Ύ&τγ γτοΆ" β&ίά Ιιβ; "1;1ιθ7 νίΠ 
ίβίόΐι γοητ έϊύτί ίοτ 7011. Βηΐ; 70η πιπ8^ ^ο οη ίο 

Ι 1)0^6ά ΛξΒΪη αηά Γβϋτβά. Αί ίΐιβ άοοΓ ϊήβ 
ηβξτο ψΒβ γτοίύηξ ίοτ ΧΆβ, αιιά Ιιβ Ιιβίά οηί Ιιΐβ 
Ιι&ηά 1ι&τΐ£ΐλϋΐ7• 

" Τΐΐθ ρπ8οη-ιηοηθ7/* βωά Ηβ. 

Ι Ιιαά <][ΐιϋ;6 ίοΓςο^^βη ίΙοΆί ΰχβ ίιηρηδοηβά τ^θγθ 
1ί&1)1θ ίο ίΐΐθ ρα7^6ηί οι βποΐι α ίαχ. Ι ριιΐΐβά οπύ 
οί ιη7 ροο^βί ίΐιβ })Λξ, Λη τ^ΚίοΙι Ι Ιιαά α ίβψ ρίαβ- 
ίθΓ8 — Λβ ρΓοάυοβ οί ϋΐθ Β&ΐθ οί ιη7 ο&νίβ^β — αιΐ(1 
1)θ^η χπύγϊηξ ίΐιβ Ιιηοίβ ψϋΐοί βγίάβηΐ} άίβρΙβαβΠΓβ. 
Βηί ίΐΐθ ΙαιοΙβ τγθγθ ιηαπ7 ^^^^ ίηίήοο,ίβ, αηά Π17 
£η^Γ8 άίά ηοί ξβί ύΙίΓοτιςΙι ϋΐΐθ ρΓοοοβδ 8^πίΰ[7 
βηοη^Ιι; βο ΰιαί ίΐΐθ ηβ^ο Ιοβί αΐΐ ραϋβηοθ^ οτ 
ρβιΚαρβ 1ΐθ ίθΐί Βοηιβ ρϋ7 ^οτ Ώΐβ, αηά^ Ιίίϋη^ ηρ 
Ιιίβ Ιιαηά^ 1ΐ6 1)Γθπ§1ιύ ϋ <1οτπι 1ΐ6αγίΐ7 οη Π17 ηβοί, 
Λπά βίίθΓ οοιηρίίιηβηϋης ιηο τπΰι α ίβ^ ιη^οΓάβ, 
ηοί οί ίΐΐθ ιηοθί α&οοϋοηαίθ Ιβ&Υβ-ία^η^, 1ΐθ άίβ- 
αρρβατβά. 

Ι νΕ8 ηοιη^ ίτββ, Άηά, ΙΥιβ <1οογ 1)6ίιι^ ορβη^ Ι ταη 
οη!} ^ίϋιοπΐ} 1θ88 οί ύιηβ, ιηαΐάη^ βίΓ&ίςΙιί ίοΓ ίΐιβ 
γίΐΐαςθ ^ίβ; 1)π1; Ι ίοπηά ϋ Βΐηιί, άπα ηο οηβ 
ΰΐθΓθ. α 1708 8ηη(1&7^ αηά αΐΐ ςοοά ΟΙιήθϋαηΒ 
ΤΓΘΓ6 αί οΙλΠΓοΙι. Μ7 6ι*8ύ ίιηραΐβθ 178.8 ίο ^ο ίη 
&1βο, αηά ίΐιαηΐε Οοά ίοΓ ιη7 άβΙίγθΓ&ηοβ ; 1)τιί 
Ιϊίβ άθΒίΓθ ίο ^6ί οαί οί Τΐιοΐο-Ροί&ιηί αηά 1οο]ε 
ίοΓ Ραηάέΐί Ι7&β βίτοη^θΓ. Ι ίΙιβΓθίοΐθ ιη&άθ ίΐΐθ 

81^ οί ίΐΐθ 0ΓΟ88 ίΙΐβΓβ^ 08 Ι βίοοά ϋΙΐάθΓ ίΐΐθ ΟρβΙΙ 

Λγ, Ι ο1ί]ηΙ)6(1 οη α ίΓβθ ι^ΜοΙι ^γθψ 1>7 ίΐιβ ςαίβ^ 160 Ι^ΟΤΓΕΙδ ΙιΑΚΑδ. 

^τιπ1ρθά ΟΥΘΓ ΐίϊβ ψοΆ, αηά ίη 8.ιιοί1ΐ6Γ ίηβίαηΐϊ Ι 
ν88 οτιίβίάβ Λβ νί1ΐ8§θ, ίβθϋη^ οηοβ πιογθ ίτββ βηά 
Κ§Μ οί ΙιβίΐΓί;. 

Ι Γ8Ι1 (ϋΓβοί ίο ίΐιβ Ιιιιΐ; τ^ΐιβιβ Ραηάέΐί Ιχοά 

ρΓΟΜΪΒβά ΐΟ νωί ίΟΓ ΐαβ. ΤνΟ ά»]Τ8 οπά *νο 

ηί^ΐιίδ ΙϊΒά βίαρδβά βίηοθ ύΐίθη. Τν&β ϋ ΊΆίβΙγ Ίιβ 
Ύίονίά βϋΐΐ 1)6 ί1ΐ6Γ6 ? Ι ίοαιιά ϋΐθ Ιιαί οίοββά. Ι 
Ιαιοοίεβά βΛ ίΐιβ άοοτ, άπα 68.11θά οτώ, ^^ Ροϋάέΐί Ι 
Ραηάέΐί Ι '' 1)τι1; 1;1ιθγθ Ψ8β ηο Γ6ρΐ7. Ββΐιίιιά ΰΐθ 
Ιιαΐ} ψΒβ ΰΐ6 βΙϊ&Μθ ; Ι ιηογβά ίΐιβ Ιαίοΐι^ Ι ττβΐΐίΐθά 
ίη, αηά, ^ογ οί 2ογ& Ι Ι βαιγ Ρ&ηάέΰ'β &88 ύΙιβΓθ, 
ψύϋπξ ρ&ΰβιι1;ΐ7. 

Ώο Ώ.ΟΪ Ιθιτι^ΐι, ταγ ^οοά ΓβαάβΓ. Ι ρηί ιηγ 
αηηβ Γοηηά Ιιίβ ηβοΐί: αηά ΙείβΒβά Ιιίιη. Ι βοηβΐιιάβά 
ΰΐ8>1} Μβ ρίοιιβ πι&δίθΓ ΤΓ8β Β,ί οΙιτίΓοΙι. Ρ&πάέΐί ΊοιβΛ 
ηοΐ} &1)&ηά.οηθά πιθ. 8οοη Ι βαιν Μιη Γβίηηι, αηά 
Ι ηββά. ηοϊ Β,ϋθτχφϊ ίο άθ8οηΙ)θ οπτ ιηπύιι&Ι ^ογ &ί 
δηάίης 011Τ861Υ68 Βφα ίχ>ξβί]ϊβτ. Χ, 

ΤνΈ νβΓθ ηοΐ; 1οη§ ββίΰίης οτιτ ίϋηθΓΟτγ, ωιά 
Βίωϋη^ οη οπγ ίοτίΓηβγ. Ψθ άίτθούβά. οατ β1»ρ8 
ηοΓίΙΐΜΓατά, ^οίη^ ΐτοιη νίΠα^ο ίο τίΠ&^β. Τΐιβ 
88ΐ6 οί ΰΐθ οανίατθ ρΓ0§τθ886ά 8.άιηίΓ8>1)ΐ7, αηά ΰιο 
βοηίβηίδ οι ηιγ ροηοΐι ^&άη8.1ΐ7 βΐΥθΠβά. 

λνίχθη Β,ϊ Ιοη^ΐι, Ιιατίη^ ιβαοίχθά ίΐΐθ 1ΐ6ψ1ι(β ^0 Ι^ΟυΚΙδ I^ΑΗΑ8. 161 

ττΐιίοΐι βΐιηί ίη ίΐιβ ρΐαΐη, απά ^&^^I1^η^ ίΐιβηοθ α 
άίβί&ηί ^ΙίιηρΒθ οί ίΐιβ ίονη, Ι ίπθά ύο ήχ οη ίΐΐθ 
βίορβ οί ίΐιβ Ιιίΐΐβ ορροδϋθ ίΐΐθ βρο* τ^ΙιβΓβ οτιγ 
ίονοΓ βΐΌοά, Ι ίβΐί ιη 7 Ιιο&γΙ: δίηΐε νίίΐιίη ιηβ, &ηά 
πι 7 1αΐ668 (5[ηίνβΓ. Ι β&ί οη ίΐιβ Γοοίίβ, &ηά Ιοοί^βά 
προη Λθ §Γββη ν»11θ7 1)β1ον, 1)08ΐηίη§ τιηάβΓ ίΐΐθ 
Γ&7β οι ίΐιβ ιηοπιίηξ βαη. Ατηίά ΰΐθ ίιβββ Ι 
οοαίά Βββ ίΐΐθ Ιιοηβθβ τ^ΜοΙι Βίτιάάθά ΰΐθ ρΐώη, 
1)αί ίτοπι ίίβΪΓ ο1ιίιηη678 ίΙιβΓβ ατοβο ηο βιηοΐ^β. 
Το ί1ΐ6 ΓΪ^ΙιΙ}^ ^% &1)οτι1; Ιιαίί αη ΙιοτίΓ'δ άΐβίαηοθ, 
ί1ΐ6 Ώΐοηα&ίιβΓγ οί δαίηί Μίηββ τν^αβ βϋααίθά. Ιί 
οοηΜ ηο* 1)β 8ββη ίτοιη νΙΐθΓθ τγθ βύοοά^ 1)ΐιί ηβί- 
ίΙιβΓ (ϋά. Ι νίδΐι ίο §0 ηθΕτΓ ίίβ οΙιατΓθά ττβΐΐδ. Ι 
βοη^Μ ίοΓ ηο ίΓββΙι βπιοϋοηβ αί Οΐιίο ; Ι οηΐγ 
τν^ίβΐιβά ίο αοοοπιρϋδΐι ίΐιβ οΙ)]θοί οί πιγ^οιιτηθγ, 
αηά ίο Ιβατθ αβ (^τιίοΜγ αβ ροδβίΜβ. Ι ίβΐί ηο 
άββίτθ ίο Κη§ΘΓ ΟΥΘΓ Λβ άβναβίαίίοη οί πιγ οοαη- 
ίΓ7; ηοΓ άίά Ι νίβΐι ίο Βθί 0768 οη ίΐΐθ ΤιιγΙμ 
α^ίη. 

Ραηάέΐί βΑί ηβατ πιβ^ βη^Όγΐη^ Ιιίβ ίτη^ 
1)Γθα]£{&8ί^ αηά Ιιίβ &88 ι^ταβ 1)087 ίαιίΙιβΓ οη^ 
ββατοΐιίη^ ίοΓ ίοοΑ βηιοη^ ίΐιβ β6αηί7 1)η8ΐΐ68 οη 
ίΐι&ί βίοη7 ΟΓθβί. Τΐΐθ αρροίίίβ Π17 ί^ο οοηιραη- 
ίοηβ ΙΐΛά άβτθίορβά ρΓοτοΙ^θά πιίηβ βίβο. Ρβη- 
άέΙΓβ 1)Γ68.ά αηά οΐίνββ^ αηά^ &1)0Τθ αΐΐ^ ίΐιβ ίηη&ίθ 
ο1ιβθΓία1ηθ8Β οί Ιιίδ βίηιρίο Ιιβ&Γί, ΓβδίοΓθά. ηΐ7 
άτοορΐη^ βρίήίθ. Ιη α ίβτ^ πιίηαίββ νο βίατίβά 
8^ίη οη οηΓ πιαΓοΙι. 

Τΐΐθ τίΙίΕ^β οί ΝβοοΙιΟΓί, νΙιβΓβ νβ Ιιαίίβά οη 
οηΓ άθθοβηί ίτοηι ίίθ ΙιίΠ^ βίίΐΐ 1)ογθ, 8β άίά Τίοΐο- 
11 162 ΙιΟυΚΙδ I^ΑΚ18. 

Ροίδίηί; αιηρίβ βγίάβηοβ ίββϋί τίη^ ίο ΐΐιβ ρ8.888>^ 
οί ίΐΐθ ΤτιΛβ ί1ΐΓ0ΐι§1ι ϋ. Βτώ ίΐΐθ Ηοιιβθβ, νΐιίοΐι 
Ιι&ά 1)θβη Γθρθάτβά^ ψβτβ οοιηραΓ&ΙίνθΙγ πιογθ ηη- 
πιβΓοπβ, αηά ίΐΐθ άβγοβ^αϋοη 8>ρρθ8Χ6ά αί διβί 

ΒΪξΙιϊ 1β88 οοιηρίβίβ. Τΐΐθ ΟΟδββ-ΙίΟΙΙΒΘ "^ΙΐβΓΘ Ψβ 

Β&ί ίο τβΒί οιΐΓΒβΙτβΒ ΨΒ& ΎΤβΰ. βΠθά τπίΐι πίθη. 
ΤΙιβΓθ ι^οΒ ηβϋΙιβΓ απ αξία ηοΓ 8. ^ίατίβοη ίη ίΐιβ 
ρΐαοβ^ 80 ίΥΐΒ,ί ίΐΐθ ρβΟΒ&ηίΒ Ιβά 8. βοιηθΤΓΐιαύ πιοιβ 
οοιηίθΓί8.1)ΐ6 θΏΒίβηοβ, βηάθανοηη^ ίο ίοτ^βί ίη 
ϋΐθ ^αίβίηθΒΒ οί ίο-άο,γ ίΐιβ Ι^θγγογβ ο1 γββίοτάΆγ, 
&ηά Λβ ρΓθΙ)8,1)1θ ά»η§βΓ8 οί ΐΐιβ ιηοΓΓον. 

Μ7 ίηίβηϋοη τ^αβ ΰιαί τγθ βΗοιιΜ τβτηαίη αί 

ΝβΟΟΗοΓί ίΤΓΟ ΟΓ ίΙΐΓΘΘ άβγΒ, ΒΟ ίΙΐΒ,ί Ι Πΐί^ΐΐίί ΛβΓΘ 

86ΐ}1:ΐ6 ΏΙ7 ρΙαπΒ ; 1)τιί ι^ΐιίΐθ ίη ί}ιβ οοΙίββ-ΙιοιίΒβ Ι 
Ιβατηβά. ηβΜτβ νΐιίοΐι χη&άθ πιβ ιηοάίί7 1117 γθβοΙτι- 
ϋοηβ. Εγοπι ίΐίβ οοηγ6Γ8αίίοη οί ίΐΐθ ρ68.Β3.ιιίβ Ι 
^ίΐιβτβά. ϊήΒ,ί α ΤτιγΙπβΙι 8ς[ΐι&άΓοη Ιι&ά αηοΙιοΓβά 
8,ί ΤοΙιβΒίηέ, αηά ίΙΐΒ,ί ίη α ίβψ άΆγΒ ιηοΓβ βΐιίρβ 
νβΓβ βχρβοίβά ίο αττΐγβ ίτοιη ΟοπΒ^βιιίίιιορΙβ^ 
ιτΐίθη ίΐΐθ οοπιΜπβά Άοβί τγοβ ίο ββΐΐ β^βάπΒΐ} ίιΐΐθ 
ΟιβοΙίΒ. 

Ενίάβηΐΐ7 Ι οιι^ΐιί 1κ) 1ι&8ΐ;βη ιη7 άβρατίπΓβ. 
Τΐΐθ ΤατΙ^Β οη ίΐιβ Βββ. τ^βΓθ ϋΐεβ ίΐιβ ΤατΙίΒ οη 
Ιαηά. ; αηά Μ^οβ \)βύάβ ί1ΐ086 τιηβτιηβά βΐιίρδ, ΰιο 
ρ&Βδ^η^θΓΒ ίη ίΐΐθΐη, αηά ίΙιβίΓ οτβΨΒ, "^Ιιο ίβΠ ίηίο 
ίΙΐθίΓ Ιι&ηάΒ 1 Τ1ΐθ7 ρβΐά. ίοΓ ίΐϊβ νίο1χ)πβ8 οί Μί»- 
οαΐίβ βηά Κ&η&πβ, αηά. ββιτβά. ίο ίοπη ίΙΐΘ Ιρη^ 
ΐτορΙιίθΒ τήίΐι "^Ιιίοΐι ίΐιβ ΤιιγΙοβΙι αάιηίΓ8ΐ8 οον- 
βΓθά ίΙΐθίΓ Βΐιαιηθ. Το βηοΙι ίΓορΜβΒ Ι Ηίΐά ιιο<; 
ϋΐθ ΙβΟΒίί ίηοΙίηαΐίοη ίο οοη1ίπΙ)ϊΐϊβ, ηοΓ άίά Ι οβιβ I^0υΚI8 ΙιΑΚΑδ. 163 

(Ιιαί ιη 7 1)0^7 βΐιοιιΐά άβοοΓ&ίβ ί1ΐ6 7ατά-αηη8 οί α 
Τητίάβΐι β8§-8ΐιίρ. Ι ίΙιβΓβίοΓθ τν^ίβΐιβά ίο Γβίηπι 
ίο ΤίηοΒ 1)7 λΠ ροδβίΜθ πιβ8η8 1)θίθΓβ ίΐιβ βηβιη7'β 
δβθί }ΐ8χ1 8θί 8άί1. Ι οδΙΙβΑ Ραηάβΐί Β,ψ^,γ, αηά ι^6 

Ιβίί ίΐΐβ Οθβββ-1ΐΟΐ18θ. Τΐΐθ 088 νίΐΐι ύϊβ ίβξ οί 

ο&τί&Γθ βΐΌοά 011^81(16^ ύβά ίο α ροδί. 

*^Ρ»ηάθ1ί," 881(1 Ι, "7^^ Γβπιβίη ΗβΓθ ίο ββΐΐ 
ίΐιβ οαγϊ&Γθ αηά. τΓβίί ΐοΓ ιηβ. Ι πιτίδί Ιθ&υθ 7011. ^' 

" ΤνΐιβΓθ βτθ 70Π ξοίΐϊ^ ? '^ 

"Ι ^8ΐι ίο Η&νβ 8. Ιοοίε &ί οτιγ ίονβΓ. Το- 
ιηοΓΓΟτν^ ιηοπήηξ Ι 8ΐΐ8ΐ1 1)β 1)&ο1ε." 

Ρβΐλάέΐί ίτΐθά ίο άί8βτΐ8.άθ πιο ; Ιιβ ίΐιβη ο&βτβί 
ίο &οοοιηρ8ιη7 πιβ ; Ιιβ Γβιηίηάβά. πιο οί 1117 ίιη- 
ρήθοηιηβιιί βιί Τΐιοΐο-Ροίβιιιί ; 1)αί ίο ηο ρτιτρο86. 
Ύίβ ΛΤΤΒ,ηξβΛ ίη ψϊΐΒ,ί ραιί οί ίΐιβ γίΠ&^θ Ι 8ΐιοη1ά 
ιηβθί Ιιίπι πθχί ά8.7 ; Ι Ι^οαςίιί α δραάθ^ 8ο &8 ίο 
Ιιατθ ίΐιβ 8ιρρ6&Γ&ηο6 οί α 1αΙ)0Γ6Γ ίη ^τΐθ8ί οί βιη- 
ρ1θ7Πΐ6ηί^ απΑ Ι ίοοΐ^: Ιθ&τθ οί Μιη. Ηο, ροοΓ 

ίβΠοτΓ; ψοβ τιη6&87 ^^^ '^^ ο' "^^^^ Ι ^5^^ ^ ^^^^ 
Ιί^ΐιί οί Ιιβατί : Ι ΙΐΒά ίΐΐθ ρΓβ8βηίίιιΐθηί οί 8ΐιοο688• 

Αβ Ι ιν&8 πιαίάιις ίοΓ ί^ο γί1ΐ8.^θ ς&ίβ^ τπίΐι ίίθ 
βρ&άθ οη ιη7 δΙιοηΙάβΓ, Ι Ββαντ, βίβιιάίιις 1)7 απ ορβη 
ΔοοΓ, α ιηαη άΓΟββθά ίη & Ιι&Ιί-ΕΓβηΜβΙι άτθ88, αηά 
βιηοΐάη^• Ι τβοο^ίζβά Ιιίηι ίΓΟπι α άίδίαηοβ. Ιί 
ψΒβ ΖβΏ&ΙόΒ, ΊΏγ ίαίΙιβΓ'β οΐά ίήβηά. Ηίβ Ιιαίτ 
Ιιαά ξτονπχ πιογθ ζΤΒ,γ, βηά Ιιίβ θχρΓ688ίοη ιτ&β 
ιηοΓθ βοίβηιη ίί&η βΥβΓ. Ηίβ ρΓ686ηοθ αί Νβο- 
οΐιοη βηΓρήβθά ώιθ αί βτθί^ 1)ηί Ι ΓβοοΠβοίοά ίΐι&ί 
Ιλθ Ιιαά θβίαίθβ ίΙΐθΓθ. 

Ι νβηί ρ8>8ί ίη ίτοηί οί Ιιίπι^ αηά 1ΐ6 ίοοίε ηο 164 ^ ΙιΟυΚΒ Ι^ΑΚΑ8. 

ηοϋοθ οί ιηβ. Κοψ οοπίά 1ιβ Γθθο§ηίζβ ίΐΐθ 8οη οί 
Ιήβ οΐά ΐήβηά άίδ^δθά 08 α ρβθβαηΐ^ ? Αβ Ι ψββ 
ραββίης^ Ι Ηβδϋαίβά ι^ΙιβίΙιβΓ Ι βΙιΟΏΐά πιαί^θ 1117- 
θβΚ Ιαιονη ίο Μιη ογ ηοί. " ΒθίΙ»Γ ηοί/' ίΙιοπ^ΗΙ; 
Ι, Βϋά Ι οοηϋηιιβά ιηγ τταΐΐ^ Βπί αΐΐ αύ οηοβ Ι 
Γβρβηίβά. ΑΠ ίΐιβ ίηοίάβηίδ οι οπτ Γβδίάβηοβ λΙ 
Οήο Γπβΐιβά \)Ββί ίο ιη7 πιίηά — ^Ιιοιν ψβ βχρβοΙ^ά 
ίο Βββ Ιιίιη βΛ Ιιοπιθ βνβΓγ βνβηίηβ ; Ιιον πιγ ί&- 
ίΚβΓ βηίθ7βά Ιιίθ οοιηρΕηγ — β,ηά. Ι ίοΐί λ Λΐήδΐι ίο 
8ΐια]£θ ίΐιβ οΜ §:6ηύΐ6ΐη8.ιι \)γ ίΐιβ Ιιαηά^ αηά. ίβΐΐ 
Ιήπι ί}ΐΒ.ί ΙαΪΆ ξοοά. ΐτίθηά τν^αβ ά6αά. Ι Γθ4τ8€6ά 
ιαγ βίθρβ 8.ηά βίοοά 1)ΘΪογ6 Ιιίιη. Ηβ βΐ^ρροά 
ΒΐηοΜηβ, άπα Ιοοί^βά Β,ί ιηβ ίη Λ^οηάβπηβη*. 

"Ι Βΐιοιιΐά Ιίΐίβ ίο ΒΒ,γ ίψο μ^οτΛβ ίο γοη ίη 
ρπναίβ, δΟοάβΪΓ." 

" Οοπιβ ίη, ηΐ7 Ιαά ; νΗ&ί 18 ίί ? ^* 

Αηά Ιιβ νβηί ίηΐχ) ίΐΐθ οοαιί ^ατά. Ι ΙοΠονβά 
Μηι, Βϋά δΐιηί ίΐχβ άοοτ 1)6ΐιίηά τΐ8. 

" Ώομ'ί 7011 Ιαιοτν^ πι© ? '* 

*^Νο. ΤνΊιο 8χβ 7οη ? '* 

Οη 1ΐ68.τίη§ Π17 ηαιηβ, Ιιβ Ιίίίβά ηρ Ιιίδ ί&ηάβ 
ίη δπτρΓίδβ ; 1ΐθ Ιοοίιβά Β,ί πιβ 8ί68.άίΐ7 Ιογ α ηιο- 
πιβηί, αηά ύΐιβη βθίζίη^ πίθ \)γ ίΐΐθ Ιι&ηά Ιιβ βπι- 
1)Γαοβά πιβ, βηά. άΓβττ πιβ 8«ίάβ ίηίο Ιιίβ γοοπι. Ι 
ηβνβΓ βχρβοίθά Λ&ί ίΐιβ Ιιβ&Γί οί ίΐια,ί ίτίβίά. οΐά 
Π18ΙΙ τταβ οϋφΜβ οί 8>Ι1 ίΐιβ ίβηάβιηβδδ Ιιβ ΰιβη 
βΙιοτΓβά πιβ. Ηβ £ΐδ1]:βά πιβ ψ}ι&ί Ιιαά. 1)βοοπΐ6 οί 
ηβ — ^Κοτν^ ψβ ββοαρβά; αηά. Ι Γβίαίβά ίο Μπι ίΐιβ 
άβ1»ί1δ οί οπΓ βί^Μ &η(1 οατ βιτ&ηί βχίδίβηοβ, Π17 
ί&ΐΙιβΓ'δ άβαίΐι, &ηά ίΐιβ δοίοητη οί ηΐ7 .νίάονβά ωυΚΙδ Ι^ΙΚΑδ. 165 

ιηοΰιβΓ αηά βίβίβΓβ αί Τίηοβ. Ηβ Ιιΐιβη ίη^τιίτβά. 
&8 ίχ) ίΐϊβ οατιββ οί ιη7 ιβίπιηι, αηά Ι οοηΜβά ί;ο 
ϋιη 1117 ΡΓοίβοί». Ηθ ναβ βιίΓρπΒβά 8.1; Π17 γθοΙς- 
Ιθ88η688 8Ιΐά 1X17 <ϋδΓ6§8χά οί ίΐΐθ ά&η^βΓ οί ίΐίβ 

6η1;6ΓρΓί8θ ; 1ιθ ιΐΓ^6ά ιηβ ύο 8.1>8ΐΐ(1οη ι% αηά τβ- 
Ιπιπι τ^ΐιβηοθ Ι οαιηο. Αηά. τ^Ιιθπ Ι ίοΐά Μιη Π17 
Γθβοίγθ ιν&8 &ηιι &η<1 πού ίο 1)θ βΐι&ΐίθη^ 1ΐθ Ιίίίθά 
πρ Ιιίβ βΙιοαΙάβΓβ οιιά βιηίΐβά. 

Ι ξοί τιρ αηά ύοοίί: Ιβαγβ οί Ιιίπι. Ηθ ^αγβ ηΐθ 
Ιιίβ Μθββίη^^ αηά^ θπιΙ)Γ&οίη@ πιο^ Ιιβ οοηάποίβά 
ΏΙ6 ίο ύΐΐθ άοοΓ. ΒβίοΓθ Ιθϋίηξ πιο οτά, Ιιβ ρηί 
Ιιίβ Ιιαηά οη Π17 βΙιοηΙάβΓ 8>ηά α^ίη ίήβά ίο ρβΓ- 
βπαάθ ηιβ ίο ίοΓ^βί ίΐιβ 1)ΐιη6ά ίΓβαβπΓθ αηά Ιβατθ 
Οΐιίο• Βηί ίίθ άίΜοτι1ί7 Ιιαά 1)θθη ίο ^βί ίο ίΐΐθ 
ροίηί Ι Ιΐ8ά &ΐΓ6αά7 Γβαοϊβά. Ηον οοπίά Ι ηον 
ΐθίαηι ιτίίΐιοηί βο πιηοΐι αβ ο&βίίης α ρατίίη^ Ιοοίι 
οη οπΓ ίονβΓ ? 

" Υοη Ιι&νβ πιαάθ πρ 70ΤΙΓ πιίηά^ βηά ίΐΐθΐβ ίβ 
&η θηά οί ίί/' βαίά ίΐιβ οΐά ηιαη τν^ίίΐι άίβίτβββ. 
"Υοπ ατθ ίΐΐθ Βοη οί 70ΠΓ ίαίΙιβΓ^ ίηάββά. Νο 
πιοΓθ τίΓΟπΙά 1ΐθ Ιίβίβη ίο Γβοδοη. ΰοΐ . . . Ιί 
70Π 8θί ίηίο ίΓοηΙ)1θ νίίΐι ίΐιβ ΤπΓίεβ/* Ιιβ αάάβά, 
ίη α πιίΙάβΓ ίοηο^ '^ΐθί πιο ]αχοιν. Αβ α οοηβτιΐ Ι 
Ιι&Υθ βΟΏΐβ ίηβαβηοθ^ αηά Ι ηια7 ^^ ^' ^^^ ^ 7^^* 
Οοά 1)θ νίίΐι 70Π 1 " 

Αηά Ιιβ ορβηβά ίΐιβ άοοΓ. Τΐιβ βαη νβ8 ηον 
θθίίίη^, αηά ίΐιβ άίβίαηοβ ίο οητ ίοΜΤθΓ ^αβ βίίΐΐ 
αΙ)οηί ίιγο Ιιοπτβ' τ^αΐΐ^ Ι ^[ηίοΐεθηβά ηΐ7 βίβρ^ 
^βΐιίη^ ίο ^θί ίΙιβΓθ 1)6ίοτθ ηί^ΐιίίαΐΐ. Μ7 ροΐατ 
βίατ ΨΒΒ ίΐΐθ τίΓβΠ-Ιαιονη Ιίίίΐθ Μ11 αηά ίΐΐθ ίτβββ 166 νΟΙϋΚΆ ίΛΒΛΒ. 

ιτΐιίβΐι ΙιίΑ ίτοπί γίβιτ οιιτ οΙίΑρβΙ οη ϋβ ορθβΙ. Ι 
ΜΒ&βά ση πφίάΐ 7 ιπϋι ϋιβ βροΑβ οη 107 βΐιοιιΐ ΑβΓ, 
Βηά ναγ Ώύηά ιτ88 1)τΐ87 &^ ιτοΓίε. Ι ^88 ϋιίη^ίιις 
68ρθθίΑΐ1 7 οί ί1ΐ6 ίαίιιιβ. Έέπϊζ ^011£ά6η^ Ι βΐιοιιΐά 
δηά ΰιβ ίΜΟ β8€\β, Ι ττββ οοηαάβιΐιις Ιιον ίχ) Αίβ- 
ροββ οί ΰιβ ςοΜ &ιιΑ βΟτβΓ ρΐΑίβ, &ηά Ι ρΐ&ηηβά 
Ταοπ^ ιπΰι ΰιβ ρτοοοβάβ, Ι βΐιοαίά τβραίτ ^Ώι 1117 
ιηοΰιβτ ιιηά βίβίβιβ ίο η&ΐ7 — ρβτΐι&ρβ ίο Εη§^1βιΐ€^ 
ΑϋΑ ιτΙίΑί 8θτί οί 1>τΐ8πΐ68Β Ι βΙιοιιΙΑ οτξβαάζβ. Μγ 
ύοΛβγ 1Τ88 ΛκΛάγ οοη]!!!!!!^ ηρ ρίοίιΐΓββ οί ίαίπιΐθ 
Ιι&ρρίηβββ. ΒτΛ 8β Ι αρρτο&οΐιβά, »ηΑ ΰιβ βτβηίιι^ 
βΙίΑβονβ βριβ&ά ΟΤ6Γ ίΥϊβ οοχιηϊτγ, λ οοηίαβθά ίββί- 
ίη^ οί 8ΐιχί6ί7 1)6^η Ιο ίαΐίθ ροβββββίοη οί πιο. 
1^7 ^^ Ι 0ΟΙΙ16 8ΐοηθ ? 1^7 ^^ ^ ^^^ ιιΐίοιτ 
Ρ&ηάέΐί Ιο &οοοιιιραιΐ7 ^^ ^ 

Ι Ιιαά οοηβΐάθΐβά ίΙ; πιογθ ρπιάθηΙ; ηοϊ ίο ί»]{:6 
Ιιίιη κάΰι ΏΙ6; ίβ&ήη^ Ιββί Ι βΙιΟΏΐά ατοηβο βπβ- 
ρίοίοηβ Ιιαά Ι αρρβϋΓβά ίη ΰΐΆί ιιοϊξίώοτίιοοά ^ΰΐι 
ΙΙ17 οοχηρβιιίοη αηά Ιιίβ αββ. ΑΙοηο, Ι οοαίά ιηοιβ 
6&8ίΐ7 οοηοβαΐ ταγββίί, αηά ψοΛχίίι α ί&γοΓ&Μβ πιο- 
πίθηΐ; ίο "ρβηβίτΒ,ίβ ίηίο ίΗθ ςατάβη. Αβ ίοΓ ίΐΐθ 
ΒΒχίίβ, Ι ίηίβηάθά Ιιίάίη^ ίΐιβπι ίη ίΐΐθ τιτοοά ηοατ 
ίΐΐθ οΐιαρβί, αηά ηβχί <1&7 ^ ρβββ ίΐιιιί ψΛγ ^ίΐι 
Ραηάέΐί αηά ίθ3ίβ ίΐιβπι• Βηί ηοΐ¥ Ι Γβρθηίθά, 8.ηά 
^δΐΐθά Ι Ιιαά Ραηάέΐί ^ύ1ι ιηβ. Μ7 οοτιτ&§6 ψβγ 
γβΓβά ΒΒ ίΥίβ ιηοΏίθηί ίοΓ αοϋοη αρρίΌΟοίβά. Βηί 
Η ΤΓ&8 ίοο Ίάϊο. ι Μταβ ελτοΒάγ οτιίβίάβ ίΐιβ ττ&ΙΙ οί 
οιΐΓ ^ατάβη^ αηά ίροιη ίΐΐθ Γοαά Ι οοτιΐά β66 ίΙΐΘ 
ηρρθΓ ρ&Γί οί οιΐΓ Ιιοιιβθ. ΤΙΐθΓθ ΎΤΒβ ϊίιβ νήαΛοψ 
ι ιαγ 1)6€ΐτοοζη ; ϋι&το ίΐΐθ ίινο τπηάοιτβ οί 1117 Ι<θυΕΙ8 Ι>ΑΒΑ8. 167 

&ί;Ιΐ6Γ »ηά ιηοίΙΐθΓ'β Γοοηι ; ίΙΐθΓβ, . . . 1)α<ί τ^ΐι 7 
νθΓβ Λθ ψίη(1ον8 ^Γβΐΐίββά ? Τν&8 Ι ηήδΐ^ΐίθη ? — 
Νο Ι . . . Κ 18 ιη7 Ηοιηο, 1)η^ ηοΛ^ ίηΙιΛϋβά 1)7 
ΤπγΙμ ! Αηά Ι, ιν8ΐιάβΓίη§ ίη ίΐιβ 1ιί§1ι-Γοαά8, Ι 
Ιοοΐ^ ηροη ϋβ Μταΐΐβ αβ απ οτώοΒ&ί, αιιά τν^αίοΐι ϋ^β 
ι^άοΜΓβ 1ί]£6 α ίΐιίβί. 

Ι ι^Ηθά ίο Βθβ \)βα&τ, ίο Β&ϋ&ίθ πι 7 θ7βΒ νϋΐι 
Ιιΐΐθ βοά βί^Ιιύ οι ιη7 68ύι:8ΐι^ιη6ηί αηά 1)θγ68>Υ6- 
ιηβηί. Ι ίιιιηρβά ου6γ ϋιβ Ιιβάξβ ορρο8ϋθ οιιτ 
^Γάβη-τΓβΙΙ, β.ηά ψβηί ηρ ίΐΐθ γίηβ78Γά νΐιίοΐι ίΐιβ 
ΓΟίΐά 8Θρ&Γ&ί6ά £τοηι ίΐΐθ ςατάβη. ΤΙιθ ^οηηά 1Υ8.3 
βίββρ Λί ύΐιίβ ροίηί^ 80 ϋίεΛ ΐτοπι ϋ Ι οοιιΐά Ιοοίί 
0Τ6Γ ΰΐ6 ΐγ1ιοΐ6 οι οτΐΓ β&ίϋΛβ, Ιπ ΰιβ Ιιοηββ αηά 
ατοτιιιά α ίΥϊβτβ τν^οδ ηοί α βοαΐ ίο 1)6 βββη ; 1)ηί ίη 
Ιιΐΐθ ξοτάβη αη οΐά ^βτάβηβΓ τ^αβ ΙΐΕΓά ϋ,ί ψοτί άίξ- 
φαξ. Ι βΛ οηοθ τβοο^ζβά }ιί& %τΐΓ6. Ιί τ^αβ 
οητ οτιτη ςβτάθηθΓ^ οΐά Υαηηί^ ^Ιιοββ άαηςΙιίβΓ Ι 
Ιιαά άίβοοΥθΓθά ίη ίΐΐθ βθΡτίοθ οί Μ&γτο76ηί8 αί 
Τίηοβ. 

Μ7 ίθ7 οη Γθοο^ίζίη^ Μπι ναβ ξτβΒΑ,. Νογ 
ΤΙΓΕ8 ηΐ7 Β&ϋβίαοϋοη Αβτοίά οι 8θ1&8ΐιη688; ίοΓ Ι 
ΰιηβ ββοιίΓθά α 1^*08^7 £^π^ϋ8«τ7 ί^^ ι^7 Β,ϋβηιρί, 
αηά Ι Ιιαά Γβαά/ ϊογ ΰΐθ οΐά ηιαη αη οοοορύαΜβ 
τ6θοπιρ6η8θ ίοΓ Μβ αθβίΒίαηοθ — ύιβ ςοοά ϋάίη^ 
ϋιαί Ιιίβ άαπ§1ι1;θΓ ψοα αΐίτβ αηά 8αίθ. Βαί 1ιο^ 
οοηιπιηηίβαΐΰ ^ί1ι 1ιίηι? Ι άατβ ηοί οαΐΐ Ιιίηι^ 
ηοΓ βηίθΓ ϋΐθ ςατάβη. δΐιοηΐά Ι ι^αϋ^ ϋ11 ηί^ΐιί- 
ΙλΆ, αηά ίΐιβη ςο 8ί6αϋ1ιίΐ7 ίο Μ& }χχιί, ρΐθββηί 
ιη786ΐί ίο Ιύπι, αηά οίαίηι Μβ αββίβίαηοβΡ Βηύ 
ιιηίίΐ ΰίΘη. • • . 168 Ι-θυΚΙ8 ΙίΑΚΑΒ. 

Τ1ΐ6 δτυι τταβ ηοττ Ιιίά Ι^βΐιίηά ίΐΐθ άίβΐ^ηΐϊ ΠίΠπ, 
1)ΐιί ίΐΐθ ΰιηρίά β]£7 βϋΐΐ τβ&βοίβά. απ 8>1)ΐιιιά8ΐι1} ί;^- 
Κ§Μ. Κ τν^»8 α άθΙί^ΙιΜιιΙ βαιηιηθΓ'β βνβηίη^ ; β11 
ΨΒΒ οαίιη βαιά βΟΓβηβ, βιιά βνβΓτ^Ιιίηβ ία ίΐιβ ρΐαίη 
βθβιηβά 80 1ιαρρ7 τιικΙβΓ ίΐΐθ ίιβθβ. Ι^αίατθ άοβδ 
ηοί 8ΐι3βΓ "^Ιιβη ^β Λτβ ίη ροίη. Κβ νθΓ7 8θΓθηϋ;7 
ίηοΓβΛ8θ8 ίΥϊβ 8οττοψ ο1 ΐΐιβ ίΓοιιΜθά ΙιβαΓί;. 

Ι άβδοβηάβά ίτοιη ϋιβ νίιιβ7&Γά ίπΐχ) ί\ιβ τοβΑ, 
»ηά τ^βηΐ; ίονβτά ϊΐιβ οΐιβρβί, 1117 Ιιβ&ά \)βΏ.ί άονη, 
08 ίί 1;Γ7ίηβ ^ ίχαοθ οη ϋιβ άηβί ίΐαβ Ιοοίβΐ^ρβ οί 
1;1ΐ08β "^ϋΐι τν^ΐιοιιι Ι Ιι&ά 8ο οίίβη ν&ΙΙεθά Λθγθ. Ι 
να8 8ίίΙΙ ο,ί δοιηβ άΐδίδοιοθ ίΓοπι ϋθ νοοά βΠΓΓοαηά- 
ίη§ Ι^Ιιβ οήϋφά, τ^ΐιβη Ι β&Μτ 6ΐη6Γ§6 ΐτοπι αιηοη^ 
ϋίβ ίΓ668 ΐβιη&ΐθ ΐθΓΐη8^ 8ΐιά οΙιίΙάΓβη πιηηΐη^ 
ατοτιπά ύΐιβπι. ΤΙ167 οβιηθ ϊοΎίΒ,τά ιηβ &8 Ι ^αβ 
ψΒίΙάηξ αρ ίΐιβ Ιιίΐΐ, 1)ΐι1ί Ι ψμ ηο Ιοη^θΓ ίη ϋπΐθ 
ίο Γθοβάθ, ττΐιβη Ι άί8θονβΓβά ί1ΐΘ7 νθΓβ ΤπΓΐάβΙι 
^οπιβη. Α 1)1&ο1ε βιιιχτιοΐι αοοοπιραπίθά ΰιβιη^ αηά 
Ιιίβ ΐΓαίΙίη^ ιιΐ8.ηϋθ άίά ηού 68£ϋ7 <ϋ8ϋη§ιιί8ΐι Ιιίιη 
8,ί Β, (ϋ8ί8>ηο6 ίΓΟίη ίΐΐθ ΐοΓίηβ οί ίΐΐθ ι^οχηοη. 

Ι 8ίοοά αβίάβ 08 ίΐιο Ιΐθχβιη ρ&βδβά οη^ απά ϋΐ6 
ο1ιϋ(1τθη ΐο11οτ76ά; ρΐ8.7ίιι§ αηχοη^ ΰΐ6ΐηβ6ΐΥ68 ϋχβ 
νΜΙβ. Οηθ οί ί1ιβ8β, ΙιονβνβΓ, α βίτΐ οί 8.1)οιιί 
ίνβίνβ 7β8^8> ^ύ ηοί ιηίχ \^βι Λθ οϋιΟΓδ^ 1)πί 
ναϋβά ^ιιίβίΐ7, 1»8ί οί βΐΐ, 1ιο1άίη§ &οιγ6Γ8 ίη οηβ 
}χΒ.τίά, ίΐΐθ οϋίβτ ατηι Ιιαη^η^ 1ί8ϋ688ΐ7 \>γ Ιιθγ βίάθ. 
Ρ&88ίη§ 1)77 βΐΐθ βίοοά αηά 1οο1]:θά ηρ αί ηιβ 88 Ι 
^βηί οη Π17 '^&7• 

διιάΑ6ηΐ7 Ι 1ΐ6&Γ<1 1)6ΐιίηΑ πιθ α ΰύϋθ νοίοθ 
νΜΒρθΓ Π17 ηωηβ — ^^Εοιιΐάΐ" ΒβίοΓθ Ι 1ΐ8Λ Ι^ΟυΚΙβ Ι^ΑΒΑδ. 169 

ϋιηθ Ιο ΐΐιίηΐί Λ&ί ίί Ι ίητηβά Γοτιηά Ι νοηΐά 1)β- 
ϊτη,γ ηΐ78θ1ί, &ηά. ίί ίοαηά οηί Ι ν»8 α 1θ8ί πιβιι, Ι 
1οο1]:6<1 1)&6^^ αηά βατν^ ϊϊιβ Ιίϋΐβ ^γ1 βίαπάΐη^ αϊ; α 
ίβν ραο68 ίτοιη ιηβ. Τΐιβ ο1;1ιθγ οΜΙάιβη Ιιαά ^οηβ οη. 

Α8 800η 08 8}ΐ6 ΒΒ,Ψ Ώΐβ ίΠΠΙ ΓΟΤΙπά^ βΙΐΘ Ι^ΠβΙί ΟΠ ίΥϊβ 

ςτοτιιιά. Ι Γβοο^ίζβά ΙιβΓ εΛ οηοβ. 1 8.11 1)τιί οηβά. 
οτιΐί " Οθδρίηα ! " Βτώ βΙιθ ρπί Ιιθγ βιι§θΓ8 ίο ΙιβΓ 
Ιίρβ, &ηά, ΙοοΙίίηβ αί μβ, 8ΐιβ τ^ΜβρβΓβά, '^ ΙλτιΜ, 
ΒΒνβ ιηβ 1 " Β3ΐά Ιίΐιβη βίοορίη^ άοτπι, βΐΐθ ρΓβ^^ηάβά 
Ιό ξΛϋχ&τ β.οψβτ8, ΐοΓ βΐιβ 1ΐ8χ1 ϋϋιβΒάγ Ιΐθθχά ίΐΐθ 
1ιο&Γ86 νοίοθ οί ίΙΐΘ βηηχιοΐι, τ^ΐιο ίπτηβά. 1)8»ο1ε ίο 
ξοΰιβτ ίη Ιιίδ δοο^. Οβδρίηα §οί πρ 8>η<1 ταη οη 
ίο ίΐΐθ οΙϊΙΐθΓ οΐιίΐάτβιι^ απΑ Ι^ Ιιίάίη^ 1)6ΐιίιιά ίΐΐθ 
ίτβΟΒ, ίοΐΐονβά ίΚθ βτοτιρ οί β^Γοβ ίτοιη α άίβ- 
ίαηοθ^ ϋ11 Ι 8&ν ίΐΐθ ηβ^ο ορβη ί1ΐ6 άοοΓ οί οπτ 
^βιτάβη αηά Ιβί ίη ίΐαβ ι^τοηιβη οιιά. οΙιίΙάΓθη. Ιοβί 
οί αΐΐ θ68ρίη& βτάβτβδ., αηά^ 1)6ίθΓθ ροδβίη^ ίΙίΓοη^Ιι 
ίΐΐθ άοοΓ, βίθ ίτίΓηβά αηά Ιοοίεβά 1)αο1ε; 8ΐΐθ ίβΐί 
ΒΠΓθ Ι ίοΠοτΓθά Ιιθγ 8ίβρ8. ΤΗθ βπηηοΐι ψβτΛ ίη 
οίύβΓ 1ΐ6Γ^ ^ηά ΰΐ6 άοοΓ ψοβ α^ίη οίοββά. 

Ι 8&ί τιηάθΓ ίΛίβ ίτοβΗ, Ώΐγ Ιιβαά 1>τιη6ά ίη ηΐ7 
Ιιαηάβ, αηά Ι βηάβ&ΥΟΓβά ίο οοΠβοί πιγ ίΐιοη^ΐιίδ. 
ΟοΒρίηα ίη ίΐΐθ Ιιαηάδ οί ίΐΐθ ΤτΐΓ^8 ! 81ΐ6 α βίατο 
ίη οπτ ονη ίονβΓ 1 Αηά. Ιιον 8ΐιβ τθοο^ηίζβά πιθ, 
&8 ίί βΐΐθ Ιιαά θχρβοίβά ώιθ ! ΗβΓ βηρρίίοαίίη^ 
νοίοθ Γθβοΐιοθά ίη πιγ θ»γ8 : "8&τθ πιθ, Ιχ)α1ά Ι^' 
Τΐλίβ ΤΓ&8 ίΐιβ ηι γδίθήοηβ ροτιτθΓ ι^ΐιίοΐι α^ίταοίβά 
ιηβ ίο Οΐιίο. Ιί "«^843 ίοΓ ίΐιίβ ίΐιαί ΡΓονίάβηοβ 
ριίάοά Π16 ίΐιβτθ. Ι βΐιαίΐ βαγθ ΙιβΓ Ι Βηί Ιιοτιτ ? 
. • • Αηά Ι οοηβίάθΐθά οηθ ρΐιιιι βίίοι βηοίΙΐθΓ. 170 I^ΟυΚIδ ΙιΑΒΑδ. 

ΚΊ^Μ Ιιαά ηοι^Γ αρρΓοαβΙιβά, \)τά άατί^ηβββ τιταβ 
ηοί γβί οοιηρ1θί;6. Τΐιβ ιηοοη Ιι&ά βύίΠ ί^το Ιχοητβ 
ίο ηιη οη Ιιογ βίοτν οοιιγβθ 1)θίοΓΘ βΚθ άίβαρρβατβά 
1)6ΐιίηά ΰΐ6 Ιιίΐΐ^ αηά. ίΐιβ &ίγ &1)0Υ6 ιιβ τν^αβ Ιίί ηρ 
νί1;1ι ΗβΓ 1)π11ίβηο7. ΗβΓ γ&78 οος[ΐιβίΰη8 νίίΐι 
ΰΐθ Ιβ&γββ ο1 ΰΐθ ίτοβΒ, ΐοΓίηβά οη ίΤιβ ^οπηά^ 
ι^1ΐ6Γ6 Ι Β&ί, ΰΐιοτιβαηάβ οί ΪΒΐίίαβαο άθγίοθβ. Ι 
^ζβά ϋροη ί1ΐ686 ΎΒ,τγΐϋξ Β}ΐΒάοψ&, Ι Ιιβαπί ΰΐ6 
1)αΓΜη§ ο1 ϋίβ άοξβ οη ίΐΐθ άΐβί&ηί ίαπηβ^ αηά 
ηο&τθΓ ηΐθ ί1ΐ6 οΙιίΓρίη^ οι ΙϊΙιθ οήοΐεθ^β^ ιηΐη^ΐθά 
νίΰι ίΐΐθ ΙιαΓδΙιβΓ ΟΓΟ&Ιείηβ οί ίΗθ ίτο^θ. Βηί πιγ 
ίΐιοτι^ΐιΐ» ^ΘΓΘ ήχβά βίβ&ψΐιβτβ ; Ι Ιιοατά^ ΜΙ; άίά 
ηοί Ιίβύθη; γβί ηιγ πιίηά ψολ ίπιρΓββββά ιπΰι 
ϋΐ086 66ΐΐ068 οΐ ϋίβ θβΓβηθ ηί^ΐιΐ}^ ψϋΐί ίΐιβ ρβΓ- 
ίππίθ οδθΓβά ηρ }}γ ίΐιβ δοψθΓβ, βηά ^Λ Λθ 
ρ1&7 οΐ ίΐΐθ ΏΐοοηΚ^Μ ίΙίΓοη^Ιι ΰιο 1)ΐαηο1ΐ68 οί 
Ιΐΐθ Ιτβθβ. 

Α8 8θοη αβ ϊίιβ πιοοη Ιιαά Ββί, αηά άατίαίθββ 
8ρΓβ8Λ ονβΓ ίΐΐθ οοηηίητ, Ι γο8Θ ; Ι ίηνο^βά ίΐΐθ 
Ιΐθΐρ οί ΟοΑ^ αηά αάταηοβά. ίηίο ΰΐθ Γοαά. Ι Μτ&ϋεθά 
κτίίΐιοηΐ} Ιιββϋ&ϋοη, ίοΓ Ι Ιι&ά πιαάθ ηρ ιαγ ιηίηά ; 
Ι Ιαιβιν ττΐι&ί Ψ08 τηγ αίιη — ^πΐ7 ρ1αη8 ΐϊαά 1)6βη 
βχβά. Ι ^βηΐ^ 1θΓΐ;1ι ίο οαηγ ϋ οηί^ αηά Οοά 
ΤΓοηΙά Ιΐθΐρ πιβ. 

ΤΗθ άαΓ]αΐθ88 ^&8 ηο\ν^ οοπιρίβίθ^ 1)ηί Ι Γβπιβπι- 
1)6Γ6ά ΘΥ6Γ7 ίηοΐι οί ί1ΐ6 ^οηηά.^ βο ΰιαί Ι οοηΐά 
βηά Π17 ΎίΒ,γ Λοηΐ βνβη γηύϊ πιγ βγβΒ άηά* 
Ββαοΐιίη^ ίΐΐθ οοηΐθΓ ττΙιβΓθ ίΐΐθ ςατάβη ψθ31 1)θ- 
0&Π16 Ιοτ^θΓ, Ι ίηπιρβά ονβΓ ϋ, αηά Ι νββ ίηβίδβ 
ίΐΐθ 8&Γάθη. Ι βίοοά πιοΰοηΐβββ Ιογ ίΐΐθ ν&Π, Ιββΐ; ΙιΟϋΚΙΒ ΙιΑΚΑδ. 171 

ϋλβ θοηηά οί ιη; Ιβαρ Ιιβ,ά 1)6θη ΙχθοτΑ. ΤΙιθγθ 
-ν^&β οοιηρίβίθ 8ϋ11η688. Νοί α άο^β ^οτ^Ι^ ηοΐ; α 
ΙιτιΐΒ&η γοίοβ^ ύο \)β ίθοτά. Οηΐ7 α ίθΐν βίβρβ ββρ- 
ατ&ίβά Ώΐθ ίτοιη ΰιο ςατάθηβΓ'β Ιιηΐϊ. ΤΙιθ άοοΓ 
Τ7&8 οΙοδβΑ^ 1)1x1;; οίίβτ 8> ίαπι οι ίΐχβ ΊάΜι, Ι ίοιιηά 
ιηγββίί ίηβίάθ ϋ. Κοπ οίχ^η ίη πΐ7 70ΐιη2ΘΓ άαγβ 
Ιιαά Ι τίβίΐιβά οΐά Υαηηί ΰιβΓθ^ αηά Ιιοιιγ οϋβη ίβ 
Βθί πίθ οη Ιιίβ ^66; απά βαϋββθά ιηγ ξτββάίηβββ 
^ίΐι ίΥίβ οΐιοίοθβΐ; ΐΓαϋβ οί Ιιίδ 1&1>ογ8 Ι Τΐιβ Ιίϋΐβ 
Γοοιη τίΓ&β άατί^, 1)ηύ Ι οοτιΐά Ιίθοτ ΰΐ6 βοηοΓοπβ 
1)Γ6&ύΙιίιι^ οί ΰΐθ οΜ ιαβϋ. Ι τταϋ^θά οη ϋρίοθ 
Ιονατά Υάπί, ΐβαήη^ Ιθβύ 1ιβ βΐιοιιΐά Β,ψβίίβ })βίοτβ 
Γβοο^ζίη^ ΏΙ6; αηά Ι ιπβΐΐθά ίο ανοίά βίατίΐίη^ 
Μιη. Ι Ιαιβϋ ηβατ Ιήπι^ απά^ βίοορίης άο^τ^η^ Ι 
ρΓοηοηηοθά Ιιίβ ηαιηθ. 

"Υαηηί, Υαηηί, ίΐ ίβ Ι, ΙιοηΜ. Οοη'Ι; 1)θ 
αΐίΐτπιβά. Ι, Ιιοηϋ." 

ΤΙΐθ οΜ πιαη Αψοίβ, Ιιοΐάίη^ Μβ 1)Γ68>1}1ι, 1)ΐιί 
1ΐ6 ηθίύΙιβΓ πιοτβά ηοΓ βαίά α τ^οτά. Ρβιΐιαρθ ίθ 
ίιΙιοπ^Μ 1ΐθ Τ7&8 άτθ&πιίη^. Ι ρηΐ; ηιγ Ιι&ηΑ οη Ιιίβ 
αηη, αηά α^η ρΓοηοηηοβά ηι^ ηαηιβ. Ηβ βαί 
ηρ οη Ιιίθ 1)θά, 1)η1ϊ βοηιο ϋπιβ ραβββά. 1)6ϊογθ Ιιθ 
οοαίά <}ηίύ6 οοΐίθού Ιιίβ ίΐιοηςίιΐβ. Ηθ ΰίθη ίήθά 
ίο ϋ^ίϊ α οαη<11θ. Βηί Ι ρΓθΤβηίθά Μηι, αηά οητ 
οοητθΓβαϋοη ψοβ οοηίίηηβά ίη ίΐιβ άατίε. Ηο 
ίτβηιΜβά ιήίΐι ]07 ττΐιοη Ιιβ ΙίθατΑ ίΐιαί Μβ άαπ^ΐι- 
ίθΓ 1ΙΙΤ&8 αΐίγθ αί Τίηοβ, αηά ίΐιαΐ; μτθ ιιτοηΐά ιβύητη 
ίΙΐθΓθ ίο^ίΙιβΓ. Ι ίΐίθη βχρίαίηθά ίο Ιιίηι ιτ1ΐ7 1 
ΙιαΑ 00Π16, αηά Ι αβίεβά Μηι ίο αββίβί ηιβ. 

Ηθ αί οηοθ ςοί ηρ, άτβββοά Ιλοττίθάΐγ» ^^"^ 172 Ι/)υΚΙδ Ι^ΑΒΑβ. 

ορβηβά ΰΐ6 άοοΓ οί ίΐιβ Ιιιιί. Ββίοτβ βΐ^ρρΐη^ 
οτΛ, Ι ίίοοί Ιιοΐά οι Ιιίβ απη. 

" "ϊΡΤιο Ιίνββ ίη οπΓ ίονβΓ, Υ»ηιιί ?" 
. " Τΐΐθ ΙιατΘπι οί ΝβίίΙ)-Α§1ι&." 

"ΤνΊιο 18 Νβ3ί1)-Δ§1ι& ?" 

'Όηθ οί ϊ\ιβ οΙιίβίΒ οί ϋΐθ Αηαΐοΐίαηβ ¥γ1ιο 
1ι&Υ6 Γ&Υ3§6ά ϋήβ 1αηά.'' 

" Αηά άοββ 1ΐθ ηο1> Ιίτθ ΙΐθΓβ ?*' 

"Τΐιβγ θχρβοί Μιη ίο-ιηοιτον." 

'^ Η&8 Ιλβ 8ΙΙ7 ΟΙιτίβϋαη ιγοιηθη ίη Μβ Ιχ&τβπι ? " 

" Οηΐγ ΚΑΐωιί^β ά»π§1ιίβΓ/' 

^^ Αηά Καΐ&ηί; ψϊϊάϊ 1ι&8 1)6θοιη6 οί ΙιίΐΏ ? '' 

" Τΐίβ Τιιγ1:β χηιιτάθΓθά Ιιίιη.** 

Οθβρίηα'β Ιαιηβηί ^Ιίθη Μβ ίοϋονβά οπτ ρατ- 
θπίδ 1κ) ύΐιβ οΐιαρβί ύαβίιβά })8θί ίο ταγ ιηίιιά : 
"Τ1ιβ7 νίΠ ΙάΠ Π17 ί&ϋιβΓ. ΤΗβ Τπτίεβ ΜΠ. 
Τ1ΐθ7 "^ίΠ Ιάΐΐ Ιιίιη 1 " Ηθγ ρΓβββηϋιηβηΙ} άίά πού 

<ΐ606ίΥΘ ΙΐθΓ : 1ΐ6Γ &ΰΙΐ6Γ Τ78β δΙ&Ώ^ΙΐίβΓβά, ττΐιίΐθ 

ιηίηθ Τ78.8 Ιαίά ^ο Γθδί ίη ϋΐθ άθββιΐιβά ^τβ,γβ Β,ί 
δρβζζία. 

Ψβ Ιβίί Λθ Ιιαί, ωιά βϋβηΐ}! 7 ΟΓβρΙ: ίον&Γά ίΐιβ 
οοτηβτ οί ΰΐ6 ^οχάθη, ττΙιβΓθ ίΐΐθ αρρίθ-ίτβθ β^οοά. 
Ι βΙιοΜτβά ί1ΐ6 βροί ίο ίΐιβ οΐά ]η8ΐλ. Ι Γ6ζη6ΐηΙ)6Γ6ά 
ίί ψβΆ. Ι οοτιΐά Ιιαγβ ίβιιοίθά. Ι βϋΠ βα^ Π17 ίβτ 
Ι;1ΐ6Γ άίζ ίη ίτοηί; οί πιβ^ ιυϊΙϊΙι ίΐιο ίψο ΒΒβΙίΆ ΐ7ίι^3 
οη ίΐιβ βά^θ οί ί}ιβ Ιτβηοΐι. Τΐιβ βραάβ οί ϋΐθ οΜ 
^ατάβηθΓ 1ιϋ ΰιβ β&ΓίΙι 1ΐ6&γίΐ7> αηά ΰΐθ ύΚηά γο- 
Βοηηάθά ίΙίΓοη^Ιι ίΐιβ ^ιο'άβη• 

" &βηίΐ7, ^θηΐΐ7, Υ&ηηί, 1θ8* ί1ΐθ7 Ηβατ ηβ/' 
'' ΗβιΥθ ηο ίβ&τ ; ίί ^πΠ ηοΐ; ιπΒ,ίίβτ ίί ΰΐθ7 ^ο• Τΐιβ 7 ιτϊΆ ΰάπίί Ι »ιι ^χ&ρβΒπη^ ϋ» άϋχΛββ ίοτ 

Τΐιβ οΜ Ι118Ι1 οσηϋηικά άι^^Ώ^ ; «ι4 Ι Βίβο 
βθΙ; Ιο ιτογΙ^ ηβ&Γ Ιιίιη, σρ^ιίιι^ ΐφ ϋιβ ίτκηοΐι ιτΐΙΙλ 
ιη 7 βραάβ. Αβ πι^ &πιΐ9 Γοββ ηιά ΜΙ, Ι £ηΐ€ί€ά 
ί}ΐΑΪ Λ ΙβηάβΓ τοίοβ Γββοΐιοβά ίη 1117 68Τ8, "Ι^ονϋ, 
β&Υθ ιηβ ! " ΈτβΓ7 ^ οί ΰιβ βροΑβ Γβρ6&1;€ά ίη 
ΰΐθ βαιηβ τοίοβ, '' ΐΛηύά, Ιιοιιΐά ! " 

δηάάθηΐ7 ^β Ιιβ&τά ΰιβ βίβι^ οί πιβΐ»]. Ι 
ίηπιρθά ^η^ο ϊΐιβ ^^^Ώ^^ϊ, ίχηά Ικ^οϊ ίο ϋιιον ιιρ 
ίΙΐ6 β&τϋι ^ί1ι ΙΙ17 Ιιαηάβ. Τΐιβ ^«τάβηβτ'β βροάβ 
Ιιαά ίοΓΠ ϋιβ 8&ο1(: &8ΐιηάβτ, 1>ιι1; Ι ΙίίύθΑ ϋ ο&το- 
ίιιΙΐ7, αηά ρΙ&οοΔ ϋ λϊ ίΐιβ Γοοί οί ίΐιβ αρρίο-ίτεβ. 
Τΐΐθ οίΐιβτ 806^ 1&7 ιιηάβΓ ίΐιβ &8ί. Ι Ιοο^ ϋ ιιρ 
Αηά Ιαίά ϋ ηβχί ϋβ ίβΏοπ, βικί ι^β δΐΐβά ηρ ϋιβ 
Ιτβηοΐι (»Γβίιι1ΐ7• 

" Δηά ησπ ? '* αβί^βά Υαηηί. 

'^Νσν ϋΐ6 88θ]ε8 οη οπτ βΙιοιιΙΑθΓβ ιιιιά &τιγ&7 !'' 

'^ΤοΝθοοΙιοιί/* 

*' Κ 18 α 1οη§ ι?ι^7> *^^ ί* ^^ "^^^7 ά&τΐε/* 

" 8ο ιηποΐι ίΐΐθ 1)βϋβΓ, Υαηηί ; ηο οηθ νίΠ ββο 11β/' ** Βπί Ιιον βηίβΓ ίηΐ» Νβοοίιοπ τπΐίΐι ίΐΐθ βαοΐω 
οη οηΓ βΙιοηΙάθΓΒ ? αηά, 1)θ8ίά68^ 1}1ια^ οηθ ίβ ϊοτη, 
Τΐΐθ ί1ιίη88 ίη ίί; πι&7 ίβϋ οα^ ψΒ,α ! " 

ΑίίβΓ α ί&ψ πιίηηίββ' αΙ)8βηοβ, Υβηηί Γβ^ητηβά 
νϋΐι ίψο Ιατ^ 1)α8ΐεβ1;8, ίη β8<5ΐι οί ι^ΐιίοΐι Ηθ 
ρΐβοβά οηθ οί ίΐΐθ 8»ο^:8. Ηβ βΐΐθά Λθπι αρ 
νίΟι 0Λ\Λ)9^βΒ αηά οϋβΓ νββθί&Μθβ, αηά, *βν 174 ΙιΟυΚΙδ ΙιΑΚΑδ. 

1η§ οηβ βΛοή οη οητ βΙιοιιΜθΓβ^ ιγθ βθΙϊ οβ οη οτιγ 
Ώΐατοΐι. 

α ψοβ }ηΒί άΆΎπήηξ ττΐιβιι Ψβ Γβ&οΐιβά. Νβο- 
οΙιΟΓί, &ιιά ΤΓβ ΒΰΛί οη α Ιον, ίβηοίη^ "^αΠ ατ^&ίϋη^ 
ίΐΐθ ιηοΓηίη^. Ι ναβ βχΗ&ηβίβά. Μγ βΙιοτιΙάβΓδ 
8ΐι<1 αηηβ 8<}1ΐ6<1 Λΐήΰι ίΐΐθ ι^βί^Μ οι βο ιιηη8Π8ΐ α 
Ιοαά. Βτιύ Ι άίά ηοΐ^ ίΐιίηΐίί: οι ίο,ύξαβ αηά ραίη. 
Οηβ ΛοτίβΜ βίοηβ άοππηαίιβά. ιηγ ιηίηά^ οηΐ7 οηβ 
άθδίτθ ροβδββδβά. Π17 Ιιοο,τί, αηά. Ιογ ϊίΐΒ,^ Ι ίοϋ Ι 
οοιιΐά 1)Γ&τθ ίίητίιΐιίη^. Ι νίθΐιβά ίο ΒΕΤβ ϋ&ί ογ- 
ρΐι&η οΐιίΐά τ^ΐιο Ιι&ά αρρβαίθά. ίο ηιο. 

Αβ βοοη 08 ΰΐ6 βιιη Ιιαά. ηββη^ τν^β 8^η ίοόί 
πρ οπΓ 1)&8ΐε6ΐ;8^ &ηά οοηϋηηβά οπγ ηιατοΐι. "\νθ 
ίοηηά ηο άί£Βοηϋ7 ίη ρβηο^ταϋη^ ίηίο ϋιβ νίΠα^β^ 
αηά. Τ76 ηιαάβ βίΓαί^Ιχί ΐοΓ ΖβηαΜβ'β Ιιοηβθ. ΤΙιθ 
άββτ οΜ ^βηϋβηιαη οοτιΐά ηοί Ιιί(ΐ6 Μθ ^07 αί βββ- 
ίη^ ηΐθ θΗίθΓ ΙιίΒ οοητί 78τά β^ίη. 

" νβίοοπιβ, ηΐ7 1)07 ' '* ^^ ^ωά. " 8ο 7011 1ι»τθ 
βηοοθβάβά^ αηά τ^ίίΐιοιιί &η7 πιίβ1ι&ρ ! " 

Αηά Βββίη§ Υβηηί 1ο11οτπη§ 1)6ΐιίηά πιο, Ιιβ 
αβί^θά ηιβ \^1ιο 1ΐ6 τταβ. Ι ΙόΜ Μπι 1ιθ ^αβ οητ 
8»ΓάβηβΓ. 

"Υοα Ιι&γβ οδβΓθά ηιβ 7011Γ βββΪΒί&ηοθ/' Ι 
αάάθά ; ^^αηά Ι οΐβίπι ϋ ηοτν^.^* 

" ΨΙχΒ,ί 18 ίί ? ΟΜ &η7 οηβ βββ 70x1 ? Δτ© ϋΐθ 
ΤαΑδ Βίίβτ 70Τ1 ?" 

"Νο; 1)ΐι1; ΤτιγΙμ οοοαρ7 οητ ίοψβτ, αηά α 
Οΐιτίδϋαη ^γ1 18 ΰιβΓΟ α δίανβ, νΐιοββ ίαΰιβΓ νω α 
■Μηίΐ7 ίτίβηά οί οιΐΓβ. ΤΙιθ οΐιίΐά βαν ηιβ, Γβοο§- 
ίζβά ηΐθ, αρρβαΐβά ίο ηιβ, αηά. Ι ηιτιβί 88.ΥΘ ΙιβΓ." ζζ 
α ΙΧ)υΚΙδ I^ΑΒΛδ. 175 

"Ηον βαη γοη βλυθ 1ιθγ? ϋο 7θπ 1)7 ωιγ 
οΐιαιιοθ ρΓοροβθ ο^χγ^ύά^ Ιιθγ &ν&7 ? '* 

Ι ρΓοροβθ ίο Γ&ηβοιη ΗβΓ," Ι Γβρίΐβά. 
Αηά ΐ¥ΐΐ6Γθ 18 ίΐΐθ ηιο]ΐ67 ίο βοιηο ίτοιη ? 
Τΐΐθ Τατί» 8611 ίιιιηαη Δββίι άβατ^ 68ρ6βί&1ΐ7 ^Ιιβη 
α ίθ ΐθηάθΓ.'* 

^^Ι Ιιαγβ ηο Ίαϊοη&^, \ίχΛ Ι Ιιαγβ ΰΐ68θ βαβίεβ^ 
τγΜοΙι Ουά 1ι&8 Ιΐθΐρβά πιθ ίο ΓβοονβΓ. " 

" Βπί ί1ΐ68θ ίΐιίηςβ άο ηοί 1)θ1οη§ ίο 70Π αίοηο. 
Τ1ΐ67 ατθ 7οηΓ ηιοί1ΐ6Γ'8 αίβο^ αηά 7<>^ΐ' βί8ί6Γ8\ 
Υοητ ίαίΙιβΓ άίά ηοί Ιιίάβ ίΐιβηι ίοΓ 70η ίο άί8ρο86 
οί &ί 7011Γ ρΙβωιΐΓθ/' 

" Ι Ιι&νβ οοηβίάβΓβά ίΐιβ πι»ίίθΓ νβΠ 1)βίθΓθ άβ- 
οίάίη^ ; 1)ΐιί Ι ίβθΐ βητο Ι αηι ηοί άοίης αη7ί1ιπι§ 
άίβίοθίθΜ ίο ηΐ7 ίαίΙιβΓ'β 8θπ1 ίη ίΐιιιβ &ρρΐ7ίη£ 
ίΐΐθ Ιΐθήί&ξθ 1ΐθ Ιιαβ Ιβίί^ αηά ίΐιαί ίτοηι ηΐ7 ηιοίΙιβΓ 
Ι βΐιαίΐ ΙίθΟΓ Μβββίηςβ^ ηοί οοηιρίαίηίβ. Α8 Ιοτ 
ηΐ7 βίβίθΓβ^ Ι Ιι&Υθ ηΐ7 ίτπβί ίη Οοά ίΐιαί Ιιθ τπΠ 
Ιΐθΐρ ηΐθ ίο 86011ΓΘ ίοΓ ίΐίθηι α γϊοΙιθγ άονπ'7 ^^^^^ 
ίΐιβίτ ροΓίίοη οί ί1ΐ68θ ίΐιίη^β." 

'^ Τΐίθη 7οη ατθ άβοίάβά ίο 88ιθή&θθ θΥβη ίΐΐθ 
νΐιοΐθ οί ίΐιβπι." 

"ΤΗθ νΐιοΐβ, ίί ίί 1)θ ηθθβ88αΓ7." 

Τΐΐθ 6χρΓ688ίοη οί Ζ6η&ΐ£ί8'8 ίαοθ 8ΐιοτΓθά 1ΐθ άίά 
ηοί οοηάθπιη 017 άβοίβίοη 1)7 &η7 ηιβαηβ. Ηβ 
Αβίίθά Π16 ίοΓ ηιΟΓθ ρ8χίίοτι1&Γ8 Ε8 ίο Βββρίηα^ αηά 
1ΐ6 άββίτβά ίο 866 Βοτν^ ίοΓ ί1ΐ6 οοηίοηίβ οί ίΐΐβ 8&θΐΕβ 
νβΓβ 1Λβΐ7 ίο 8&ίί8ί7 ί1ΐ6 &γί(ϋί7 οί ίΐιβ Τατίε. Η6 
ί1ΐ6Γ6ίοτθ 8ΐιοΐΥ6ά η8 ηρ-8ίαίΓ8 ίηίο Ιιίθ 1)6άΓθοηι. 
Τ1ΐ6Γθ ^6 βιηρίίοά ίίθ 8&ο1ε8^ αηά ί1λ6 Δοογ ύτ^α 176 ΙιθυΚΙ8 ΙιΑΒΑβ. 

βίχ8ΐ¥βά ψϋΐι βροοηβ^ Ιατ^ βηά βιη&ΙΙ^ ίϊΓ&78^ οηρβ, 
αιιά οΰιβΓ §ο1ά βιιά βίΙγβΓ ο\)}οο^β, βηοΐι αβ ιη&άβ 
ηρ ϋιβ ΙηχηΓγ οί ίΐιοδβ άΆγΒ, ύΛϊ&ιϊ Ιιοπβοβ ιιτβΓβ 
ηο^; βΓοιηιηβά ^ί1ι ϋιβ βΙιουγ^ 1:)η^ ΰΐ]η87 £11617 οί 
Ροήβ αιιά Υίβηηα. Τΐιβββ ρτοάηοΐ» ηοιν^ οπ>ιι«τά 
ίΑΜββ^ αηά 1)τΐΓά6η 8ίά6Κ)οαΓά8 ίοΓ βΐιοτ^^ ηοί ίοΓ 
1186. Τ1ΐ6η οπιαιηβηΐβ ιιτβτβ ίβψ, \)ίχιί ΎΒΐηΒ\Αβ 
αηά 8π1:)8ί&ηϋα1 ; ϋ,ηά, άββββηάίη^ ίτοιη ί&ϋΐθΓ ίχ) 
Βοη, ϋιβγ οοηβΐϋπίβά α ΥθΓϋχώΙβ ίαηά^ αηά αη 
αγοίΙ&Μθ ιββοπτοθ ίη ϋΐ6 Ιιοιιτ οί η66ά. 

Ι \)Βξξθά. ΖβΏβ3η8 ίχ) ΡΓ688 οη ί1ΐ6 ηβ^οϋαϋοηβ 
τπίΐι ϋΐ6 ΛξήΒ., 80 ίΐιαΐ} Ι ιηί^ΐιί χη&ηα^ ίο Ιβ&τβ 
ΟΙιίο \)βίοτβ ίΐιβ Τατίάβΐι &66ί β&ί β&ΐΐ. Βπί ίΐιβ 
οΜ ^βηίΐβιηαιι νοπίά ηοΐ; 1ιϊιγγ7, βηά ίήβά ίχ) τβ- 
ρΓ688 ηΐ7 ίιιιραϋβηοβ. Υβί, ταιάβτ ίΐι&ί οοΐά αηά 
άβιητίΓβ αβρβοί^ α ψβχώι Ιχοατύ 1^7 Ιιίά. Αηά ι^ΐιϋθ 
1ΐ6 Γ6ΐ:)ΐι1^6ά 8>ηά ^νάϋβά ιηο^ 1ιθ Ιιαά οράβΓβά Ιιίβ 
ιηπίβ^ απά ίη α ίβψ ΊχάατώβΒ 1ΐθ β1;&Γΐ;6ά ίοΓ 1;1ιθ 

Αβ 8θοη 8.8 1ΐ6 Ιι&ά ΙβΆ, Ι ψβιΛ ίχ) Ιοοΐ^ ίοτ Ραη- 
άέΐί. Ήί8 ρΓοίΓΟοίβά &1)8θη66 ίτοιη Ηοιηο 1)6^η 
ίχ) άΐδίητί) 1:1ΐ6 ^οοά ρβαδβιιί. Ξίβ ^;1χοη§1ιί8 ιυ6Γ6 
οοη8ί3.ιιίΐ7 ^ΰι 1ιΐ8 ιγίίβ. 

''Ψ\χβΛ πιιιβί Ρ&Γ8β1ε6γί *1ιπι^ οί ϋ βΆ?'' 1ιβ 
βαίά. '' 81ΐθ ιητΐ8ί οοηβίιΙβΓ ηβ 8β 1θ8ύ." 

'^ΝβνβΓ γοη ιηίηά, Ραηάέϋ. Ι ρΓΟίηίβθ 7^^ 
ψβ βϊχβΙΙ 1)6 \)Ββί ίο-ιηοΓτοτ^ ιηοΓηίη^^ αηά Ρατ»- 
βίέγί τ^ίΐΐ 1)6 8αϋ866θ. Ι ιιπίΐ ιηαΐεβ α ρχΌββηΙ; ίο 

\6Γ οί ί1ΐ6 Γ68ί οί 1117 ΠΠδΟΐά 0&ΥίαΤ6 8β & ΰΧΒί βθί- 

1θΐη6ΐιί οη ίΐιβ 1ΐ6ίΓ βΐιβ ρΓοιηίδββ 70η." I^0υΕI8 ΙιΑΕΑδ. 177 

Ή.ΟΨ ΒΐοψΙγ±}ιβ Ιιοτιτβ οι ΰιαί ιηοπιίη^ ρα886ά Ι 
Ι Βρβη^ ίΐιβ 1)681 ρατί οι ίΐιβ άΒ,γ ίη ΖβηαΜβ'β §ατ- 
άβη, ϋΛ ί}χβ \>Ββ}ί οί Ιιίβ Ιιοηββ^ ραβδίη^ ηρ αηά 
άοιιπι, ίίτγίηξ ίο ββπτβ ίο ιη78β1ί τιτίι&ί Ύίο& \>βϊηξ 
βαίά &ί ί}ΐΒ.ί ιηοιηβιι^ ίη οητ ίοψβτ, αηά Ηοτ^ ίΐιβ 
η6^οϋ&1;ίοη8 ίοΓ ίΐιβ Γ&ηβοιη οί Οββρίηα ρΓΟξΤθθββά. 
ΤνΊιαί Ζβη&ΐαβ ι^οτιΐά βαγ Ι οοηΜ βαβίΐ 7 ^βββ ; 1)ηί 
Ιιον νοαίά ίΐιβ ΤπΛ Γθρΐ7 ? λίοπίά 1ιθ βίτίΐίθ Λθ 
Βατ^οίη^ ΟΓ ΤΓοτ^ά Ιιο ριβίβι ίο Ι^ββρ ίΐΐθ Οΐιήβϋ&η 
^ίτΐ 08 & ίαίιΐΓβ ΟΓηαπιβηί οί Ιιίβ Ιιατβιη ? Αηά πιγ 
οΐΐθβΐίβ βπβΐιβά τπΰι αη^Γ^ αηά Ι ^ί ηρ^ &ηά βαΐ} 
άοιν^η^ ίηϋ οί ηηβιιβίηβββ. Έγβιγ βοηηά ίη ίΐιβ 
Ιιουδβ^ βαοΐι υοϊοθ ίη ίΐΐθ βίτθθί^ βββηιβά ίο ιηβ ίο 
1)6 οοηηβοίβά γήίΥι Οββρίηα'β Γβάβηιρίίοη. 

Αί Ιβη^ΐι Ζβη&Μβ Γθίπτηβά^ αηά ηοί αίοηο. Ι 
ΙιβαΓά Μπι ίχίί ίη Τητίάβΐι. λϊΐιο οοηΐά ίί 1)6 ίΙϊΛί 
αοοοηιραηίθά Ιιίηι ? Τ^αβ ίί ϋΐ6 αςίια^ ογ Ιιαά 1ΐ6 
1)Γοη^1ιί Οββρίηα ? Ι Ιιίά ηιγββίί ίη 1;1ιθ ίιβββ ορ- 
ροβί1;6 ΰΐθ -νπηάοιγ οί ίΐιο Γοοηι τγΙιθγθ ίΐιβ οΐιίΐά'β 
ταηβοπι ψβα ταη^βά οηί ίη οιάβΓ. Ι ΙιβαΓά Ζβηα- 
108 αηά ίΙΐΒ Ύχιιί οοηγοιββ^ 1)ηί Ι οοηΐά ηοί πιαΙ:6 
οηΐ} τ^Ιιαί ΐίιβγ βαίά. Α11 Λί οηο6 Ι βββ ΰιβηι αρ- 
ρροοοίι ϋΐθ πηάο^. ΤΙιβ αςίια^ α βίαίβίγ-ΐοοίαη^ 
ΤηγΙ^^ 1:)α1αηο6ά ίη Ιιίβ Ιιαηά α ί;τΒ,γ, 08 ίί ίτρηξ ίο 
αβοοΓ^αίη ίίβ ρΓθ1)αΙ)ΐ6 ΐ7άξ}ή ; τιτίιίΐβ Ζβηαϋβ οαΐΐθά 
Ιιίβ αΐ^ηϋοη ίο οίΐι&τ ρί6068 οί ρΐαΐο τιτίιίοΐι 1ΐ6 
Ιιβίά ίη 1χ)ϋι Ιιίβ Ιιαηάβ. 

Μγ 1ιορ68 1ΥΘΓ6 Γ6ΥίΥ6ά• Τ1ΐ6 Τατίε βχαπιίηβά 
ί1ΐ6 ίίχίΐίξβ ; οοηβ6(ΐηθηϋ7, Ιιβ άίά ηού ΤΒ}^ί ϋιβ 
1)αΓββίη. ^2 178 ι,ουκίδ Ι4ΑΚΑ8. 

Τ1ΐθ7 1)οί1ι "«ήϋκΐΓθν ίτοιη ίΐιβ νΐηάον, »ηά Ι 

1ΐβ»Γά ΟΤΙΓ ΙΐΟΒΐ'β ΤΟίΟΘ ΟΓάβΓίη^ ΟΟββθ, Βηά βΙΐΟΓίΙ^ 

ίΛβΓτ^ατά Ι Ιιβ&τά Λθ βΙτββΙ^άοΟΓ ορβη αηά Ζβηα- 
Μβ ^8.1^6 Ιβ&Υβ οί ίΐΐθ αξία. ΤΙιβ άοοΓ τ^αβ α^Εΐπ 
βΐιηί^ 1)η1ί Ι ΓβιηΒίηβά ιηοϋοηΐθββ ; Ι άΒχβά ηοΐ: αβΙε 
νΐΐίΐί νββ ϋιβ Γβδπΐί. 

Ζβηαΐάβ 6§ιηθ ίο Ιοοΐ^ ίοΓ ιηβ ίη ϊΐιβ ^οχάβη; 

" ν© Ιι&νβ 8β1;Μβά ίΐΐθ ιη&ίίβΓ, ΙίΟτιΜ," 1ιβ 88.ίά. 
*'Ηθ 18 §οηθ ίο ίθΐΌΐι ίΐιβ οΙιίΜ. νβ νίΐΐ Ιι&νβ 
ΗβΓ ΗβΓθ ίΐιίβ βνβηίηβ.'* : 

Ι ϋΐΓβτ^ ιηγδβΐί οη Ιιίβ ηβο^ 8ΐΐ(1 Ι βιηϋπΐΰβά 
Ιιίιη, οητίη^. ΤίΤιγ άίά Ι νββρ ? ϋοββ Λθ ΙιβοΗ; 
]αιο^ Υίϊίγ α ραΐρίίαίθβ ? Οαη ΰΐθ ίηιΐθπηο8ί ίθβΐ- 
ίη^β οί ίίβ 8οτι1 1)6 αηβίγζβά ? Ι Ηαά ηοί ^οηβ ίο 
Οΐιίο οη Οββρίηα'β βοοοπηί ; })χιί ψΙιΏβ Ι ν&8 Οιβιβ 
ν&ίίίη^ ΐίΐΐ ΙΐθΓ οαρίοΓδ ίβίοΐιβά Ιιθγ, Ι ίβιιοίβά ιηγ 
τγΙιοΙθ Ιίίβ ΤΓ&8 οβηίβΓθά ίη λβΓ. Ι άίά ηοί ίΐήη^ 
οί ΰΐθ ίΓθ8.δηΓ69 ηοΓ οί ίΐιβ ρΐαηβ Ι Ιιαά πιαάβ οοη- 
ίίηςβηί οη ϋβ ΓβοογβΓ7. Ι ίΐιοτι^ΐιί οηΐ7 οί ίΗθ 
2ογ τπΛ νΐιίοΐι Ι νοπίά οοηάποί ϋΐ8 οτρίιβιι ^ιγΙ 
ίηΐο ί1ΐ6 8ΐΊη8 οί Ίη,γ Ίποίΐιβτ. 

Τον&Γά θΥβηίη^ ίΙΐΘ ε^Ιιε Γβίηπιβά, 1)πη§ίη^ 
Βββρίηα ^ηίΐι ίιπι^ αηά 1ΐ6 γτβτά 1)&ο^ αίοηβ τπΰι 
Υαηηί'δ ίψο ϋαβί^βίβ οη Ιιίβ πιηΐβ. Αίίβτ 1ΐ6 Ιιαά 
Ιβίί^ ΖβΒδΜδ οαΠβά ηιβ ίηίο Ιιίβ Γοοηι. Οοδρίπα 
ύβψ ίογτΒυΑ ηιβ. 81ΐ6 τπβΐΐθά ίο βροαίε^ 1)ηί βΗθ 
οοηΜ οηΐ7 ρΓοηοπηοβ Ώχγ πΒ,τηβ, '^ΕοηΙα, Ιιοα- 
Ιά^^' 8.ηά ίβατΒ βίΓβαηιβά ίτοηι }ι6γ 0768. Ι Ιιβίά 
οπί ίο ΗβΓ Π17 Ιι&ηάΒ, αηά ρΓβββθά Ιιθγ ίο 017 
1)θ8οηι ; 1:)ηί Ι άίά ηοί Ιάδβ 1ι6γ. Ι άατβά ηοί. ΙΟϋΚΙδ Ι<ΑΒΑδ. 179 

Τΐι&ί βαπίθ βνβηίηβ νθ ΙθΛ Νβοοίιοή αίοη^ τήΛ 
Υαηηί. Ρβιιάέΐί'β αββ ΟΒχήβΛ Βοδρίπα άίβ^ίββά 
&β α ρ6&8&η1>•1)07^ ίοτ βββπτϋτ'θ βαίβ. Ραιαβί^ιβγί 
Γθοβίγθά 118 γτϋΐι ορβη 83ίιι8^ αηά, ΰιαηΐεδ ίο Ιιβι 
1ιιΐ8ΐ)8ΐιά'8 βχβΓϋοηβ, νβ ίοπηά ίη ίΐιβ Υβιγ ΟΓβθΙε 
τν^ΙιβΓθ Κ6ρ1ΐ8ΐ& ΙιοΑ Ιαηάβά ιηβ^ & \>0Β.ί, ίη ^Ιιίβΐι 
Τ76 6]η1)ατ]ε6ά ΐήβ ηβχ^ βτβηίη^^ &ι^^9 πηά6Γ α ίαΐτ 
νίηά, νβ δΓτίγβά ββίβΐγ αί Τίηοβ ϋιβ άαγ βϋθΓ. 

Μ7 ιηοΙ^ΙιβΓ'β ίθ7 νΐιβη βΙιθ 8»ν πιθ Γβίιιπι ψ&β 
ίηά68θήΙ)&Ι)ΐ6. ΗβΓ 1)680*8 οί ^Ιαάηβββ οη ίΐι&ΐ; οο- 
ο&βίοη 1Υ6ΓΘ ΰχθ ιηβ&βτιτθ οί ίΐιβ ^ίβί 8ΐΐ6 Ιι&ά βχ- 
ρθήβηβθά άητΐη^ ιηγ &1)86]ΐβ6. 

"Ι Ιι&τθ ηοΐί 1)Γ0ΐΐ2ΐι^ 70α 7οηΓ δ^ΐά αηά 7^^^ 
8ίΙΥ6Γ ρΐαίβ^ ά68τ ιηοϋιβΓ. Βηύ 1ι6γθ 18 γτΐιο,ί Ι 
Ιι&Υθ 1)Γθπ§Μ ίο 70Π." Αηά, βο ΒΆγίηξ, Ι ρτίΒΐΐθά 
θ68ρίη& ίηίο Ιΐ6Γ απηβ. 

Ι Ιαίθτ^ ϋ ^08 ίο α ιηοϋιβΓ'Β 6ΐηΙ)Γαοθ Ι τταβ 
ί&]άη§ ίΐΐθ ηιι1ι&ρρ7 οτρίι&η. 

Ι Γββηιηβά &ί οηοβ 1117 ορβιαϋοηδ, 8ΐιά Ιι&γίη^ 
οατηβά οηΐ; 1117 ρΓο^βοί οί ΰιβ οΒδοοίαϋοη^ ^Ιιίοΐι 
Ιιαά Ι)66η οΐιβοϊ^θά ίοΓ α ϋπΐθ^ Ι Γθρβίΐθά ίο δ7Γ& 
&ηά βοοη 1)Γοτι§1ιύ ουθγ Ι^Ιιθγθ οτιτ ί&ιηίΐ7• Οοά 
1)ΐ6886<1 ιη7 1&1)0Γ8• Ι βηάο^θά αηά ιπαττίβά Π17 

βίβίβΤβ ίο Ώΐγ ρατίΏ6Γ8^ βΟΐά ίοΠΓ 7β»Γ8 ϋΙίβΤ ΊΠγ 

Ιαβί (ΐ6ρ8χύηΓθ ίτοπι Οΐιίο Ι τγ&8 ψβΛά&ά. ίο Βββρί- 
η&^ τπίΐι ίϊϊβ οοΏΒβηί αηά 1)ΐ688ίη^ οί 1x17 ιηοίΙιβΓ. 

δοπίθ ϋπΐθ ΒϋβτψΒΐά Ι Ιβίί τπΰι Ιιθγ άπα 68- 
ύ&ϋΐίδΐΐθά πΐ7β6ΐί ίη Εη^ΐβικί. 

ΟοΓ 1ίί6 1ι&8 8ίηο6 ρ&886ά ίη 1ι&ρρίη688• Βηύ 
η6Υ6Γ> ίη <;1ΐ6 πιίιΐδύ οί ρΓ08ρ6Γίύ7> Ι^&^β Ι ίΟΓ^ΟΙτ 180 ΙΧ)υΕΙ8 I^ΑΚΑ8. 

ίβη ίΗθ Μ&ΐβ οι ιη 7 7θπί1ι. Οίίβη νΐιβη Ι βββ ιηγ 
άΆτίξΙάβΤΒ αηά ^απάοΜΙάτθΐ! άβοΐ^βά οηί ίη ίΙΐθίΓ 
1χ)ί1βί8, 8ΐιά ιη 7 ΐΛτόίβ άτβδβίη^ Ιιθγ γτίχϋθ Ιια,ΐΓ ίη ϋβ 
Ιοδί ίβ^Μοη οί ΈτίΓορβ^ Ι Γβιηίηά Ιιθγ οί ίΐιβ ΐ3Όΐι• 
86Γ8 8ΐΐ6 Ιιαά ίο ΤΓβατ ττΐιβη Ι οαιτίθά Ιιθγ &πΛγ ίη 
(Ιίβ^ίββ οη Ρβηάέΐί'β αββ^ αηά τν^β 1)θΰι Ιαη^Ιι^ αηά 
ίτοηι ϋΐθ άβρίΐιβ οί οιιτ ίβατίβ ίΐι&ηΐί ΑΙπιί^Μ; 
Οοά. Ν0ΤΕ8. Τηκ {οΙΙοντιη^ βχίτ&οί ίτοιη Τ1ι. ΟοΓάοη'β "ΗίΒΐθΓ7 
οί Ιΐιβ Ορθθ^ Ββνοΐαϋοη " (I^οηάοI1, 1882, νοί. ί, ρ. 8δ) 
Ία&γ 86ΓΥβ 08 αη ίηίτοάηοϋοη ίο ΰιββθ Νοί^ββ, θΐηοίά&ΐ;- 
ίη^ &β α άθθ8 ιηαοΐι ίο νΐιίοΐι 1;1ιθ7 τβίβΓ : " Τΐιβ ίΐιίτίγ 
γοατΒ ΰΐΕΐ; βίαρββά ^τοιη 1790 ίο 1820 ιηαάθ, ίη Ιΐΐθ ίάβαβ 
ιιηά ρΓΟβροοίΒ οί ίΐΐθ Ογθ6^, & τνοηάβΓίιιΙ &1ί6Γ&1.ίοη, ρΓο- 

β66€ΐίΒ£^ 61116^7 ίτΟΠΙ Ι^^Ο 6&η868 : 1)1)6 ^ΓΟ^ίπ^ ίηβπθΐιοθ 

αοςαίτοά 1)7 Βτΐ88ί& ίη Έ&β1;6]Ίΐ ο,&ϊτβ Β,ίί&τ ϊήβ Ροαβθ οί 
Τ&887, αηά ίΐιβ οοιΐ8βς[Π6ηο68 οί Ιΐΐθ Ετοηοΐι Βονοίηϋοη. 
Τΐΐθ δΓθί αίίοΓάθά Ιΐΐθΐη 1)ορθ8 οί ίαΐάτθ ΗΙ>6Γ&(άοη, αβ 
νβΠ &β τββΔγ ιη6&η8 οί οχοΙι&η^^ίΏ^^ ο1)θάίθηοβ Ιο ΟΙ^ό- 
πΐΑΐι &π1;1ιοήΐ7) ίηάίνίάα&]ΐ7, ίοΓ Ιΐΐθ ρΓθ1;6ο1ίοη οί ίΐιβ 
ΟοαΗ οί 81;. Ρθ1;6Γ8ΐ)αΓ£^, ίΙίΓοη^Ιι ί;1ΐ6 ιηθάίηιη οί ίιΐιβ 
Βαβθί&η θπιΙ)&887 Β,ί Οοηβίαηϋηορίθ. Τΐΐθ 86θοηά, 1>7 
0Γθ&^£^ & άθΐη&ηά ίοΓ οοπι ίη 1^6 ροΓΐ» οί Ιΐιβ Τ^ββί, 
βΙι&Γροηβά ίΙΐθΐΓ ίηβΐιίηοϋνβ Ιονο οί οοπιιηθΓΟθ όπα ηανί- 
^Β,ύοΏ, &ηά, ίοΓ 8 ραΙ1;Γ7 οοοΒίΪΏ^ Ιτ&Άο ίη 8πιαΙ1 1)&τΐ£8, 
8α1>9(ίΐΏΐ6ά 8ΐ;Γοη^ αηά 1οί<;7 ν688θΐ8, άίβίαηί Υ07α^68, &ηά 
θζ1»ηβίνβ βρββπΐ&ίίοη. Β7 ηηίοοίήη^^ ίΐιβ 8ίΓ&ίΐ8 1)6ΐ;^6θη 
ϋΐθ Έαχίηβ &ηά ίΐιβ Μθάί1;6ΓΓ&η6&η, ϋιβ ΈπιρΓββ^ Οαϋια- 
Ηηβ 1)&ά ρΓοοΏΓθά αη οηϋβί ίοΓ ΙΙιθ 1)αΓν68<;8 οί Ροΐαηά 
αηά βοηϋιβηι Βα88ί&. ΤΙιθ ηθττ Ιο^ν^η οί Οάβββα, 1)Όΐϋ 
οη α ΤατύΑτίαη 8ί6ρρ6, ΑϋτοαΜί & ιηηΐΐϋαάθ οί Ογ661^ 182 Ν0ΤΕ8. 

&11 οοβηρίοά ίη οοιηιηβΓοίΕΐ ρητβπϋβ. λν&τ Ιιαά ρατΕΐ^ζθά 
ίΐΐθ πΐ6Γθ1ιαη1; πιατΐηθ ίη Ετ&ηοθ ; ττΙιΠβ ίΐι&ί οί Αηβίηϋ, 
ηο^ 80 βοηήβΐιίη^, άίά ηοί ββ γ&ί θχίβί. Τΐιαβ ίΐιβ ίιταάβ 
οί 11ΐ6 Βΐ&οΐί δθ& ίβΐΐ, τνϋΐιοηΐ; οοιηροϋϋοη, ίηΐΌ ίΐιο 
Ιιαηάθ οί βοπιθ ϊβΙ&ηάβΓβ οί ί1ΐ6 ^Ε^αη. Τΐιβ ίιηρπίβθ, 
οηοθ ^ν6η, ^αβ ίοΠο^βά ηρ ιν^ίϋι βίη^&Γ εΛΒοτϋγ ; &ί 
Οοηβίαηϋηορίβ, θχητΓηΑ, ββίοπί^α, αοά ογβιτ* ζτοβΛ, <ή\!γ 
οί Λθ ΤιιγΜβΙι ΕιηρίΓθ ; βΐ; Οάβββα, ΤΗθβΙβ, Ι<6§1ιοπι, αηά 
εΠ ίΐΐθ ρηηοίρ&Ι ροΓίβ οί ΈτίΓορθ, ^θγθ 68ΐ;3ΐ)1ί8ΐΐθά ορπ- 
Ιθπΐϊ Θγ6θ^ Ιιοπδββ, ι^ΐιοβθ Ηθίη^ ρΓ08ρ6Γϋ;7 ο&βϋη^ ίη^ο 
βΐι&άθ ύί&ί οί ϋιβ ίοΓβί^ Ιιθν&ηΐ; ιηβΓοΙι&ηΙβ, θχοί1;6ά Ιόο 
βοιηιιιοιιΐ7 ίη ϋΐθ 1)Γ6&8ΐ8 οί 1;1ιβ ΐΛϋ^τ & ΓοηοοΓοτιβ ίββίίη^ 
οί Ιΐ08ΐ}ί1ίΐ7, ^Ιιίοΐι Ιι&β 1>6θη ίΐβ ονη ραηίβΐιπιβιιΐί." 

Ρα&β 17. 

"Οί βΠ ϋΐθ Οϋϊοιη&η ρΓονίηοββ Ιΐι&ί, βΙιβϋθΓβά 1)7 
βρβοίαΐ ρήνϋο^βθ, ρΓοβρβΓοά αικΙβΓ &ηά ίη βρίΐ^β οί Οη- 
βηί&Ι ά68ροΐ38ΐΐ), ί1ΐ6 ιηο8(; βοτΐΓί8ΐιίη^ Εηά 1>6&ιι11ίαΙ ^88 
Οΐιίο. ΤΙι&Ι; ίβίαηά, ί1)ίΓί7 πιΠβδ ίη Ιβη^ΐι, ί;^6ΐνθ ίη 
1)Γ6&<11;1ι, αηά θ6ραΓ&1;6ά ίΓΟίη Ιΐιβ θΙιογθ οί 1οηί& 1)7 & 
8ΐτ£ά(; οί δθΥβη ιηϋθ8, οοηΐι&ίιιοά β Ιαγ^^θ αηά -ντβΠ-Ι)!!!!!; 
οϋγ, αχίγ'&\οϊιί νίΐΐα^θδ, ϋΐΓθ6 Ιιπηάτθά οοηνβηίβ, ίπο 
Ίιαηάτβά οΙιτιγο1ι68, αηά & ρορυΐ&ϋοη οί οηο Ι^αηάτθά 
ϋιοαβαηά ΟγθθΙ^θ, 8ΐχ ϋιοπ8&οά ΤαΓ^, Επά α 8ΐη8ΐ1 ηπιη- 
1)6Γ οί ΟΑ^Ιιοϋοβ αηά ^6τ78. Ιίβ ο&ρί1»1, δϋιαΑίθά οη 11ΐ6 
6&8ί6πι βίάβ, αηά &ί &η θςη&Ι άίβί&ηοθ ίτοιη Ιΐιβ ηοΓϋΐθπι 
αηά θοηΐΐιβηι βχΐχβιηίϋθβ, \ν&8 Γβιη&τ^&Μβ ίοΓ ΙΙιθ 1)6Ετι^ 
Επά 8θ1ίάϋ;7 οί Ιΐβ θάίδοβδ ; ϋάτίγ ΙΙιοηβΕηά ρβορίο γθ- 
βίάθά ΙϋΐθΓθ, ίηοίτιάπι^ ε11 ΙΙιθ ΜοΙίΕπιπίθάΕΐιβ Επά ΙβτΕβΙ- 
ϋ68. 06ΐθΙ)ΓΕ<ϊθά ίοΓ ϋβ ί6Γϋ1ίί7) ευα^ Ι^^ο οηοΙίΕηΙίιιβ 
ΟΒρ^οΙ οί ίίβ ^Ετάβπδ, ΟΜο ΟΕΓΓίβά οη Ε 1)Γί8^ Ιγε^θ 
ίη βί]^ Εηά ίτπίΐ;; ΰιβηοβ ΟοηβίΕηϋηορΙβ ¥ΤΕ8 βηρρϋθίΐ 
^ίΰι οΡΕη£^68, Ιθπιοηβ, Εηά οίΐτοηδ ; 1)η1} ϋιβ πιοβΐ; ΥΕΐα- Ν0ΤΕ8. 183 

&1)1θ ρΓοάηοϋοη οί ίΐιβ οοώιι1;γ7 18 ^ηιη-ιη&βϋο, βζρΓββββά 
ίτοτη ίΐΐθ 8θ6ά οί α βρββίβθ οί 1θΐι1;ίδοιΐ8, α 8ηΙ>8ΐ;&η6θ 1ιί^1ιΐ7 
ρηζβά 1>7 Ιιΐιβ Ε&δίθπι 1&άίθ8, ιητίιο οπιτιθθ ϋΐθΪΓ ίηάοίβηββ 
1>7 ο1ΐθ^1ιΐ£^ % άβήνΪΊϊζ ίτοιη ϋΐΒ,ί ρΓ&οϋβθ &8 πιτιοΐι 
^Γ&Μδο&ϋοη &8 ίΙΐθΐΓ ιη&ΐθ Γθ1αϋοη8 6x1307 1>7 ίπΐιβίίη^ 
Ιΐΐθ ίτιιιιβ8 οί (;οΙ>&οοο. Α8 ϋ ίβ ρβοαίίατ ίο οηο άί8ΐηοϋ, 
ϋΐ6 ίν&Ώίγ'ίντο γί11&^θ8 ίαπιίθΐιίη^ ιη&8ϋο τ^θγθ αη αρ- 
ρ&ηα^β οί Ιίΐιβ ϊπιρβΓί&Ι Ιι&γθπι, ^Ιιίΐθ ΙΙιβ Γβπι&ίιιίιι^ ίοΗ;7- 
8ίχ 1)6ΐοιι§θά ίο ύι& ΜθίΓοροΙίΙϊαπ ΟΙιιιγοΙι οί Οοη8ΐ}&ιι1ί- 
ηορίθ. Τ1ΐ6 οΙι&ΓοοΙθΓ οί Ι^θ ΟΗίαηβ ρ&Γίοο^ οί ίΗθ βοί)}- 

11688 οί 11ΐ6ίΓ θ1ίΐη&ί6 ΑΠά (;Ιΐ6 ά6ΐίθ&07 οί ϋΐ6 ρΓοάιιοίβ οί 

ϋΐθίτ 8θί1. ΜΜ, ^&7) ϋνθΐ7, &οπ1;θ, ίηάα8ί;ήοτΐ8, αηά 
ρΓ0Υ6Γΐ>ί8ΐΐ7 Ιίιηίά, ΙΙ1Θ7 8αοοθθά6ά &1ϋ:6 ίη οοιώιιιθγοο 
αηά 1ί1;6Γ&1;ιιτθ ; Ιΐιβ ίβιηαΐββ ^6Γ6 ηοί6ά ίοΓ ίΙιβίΓ οΐιατιζιβ 
αηά £^£66, αηά ίΐΐθ ^Ιιοΐβ ρ6ορΐ6, 1>η87 αηά 60ΐιΐ6ηΐ6ά, 
ηβίϋιβΓ 8οη^1ιί ιιογ τπ8ΐΐ6ά ίοΓ α οΐιαπ^β ίη ίΐΐθίτ ροΐϋίοβΐ 
οοηάίΐίοη.* Αί Οοηβΐ&ηϋηορίβ αηά δπΐ7Γη&, Ι^ίχοαβαικίβ 
οί 01ι1ο1;68 ίοιιηά 6ΐηρ1θ7πΐ6ΐι1ϊ αβ 1)0&1}ΐη6η, ^&τ<ΐ6η6Γ8, αηά 
1ιιιηάίθΓαΑ;3πΐθη ; αηά 11ι6γθ, &8 ίη ίΐιβ Ψ68ί, 11ΐ67 Ιιαά 68- 
(&1)1ί8ΐΐ6ά 1;Ιΐ6 ^68ϋ)1ιί68ΐ; αηά πΐ08ί οοηβίάβΓ&Μθ (7Γ66^ 
οοπιηΐθΓοί&Ι 11011868. ΑΓ<ΐ6ηί ρΓθηιο1;6Γ8 οί 6άηοαϋοη, 
αηά ρ&88ίοη&1;6ΐ7 ίοηά οί ίΙιβίΓ η&ϋΥ6 Ιαηά, (;Ιΐ6 ήοΐι οίϋ- 
Ζ6η8, 8ρ&ηη$ ηο 6χρ6η8θ ίο 6πιΙ>6ΐ1ί8]ι ίί, Ιι&ά ίοτπιά6ά Ιη 
ϋΐ6ΐτ ίοψη α 8ρ1θηάΜ οο1ΐ6^6, ϋΙ)Γ&Τ7, ηιυ86απι, ρπηίίη^^ 
ρΓ6β868, αηά Ιιοβρίίαίθ." — (Οοτάαη, νοί. ί, ρ. 850.) Εογ α 
ίηΐΐ αηά ίαιϋιίιιΐ ά686Γίρ1;ίοη οί ίΐ^β ιηαηίοίραΐ αηά ο(;]ι6γ 
ίη8ΐ;ϋαΜοη8 οί ΟΜο, ρήοΓ ίο 1;]ΐ6 Γ6νο1α1;ίοη, 866 ίΙΐ6 6χ- 
06ΐΐ6η1; ^ογΙ^ οί Μ. Εοα8ί6ΐ άθ Οοαίαη^θβ, " ΜόηιοίΓ6 θτιγ 
Γϋθ ά6 ΟΜο," Ραήβ, 1867, 8νο. 

* Τΐιιβ, οί οουηβ, Γβίβη Ιο ϋιο ιηβββ Ιίνΐη^^ βΐ Ιλοπιβ ; ϋιβ Οΐιίοΐ» 
ιηβΓοΙιαηΙ» ΒβΙ^ΰβά &1)γομΙ νβτθ ^βηβηΐΐ^ 2ί9Αΐοιιβ !β ϋιβ <»υ8β οί 184 ΝΟΤΒ& 

ΡΑβΕ 17. 

**α -πσαίά Ιιβτβ 1>66η Ιοη^ ρβΓίι&ρβ, 6Γβ ΰιβχ ΙΐΕά 
1>β6η &1>Ιβ, ιτίΐΐιίη ϋιβίτ οψτη ί&τήίοτγ, απΑ ιπιάβΓ Ιΐιβ 67Θ 
οί ύί&τ ηιαβίβη, Ιο ΟΓ^&ηίζβ & ^ηβΐΈΐ Ηήη^, ί£ ϋιβ 
{απϊΟΏΒ ΑΒβοοίβϋοη οί Ιΐιο ΗβΙ^ηα Ιι&ά ηοΐ ίατηΐΒΐΐθά 
α ρΓορβτ ιηβάίπιη οί οοιητηαιιίο&ϋοιι, αηά θχΐιβηάΰά ί1» 
ταπηήβΛύοηα ίηΐο 6αο1ι (ήνγ^ ίβΐβ, &αά άίβίΓίοΙ; νΙιβΓο 
Θγ6€^ νοΓβ Ιο 1>θ ιηβ( ιτϋΐι. Ώιβ 1>ίΓΰι οί Ιΐι&ί 8θθίθ1^7 
18 βηνθίοροά ίη τηγβ^τγ, 8οιηο ρβποηβ 889θΓΐ υιού ϋΐθ 
θζ-ΗοβροάιΐΓ οί νΛΐΐΛοΐΐΐΛ, ΑΙβζαηάβΓ Μ&γτοοοΓά&Ιο, Ιοώ^ 
αη βχίΐθ ίη Βαββία, ίοαηάβά ϋ &1)οα1 ϋιβ οοπιτηθίιοθΐηβπΐί 
οί Λθ ρΓβββηί οβιιΙπΓ7, νϋΐι Λθ ΟΒίοηβίΜβ τίβ ν^ οί ρΓο- 
ιηοϋη^ βάαοαίίοη ; νΐιΐΐβ οίΙιβΓβ ^νβ Ιΐιβ ιηβήί ίο Βί^β, 
αηά οοη86ςα6η1ιΐ7 ο&ιτ7 ίί» οιί^ ίαΗΐιβΓ 1)&β^ Λν^Ιιαύ 
&ΡΡΘ&Γ8 οβτί&ΪΏ. 18, ίΐι&ΐ;, ίΓΟπι 11)6 βροοίι οί ΙΙΐθ ΕΓβηοΙι 
ΒθΥοΙαϋοΏ, & ίβΨΓ Ογ66^ 1)α8ί6ά ΰιβιηβθίνββ ίη ίπι&^ίη£^ 
ρΐαηβ ίοΓ ΰΐθ ΙίΙ)βΓαϋοη οί ϋΐθίτ οοηηίτ7• Οί Ιΐιίβ ηππι- 
1)6Γ νθΓβ ΑΙοχΑηάβΓ Υρβίΐ&η^^β ί&ΙιΙιβΓ (^1ιο ρην&1.6ΐ7 
βϋτΓβά ηρ &ηά βηρροΓίβά ττίίΐι πιοη67 ίΐιβ δθΓνίΑηβ) Αηά 
Αη11)ίπΐ08 α&ζί, α Τΐιβββοΐί&η, &ηά α άίβίίη^βΐΐθά βοΐιοΐ&τ, 
οηβ οί Βΐ^Α^θ Α8βοοί&ΐ68, αηά θάίίιΟΓ οί α ΙίίβΓΑτ^ ^011Π1Α1 
ραΙ>1ίβ1ΐ6ά Αί ΥίβηηΑ ίη 1;1ιθ Βοπιωβ Ιοη^θ. Ιί; ^&8 ηοί;, 
Ιιο^βΥθΓ, αη1;ί1 1815 ϋΐΑί ίΐΐθ Ηθ1;£θΓίΑ αββηιηθά ίοπη Αηά 
οοηβίβ^βηοθ Α8 Α ροΙίΙίοΑΐ 8θοίθ1.7, ^Ιιβη ί;1ιβ Ογ66^8, νΐιο 
ΙΐΑά βχρβοίθά ίΐι&ί ΐΐΐθ Οοη^β88 οί ΥίβηηΑ ^οπίά υγογΙ^ α 
οΙίΑη^θ ίη ΕΑδίθΓη Α^^ΑίΓβ, δηάίη^ ίΐιβίτ Ιιορβδ άΐ8Αρροίη1;βά 
ίη ύϊ&ί Γ68Ρ601;, Γθβοΐνβά ίο ίαΐεο ηίθΑβΠΓββ ίοΓ βπίΑηοίραί- 
ίη^ ϋΐθπιβθ1νθ8." — €^άοη^ νοί. ί, ρ. 40. 

Ραοε 17. 

ΒΙιί^Αβ, υγΙιο ί8 οοηβίάθΓθά α8 '' ϋΐθ &Γ8ί ηΐΑΗ7^ " Ιο 
ήΐΐθ ΟΑΟβθ ο£ (χΓθβίΕ 111)6Η;7) ν&β 1>0Γη Αί Υθίοβίίηο, ίη Ν0ΤΕ8. 185 

Τ1ΐθ88&ΐ7, ίη 1754. Είτβά β,ί αη θ&γΙ^' β^θ \π<;1ι & ίΐιίτβΐ; 
ίοΓ ίΓθθάοιη, 1ΐθ ςπϋΐθά Ιιίβ ιιαί;ίν6 ρίΕβθ, ,&ηά 1>θίη§ ρο8- 
β688θά οί οοηδίάθΓ&Μθ Ιβ&Γοίη^, ιγ&8 η&ιηβά ίη 1790 βββ- 
Γ6ΐ;&Γ7 ίο ϋιβ ίΐίθη Ηοβροάατ οί 'νΓ&]1&ο1ι!&, ΜΕΥτο^θηίβ. 
Ηίβ ττΐιοΐθ 6η6Γ^68 ν^θΓβ Ώ07Τ βοποβιιΙΤΕΐΐθά ίη ΟΓ^αηίζ- 
ίη^ & ηιονβηιβηί οί ηαϋοηαΐ Γβ^βηθΓ&ίίοη, βηίβΓίη^ ίηΐο 
οοηιπιηηίο&ϋοη ΐίπϋι ϋιβ ρήηι&ίββ ίη άί^οΓθηί ρβΓΐ» οί 
Ογθοοθ, αηά οοηιροβίη^ 8ΐ;ίΓΓίη§ ραΐήοϋο 1ΐ7πιη8. Ηβ 
Ιι&ά βνθη ορβηβά ηρ ηβ^οίί&ϋοηβ ινίϋι Ββπι&άοΐΐιβ, ίΐιβ 
ΕΓθηοΙι &πι1)&8β&άθΓ &ί Υίβηηβ, &ηά οη ΙΙιθ ί&Π οί Υβηίββ 
1ΐθ ρΓθ06θά6ά ίο Τηθθίβ, ίη ΟΓάβΓ ρθΓ8οη&1ΐ7 ^ο θχρίαίη 
Ηίβ ρΓςίβοΙ; ίο Βοη&ρ&Γίθ, αηά βίΑίηι 1ιί8 8ηρροΓΐ;. Βαί; 1ιθ 
ΥΤΛ8 οττ^Βίβά 1)7 ίΐιβ Αη8ΐ;Γίαη &η1;1)θήί;ίθ8, ιυΙιο άβΙίγθΓβά 
Ιιίηι ίο ΐΥϊβ Ρ&8ΐι& οί ΒβΙ^Εάβ ίη 1798. ΕνθΓ7 θ^ΓογΙ; ίο 
ββοπΓθ 1ιί8 Γβίθοββ ρΓονβά ηη&ΥΕΪΐίη^, αηά οη 1ιί8 ο^θήη^^ 
ΓβδίθίΕηοβ ίο 1ιί8 θΧθοηϋοηθΓ8, \ν^1ΐ6η Ιβά ίο 1)β άΓο^ηβά 
ίη ίΐΐθ ΒΕηπ1)6, 1ιθ ν&8 8ΐιοί. Τνΐιίΐο ά7ίη^ 1ιθ βαίά : *Ί 
ΙίΕΥθ 8θ^η ίΐιβ θβθά, Εηά ίΐΐθ ίίπιβ ^ί11 οοηΐθ ΐί?1ΐ6η ηΐ7 
οοαηίΓ7ηιβη τνίΐΐ γθερ ί<;8 θ\76θί ίπιίί8.'' Ηί8 1ΐ7ηιη8, 
68ρβοί8ΐΐ7 ίΐιο Δεντε παίδες των Έλληναν Εηά Ός πότε 
παλληκάρια, 1)θθ&πιβ ί1ΐ6 ^ΕίοΙίΜΓΟΓάθ οί θυθγ7 ΟγθθΙε, Εηά 
ίΐιβ πιηβίο ίο ττΐιίοΐι ύι^γ ^θγθ βαη^ ^&β 80 βίίιτίη^, ίΙίΕί 
ίΙΐ6 Τατ1[β ί1ΐθηΐ86ΐνθ8 ΓβροΕίβά ίΐΐθ δΐΈί ίΐιτθβ ^οΓάβ, 
νίίΐιοηί ηηάοΓθίΕηάίη^ ίΙΐθΐΓ βί^ηίδοΕηοο, ^ΙιβηονβΓ ίΙΐθ7 
1>&άθ ίΙΐθίΓ Ογθθ^ βΙευοθ βίη^ ί1ΐ6Π). 

ΡΑβΕ 18. 

Τΐΐθ 1)θίί6Γ Ιήηά οί οοηηίΓ7-1ιοα8θ8 ίη Οΐιίο ετθ ΟΕΐΙβά 
ίο«ΓθΓ8. Ιηάθθά, ί1ΐ67 ΒΧβ πΐ08ίΐ7 1)πί1ί ίη ίΙίΕί ίοπη, ίΐιβ 
οαβίοπι Ιι&νίη^ 8ητνίν6<1 ίΐιβ άαη^θΓ οί ίΐΐθ ρίτΕίίοΕί ίηοηΓ- 
βίοηβ \7ΐιίο1ι &Γ8ί ίθ8ί6Γβά ίΐιβ ίηίΓοάαοίίοη οί ί1ιί8 Ετοΐή- 
ί6θίαΓθ ίη ίΐΐθ ίίχηββ οί ίΐιο Οπιβ&άθΓβ. 186 Ν0ΤΕ8. 

Ρα&β 20. 

Ρπιΐ06 ΥρβΙΐΒΐιΙιί ΟΓΟδββά ΰιβ ΡταΙΙι οη Μ&τοΐι 7, 1821, 
Απά ρΐ&οβά Ιιίιηββίί α( ίϋιβ 1ΐ6&ά οί ϋιβ Γθγοίίβ^ Ογθθ^ 1η 
Μο1ά&νΊ&. Νβ^8 οί ίΐιίβ Γβ&οΐιβά Οοπδίαηϋηορίθ οη 
Μ&ΓβΙι 14ϋι, αηά 1>ο1ίΙι Ιιθ αηά ΜίοΙιαβΙ δοαίζοβ, ϋιβ Ηοβρο- 
ά&Γ οί 'νΓ&Ιΐ3βΙιί&, ^6Γ6 άβοΐατθά οαΐΐ&νβ. Οη Αρήΐ 4ίΙι οί 
1ϋΐ6 βαπιβ 76&Τ, ΰτβηηβηοθ, Ιΐιβ ΑΓ6ΐιΙ)ί8ΐιορ οί Ρ&ίτ&ρ, ηη- 
ίηήοά ϋιβ ήΛζ οί ΠΙ>6Γΐ;7 ίη ίΐιβ ΜοΓββ. Οη ίΐιβ ΙδΙ^Ιι Ιΐιβ 
δρ6ζζίοΐ68 Γ6νο11;6ά; οη ΙιΙιθ 22ά Ιίΐιβ ίβίαηά οί ΡβαΓΟ, αηά 
οη ίΐΐθ 29(1ι Η^άτα αηά δαπιοβ, γο3Θ ίη &ηη8. 

Ραοε 20. 

'* Αθ α ντΛΒ ίΐιοη^ΐιί 1ηιρο88ίΙ)ΐ6 1;Ιι&1; ΥρβΠαηϋ βΐιοπίά 
Ιι&γβ θΏ^α^θά ίη βο ^^ΕπΙίο &η βηΙθΓρπββ ιιπ^ΐιοπΐ Ιιορββ 
οί ροτΓθΓίαΙ θπρροΓΐ;, ίΐιβ Τητ^β ηΕίπΓβΙΙ/ οοηοΐαάοά ύι&ί 
Κπ88ί& ^08 &ί ϋΐθ 1)ο1ί1;οπι οί ΰιβ νΐιοΐθ βΕ&ϊτ, . . . 8πρ- 
ροβίη^ ίΐιβιηβθίνθβ βπποτιηοΐβοί οη θνθΓ7 βίοΐθ })γ ορβη ογ 
οοηοθοίθά θηθίηίθδ, τ&Βάγ ίο θχΜΓραίβ 1;Ιΐ€ίΓ ΓβΙί^οη &ηά 
ηΕΐΙοη, ί1ΐ67 8Ετγ ηο 860ΌΓί(;7 βχοθρΐ; ίη Ιΐΐθ α1;1}θΓ άββίπιο- 
ίίοη οί Ι^ΐΐθ Ογθ6]^ Γ&7α^8. ΧΤηάβΓ ΙΙΐθ ίηθπβηοθ οί ϋιίβ 
ίθθΙίΏ^, Ιιΐΐθ ^&^ίζ&π68 αηά ίΐιβ ρορπίαοβ, 1>ο<;1ι αί Οοηβ^&η- 
ΙΐΏορΙθ αηά Ιη ίΐΐθ τίΠα^ββ οη Ιΐΐθ Βθ8ροπΐ8, 1)θ$αη ίχ> 
οοπιηιϋ ηιητάβΓβ αηά Ιο 1>Γ6&]ε ίη1;ο 1ιοη868 ; &ηά &β ϋιο 
ΡογΙθ βββηΐθά ηοΐ; 8ίπιρΐ7 ^ο (ιοΙθΓ&ίθ, 1)π1 γεΙΙιθγ ίο οοηη- 
ί;6η&ηοθ 8πο1ι θχοθ8868, τιη1ν6Γ8&1 άί8πι&7 Ρ&83βά ίηίο ΰιβ 
1>Γβαθΐ8 οί Ιϋθ Οΐιήβϋ&ηβ. Αί ίΐι^ β&ηΐθ Ιίηΐθ, ίΐΐθ θη11;Αη, 
1>7 &η ίιηρθΓΐ&Ι Γ68οηρ1;, οαΐΐθά ηροη Ιιίβ Μοίι&πιπίθά&η 
8πΙ»)θθί8 Ιο ξίτά οη ΙΙιθΙγ 'ντθ&ροηβ, αηά 8ΐαηά ρΓβρατβά 1» 
άθίβηά Ιΐιβίτ ί&ϊίΐι αηά ηιοηατο1ΐ7) πιβηαοβά 1)7 ίηδάβΐβ ; 
1>7 Ιιίβ ΟΓάβΓβ, ίοο, Λθ ΡαΙΗαΓοΙι οί 1;Ιιθ Εαβίβπι ΟΙιαΓοΙι 
ήύπιΐη&ΐβά αη βζοοπιπιιιηίοαΜοα α^αίη8ΐ Υρδίΐαηϋ αηά 
Ιιίβ αάΙΐθΓβηΙ»."— β^<>τί2οη, νοί. 1, ρ. 184. Ν0ΤΕ8. 187 

Ραοε 22. 

ΤΙΐ6 ζτο&ί ιη&88 οι ϋΐ6 ^61Υ8 ίπ ϋΐθ ΤαΓΜβΙι Ειηρίτθ 
^6Γβ Θ8ί;&1)ϋ8ΐ)6ά ίΙΐθΓθ οη 1)θίη^ θχρβίΐβά &οιη θρ&ίη \>γ 
ΕθΓάίηαηά &οά Ι8&1)θ11α ίΐΐθ Ο&ΐΐιοΐίο ; αηά Ι^Ιιθιγ ί&ιηίΐίατ 
ίάίοιη 18 8ϋ]1 & πιίχΙίαΓθ οι οοιτπρίί Θρ&ιιί8ΐι, \ήί1ι βοπιθ 
Ογθθ^ Επά ΤαΓΜδΙι ΐΥ0Γά8. 

ΡΑακ 25. 

** Βαύ Η ιιτ^αβ οη ϋιβ οο&8<;8 οι Αή& ΜίηοΓ 1;1ι&1; ίΐιβ 
ιηοβύ 8&η^η&τ7 Γβαβίιίοιίθ ρΓβν&ίΙθά, &ηά Ιΐιβ οϋγ οί 
ΒτηγπϊΒ, ντο» Γ6ΐη&Γ^Ι)1θ ίοΓ ίΐιβ Αίτοοϋγ αηά άητ&Ιίοη οί 
ϋβ ίτοχύΛ&Β, αηά ΰιβ ΙίΟΓΓβηΙιβ οί 1)1οοά θΗβά ΙΙιθγθ. ΎΙΐίΛί 
^ΟΒ,ί θπιροήηηι οί υιο Ι^θγοηί ίΓ&άβ, βϋααίθά βΛ ϋιβ 1>ο1τ 
ίοχη οί & βραοίοτίθ ^πΐί ίηίο ινΜοΙι ϋιβ Η6πητΐ8 ροητβ ίΐβ 
ν&1θΓ8, ^οθ 8ηρρο86ά Ιο οοηίαίη οηθ ΙιηηάΓβά αηά 6ί^]ι1;7 . 
11ιοπ8αηά ρβορίβ, αιηοη^ ^τΐιοιη ηιί^ΐιΐ; 1>θ τβο^οηβά ηα- 
ϋνοβ οί ΘΥ6Γ7 ρ&τΐ; οί (Ιιθ υγογΜ. ΗθΓθ, αβ αϊ; Οοηβΐιαη- 
ϋηορίθ, ΓθροΓίΐθ οί Τρβίΐ&ηΐί^θ οηΐΐθΐίη^ Μο1ά&νί& ρΓο- 
άηβθά & ίθπηθηΙ&Μοη, ^Μοίι ^&άη8ΐΐ7 Βα^πίθηΐβά, &β , 
Γοπιοηι οί α νββΐ; οοη8ρίΓΕθ7 ίοΓηαθά 1>7 1)1ιο γ&7&^8 ^^γθ 
1πιη8ηιί1:1;βά &οπι Ιΐιβ οαρϋ&Ι. Α 1)οά7 οί ΓθβΓαίΙ» ατήν- 
ια^ ίτοιη ϋιο ίηΙβήοΓ, αηά ςπ&ιΙθΓβά τοαηοΐ ϋιβ ίο^τη, 
ίηάηΐ^^ ίη πηΜάΙθά ϋθ6η86, &β8Α8βίη&ϋη^ Ιΐΐθ Ογ66^ 
ρθ&βαηίβ, αηά ίΐιτοαίιβηίη^ ίο Ι^ίΠ α11 ίΐιβ ίηδάθΐβ. Εογ α 
ϋπΐθ, (1ΐθ ^αη^ζα^^θβ οί 8ηΐ7ηια, 1;αΙ[ίη§ τιροη ϋιοηιβθίνθβ 
Ιΐΐθ ροΗοθ οί Ιιΐιβ οί1;7) &η<1 Ηαββαη, ΡαβΙια οί Οββατβα, ττΐιο 
οαπ)ο ίο ^νθΓη ϋ, πιαίηίαΐηβά α άβ^οβ οί οΜθγ, ίη<;6Γ- 
ηιρίθά οοοα8ίοηα]ΐ7 1>7 βιη^ΐο ηιητάβΓβ, ίαπιαίΐβ, αηά ραηίο 
ΙθΓΓΟΓβ, βοηΐθϋπίθβ ρΓοοθθάίη^ ίτοπι ΐΓίνίαΙ οααβθβ; ϋ1ιη8, 
οη Ιΐιβ Ιΐϋι οί Αρηΐ, Ιΐιβ άΐβοΐιατ^θ οί α ρίβίοΐ θχοίίβά βο 
ιηαοΐι αίαπη ίή&ί ηιηΐύϋ^αάθβ τυβίΐθά Ιο ίΐιβ 1ιαΓΐ)0Γ, αηά 
ββΥβΓαΙ ρβΓβοηβ ^θγθ άτοττηοά ίη ^Ιΐθίτ 1ιατΓ7 ^ο ββοαρο/' 
— Ούτάοη^ νοί. ί, ρ. 190. 188 Ν0ΤΕ8. 

Ραοε 27. 

ΤΗθ ίθίβηάβ οί ΉγάτΑ, θρβζζίβ, βηά Ρβ&τ& ετθ βρβ- 
οίβΐΐ^ άβθί^ά^θά 1>7 0Γβ6^ &β ηαναί ίΒΪαηάβ, ο^ίη^ ίο 
Ιΐΐθ βίΓβη^ &ηά 8τιρθηοή1;7 οί ϋΐθίτ ιι&ν7, ι^ΜοΙι ρΓονβά 
οί βαοΐι γβΐηβ ίο ϋΐθ οααβθ οί ΙΙΐθ ίηβτυτβοΐάοιι. 

Ραοε 28. 

" Οη ίΐιβ ΙβίΙι οί Αρήΐ, ΡΗηοβ Οοηβΐ^ηϋηθ ΜοΓοαβί, 
άτβ^οπίΑη Ιο ίΐΐθ Ροιΐ6, τναβ αρρΓθΙιβηάβά, ^ί11ιοιι<; 0117 
ρΓ6γίοα8 \7&πιίη^, οοηάαοίοά ίο & βαππηβΓ-Ιιοτιβο οί ίΐιο 
8θΓ&^1ίο, οβίΐβά ϋιβ ΑΙοθί^οθ]^, αηά ϋιβΓβ 1>6ΐΐ6&ά6ά. Ιιη- 
ιη6άί&1;6ΐ7 οίίβΓ^&τά, ίβη οοηβρίοαοτιβ ρβηοηβ^ββ οί ίΐιο 
Εαηατ (ίηοΐαάίη^ & 1)Γουΐ6Γ οί ΡΗηοθ Ηαη^βΓίί, & Μ&ντο- 
οοΓάΑίιο, 8 δβ&ηανί, αηά ΤΙιβοάοΓβ Βίζο) -«γθγθ οχθοπίβά, 
αηά & άπήΐατ ϋβΛλ ογβΓίοο^ ιη&η7 ήοΐι ιηβΓοΙιβιιΙ» αηά 
1)&η^θΓ8. Τΐΐθ ίηίθΓθθί 11ι&ί \7&ϋ)θά προη ^ιβίτ άβαΐΐιβ, 
αηά ίΐΐθ βίιηαϋ&ιιοοαβ άββίταοϋοη οί α ΟΓΟ^ά οί οΙ)86αΓ6τ 
νίβίιιχίθ, ΥΓΒΒ 80011 &1)θ0Γΐ)6ά 1>7 & άθβροΓ 87ΐηρ&1^7 ^^^ ^ 
ιηοΓθ ίΐΐτιβίίήοπθ βαΙΟ^θΓθΓ. Ογ6$ογ7) ^^ο Βγζαπϋη^ Ρ&ίή- 
ΑΓοΙι, & Ροίοροηηβά&η 1>7 1>ί]*ϋι, ττ&β αή &^6ά ρΓθΙ&Ιιβ, οί 
1)1&ιηθ1θ88 Ιίίβ Αηά ιηαηηθΓβ, ^Ιιοβο ρίθί7<^^^ί^οθ8 οοιη- 
ιη&ηάβά ^βηοΓοΙ οβίβϋοι ; ίηάβθά, ίΐιβ Ιιί^ΐι ορίηίοη θιι1;6γ- 
ί^ΐηθά οί Ιιίιη Ιι&ά, άαΗηβ ίΐΐθ οοηΓβθ οί α Ιοη^^ Ηίβ, 
ο&αβθά Ιίίβ Γορβαΐβά ρΓοιηοϋοη ίο ϋιβ ιηβίΓοροΙίί&η ίΙίΓοηο 
οί Ιΐΐθ Εαβί;. Αβ 1ΐθ ^αβ 1θ&γίη§ Ιίίβ οΐι&ρβί, αίΙ;6Γ ϋιβ 
θθ1βΙ)Γ&ϋοη οί (ϋνίηβ βΟΓΥίοο, οη ΰιβ θγοηΐη^ οί Ε&βΙβΓ- 
θπηά&7 (ΑρΓϋ 22ά), 1ιβ γταβ &]Τθ8ΐ;βά \>γ βοπιβ Τηρίήβΐι 
οβ^οθΓβ, θΜρρβά οί Ιίίβ ροηϋδο&Ι γο1)68, αηοΐ Ιιβη^^βά &1ϊ 
ϋΐθ ^Β,ί& οί Ιίίβ οιγη ρβΐ&οθ ; Ιίίβ 1>οά7, Ιβίί βηβρβηάβά ίοΓ 
ίΐιτβθ ά&γα, ν&α ίΥιβη οαί άο^η, άβΙΙγθΓθά ίο & βςπ&ά οί 
^βνβ,* Βθίθοί^ά ίτοπι ίΐΐθ Ιονββί; γεΙ)1)1θ, άτ&^βά ϋΐΓ0Π£;1ι 

* ϋ ^88 1>7 βηοΐι ζηβ&ηβ ΰι&ΐί ΙΙΐθ Ροιίβ οχάΐβά ϋβ βαΐ^θού ηοββ, 
Ιίΐΐθ οηο Β^ίιΐ8ΐϊ ϋΐθ οίιΐΐθτ. Α βΐίΐϋΰη^ οοηΐχ&βί; ίο ύύΒ !β ποτιγ ρτο- Ν0ΤΕ8. 189 

ίΐΐθ 8ΐ;Γ66ΐ;9, &ιιά ίΐιτον^η ίηίο ίΐιβ ββα. Κβχί ηί^ΐιΐ, & ίβ^ 
ζθ&ίοπβ Οΐιηβϋ&ηβ ββΐΐθά ηρ ίΐΐθ ιηοΓίαΙ Γβιηαίηβ οΫ Ιΐΐθ 
ιπεγΙ^γ, βηά οοηνθ7βά Λβιη ίο Οάβββα, νΙιβΓβ, οη ίΐΐθ Ιβί 
ο£ ^α17, 1;1ΐθ7 ν^βΓθ ίηΐθΓΓθά νί1;1ι βοίθΐηιι ροιηρ. : Αί Λβ 
ίιΐ8ΐ8ΐι1; οί ίΐΐθ Ρ&Μ&γοΙι^θ βχβοαϋοο, Ιΐιτββ &Γβ1ιΙ>ί8ΐιορ8 
(11ΐ08θ οί ΕρΙΐθβΏθ, Ι>6γ]^09, αηά ΑηοΜαΙηβ), &η(1 βί^ΐιΐ; 
ρΓίοβΙβ οί & βαρβηοΓ ΟΓάβΓ, \γθγ6 ρηΐ ίο άβ&ΙΙι ίη άίίίβΓβηί 
ςα&τίβΓβ οί ίΐΐθ οϋγ, αηοΐ ίΙιβίΓ 1>οάί68 ίΓθ&ίβά νίίΐι οςααΐ 
ί]ΐάί^ί7. (7Γθ^Γ7'θ άβρΙοΓ&Μθ ί&ίθ θχοίίθά ϋιτοτι^ΐιοηί 
Έατορβ & ρΓοίοααά ίββίίη^^ οί Ιιογτογ αηά ρϋ7, αηά βχαβ- 
ρβταίθά ίβηίοΜ ίΐιβ &ηίιηοθίί7 οί ίΐΐθ ΟΓββΙ^θ, ίηβοτητιοΐι 
08 Ιο ΓοηάβΓ ίΐιβίτ Γβοοηοίΐί&ϋοη ν^ίίΐι ίΐιβ ΡοΓίβ ίιήροβ- 
βίΜβ."— (β^ίΖ<>Λ, νοί. ί, ρ. 187.) Το Λβ Λονβ ηατΓ&ίίγο 
νθ τηα7 &^^ ^1^&^ ^^^7 7β&ι^β Ι&ίβΓ (ίή 1871) & βίββιηβΐιίρ 
αηάβΓ ίΐΐθ ύα^ οί Γβ^ηβΓ&ίθά ©Γβθοβ ίΓβνβΓβθά Λβ Βοβ- 
ροπιβ, 1)βαηιΐ£^ ίτοπι Οά688& ίΐΐθ Γβιη&ίιιβ οί ίΐιβ ΡαίΗ• 
ατοΐι, νΜοΙι ηο^ Γοροβθ ίη ϋιο Οαϋΐθάτ&Ι οί Αίΐΐθΐιβ. 

Ραοε 85. 

^αοοι) ΤοιηΙ>&ζί, ΰιο ϋτΒί αάιηιτ&Ι οί Ιΐιβ ηηίΐΐθά θββίβ 
οί Η7άΓ8, 8ρβζζί&, αηά Ρβατα, αρρβατβά 1)6ίθΓβ Οΐιίο οη 
Μα7 4} 1821, 1>ηί Λζίάα βαίΐβά α^αγ οη ίΐΐθ Ιθίΐι, ^ίίΐι- 
οηί βαοοθθάίη^^ ίη πιίβίη^^ ίΐΐθ ίβΙαηάθΓδ ίο τβνοΐί. 

ΡΑαΒ 88. 

'Άβ βοοη ββ ΰΐθ Γβνοΐαίίοη 1>ΓθΐΕβ οηί, ίΐΐθ ΘγθθΙε 
ΙίθΘί, οοιηπιβηάθά 1>7 ΤοιηΙ>&2ά, βρρβ&Γβά 1)6ίθΓθ Οΐιίο, &ηά 
άίβ86ηιίη&(;βά αη ίηοθηάί&τ7 ρΓΟοΙαηι&ίίοη. Ιί ίβ βαίά ί1ΐ67 
ιηΐ£;1ιί ίΐίθη Ιιαυο βθίζβά ϋΐθ ο&βίΐθ, ϋιβ Τητί^β, &β ¥Τθ11 &β 

Βοηΐβά 1)7 Ιίΐΐθ ΓθΙ&ΰοηΒ οί ρβΓίβοί; ίοΐΐονβΐιΐρ βχίβΐάηβ^ 1)6^νθθη ϋιβ 
Ογοθ^ αηά ϋιβίτ ^β^π8ι1 ί6ΐ1ον-οοηιιΐΓ7πιβη ίη ϋιβ Ατββ λίη^οιη 
οί Ογθοοθ. Το ϋήβ ΰιβ Ογθθ^ ΗοΙ)γθ^Γ8 Ιιαυο ς^ΐγβη α ριιΙ)1ίο β^Λβο- 
Ιαϋοη. — ^. Ο. 190 Ν0ΤΕ8. 

ΰιοΐΓ ιιιο1β86]1ίιη (^ουθπιογ), 1>6ίη^ βοιηρΐ6ΐ6ΐ7 ρ&ηίο- 

β1;Γαο^. νθΓ7 άίββΓβηΙ, ΙιονβνβΓ, ίτοιη ΙΙΐθίτ 8&ιιιί&η 

]ΐθί^1ι1)0]*8, 1;1ΐθ 6ίί6ΐηίη&ίθ ΟΙιΙαώθ ΙτβπιΜθά &ί ϋΐθ ίάβα οί 

άαη^βΓ ; Ιΐιβ ρήπι&ΐ68 Ι>68ου^Μ ΤοιηΙ>Εζί ηοΐ; Ιο οοπιρΓΟ- 

πήββ ϋιβίτ ΒΛίβίγ, βηά ί1ι&<; β^βρ οί 1Ιΐ6 Η^άηούββ ββητβά 

οηΐ7 1;ο αΐ&πη Ιίΐΐθ ΡογΙθ, ^Ιιίβΐι άί8ρ8ΐβ1ΐ6<1 1;1)6Γ6 & 1>οά7 

οί Αβίαϋο &ηά Ο&ηάίοΐβ Ιτοορβ. Εγοιιι ΰιαΐ ιηοπιοηΐ; 

ϋΐθΓθ ΐ¥8β βη βηά ίχ> ίΛϊ& ρβ&οο αηά Ιι&ρρίηβββ οί Οΐιίο ; ΰιβ 

βοΙάίθΓβ ΓθΙ>1>6ά &ηά ουθπ ιηπΓάβΓθά Ιΐιβ ρβββαηΐθ; &ηά 

Ιΐΐθ ατοΙιΜθΙιορ &ηά ρηιηαΙίθΒ, νΐιο Ιιαά γβ^6ΐ7 δ&1:ΐ6Γθά 

1;ΙΐθΠ)8θΙγ68 ίιΐι&ΐ; Ιιΐΐθίτ ίδΐθ ιηι^ΙιΙ; γθβΙ ίη ηβπΐ!Τ8ΐίΐ79 ΐΥβΓβ 

ίπιρήβοηβά ίη ίΐιβ βιΐ8(ΐ6 αβ ρίοά^ββ οί Ιΐιβ ρβορίθ'β ΒυΙ)πιί8- 

ήοη. ΤΙΐ6 ηηιηΙ)θΓ οί 1ΐ08ΐ;&^68, ηοΐ; οχοθθάίη^ ίουΓ &1 £Γ8ύ, 

\Γ&8 ^&άα&1ΐ7ίιΐ0Γβ&86ά ίο 6ί^Ιι1;7) ββίθοίβά ίΓΟίη ΰιβ ιηοβί 

ορπίθηί αηά Γθβρβοί&Μβ οΐ889, &ηά οΜβ^ ί&ίΙΐθΓβ οί ί&ιη- 

ί1ίθ8. Τ1ΐθ7 ^θΓθ 80 ο1θ8θΐ7 οοηβηθά, ΙΙϊΒ,ί βοιηβ οί Ιΐΐθΐη 

άίβά νίΐιΐιοηΐ; 1>6ΐη^ βΐίοιγβά Ιο 1)ίά οάΐβη ίο ίΙιβίΓ Μοηάβ, 

&ηά 0ΙΙ6 ΥΓ&8 &88&88ίη&1;6ά ίη βροΓί 1)7 ^8 ΜοθΙθπι ^ατάβ. 

ΤθΓΤΟΓ, ΐΒθοηίγΙιίΙθ, Ιιηη^ ουθγ ίΐΐθ οίί7 &πά γί11&^θ8, αιιά 

ατηίά ρΓ686ηί θπύ^βηη^ ίΓοιη υιό οαίτ&^θβ οί ίΙιβίΓ ^ατηβοη, 

ίΐΐθ Οΐιίοίθβ οοηίθΐηρί&ίθά ϋιβ ίαίυτβ ^ίίΐι 8ΐΐΌάάθηη£^, Ιββί 

ίί 8ΐΐ0Όΐά Ιιβ&ρ οη ΰΐθΐη \γογ86 ιιιί8ίοΓΐ!τιη68." — Θοτάοη^ 

γοΐ. ί, ρ. 852. 

Ραοβ 40. 

ΊΊιβ ΰΓβί ΤαΓΜ8ΐι 1ίη6-οί-1)α1^ϊΐ6 8ΐιίρ ^ββ 1>ππΐ6ά 'ϊ>γ 
Ρβρβ Νίοοϋβ οη ΙΑ&γ 27, 1821. Τΐιβ ίονη οί 07άοηί8Β 
νβ8 οοπιρ1θ1»ΐ7 άθ8ίΓ07θΛ 1)7 ί^β ΤπΛ8 οη Λθ 4ί1ι οί 
^ϋηβ (Θοτάαη, γοΐ. ί. ρ. 208). Οη ίΗθ βίΐι οί ^xxι^ ίήβ 
ΤαΓ^8 ^6Γ6 οη Ιΐΐθ ροίηί οί ηια^ίη^ α ά6806ηί ηροη 8α- 
ηιο8, -^Ιιβη ίΐιβ Ογθθ^ βθθί αρρθ&Ηη^ 8ΰάάβηΐ7, 1)ηΓηβ<1 
ηίηβ οί ί1ΐ6 6η6πΐ7'8 1;Γ&η8ροΓί8, αηά 11ιπ8 ίτπβίΓ&Ιβά Ιιίβ 
άθβί^β. Τ1ΐ6 ηι&83&0Γ63 οί 07ρπΐ8 οοπιπίθηοθά οη ίΐιο 
91;Ιι, αηά οοηϋηαβά ίη6688&ηίΐ7 ^ογ ί1ιίΓί7 άΒ,γΒ (Οοτάαι^^ Ν0ΤΒ8. 191 

ρ. 198). ΎήροΙϋζΒ, ΎίΒΒ 1;&1:6η 1>7 &88&τιΗ 1)7 Ιίΐιβ Ογ661:8 
οη βΘρ1;βπι1)6Γ 28, 1821. Τΐιβ ιη&88&0Γ63 σί Ο&βθβιιάΓα 
<χ>ο1ί ρΙ&6θ οη Ιΐΐθ 801;1ι οί ίΐιβ ηοχΐ; Οβ1;οΙ)6Γ (Οοτάοη, ρ. 
287). Τ1)θ 8&Ι11Θ &α11ΐ0]Ίΐ;7 άθ8θΗΙ)θ8 8β ίο11ο\νβ ϋΐθ ιη&β- 
β&0Γ69 οί 3ιη7πι& : 

*^Α1 Ιθο^ Ιΐΐθ 116^78 οί α άβίβ&ί βηβΐ^&ίηθά 1)7 ^^^ 
Οΐ^ίοιηαη ιηατίηθ ο£Γ I^θ8ι)08 1)Γοα^1ι1ϊ ίατ7 1<ο & οΗβίβ οη 
ϋΐθ 1511ι οί ^^ηΘ ; οη ΧΛοι,Ι &ηά ΰιβ ίοΐίοττίη^ ά&7 ^το& 
ϋιοηβαηά πι^Κοηβ Ε83&ί1βά 11ΐ6 ΟγθθΙε ςπατΙοΓ, ρΙυηάοΓβά 
ϋΐθ 1100868, Εηά 8ΐ&η^1ιίθΓ6ά ϋιβ ρβορίθ. θπΐ7Γη& γθθθπι- 
1>ΐ6ά α ρΐΑοο ^οΜβη \>γ &88&α1^, ηβίΙΙΐθΓ α^θ ηοΓ 86χ 1)θίη£^ 
Γ6βρ6θί»ά. . . . Ιη ΙΙΐβΒΘ πΐ6ΐ&ηο1ιο]7 οίτοππΐ8ύ&ηβΘ8, ϋΐ6 
οοηάαοΐί οί ΙΙιθ ΕΓοηοΙι οοηβιιΐ (ΜοηβΐβηΓ Ρανίά) άίά Ιιίηι 
Ιύ^ΐι ΙιοηοΓ ; 1ιί8 Ιιοαββ &ηά ^ατάβη \>&{η^ ΟΓονάβά ^ί1;1ι 
Θγθ6^ ία^Ιίνββ, ΙΙΐΘ Γ&1)51θ οί 888&88ίη8 1ΚΤ&8 οη Ιΐιβ ροίηί 
οί 1)Γθ&]αη9 ίη, &ηά Ιιί8 ^αη^ζ&^^68 άίά ηοΐί γβη^ατθ ίο γθ- 
βίβί ; ν1ΐ6η ΙΙΐθ οοη8η1, ρΐαοίη^ 1ιίηΐ8θ1ί Β,ί ίΛιο ^ΒΧβ ι^ϋΐι 
οηβ οοπιραηίοη, οτβΓ&νβά ίιΐΐθ ίηο6η8θά ΜοΙιαηιηΐ6ά&η8 
1>7 Ιήβ άί^ίδθά ο&πί&^θ, ιιη1;ί1 1;1ΐ6 1)0&1» οί α ΕΓοηοΙι οογ- 
Ύβϋίβ, οοπιίη^ ίο }ή& &98ΐ8ίβηο6, ίοΓβθά ΰΐθ γϋΐαΐηοαβ ίΙ^Γοης^ 
ϊο βθθΐ: 8οηΐΘ θββίθΓ ρΓ67 " (ρ. 191). 

Ραοε 46. 

Ιη ΚΌνθπιΙ)θΓ, 1821, & οθΓίΑΐη Βοητηί&β, α η&ϋνβ οί 
Οΐιίο, 1)ηΙ ίοπηΘΓΐ7 ο&ρΐ&ιη ίη ϋιβ Γβ^πιβη^ οί 01ι&88θηΓ8 
ίΙΌΗβηΙ, Γ&ίβθά 1)7 ΙΙιθ ΕΓβηοΙι Β6ρα1)1ίο, &ηά ικτίιο, οη 
ύχ&ί, αοοοηηΐ;, &1ν&78 ^ογθ αη οΐά ΕΓβηοΙι ηηίίοΓπι, ρΓβ- 
ββηΐθίΐ Ιιίηιβθΐί &1 Υρ8ίΐ8ηϋ'8 Ιΐθ&άςα&τίθη ^11ι & ρΓο^βοΙ 
ίοτ Γ&ίβίη^ & Γθτοΐΐ; Εϋ Οΐιίο. Ηανΐη^ πιο! νϋΐι & οοΐά γθ- 
οθρίίοη ίτοηι ϋΐ6 Ρζίηοβ, λβ ρΓοοββάβά ίο ββηιοβ, ϋιβη 
ηηάβτ Ιΐιβ 8ΐιρΓθπΐ6 άΐο^α^οηΐιιρ οί Ιι7θαΓβθ8 Ι<θ£^ο1;Η6(;β8, 
ίβϋΐΘΓ οί ΙΙΐΘ ΙαΙο ΙθΑτηβά ΑΓθΙιΙ)ΐ8ΐιορ οί 87Γ&, ΑΙθχβηάβΓ 
Ι470ΐιτ£^08,«ν1ΐ0 ΨΒΒ 80 'ννβΠ Ιαιοιν^η ίη Έη^Ι&ηά. 192 Ν0ΤΕ8. 

" Οη Λθ ηί^Μ ο£ Λθ (ΙΟΛ) 22ά οί Ματοΐι, 1822, Ιχ)^- 
ο11ιέ1θ8 αηά ΒοΌΠΐί&β, αιτίνΐη^ ΐ¥ϋ1ι & δο1ή11& οί θί^ΐιΐί 
1>ή^ &ηά ΙΜτίγ Ιααηβΐΐθδ ογ 8&^ο1θυ&8, θ£ί6βίθά & άΐββιη- 
1)αΓ^&1^οη %ο ^\^^ Βοηΐΐι ο£ ΟΙιίο. ΥθΓβίοηβ άίΰΕβΓ νήΰι γθ- 
ξοτά ίο 1]ιβ ίοτοβ 1\ΐ8Λ, αοβοιηρβιιίθά ίΐΐθτη. II; νββ Ιιΐίθη 
8ΐ;&{;θά, ίη βιη^ηλα, &<; &υθ ίΐιοπβαηά ; ΙεΙθγ &οοοαη1» άί- 
πήηίβΐΐθά ϋ 1)0 ύ^τβηΐγ-δνθ ΙιηιιάΓθά, αηά ϋΐθ ιηοβί ιηοάβΓ&Ιβ 
ΓθροΓίβ ιηο^Θ α &αϊο\ΐΏ.ί ίο οηΐ7 ^ν& ΙιηηάΓθά 3&ιηί&ιΐ8 
αηά οηβ Ιιηηάτθά &ιιά ϋ^ίίγ ΟΙιίαη βχίΐθβ, ι^ϋΐι ϊψο ρίβοθβ 
οί οαηηοη ; 1)η1; ΙΙιίβ Ιαβί; 68ΐ;ίιη&1;6 θθθπιθ &1(;ο^61Ιιθγ ίηαάβ- 
ψχΒ,Ιβ ίο ίΐΐθ ηιιιηΙ)θΓ οί ύΓαηθροΓΙβ. Α οοΓρβ οί βθυθγεΙ 
ΙιαηάΓθά ΤαΓΐ:8 άβίαβίΐθά &β&\η«ί ΙιΙΐθΐη βοά ρΓβοίρϋ&ΙθΙχ, 
8πρρο8ίη^ ϋ»6ΐί Β,α&οΙίοά \>γ Οατίγ ΰ[ιοπ8&ηά πιβη, &ηά 
α11 ΐΙΐΘ θχίβήοΓ ρο8ίϋοη8 1)6ίη9 &1>&ηάοηθά ΐ)ή1;1ι βςοΒΐ 
οονατάιοθ, Ιΐιβ ίιΐ8ΠΓ^6ηΐ3, ΓβδηίοΓΟθά \)γ & 1)θά7 οί ρβαβ- 
&η1;8, βηΙθΓβά ίιΐΐθ οϋγ. ΤΙΐ6 βίϋζθη8, ονβΓ^^ΙίθΙιηθά νίϋι 
οοη8ΐθπι&ϋοη, βΐιαΐ; Ιΐιβιηββίγθβ υρ ίη 1;]ΐθίτ 1ιοπ868. Ηον- 
βΥΘΓ, "νιτίίθη, Λί ϋΐΓθθ 1ιοπτ8 αίΙθΓ ηοοη, ϋιβ ΟΙΐΓίβΙιιαη 

Έ<»Ιΐά&τά8 1Γ6ΓΘ 1)0Γη6 ϋίΓΟΠ^Ιΐ Ιΐΐΐθ 8ΐΤΘβ<β Ιη ρΓΟβ688ίθη 

βηιίά 8ΐιοπ1» οί ^ ΐΛ\}0Γίγ Ι 1ί1)6Γΐ;7 1 ' ^^^7 ίτοιη ϋιβΪΓ 
ΐ¥ίηάον^8 ^66ΐ;6ά Ιΐιβ 8ΐΓαη^θΓ8 νϋΐι & ίαίηΐ; αηά ίη8ίη6θΓ0 
\Γ6ΐοοπΐθ. ΤΙΐθ νι11α^6Γ8, 1688 ϋηιίά, αηά ρΓΟΥοΙεβά αϊ; Ιϋιο 
ί11-1;Γβα1πΐθη1 1;1ιθ7 Ιιαά θχρθΗβηββά, οοΓάια]ΐ7 ^ο^η6ά ϋιο 
ίηγαάθΓθ, νϋΐι 8ηο1ι ΐ¥θαροη8 08 Ιΐϊογ Ιιαά οοηοβαίθά, ογ 
οοηΐά αϊ; ϋιβ ίηβίαηΐ; ρΓοοπτθ, ίΐιθίτ ηιΐβη Ιιαγίη^ Ιοη^ 1)ο- 
ίοΓθ ρΓ68θήΙ)6ά α ^ηθΓαΙ άί8ατηι1η^." — θϋτάοη^ ρ. 854. 

ΡΑαΕ 57. 

Αάαιηαηϋοβ Κογιηθ να8 1>0Γη αϊ; βπιττηα ίη 1748, Ιιΐβ 
ίαΐΙιβΓ 1)θίη9 οηβ οί 1;Ιΐ6 πιαη7 Οΐιίο^ πιβτοΐιαηΐ» ίη Ιΐιαΐ; 
(ήΐ7. Βθίη^ ατβηθ ίο α οοπυηβΓοίαΙ οαΓββτ, Ιιθ 8ΐπιάί6ά 
ιηθάίβίηθ αϊ; ΜοηίρβΙΙΙβΓ, αηά αί1;βΓ\Γατά ΓβραίΓθά Ιο Ρατιβ, 
ι^ΙΐθΓθ 1ΐθ Γβαίάβά ίο Ιιϊβ άβαίΐι, ίη Αρηΐ, 1888. Β7 Ιιίβ Ν0ΤΕ8. 193 

ρΜΙοΙο^οαΙ βοά ρ&ίηοϋο νηϋη^β 1ΐθ βΐίιτβά αρ (Ιιθ ηα- 
ϋοηαΐ ίάβα, &ηά ^βαϋ/ οοιι1;ΓίΙ)τιΐ6ά ϊο ϋΐθ Γθνίν&Ι οί 
Θγθθ^ Ιθ&τηίη^. Ηβ ίβ ΙιΙΐθΓθίοΓθ ^ιΐθϋγ οοηβίίΙθΓθά αβ 
ϋΐθ ιηο8ΐί θπππθηί ο£ τηοάθπι ΟγθθΙ^ ΙϋβταΗ» Ραθβ 59. 

^^Εχρββΐίη^ΙιοαΓί^ ΙΙιθ βρρΓοαβΙι ο£ 1^6 βυΗαη'β ιιαν7, 
ΐΏθπαβθά 1)7 αη &γπι7 οί Ι^ΙιιγΙ^ ϋιοϋβαηά Οΐ^ίοιη&χιβ &836ΐη- 
1>1θά οη ΙίΙΐθ ορροδί^Θ θΙιογθ, άίβ^πίβίιι^ γθοΙ Ιθιτογ ΌοάβΓ α 
πι&θΐί οί οοηδάθπΐί Γθβοίπϋοη, ΙΙιθ ίηβηΓ^θη^β ττθγθ ίαίη1;ΐ7 
ρΓθββίη^ ίΙΐΘ θίθ^θ οί ϋΐ6 0Εβ1;1θ, ^1ι6ώ, οη 1;Ιιθ ιηοπιίη^ οί 
Ιΐΐθ Ιΐϋι οί Αρήΐ, Ιΐΐθ Ο&ρϋαη Ρ&βΐια, Εεγ& Αΐί, αρρθ&Γθά 
οί£ ϋΐθ ίβΐ&ηά ι/ςτίϋι α ΑθθΙ οί βίχ 1ίηθ«οί-1)&1:1ίΙθ βΜρβ, Ιβη 
ίή^Είοθ ΟΓ Ι&Γ^θ οοΓΥθίΙθβ, αηά Ι^θΙυθ θιώ&Πθγ Υθβββίβ οί 
^ΟΓ. ΤΙΐθ 0Γ66ΐε Μοοίεαάίη^ βςα&άτοηδ, "νιτίιίοΐι οοπιι1;6ά 
ίοΏτΙΐθθη Ι)Γί^ αηά βίχ θοΙιοοηθΓβ, ίπιιη6(1ί&1}6ΐ7 ^θά ; αηά 
1Ιΐ6 ^Γ&ηά αάοαίτ&Ι, 8ΐ;Γ6ΐ;οΙιίη^ Ιιίβ Ιίηβ βίοη^ ΙΙιβ οοαβί, 
βοπιιηηιήο&1;6ά 'νιτίϋι Υοΐιίΐ) ΡαβΙια, απά οΙ)1}&ίη6(1 ρΓόβίβο 
ίηίοπη&ίίοη Γθβρθβϋη^ ϋΐθ ροβίτίΓθ οί α^αίτβ. Ιπάββά, 
ϋΐθ 0γθ6^8 ΙθίΙ; Μιη ηο Γοοιη \λ} άοπΙ)1; ΙΙιβΪΓ ίιιΐίθηϋοη οί 
1>ΓΕνίιι^ Μιη ; ίοΓ, οη άθ80]*7ίη^ Μβ αηηαπίθηΐ;, ί1ΐ67 γ6- 
άοαΜοά ύΐΐθίτ 6γ6 β^^&ίηβΐ ίιΙΐΘ οϋαάβΐ, αηά ο&ηηοη, ρΐαοβά 
βΧ ίηΙβΓναΙβ αίοη^ ϋιβ 1ΐθί^1]^8, ορβηβά οη 1ή8 βΐιίρβ. Α 
Τατ]ά8ΐι ίβΙαβΟΑ οί 1;νο ^ηη8 αηά θ1^1ι1;7 πιβη Ιιανίη^ ^ο^ 
Ιοο ηβατ ΙΙιβ Ιαηά, βίτυοίε οη α βΐιο&ΐ, αηά &1ηΐ08ΐ ΙΙΐθ 
-«τΐιοΐθ οί ί1» ατ^ΥΓ ν&8 ρίοίεβά ο^ 1)7 1:1)6 6η6πΐ7^8 ηιιΐ8ΐε6ΐ;- 
Γ7. Κατά ΑΙΙ ϋιβη οτάβΓθά & (Ιί8θΐηΙ)&τ1ε&1;ίοη, αηά 8Θυθγ&1 
ϋιοπ8&ηά ηιβη Ιαηάοά αηάθΓ οονβΓ οί ΙΙιβ &Ηϋΐ6ΐ*7 οί Ιιίβ 
βθβΐ;; 9Χ ΙίΙΐΘ δΕίηβ ίηβίαηΐ Υθΐιίΐ) Ραδίια πιαάθ α βΟΓϋο 
ΥίΜ\ϊ \ύΆ ^ηΐ8οη, &ηά α βοϋΐΐα οί 1)οα1;8 οοο1ίηη&1ΐ7 1;Γαη8- 
ροΓίβά ΐΐΌορβ ίτοηι Ιΐΐθ οαιηρ οί ΤοΙΐ68Π)6. ΤΙιθ Τατ^δ 
Γυβίιοά ίηΐο 11)6 Ιοντη, αηά, οίΙιβΓ & οοπιΙ)α1; οί δΙιοΗ άπτα- 
13 194 Ν0ΤΒ8. 

ϋοη, ο&τηθά, βτν^οΓά ίη Ιι&ηά, ίΐΐθ Ιιβί^ΙιΙ; οί Τοιιτίοϋί ααά 
ΰΐθ 1ΐ08ΐίί1θ 1)&ί1ίθη68. ΤΙΐθ οϋγ 1;1ιβη άί8ρΙ&76ά α βοθηβ 
ινίιιοΐι πάφΐ \>ο &πιρΐ7 οοπιρατθά ^ο ϋΐΘ θ&ο^ οί Ττίρο- 
]ϊίζΆ, Μ6Γ07 ^&3 οηΐί οί ϋΐθ ςπθβϋοη, ίΗθ νίοΙΟΓβ 1)η1;οΙι- 
βήη^ ίηάίθΟΓίιηίηαΙθΙ^ αΐΐ ττΐιο οαπιθ ίη ΰιοΐΓ ^&7ί β^ήβ^9 
Γθπΐ; 11ΐ6 Μγ, αηά ΙΙιθ 8ίΓθ6ΐ;3 \γθγθ βίΓθΛνβά \νίϋι 1;1ΐ6 άβοά 
1)θάί68 οί ο]ά ιηθη, ι^οιηβη, &ηά οΐιϋάτβη ; ογβη Ιΐΐθ ίη- 
ηια^θθ οί ΙΙΐΘ Ιιοβρϋ&Ι, 1;1ιθ ηιαά-ΐιοαδθ, βηά Ιΐΐθ άοαί αηά 
άηπιΐ) ίηβϋίΐίπΐίοη, ννβΓΘ ίη1ιηπι&ηΐ7 βΙαα^ΙιΙ^θΓθά. Ρίαιηθβ 
£γ81; 1)ηΓ8ΐ;ίη^ &οπι ϋΐθ οΐιητοΐι οί ΤουΓίοΙϋ, §αγθ ϋΐθ βί^- 
η&Ι ίοΓ α ^θηβΓοΙ οοηΰα^Γαϋοη, ^Μοίι Γβ^θά ίΐιβ Ιννο ίοΐ- 
Ιο^ίη^ ά&γΒ, Β,ηά άθγοπτοά οηβ οί ϋΐθ &η63ί; οίϋθβ 1η ϋιο 
I^θγ&η1;. ... ϋ 18 1;1ιοιΐ£^Μ 1;1ι&1; ηίηο ϋιοπβ&ηά ρβΓβοηβ 
οί ΘΥ6Γ7 α^θ αηά 86χ ^θγθ βΙαΙη &ί ϋΐ6 βΐΌπηίη^ οί ϋιο 
ίογτη." — Θοτάση, νοί. ί, ρ. 857• 

Ραοε 60. 

^' ΤΙΐΓθθ ΰιοαβ&ηά Οΐιίοΐ^β τβϋτθά ίο Ιΐιβ πιοη&βΙ;βΓ7 οί 
Α^1}ΐθ8 Μ7η&8, ^Ιιίβΐι Ιίθβ £υθ ιηϋθβ 1;ο ίΐιβ 8οα1ί1ιν&Γά οί 
ίΐΐθ βί(79 οη ϋΐθ ήά^θ οί Ιιϋΐβ "«(γΜοΙι 1)οηηά8 ϋιβ ηοΐι 
ρΐαίη. Τΐΐθ Τιιτ^8 θΐιΠΌπηάθά ϋιο 1)αί1(11η^ αηά βαπι- 
πχοηθά ϋΐθπι ίο βηΓΓβηάθΓ. Τ1ΐ6 ηιβη Ιι&ά Ιίΐ^ίΐθ Ιιορο οί 
680&ρίη^ άθ&ΐΐι. ΤΙΐθ νοπιβη αηά οΐιίΐάτθη ικτθγθ βπτθ οί 
1)6ίη^ 8θ1ά αβ 81&ΥΘ8. Τΐιοη^ΐι 1;1ΐ67 Ιι&ά ηο ιηί1ί1;&Γ7 Ιβ&άοΓ, 
αηά νθΓβ τιη&1)1θ 1;ο ία^β β^θοίααΐ πίθ&βητθβ ίοΓ άβίθηάίη^^ 
Ιιΐΐθ πιοηα8ΐ;θΓ7) 11ιθ7 Γθίτΐ86ά %ο Ι&γ άοψΏ. ίΐιβίτ ογπιθ. 
Τΐΐθ Τητ]^ ο&τΗθά Ιΐιο 1)ηί1ά1η^ 1)7 βίοπη, &ηά ρηί &11 
νίίΜη *ο Λθ 3\Γ0Γά." — ΜηΙ(η/^ "Ηίβ*θΓ7θί ϋΐθ Θγ60]ε 
Κβνοίπϋοη," γοΐ. ί, ρ. 818. 

Ραοε 62. 
'^ Τΐΐθ 88ΐη1αη8 αίοηο ντ&τβ &1)1θ ίχ> οβΌτ Γθβίβύαηοβ ίοΓ 
ΒΟΠ1Θ ΙάηΐΘ αί Η&ς^οβ-ββοΓ^οβ ; 1)ΐιί 8ΐιΙ>βθ^αθηϋ7 &1>8Π- Ν0ΤΒ8. 195 

άοηίη^ Ιΐΐθ ίβΐ&ηά ίο ϋιβ ΙθΓήΜβ ίαύθ 11267 ΐΛ&ά ρΓθρατοά 
ίοΓ ίί, ίΐ2θ7 ίοο^ Γθίη^θ &ί Ρβατα, \γΙι6Γ6 Γιγίεοατ^οβ ντ&β 
ϋιτοα^ηοά -ννΐϋι ρΓοοββάίη^ οί & 6&ρί1;&1 π&Ιιιιγθ." — 6^- 
φ»η«», '* ΙηβατΓθοϋοη θΙ; Βό^ηέΓ&ϋοη άο Ια Ογ^θ," Ρ&τίβ, 
1868, νοί. ί, ρ. 868. 

Ραοε 68. 

'Ίη Ιιΐιβ ίη^ήοΓ θοοιθ ΰ^ΐιϋη^ οοοαιτβά; αηά &1; 

ΥΓοηά&άο &ηά Τ1ΐ7ΐηι&η& Ιΐιο ίη8ηΓ^6ηΐ9 ατβ βαίά Ιο 

Ιι&Υθ ιηοάβ αη ΙιοηοΓ&Μβ 8ΐ;&ηά• Ιί ίβ ηοΐ; 1689 Ιπιθ, 

1ιοΐ¥θΥθΓ, ίΙϊΛί ίΐΐθ ιη%)θΗύ7 οί ίϊιβ ΟΜοΙββ βίϋΐθΓ βτιί- 

ίθΓθά ίΙΐΘΐηββΙΥθβ Ιο 1)6 βίαιη ογ 1)οτιηά 11^6 βΐιβορ, ογ βίβθ 

άΓΟ^^^^θά οη α ιηίβθΓαΜο βζίβΐίθηοθ ΐη ιηοπηίίαίηβ αηά οαν- 

61118, βθθΐίίη^ &η ορροΓίπηίΙι/ ίο θββαρο 1)7 ΐβα, αβ ιη8η7 

οί ίΐΐθΐη άίά, ΐη 5οα(;8 ΐΐιαί βαπίθ %ο ί)ι&ίτ Γθβοηθ ίτοιη 

Ρβατα, Τίηοβ, αηά οίΙΐθΓ ίηβαΙαΓ ροΓΐ»." — Οστάοη^ νοί. ί, 

ρ. 869. 

Ραθε 68. 

" Οη (;1ιβ νΐιοΐθ οί ίϊίβ ίβίαηά οί Ρβατα ΙϋιοΓθ ^θγθ 1)ηί 
ίοητ νβΠβ, ϋΐΓβθ οί ι^ΐιίοΐι ρΓοάηοβά α 1>ΓαοΜ8ΐι ι^αίθΓ. 
Τΐΐθ ίοατίΐι, βίύααίθά ίηβίάβ ίΐΐθ ΐΌ^η, Ιιαά ίο βαΰΚοβ ίοΓ 
ϋΐθ ναηΐβ οί ίΐΐθ ΙηΙιαΜίαηΙβ. ΤΙιθ Ιιοηβββ Ιιαά 6ί8ί6Γη8.'' 
— *' ΟΙίΓοηίςαββ άη Ιιθναηί, οπ Μ6ιηοίΓ68 βατ Ια Ογ^οθ βί 
Ιββ οοη1τέθ8 νοίβιηββ." Ρηγιθ, ΒγοΙ)1>, 1825. 

Ραοβ 69. 

ΟοβίτοπΒ οί ρΓβθθίτίη^ ίΐΐθ άίβίήοΐ; ίΐιαί ίιίΓηίβΙΐθά 
πιαβίίο ίο ί1ΐ6 8θΓαβ1ιο, αηά βαΐίαίβά ^πίΐι ίΙΐΘ ίοΓΓβηίβ οί 
Μοοά ίΐιαί ήοννθά ίοΓ βίζ €ΐα78, Κατά ΑΠ Ιταηβπιϋΐιβά αη 
αρρΚοαϋοη ίΙίΓοη^Ιι ΥθΜΙ) ΡαβΙια ίο ίΐΐθ Εή^ΐίβΐι οοηβαΐ 
Οηίάίοί, ίΐΐθ Αηβίτίαη 6οηβιι1 δίίβρθΥΐάί, αηά Μοηβΐβητ 
Ρί^βοη, α^ηί οί ΡΓοηοβ, Γβςαββίίη^ ίΐΐθπι ίο ρτοροββ αη 
αη)ηθβί7 ίο ίΐιβ ίηβατ^ηίβ. . . . Οη ίΐΐθ ΙΤίΙι ί1ΐ67 ββί 
οαί οη ίΙιβίΓ ηιιββίοη, 1>6αΓίη£; ικτίίΐι ίΐιοηι αη ιαιρβήοΐ Αγ- 196 • Ν0ΤΕ8. 

ιη8ΐι, οΰΡθτίη^ ρ&τάοη ίο ίΐιβ ϋήϊοΙΟΒ οη 1;1ιβίτ ηηβοηάΐ- 
ϋοη&Ι 8πΙ)ΐηΐ88ίοη, αηά α ΙβϋβΓ βί^ηβά ^γ Αιοϊώϊδϊισρ 
ΥϊβΛο αηά ΙΙΐθ Ιΐ08(;α^8 οοηΰηοά ίη Ιΐιβ ο&βΰθ, 1>θ^^9 
ΙΙΐθΐη ίο βαιτβηάβΓ &1; άίβοΓθΙιίοη. Οτπη^ ίο ίΐΐθ ρΓοάί- 
^οαβ βοηίαβίοη ϋιαΐ; ρΓβν&ίΙθά απιοη^ Ιΐΐθ ΐΓΟορβ, Μββ- 
βίβηη Ρί^θοη &ηά βίίςβθνίοΙι αίοηβ βηοοββάβά ίη γ6&ο1ι- 
ίη^ ίΐΐθ ΟΙΐΓΐθϋαη ςα&ΓΐΟΓβ \γΗ1ι οοηβίάβΓ&Μβ ρβηοηοΐ 
Γΐβ^; ΰΐθ7 Γθΐιππίθά οη Ιίΐΐθ 22ά, αοβοπιρ&ηίθά ^γ Ιΐΐθ 
ρηιη&ΐθβ οί ϋΐθ ίψτβηίγ-ί,πο πιββϋο γϋΐ&^οβ, αηά & (τβίη 
οίιηηΐθθ Ιοαάθά ικτίΐιΐι &πη8. — Οοτάόη^ ρ. 859. 

"Μ&ΙΙΐθΠΓ {Ι ΟΘπχ ςηί, άέάαΐ^&ηΐί Γ&βίΐβ ρΓοΙθοΙθοτ 
άθΒ η&νίΓ68 ρβαήοίθθ 8ιιγ 1θ8 ο6ΐ;β8, ββ Α^γοπΙ; {Ι οβϋβ ξξΛ- 
τΒϋύβ βί ΓβηίΓέΓβηΙ; όϊιβζ 6αχ Ι Α ρβίηβ 168 Τπτοβ 8Θ υι• 
Γ6η1-ίΐ8 0θΗ&ίη8 άθ Ιθπτ ρτοίβ βί έι, 1'&1)ή άβ ίοτιί άβιι^θΓ, 
ςη'ίΐβ 86 άίβρθΓθβΓθπΙ;, οοιηπίθ άθ8 1>6ΐ;63 ίέτοοοα ςπ'οη & 
1Αο1ι668, άΕη8 ίοηίβ Γίΐβ, 86 ίβΐ&ηί 8πγ Ιβ ρ6ορΐ6 ββηβ 
&ηη68, β'&ΐιύ&ςα&ηΐ; 4 1;ου8 1β8 1ι&1)ϋ&η1β 8αη8 ανοΐΓ έ^Γά. 
4 Γ4^θ, ηί απ 86X6, βαιι3 άί8ΐΰι^6Γ 168 §6118 ά67οα08 αα 
8α] (απ ά68 Γ6ΐ)6ΐΐ68, 6ΐ ροΓίί&ηΙ;, ρ6ηά&η1: ά68 βθπι&ίη68 
βηϋέΓθβ, 16 ιη6αι1;Γ6 6^ Ρ68θ1&ν8§6 άβιιβ ίοηβ 168 γϋΐ8β68. 
Νπΐΐθ ροΗ; οη η6 ρηΐ; 8οη§6Γ «Ι Ια τέβίβΐ&ηβθ, ηηΐΐβ ρ&τΐ; οη 
η6 ραί ΐΓοαν6Γ ηη 1ΐ6ΐι ά6 Γ6ίιι§6; 168 βοηνβηΐβ £ηΓ6ηί 
οτΐ76Γΐ8 ά6 τίΥ6 ίθΓ66, ρΓθί8η08 61; άέροαί11έ8 ά6 ίοηΐ; οο 
ς[αί 8*7 Ιτοαγ&ίί, οοπιπΐ6 οη 6η οΙι&88&ϋ 1οη8 168 1ι&1)ί1;&η1β ; 
ηιέηΐ6 168 ηι&1&ά68 άαη8 ΐ6β Ιιόρϋ&ηζ 1τΐΓ6ηί ηι&ββαοΓέβ ; 

168 6&Υ68 ά68 ηΐ&ί80η8, 163 ^θϋθ8 08118 168 ηΐθηί&^6θ 

ίυΓ6η1; ίοαι11έθ8; ά68 ηιϋ1ί6Γ8 ά*Ιιοηιηΐ68 βί ά& ί6πιπΐ68 
ίοΓβηΙ; 1;αέ8 άΑηβ Γίηίέ]Ί6ηΓ ά6 Γίΐ6 6ΐ 8ηΓ 16 ην&§6 γί8-έ- 
νί8 άθ Ρβογο, ά6 β0Γί6 ςπθ 1& ηΐ6Γ ίπΐ; Γοη^β αη Ιοίη άη 
β&η^ ΥΘΓ86, β% ς[η6 168 Γί6ΐΐ69 ρ1&ίη68 έ1;αί6η1; ίηί60ΐ;έ68 άβ 
1& ρθβ1;6 &ί ά6 Γοά6ΠΓ ά68 ο&ά&γτ68 βη Αέ6οηιρο8ίϋοη/' — 
€^&Γΰίηιΐ8, "Ιη8ηΓΓ6θϋοη οί Βέ^έηέΓ&ϋοη άο Ια 0Γέ66,'' 
ρ. 868. Ν0ΤΕ8. 197 

Ρα&β 72. 

ΊΊΐθ ι/ςτ&ϋΐη^ οί ινοπίθη ουθγ 1;Ιι6 άβ&ά, ίΐΐθ μοιρολόγια^ 
18 & Υθΐτ" οΐά ΟτΓθθΙί οηβΙοΐΏ, Γβίθίτθά 1;ο \)γ εΙπχοΒί &11 ΙΚθ 
β&τϋθΓ ΐΓ&ΥθΙθΓΒ, 1)η1ί νΙιίοΚ ίβ ί&β^ άιβαρρθ&Ηη^. ΓαυΗθΙ 
(*< ΟΙιαηίβ ροραΐαίτθβ άθ Ια ΟΓέοβ Μοάβπΐθ," ϋ, ρ. 259) 
^768 ί\ΐίθ θχαιηρΙθΒ οί 1ί1ΐθ8θ ιηθ9ΐΐ7 ιηθ1;ήο&1 ιγοιίβ, Εηά ία 

Ιΐίβ ν6Γ7 Ιθ&ΤΙΙθά ρΓθί&ίΌΓ^ ΓβΧΠ&τΙίθ (Ι, ΟΧί) 1ΐ6 ίΤΒββΒ ίο 

ίΐΐθ Γθΐηοΐββΐ; Ογθ6^ &η1^(][αί1;7 Ιιΐ^ίβ βηθίοιη, ίο ιγΐιίοΐι, Ιιονν- 
6ΥΘΓ, 1ΐθ &1^^ήΙ)α(68 α ιιιίΒΐιι^θη βύτιηοΐο^^β&ΐ βχρ1αη&1;ίοη 

Ιίν^Ιίθη ΡηΑΐη Γθ1πιηΐ8 ίτοιη ϋΐθ ΟγθθΙ^ οαιηρ, 1)θ&ΐΊη^ 
1;]ΐΘ οοΓρβΘ οί ΗθοΙΟΓ, ϋΐθ ίαηβΓ&Ι ή1;θ8 1>θ^ ττίΐΐι 1;1ιθ 
ιηοίτοΐο^α : 

Τ[<φα (Γ έΐσαν &οιδ(Α>ς^ 
θρήνων έξάρχους, δτε στονόεσσαν αοιάι^ν 
οΐ μέν &ρ* έθρήνεσν^ Μ δέ στενάχοντο γυναίκες, 

" ΙΙίΛά," χχίγ, 720-722. 

Ραοε 90. 

*^ΟΤιίθ8 Ιι&ά 1)θοοιηΘ οοιηρ&τ&ϋγθΐ7 (Γ&η^αΐΐ, οηΐ7 
ί1ιτ66 ΟΓ ίοηΓ ιιιιΐΓ€ΐ6Γ8 οοοΉττίο^ άαϋ7; ύΐΐθ ιη&8ΐίογΟ- 
Ια^θβ νθΓθ βϋΠ Γθβρθοίθά, αηά 0&τ6ίτι1ΐ7 ^^Γάβά \)γ ΕΙθζ 
Α^α, βηά ϋΐ67 ^β^^ ^θ ίπΓΐιΙΐθΓ αάγαηία^ οί 1>θίη^ βχβπιρίί 
ίΓΟίη & ιηα1ί^&η(; ίογβΓ, \ν1ιίο1ι, αιίθίη^ ίΓΟίη 1;1ΐθ βίβηοΐι 
οί 80 ιιιαη7 πηΙ)υη6ά 1)οάίθβ, τβ^βά αιηοη^ ύΐιβ ΤηΓ^. 
ΝθΤθ]^;1ΐ6ΐ688, ΐΓθορ8 βοηϋηπθά ίο ογΗυθ ίΓΟίη ίΐιβ ΙηίβηοΓ 
οί Αβιο, &8 ίΐιοη^ΐι 1;Ιιθ ίβΐβ Ιιαά 1)Θ6ιι βη ίηβχΙι&αβΙιίΜο 
ιηΐηθ οί ^θ&ΗΙι. ΒβδηίοΓΟβά ίΓΟίη ΟοπΒΐ&ηϋίηορΙβ, ϋιβ 
Ο&ρΐίαη Ρ88ΐι&'8 βθβΐ αιηοτιηΐθά, ^αη6 161Κ, ϊο 11ιιγ(7- 
βί^Μ 8αί1 ; & ίΓθβΙι αοοθββίοη οί ίοΓοβ ψββ ^τοπιΐΒβά }ύχη 
ίτοτΩ ϋΐ6 8&Π16 ςα&Η;6Γ, αηά Ιιβ θχρθούθά, 1)68ίάθ8, ίο 1>6 
^ο^ηθά 1>7 & ρον^βΓίαΙ βςααάΓοη &οτη Αΐβχ&ηάηα, βα βοοη 198 Ν0ΤΕ8. 

Ε8 α θΐιοαίά Ιιανθ αοοοηιρίίθΐΐθά 11» ρΗιηαΓ/ οΙ)3θβ1 οί ίΓοηβ- 
ροΗίη^ αη Ε^τρΜαη ΰτιηγ ίο 0Γ6ίβ. Τΐιβ ίβΒί οι Βαιη&ζ&ιι 
βηάβά οη "νν^βάηβδάβ^ Λθ 1911ι, Ληά Λθ ΟγμιΛ Αάιηίρβί 
βθΐ6ΐ)Γ&ΐ6ά, οη ί\ϊβ Ίήξ'ϊϊί οί ΰιβ 1811ι, \)γ α βρίβηάίά βηίβΓ- 
ύαίηπίθηί, ίΐΐθ αρρΓοαοΙι ο£ ίΐΐθ ιηοοη οί Β&γτΒ,τη, ^Ιιίοΐι 
1ΐθ ^8β η οι ίαΐίθά ίο 1)6ΐιο1ά. δϋΐτοηπάβά 1)7 ϊΐιβ 1>1οοά- 
βίαίηβά (τορίιίθβ οί Οΐιίο, Ηθ Ιι&ά ίοΓ^οίύβιι Ιΐιβ γίοίΏΐ<7 
οί ίΐΐθ (χΓβθΙίβ, νΐιο, θίηοθ 1;1ιβίΓ ρΓβνιοΐΐΒ ίβίΙπΓθ, 1λ7 ί^ι 
ίΐΐθ ΙιαΓΐ)0Γ οί Ρθοτα, πιβάί^αϋη^ α ρΐαη ίοΓ Ιιίβ άίβοοιη- 
βίιΐΓθ. Ύίβ Ιιανβ ηολν Ιο πωτΕίβ οηβ οί Λβ ιηο8ΐ θχ1;γ80γ- 
άίηΛΓ7 πιί1ίί«Γ*7 θχρίοϋβ ΓθοοΓάθά ίη 1ιί8ΐθΓ7, &ηά 1κ) ίη- 
ΐΓοάιιοθ Ιο 1;Ιΐ6 ΓΘοάβΓ^β ηοϋοβ, ίη ϋιβ ρβΓβοη οί α 7<>^^β 
Ρββποίθ ββίΙοΓ, Λο πιοδί 1)π11ίβη1; ρβΐΐθπι οί Ιιθγοιβπι 
ί\ϊΕΛ (τΓθβοθ ίη &η7 &§θ Ιιαβ Ιι&ά Ιο })0ΒΒί οί ; α Ιιβτοίβη], 
ίοο, βρΗη^η^ ίΓοτη ύΐΐθ ρατβΒΐ; ιηοϋτββ, ηη&11θ76ά 1)7 
ΕπιΜίίίοη ΟΓ ανΛτίοθ. ΤΙιθ Ογθ61:8 νβΓθ οοηνίηοβά ϋΐΛϊ 
ίί 11ΐθ7 άίά ηοΐ; \>γ & άβοίβίνθ 1)1ον ρΕΓ8ΐ7ζβ ϋΐθ Τατ^- 
ίβΐι ββθί 1)βίθΓθ ίΐ8 ίαηοΗοη \<Γί1;1ι Ιΐιβί; οί Έζγρ% Λβίτ 
ίβίαηάβ ηια8ί 1)6 6χρο8βά ίο ίπιηιΐηθηί ά&η^βΓ; 11; ιταβ 
ρΓοροβθά, ΛβΓθίοΓθ, ίη ΛβίΓ ηανίΐΐ οοηηοίΐ, ίο οΐιοοδβ α 
ά&Λ ηΐ^ΐιΐ; ίοΓ 8βηάίη§ ίη ϊμό 1)ηι1ο1» \>γ Λθ ηοΓϋιβπι 
ραββα^, 'νιτίιίΐθ &ί β&βΐι βζΙΐΓθτηίΙ^ οί ίΐΐθ 8ΐΓ&11 ί^ο βΐιίρθ 

οί ΤΓίΙΓ βΐΐοηΐά ΟΓΠίβΟ ίη ΟΓάβΓ ίο ρίΛ Πρ ϋΐβ 1)ΓΠΐθϋί6Γ8. 

Οοηβίαηΐίηθ ΟαηαΓίθ, οί Ρβεγδ (&ΐΓ6αά7 άίβϋη^ίβΐΐθά })γ 
Ιιίθ οοηάη6(; Β,ί Εη88θ), αηά Οθογ^θ Ρβρίηοβ, οί Η7άτ&, 
^111ι*11ιΐΓί7-ΐ5^ο 1)θ1ά οοιηρ&ηίοηΒ, νοΙαηΙ^θθΓβά ϋιβίτ θθγ- 
νίθθ3 ; &ηά Ιι&νίη^ ραΗα^θη οί Ιΐιβ Ι10Ι7 β&οΓ&ηιβηΙ, ββίΐθά 
οη ίΐΐθ 1θ1;1ι ίη ί\νο \>ήξ9, δϋβά ηρ &8 ίΐΓβ-θΙιίρβ, βηά ίοΐ- 
Ιοι^βά ο,ί α 88^6 άίβί&ηοθ 1)7 αη ββοοΓί οί 1;\νο οοΓνβΙΙιββ, 
& 1)Η^, &ηά α ββΙιοοηβΓ. ΤΙ167 ^β&Ι; ίο ^ίηάν&τΑ ίη ίΐιβ 
άΐΓθοΙίοη οί Το1ΐ69Γηό, ηηάθΓ Ετβηοΐι αηά Ααβίιη&η οοΙογβ, 
&ηά &1)οηί βηπθβΐ; άΓ6Τ7 80 ηί^Ι) 1;ο ϋΐ6 Ιιοβίίΐθ ιηβη-οί- 
^ατ, ί}ι&ί ίΐίβγ ΐ¥βΓ6 Ιιαίΐθά, &ηά ΟΓάβτβά ίο "ίοβρ οβΓ; ΝΟΤΒ& 199 

ϋΐθ7 ΙαοΙεθά, αοοοΓάίη£^7, 1)π1 βί ιηίάιιί^Ι; 1>ογο οΰ. τήϋι 
Α &6β1ι 1)Γθθζβ, βηά παι ίη αιηοιι^ ΰιβ βββί. Ώιβ Ρββήοΐθ 
ϋηύο^, οοιηιηαηάβά 1)7 ΟιαιβΓίβ, ^τ&ρρίβά ϋιβ γτσν οί 
ϋΐΘ Αάηιίηΐ'β βΐιίρ, ιιιιοΙιοΓθά βΙ ϋιβ Ιιο&Α οί ϋΐ6 Ιίηβ, α 
ΐ6α^θ ίτοιη ΰΐθ βΙιογθ, &ηά ίηβίΑηΰ/ ββί; Ιιβτ οη ^Γβ ; ΙΙιθ 
ΟγοθΙεβ Ιΐιβη β^ρρβά ίηΐο & Ι&τ^β Ιιιιιηοΐι ΙΙιθ^ Ιια^ ίη 1ο^, 
βηά ρ&886ά ηηάβΓ Ιιθγ ροορ, ώοπϋιι^ *^Υίσίοτγ Ιο ϋιο 
ΟτοββΙ ' ϋΐθ &ηβίβη& -ν^τ-οτγ οί ϋιβ ίπιρβπ&Ι &πιιίβ9 οί 
ΒγζαηύΌχη. Τ1ΐθΗ7άΓίοΐ68£&8ΐ;βηθάϋ1ΐ6ίΓΐ)π$1;ο&ηοϋΐ6Γ 
1ίη6-οί-1>8;ϋ1β βΐιίρ, ΟΒΤτγτη^ ϋιβ ΐΓβ&βατβ βιιά ϋιο Ββ&ΐα 
Β67'8 ββ^, 8ηά οοπΐϊΐηιτι!θ8ΐβά ΰιβ βιιιηββ ^ο Ιιθγ, 1)τι<; ηο( 
8θ β£β3θ^ιιιι1ΐ79 ΙΐΑνΐη^ αρρϋβά ΰΐθ ιη&£6ΐι α ιηοπιβηΐ Ιοο 
8θοη; ΰΐθ7 νοΓβ ϋιβη ρίο^βά αρ 1>7 ϋιβίτ οοιητοάββ, 1)αύ 
ϋιο ϋιίτΙ^-ίοτίΓ 1)πι1οϋί6Γ8 βϋίΐθά ονΛ σί ϋιβ οΙιαηηθΙ 
Ιϋιτοιι^ΐι ϋΐιο ΏήάΒί σΐ ϋιο 6ΐΐθΐη7 ^(Ιιοτιΐ & άη^^Ιβ ιτοηηά. 
Τ1ιβ7 Ιι&^ ΙιοικτβΥθΓ, ίη ΰιβίΓ 1)&γ1: α 1)8ΐτβ1 οί ^πηροττάθΓ, 
άθϊοπηίηβά Ιο 1)]ο\γ ϋιβιηββίνθθ αρ γ&ΙΙιθγ ϋι&η 1>β ύαίεβη. 
ΤνΜΙβ ϋΐθ7 άθρβιΐθά ίτιΐΐ οί ^07 &ηά βζηϋ&ΐίοιι, ϋΐθ το&άβ 
οί ΟΜο ρΓββθη^θά &η αρρϋΐΐίιι^ βά^Μ. ΤΚθ Οαρϋαη Ρ&βΐι&'θ 
βΐιίρ, ιτΜοΙι ίη & ίβπ πιίηαίοθ 1)βοαιη6 οηβ βΐιββί οί Αγθ, 
οοηίαίηθά Ιπϋαί:γ-ίψο ΙιαηάΓβά &ηά βί^ΐιΐ^-βίζ ροΓβοηβ, 
ίηο1α(1ίη^ ηιοβύ οί Ιΐΐθ οΑρΙαΙηβ οί Ιΐιβ βθβ^, &ηά αηίοΓίπ- 
πίΛΛίγ ώο & ^βΒ,ί ηαπιΙ>6Γ οί Οΐιήβϋ&η βΙαυοθ. Νού 
&1)ονθ οηβ ΙιαηάΓοά αηά βί^<;7 βατνίτοά, ίοΓ Ιϋιβ ^^αηβ 
βίοίη^ οίί άθ^θΓΤβά 1)0&(β ίτοπι αρρΓΟβοΙιίη^, &η<1 Ιψο οί 
1;1ιοβο 1>θ1οη^ιη£^ ίο ΰιβ νββββΐ ίοπηάβΓβά, ίτοπι 1)θίη^ 
ΟΎ^τΙοΒάβά ψ\ϊ}ι ΏχβΏ. βηάθ&νοηη^ Ιο βανο ϋΐθίτ ϋνββ. 
Αΐΐ^ΐιοα^^ΐι ΰΐθ Κοαία Ββ7'8 βΐιίρ ^οί οΐβατ οί ΙΙιθ Η7άΓΐο1θ 
1>ηι]οί, αηά ϋιβ ββπιββ \ΓΘΓβ βχΐίη^βΐΐθά οη 1)ο&τά οί Ιιθγ, 
γ^ί Βήβ νββ 80 8θηοτΐ8ΐ7 άϋπιβ^^θά 88 1;ο 1>θ πηΰΐ; ίοΓ Ιιθγ 
ηϋβτίοΓ βθΓτίββ ; &ηά ϋιβ 1>ηι1ο1^ άΓΐνίη§; &1κ)ΐι1; ϋιβ το&ά- 
8ΐ6&ά ίη & ΒίΑϊβ οί οοπ]1)α8ϋοη, 8β1; ήτβ Ιο & ΙΙιίΓά 1;νο• 
άθθ1:θΓ, ιγΜοΙι 'νν&β 1ί]{:θ^ή8Θ ρΓοββητοά 1;Ιιγοιι£^1ι ϋιο 6Ζ- 200 Ν0ΤΕ8. 

θΓΐιοηβ οί ϋβ οτ&ψ. ΟνβΓν^ΙίθΙπιβά ^ϋΐι άοθραίτ, ϋΐθ 
Ο&ρϋ&η Ρ8β1ι& \7&8 ρΐαοβά ίη & 1&αηο1ι \>γ Μβ αϋβηά&ηίβ, 
1)111; ^αδί β9 Ιιβ ββαίοά Μιηββίί ΙΙιθγθ, α χηββύ ίαΐΐίη^ β&η^ 
Ιΐΐθ 1)0&ί βηά ββΥθΓθΙ^ 1)ηιί86ά Μιό ; ηβΥθΓϋίθΙθββ, βχρβΗί 
θ^γπΏπίθΓβ 8υρρο^^βά Κατά ΑΙΙ ίο ϋΐθ 1>θ&ο1ι, οτύγ ίο 
άτΆΥΓ Μ8 1&31; 1>Γθ&1;1ι οη ίΙΐΛί βροΐί ^ννΙΐθΓΟ ϋΐ6 Οΐιίοΐβ Ιιοβύ- 
&^68 Ιιαά βη^θΓθά. 

'ΈοΓ Ι^ΙλΓθο ςπ&ΗίθΓβ οί αη Ιιοπτ Ιΐΐθ οοηΑ&^τβϋοη 
Μαζθά, οΒΒύτίζ ϊίΆ ϋ^Μ ίατ βιιά 'νιτίάθ ουθτ ϋιβ 8β& αηά. 
Ιΐΐθ βο&8ΐ; οί Αβία, &ηά &1&ηηίη£^ ονβιι Ιίΐιβ βϊίγ οί 8πΐ7πι&, 
'ν(Γΐΐ086 ίη1ι&1)ϋ&η1» βοηΐβιηρί&ΐβά ^νή^ΐι ίυοπ^θγ & 1>Γί^1ι( 
8<;γθ&^ ίη ϋΐθ 80ΐι1;ΙινΓθ8ΐί6Πΐ 81^7• -^^ ^^^ οΌΙοοΙ: οη ϋιο 
ιηοΓηηι^ οί ίΐιβ 19ϋι, Ι^ΐιβ βα^-βΜρ 1)1θιυ πρ 'νιτιΐΐι & άτθΑάίαΙ 
βχρίοβίοη. II; ννοαίά 1)θ άίΰΚοαϋ 1;ο ρ&ίηΐ; 1;1ιθ οοη8(;βηι&- 
ϋοη οί' Ιΐΐθ Τατ1[8 ; α11 ίΐιβίτ ν6886ΐ8 οαΐ; ίΐιβιτ ο&1>1θβ, βοιηο 
ηιηηπι^ οαΐ; οί Ιΐιβ 8οτιϋΐ6Πλ οΐι&ηηθΐ, οίΙΐθΓβ 1>6&1ίη^ ιιρ 
1;οι^&τά ϋιο ηοΓϋΙίθηι; ίί ί;1ΐθ ΘγθθΙ^ βςπ&άΓοηβ Ιι&ά 1)6Θη 
Αί ΙΐΒ,ηά ίο ίύίο &άναη1;&^ο οί ΙΙιθϊγ οοηίαβίοη, 1;1ιθ διιΐΐ&η'β 
απηαιηβιιΐ; ταί^Ιχί Ιιαυθ 1)βθΐι βηηίΐιίΐα^βά. Λν^ϋΜη ΰιβ ίβΐβ 
1;Ιΐθ άίθΟΓάθΓ ^88 ηο1;.1β88; τγΙιθπ ιΙιθ &άιηίτ&Ρ8 8ΐιίρ βχ- 
ρίοάθά, 1;Ιΐθ ΜοΙιαιηΐΏΘά&ηβ α(1;6Γθά 1&ιηθηί&1)1θ οΗββ, βηά 
ιηοδί; οί (Ιΐθΐη 1>6η(; ΙΙΐθίΓ 1>οάΐθ8 Ιο ίΐιβ 6ΐλΗ;Ιι. ΑΜί 
ΡοδΙια 8ρ6α1; Ιΐΐθ Γ681; οί (;Ιιο ηί^ΐιΐ; πΛίοΙιιηξ \>γϋϊθ Ίοοτίβΐ 
Γθΐηαίιΐ8 οί ϋιο Οαρϋβη Ροθίχα, ιγΐιίοΐι τ^θγθ ίηΐβιτθά 1>θ- 
ίοΓθ Ωοοη. ΤΜβ Βοθίαηοΐιοί^ 06Γθΐηοη7 'νιτοιιηά ηρ ίο ί\ιβ 
Ιιί^Ιΐθ8ΐ; ρί1;ο1ι 1;1ΐθ ίατγ οί ϋχβ Οϋοιη&ιι ΐΓθορ8; ί^βηίγ 
ί;1ιοπ8&ηά οί ϋιβιη Γΐΐ8ΐΐθά ίαίο ίϊί^ ιηββϋο γίΐΐη^θβ, ΙίΙΙίη^ 
οΓ θηβΐ&γΐη^ ίΐΐθ ρβορίβ, αηά, ίη 8ρϋ» οί ϋιβ Γββίβΐ&ηοο οί 
Έΐοζ Α^α, ίΐΐθ Ιθϋι ά&γ οί ^τιηθ οοηβαιηιη&ίθά ί1ΐ6 ηιίη 
οί ΟΜο. Ιη ί1ΐ6 ηιοηίΐι οί Αα^βί Ιΐιβ ΙόΙ&Ι ηαηιΙ)6Γ οί 
0]3]*ίθ1»&η8 Ιϊγίη^ οη ϋι&ύ ίβΐ&ηά άίά ηοί βχββθά βί^ΐιίοθη 
ΙιυηάΓθά, αηά ίΐΐθ ηΐ08ΐ; ρορηίοηβ υΟΙα^θ Ιι&ά οηΐ^ ίιν^θίγθ 
'η<1νθ11θΓ8." — Οοτάοτ^ ρ, 866, Ν0ΤΕ8. 201 

ΕοΓ Λ ^αρΜο αοβοηηΐ οί Ο&ηατίβ'β βίτηρϋοί1:7 αιιά 
ΙΐθΓοίβ ^βηάβαΓ, βθθ Οοπηί; ΡβοΜο'β "ϋηβ νίβίΐβ βπχ 
Θγθοθ ά&Ώ3 1β ΡΓΪηΙβιηρβ άβ 1825," ρ. 870. Οαη&τίβ άίβά 
θ6ρίθπιΙ)θΓ 15, 1877, νΐιϋθ ΡΓβθίάθηί) οί ύΐΐθ Οοαηοϋ οί 
Μίιιί8ΐ»Γ8 &<; Αΐΐίθηβ. 

Ραοκ 97. 

** ΊΙιβΓθ 18 ηοϋ ιη ιηοάθπι αηηαΐβ βο ίη£;1ι1ία1 απ βχ- 
βιηρίθ οί 1;1ΐ6 Ιιογτογθ οί 'ν^ατ &8 ίΐι&ΐ; ρΓβββηΙΐθά αϋ ΟΜο ; 
ϋ Γ60&118 αβ ϊο Ιΐιοθθ ά&τΐε βροοίΐθ νΐιβη 1)&τΙ)&Γοη8 πι^γι- 
ΒΟΒ ΓαβΙιβά άο^πι οη Ιιΐΐθ οίνΐΐίζβά νοΓίά. Κ 11; ι^&8 6087 
ίοΓ ίΐΐθ ΡοΓ^ ίο ίηβϋΐΐ ίηΐο Ιιθγ Αβίαίιιο 8α1>3θο<β & ΙιΜΓβί 
οί νθΏ^^θβηοβ, Η ν&8 ίιηρο88ί1)1θ ίοΓ Ιιθγ 1;ο οΙιθο^ ίΙΐθίΓ 
08ΓΘΘΓ, &η<1 8ΐ;α7 ^^® ίηαικίαϋοη. Αί1;6Γ Ιΐιβ οοπιρίθίβ 
βαίιόη^ΐίοη οί ϋΐ6 βαΓνΙνίη^ ίη1ι&1)ϋ8η1», ηοί & ά&7 ρ&88θά 
οη 'νιτίιίοΐι ηβτν 1)0ί1ίθ8 οί Αη&ί;ο1ί&η τοΙαηίββΓβ άίά ηοΐ; 
πι&ΓοΙι ίηΐο Τ6}ιβ8ΐηέ, ιιτΙιθιιοθ ί1ΐθ7 νβΓβ ν&ίΐβά 1;ο ΰιο 
ίβίαηά ; (Ιιβ βί^ΐιΐ; οί ο1;1ι6Γ8 τγΙιο Ιιαά ^ηβ 1)θίθΓΘ, Γθίαπιίη^ 
νίϋι 8ΐΑνθ8 αηά Υ8ΐα&1)]θ 8ροί], 8ΐίιητι1&1θά Ιΐΐθίτ ίπιρ&- 
Ιιβηοθ, αηά ίοΓ αριιτ&Γά οί & ιηοηΐιΐι 1;1ιί]*ί7 ϋιοη8&ΐ)ά ίθΓο- 
010118 ΤαΓλ8 ΓΟ&ιηβά &1)οη1 ίΐΐθ οοπηΙ;Γ7, Ιιπηίίη^ άοι^^η 
ιηί8θΓ&1)1θ ίίι^^ΐίίνοβ, &ηά ^Ιβ&ηίη^ (Ηθ ίΓ&^βηΙ^β οί ϋΐθΐΓ 
ρονθΓΐ7• Έΐθζ Λ^ ρΓθΐ6βίθ<] Ιΐΐθ ιη88ΐ;ίο υι1]&^Θ8 ίΐΌΐη 
11ΐ6ίτ υτπρϋοη, 1)π1ί ίοιίΓ οΙΙιθγ οαη1οΏ8, Ιΐοί&ί Ιιαά θςπ{ΐΙΐ7 
βΐι&τθά Ιΐΐθ 5θΐΐθβΙ; οί Ι^ΐΐθ &ιηιΐθ8<;79 νβΐ'θ Γ&τ&^θά \>γ ϋϊβ 
υιιπιΐ7 1ίΓθορ8. Α ρορυΐοαβ οΗ7) ίοΓί^-βίχ βοπΗβΙιΐη^^ γίΐ- 
Ι&^οβ, &ιιά ΐΏ&ηγ βρίβηάιά οοηΥ6η1;8, Γθάηοοά ^ο &8ΐΐ68, αΐ;- 
Ιθβ^θά ΙϋΐΘ ββΓ06η688 οί Μοίιαπιιηθάαη Γβνβη^θ ; &ηά ϋ ψββ 
^&1^111α^6ά, &% ί)ΐ9 βηά οί Μα7, ^Ιιαΐ: ίιιΤ6η1;7-Ανθ 1}1ιοπ8αηά 
Οΐιίαηθ Ιι&ά ίαΐΐβη 1)7 Ι^ΐιβ βά^β οί ύΐιβ βι^^ΟΓά, &ηά ίθΓΐ;7- 
£γβ ϋιοη8&ιιά 1>θ6η άΓ&^βά ίηίο 81&Τ6Γ7; απιοη^ 1;1ιβ 
ΐΑϋοΓ νβτο ϋιβ ίβητ&ΐθβ &ηά οΙιϋάΓθη οί Ιλβ 1)6β1; ίαιηίΐίθβ. 
Κοί α ίβν ο&ρϋνοβ ο'ννβά ΰΐθίτ ϋύβΓ&Ιίοη Ιο ϋιβ ο1ιιιτϋ7 202 Ν0ΤΕ8. 

οί 8ΐτ&]ΐ£;θΓ8, &ιιά ρ&ΓΐήοαΐΑΓΐ7 οί ϋιβ [Ετ&ηΐε] πίθΓοΙιιιηΙ» 
οί 8πι ττηα, ττΐιο, ίιι Ιΐιοββ ιηθ1&ιιο1ιοΐ7 οίΓοαιηθ^αηοθβ, ίοτ- 
^θϋίΐλ^ ϋιβίΓ θηΓΏί1;7 ^ο ύΐΐθ Ογθθ^θ, Γ&ηβοιηθά α ιηοΙΜΙπιάθ 
οί ρΗθοιιβΓδ; 1)α1> ΰιίβ ν&β, οοπιρ&τ&ϋΥ6ΐ7 βρβ&Μιιβ, & 
βπι&11 ροΓϋοη. λνΐιοΐθ ο&γ^ο68 \ΓθΓβ 8ΐιίρρ6ά ο^ ίο Οοη- 
Βΐ;&ιι1;ίηορ1ο, Ε^τΡ^) <^<^ Β&τΙ>&γ7, αηά ίοΓ α Ιοη^ ρβηοά 
ύΐΐθ 8ΐ&Υ6-ιηατ1ι:6ΐ; &<; 8πΐ7Γηα άίβρία^θά ίΐιβ 1)ΠΒϋθ οί Αβϋνο 
ίΓ&Αθ, αηά Β,ίΛχΒβίοδ. Μοβίθΐη ρπΐΌΐι&βθΓβ &οιη α11 ρ&Ηβ οί 
ΑθίΑ ΜίηοΓ. Τΐΐθ €)&ρϋ8ΐι Ρ&βΙίΑ αϊ; οηβ ιηοιηθηί ίθΓΐ>8.άβ 
ύΐΐθ θχροΗ&ϋοη οί ΰιΐ8 ιηοΓοΙιαηάίθβ, 1)η1, αβ ϋΐ6 βοΙάίθΓβ 
1)θ^&η 1;ο ραί ϋιβίΓ ρηβοηβΓθ ίο άβ&ΐϋι, 1ιθ ^11ά^οά ϋ \)^α&τ 
ίο ίοΙβτΒΧ^ 1;1ΐθ &1)αβθ. ΑΙ)θπί δίϋθβη ϋιοαβαηά Οΐιίοίββ, 
πιοβϋ 7 ίη & 8ΐ;&1β οί ίοΐ&ΐ άββϋΐαϋοη, ββοβρβά οίϊβΓ ίΐΐθ 
Ιαηάίη^ οί ΰΐθ ΤατΙ:β ; ίΐιο πΐ{^0Γϋ7 οί ΰιβιη &»( Γβ&οΐιοά 
ΡβΑΓΟ, αηά ύϊ&% ρΐαοβ ηοΐ; Ιιανίη^^ ίΐιβ ιηθ&ηβ Ιο 8αΙ)βί8( 
ϋΐθΐη, 1ΚΤ6ΓΘ οοην67β^ Ιο οϋιβΓ ροίηΐ» οί Ογθ60Θ ; βιι£ί6Γ- 
ίη^, 08 ϋΐθ7 ιιηίν6Γβ&Ιΐ7 ^ί^^ ίτοιη ι^οιιηίΐθ, άίββ&βθ, ογ 8,1 
Ιθ&βΐ; 1ιαη£^6Γ &ηά ηιύιΐθάηθββ, ΙΙιβίΓ ^Γθίοΐΐθά ρΐί^ΐιΐ; βχ- 
οίίθά ϋΐθ άββρθβί οοιηραββίοη. Ε&ιηίΐίθβ οηοο ορτιίβηΐ, 
αηά ηητΒθά ίη 1αχηΓ7, νοΓΟ ίαίη ίο οοητί ίΐΐθ θΙίθΙίοΓ οί β 
ηιίηθά Ιιογθΐ, &ηά ίο ογ&υθ & πιογβθΙ οί 1>Γθ&ά ; αηά Ώΐαη7 
οί ΰΐθ 7οηη£^ ιγοπιβη, ηιηϋΐαίβά \)γ ΒαΙ>θΓ-οαΐ8, 1>ογθ 1θ8- 
ϋηιοη7 ίο ίΐΐθ 6η6Πΐ7'8 1)Γαία1ίί7. Τΐιοβθ ινίιο £θά ίο ίΐιο 
οοηβαΐαίθβ 'υιγθγθ βαγβά £*οιη άοαίΐι ογ 8ΐαγβΓ7 ; 1>ιιί ΓβροΓί 
βίαίθβ ίΐιαί ίΐιβ τίοϊχ ψ&ίο οΙ)1ί@θά ίο 1>Π7 υοτ7 άβατ ίΐιο 
Β&ίβ^^ατά α&Γάθά ίΙΐΘπι, αηά ιί Ιβ αάάβά ίΐιαί ίΐΐθ Νθα- 
ροϋίαη οοηβαΐ, Βο^Ιίαοο, οχαβίβά ίΓοηι ίθηιαίββ οοπιρίί- 
αη6θ8 οί α πιογθ Ιιππηϋαίιη^ άθδοΗρίιοη; ι^β άο ηοί 
γοπβΐι ίοΓ ίλθ ροΓίθοί αοοηΓαο7 οί βαοΐι οΐιατς^οβ, αΐίΐιοη^ΐι 
α11 Ογθθοθ ρΓΟβΙαίπΐΒ ίΐιβηι, αηά ^ί1ι ίοο πιηοΐι αρρβατ- 
αηοβ οί ίταίΙι/' — Οστάοη^ ρ. 860. 

*'Μ6ηιβ ς[αθ1ς[η6Β οοηβπίαίβ, 6ί βη ραιϋθ οβτιζ ςπί 
αγαίβηί βααγέ Ια γίβ άβ ίαηί άβ ^βηβ^ ίατθηί αοοπβόβ ρατ ΝΟΤΕδ. 208 

Γορίηίοη ά'&γοίΓ Υβηθα Ιβπτ ρΓοίβοΙίοη αηχ ρηιη&Ι» Ιββ 
ρΐυβ Ηοΐΐθβ ροητ άβ ίοτίβΒ βοιητηβθ ά^ατ^βη!. Εβ Κ&ροϋ- 
Ιαίη Βο^ΐι&βο ίχχί δαιίοτιΐ; πη άβ οββ ΙπΈύοαχι^β ά^ΐιοιηιηββ ; 
οη 1θ Ιτοανα ρΐηβ 1»τ<1, &ρΓέ9 1& οΐιτιίβ άθ Ρβ&τα, βάβ&ηΐ, 
αη ιηίΐίθα άββ Τπιόθ, 1θ οοιητηβΓΟθ άπ 1)ΐιϋη άαηβ οβϋβ ϋβ 
οίι ί1 ΐΓοπνα ηηβ πιογΙ; νίοίβηΐβ &τι ιηίΐίθη άβ οθβ ίηΜπίθβ 
οββαραϋοηβ. Οβηχ ςηί β'έύαίθηΐ; βαπνέβ άαηβ Ιββ ί1θ8 ία* 
Γβηΐ; Γέάηίΐ» 4 Ια ραπντβΐ^, 4 Ια ιη6ηάίοίύ6 &1 έ. Ια ιπϊβ^γθ 
Ια ρΐηβ αϋΓΓθαβθ. Ββααοοηρ άβ ΟΜοΙββ, &γ8Μ νέοτι ά&ηβ 
απθ &1)οη€ΐ&ηο6 870&ηϋ<^α6, &γ&ίθη1;.& ρβίηθ Γ&ιη&880 άβ 
ς[τιοί οοανϊΐΓ Ιθώγ ηαάϋ^ 61; άθ ςαοί ρροΙοη^βΓ Ιθιιτ πή80- 
ΓαΙ)ΐ6 θχίβϋβηοθ ; οη γογ&ϋ άββ ίβιηπίθβ ιίο1ΐθ9, ν61;ηθ8 άβ 
ςιΐθηί11θ8 1)Γθά^θ8 ά'οτ, ά8ΐΐ8 Ιβ» άοαΙβιΐΓβ άβ Γ6ηί&η1;«ιη6η1;, 
θζροβόβΒ θπ ρΐθίη αΪΓ 4 Ια οΚοΙθώγ άα βοίθίΐ θ( 4 Ρΐιαιηίάίΐό 
άθ8 ηπίΐιβ. 1^63 6ΐ;Γ&η^6Γ8 ςπι γίΓβηί 06β ϋβιιχ άθ ά08θ1&- 
ϋοη ηβ ραΐ'θηΐϊ ]αΐΏαί8 οαΜίθΓ ΓίπιρΓθ88ίοη ΙιθπίΜθ ςαβ 
Ιβυτ αν&ίβηΐί β&τΐ36θ Γαβρβοΐί άβ ββϋ^β ϋβ βηβαη^Ι&ηϋέθ ; βββ 
ίηβπΙαίΓββ ιηη6(» ά'αη^οίβββ 61 ά6 άοιιΐ6ηΓ ςηί θΓΤ&ίθηΙί 
θποοΓβ 8αΓ Ια ρΐα^β, άβ ιη^ΐΏβ ςαβ 66τιχ ς[τιί, 4 Αΐ;1ιόη68 οα 
4 Αγ^09, νίτβηΐ; ΐ6β ΟΜοΙιββ ΓέΓα§^08, ηβ ρθΓάίΓβηΙ {^ο^ι^β 
16 8οτΐΥ6ηίΓ ά68 τέοϋδ ά^βΙιΪΓοηύβ ς[ΐΐ6 Ιβητ £&ί8αί6η^ 068 
^6118 1ΐ6αΓ6αζ 06 1611Γ ά6Ηγτ8]ΐο6, οα 1ι61)6Ι;68 ρατ Ιβαη 
ιηα11ΐ60Γ8 οη Γββρίτααΐ; Ια γβη^βαηββ. υη6 ηοιηΙ>Γ6α86 
ρορα1α1;ίοη αγαίΐ; 6ί6 &αρρέθ ά'αη 6Μΐ3ΐη6ηϋ 1:61 ς[α6, άαηβ 
168 ίβτηρδ ιηο(ΐ6πΐ68, 1θ8 όΐέιηβηΐ» αγ6η^ΐ63 6ΐι οηΐ; 8θα1β 
ίηβί£^ ααχ Ιιοιηιηββ ; ϋ ίαΐ; ρΓοαγό αίηβί, ρατ αη 6Χ6ΐηρ1θ 
ίοαί Γόοβηΐ, (^αο, ά&η8 168 ιηοθβββ ίΐα ρ6αρΐ6 1;αΓ0,.1α 1)ατ• 
1)αΓί6 Ια ρίπβ αηοί6ηη6 ά'αα6 ηα<;αΓ6 & άβιηι 1)θ8ϋα1θ η'έΐαίΐ; 
ραβ 6ηοοΓ6 έΐΐθΐηίθ. ^ααηά Γ1ιί8ΐΌΐΓ6 ιιοο8 οβ*Γ6 άββ 8ρ60- 
^αοΐ68 αα88ΐ 6^Γα7αη1» 61; αη88ί έιηοαγαιιΐ», οη. ηβ ρβαΐ; 
οΙιβΓοΙιβΓ αηο οοοβοΐαϋοη ςα6 άαηβ ΙβαΓβ τόβαΐΐαΐβ βΐ; (Ιαηβ 
ΙβαΓ βι^&οαί^οη αα πιίΐίβα άβ Ρβηοΐιαίηβηιβηΐ; ^ηέταΐ ά6β 
όγύηβιηβηΐβ. 1^6 άύβαβΙϊΓθ ΙιογγΙΜθ, 06ΐ;1;6 ίατβπτ ΙηίΑιηβ 204 Ν0ΤΕ8. 

ά6θ1ΐ8ίηέθ βοη1;Γθ αηθ ροροΐαϋοη ΰάέΐβ, άοποβ, ίηοιΕίβηβίγβ 
θ1 ίοηοοθπΐθ, βΐ; βθΐΐΐθ νιοΐαΐίοη ίηβοίθηίθ ά'τιηβ ρτοιηβββθ 
άθ ^06 βί άβ ιηοάέΓ&ϋοη ρηΙ)1ίςπθΐη6ΐι1} ρΓοοΙαιηόθ βίί 
^ΕΓαηϋθ, 86ΐτΐΓ6ηί;, ρ1π3 ςπβ ί;οιι1;β &π1;γ6 οΐιοββ, 4 οίάβΓ 
Γορίηίοη ρα^Ιίςηο, βη Εατορθ, 4 ββ ρΓοηοηοβΓ άββηίΐάν^ 
ιη6η1ί 8αΓ ο^ϋβ Ιιιϋ^θ 1;θη*ίΙ>1θ άθ άθπχ ρουρίββ θη &ρρ{ΐτθηβ6 
έ^αίθΐηθίιΐί 1)&τΙ)&τθθ, βΐ οίι Ιββ ΟΓαβαΙόβ οοτηπιίβθδ ά68 άβαχ 
ο6ΐ08 αγΕίβηΙ; ρθηά&αΐί Ιοη^ιηρβ Ιβητι 168 Αιηθβ βοηβοίοη- 
βί6Ώ8θ8 άαηβ ΓίηοθΓϋΙηάθ &ί άΒΧϊΒ Ιβ άοηΐ^β. Οη Γοοοηητι^ 
ςπ'οη η^&γ&ϋ ρ&8 ββυΐβιηθηΐ &£Γ&ίΓθ 4 άββ θηηβιηίθβ άθ 1& 
6ΐιτέ1;ίθη1έ, ιηαίβ &όχ βηηβιηίθ άθ 1;οαΐ6 παίιατθ Ιιπιη&ίηθ βΐ 
άβ ίοπίθ 1ιπιη&ηϋ6." — Οβτοίηη»^ ρ. 371. 

ΌθΙαοΓοΙχ^β ίαιηόπβ ρίβίαΓβ, ^^Ι<θ Μ&88&ογθ άθ ΟΜο," 
ηοιγ ίη 1;Ιΐθ Ι<οαντθ, 1ι&8 ροραΐαήζθά ίη ΕΓ&ηοθ ύΐιίθ ΙΠΆ^β 
βρίβοάβ οί ϋΐθ ΘγθθΙ^ λνατ ο£ ΙιίΙ)θΓ&ϋοιι. 

ΡΑβκ 99. 

*' λνβ Ιιανθ 8θ6η ί1ι&1 ίη 1821 Ι^θ Μο1;686Πίιη Ιι&ά ίαΐ^βη 
1ΐ08ΐ&^6Β, ι;7ΐΐ08θ ιιαιηΙ)6Γ ^Ε8 αη^θηίβά 1)7 άβ^θββ Χο 
ίοπΓθβοΓθ. ΥοΜΙ) ΡΕθΙια 8αΙ)86(][Π6η1;ΐ7 άίβραίιοΐΐθά ίοτίΓ 
οί ϋΐθΐη 1;ο Οοηβί&ηΐΐηορίβ, 1)τι1; ιγΐιβη 1;1ΐθ 8&π)Ί&η8 άίββιη- 
1>&Γ^βά 1ΐθ 8ϋ11 1:6ρ1; ίη ου8ΐοά7 86Υ6η1;7-8ίχ οί Ιΐΐθ ρηηοί- 
ρβΐ οίϋζθηβ, ίηοίηάίη^ Ι^ΐΐθ ατοΙιΜθΙιορ αηά Ιΐΐθ Ιιο&άβ οί 
ΙίΐΘ ο1θΓ^7• Τΐιββθ ηιβη ικτθγθ ο1θαΓΐ7 ίηηοοβηΐ;. 8ο ί&Γ 
ίτοιη βίίπιαίαΐίη^ ΓθΙ)6ΐ1ίοη, 1;1ΐ67 1ι&^ (Ιοηθ βΐΐ ίη ϋΐθίΓ 
ροΐΥβΓ Ιο ρΓθΥβηΙ; \% αηά ΙΐΛά \>γ ίΙιβίΓ ΙβΙίθΓβ οοη1]*ίΙ)ηί6ά 
ίο ί1ΐ6 ραοΐδοαϋοη οί 11ΐ6 Μιΐθϋοοοίιοήα, βηά Χο ΙιΟ^ο- 
1;1ΐ6(;ίβ^3 βχραίθίοη. Υ66, &8 3θοη &β 1;1ΐ67 Ιι&ά ρβΓίοηηβά 
Λ&ί 8θΓΥίοβ, ϋιβ7 νθΓΘ θΧθοαΙβά νίίΐι θυθγ7 πιατίε οί ί^- 
ηοηιίη7, αηά ίΐΐθίτ Γθτηαίηβ ίΙίΓΟ^η ίηίο ίΐΐθ ιγαγββ, ^Ιιθγθ, 
^(Ιι βΐιο&ΐβ οί οίΙΐθΓ άβαά 1>οάί68, 1;Ιιθ7 δο&Ιθά ατοτιηά 

Ιΐΐθ ΟΐΙΟΠΙ&η Υ688θΐ8. Τ1ΐ6Γ6 ί8 Γ6&80η 1θ 1)6ΐί6ΥΘ ύΐ&1 & 

ϋΓθοΙ; ΟΓάθΓ ίΓΟίη 1;Ιιθ δα1<;&η ρΓ6βοήΙ>6ά Ιΐιίβ &1}Γθοίί7) Ν0ΤΕ8. 205 

1>66&ιΐ8β Λ% ίΐΐθ βαιηθ Ιάιηο Ιΐιβ ίοπτ 1ΐ08ί&^68 &ί Οοηβύ&ηΜ- 
ηορίβ, αηά βογοη ογ βί^Μ 01ιίο1;θ ιηβΓθ1ι&ηΐ9 βθϋΐβά ίη Ιΐΐθ 
οαρϋαΐ, τυογθ ρηΐ; ίο άβ&ΙΙι. Ώιθ βίπΐθ^ αϋθ^αϋοη 1)τοα£^1ι1 
ίοτψΒ,τά ίο 3τΐ8ϋί7 ϋΐ6 ρθΓρθΙχ&Ιίοη οί βο βΐιοο^ίη^^ & ρίθβο 
οί 1)&Γΐ)αΓίί7 νΑβ ίΥϊΒΛί ίπο ριίιη&ίθθ βοπί ίτιίο ίΐιο οοπιι1τ7 
1)7 ΥθΜ5 Ρ&βΐιβ, ττΙίθηΙΐΘ Ιβαπίθά οί Ιι7οαΓ^α8'8 &ρρΓ0&β2ι 
^ο οαΙπι ίήβ πήηάβ οί ίΐΐθ ρθβθ&ηΐ», Ιι&ά ^ο^ηθά ίΐιβ ίηβηΓ- 
§^βη1», 88 ϋΐ67 οοπΜ ηοί Ιιοΐρ άοίη^^, ΰιοΐΓ Γθίτθ&ί ίο ίΐΐθ 
ο&βίΐθ 1)θίη£^ οαί ο£Γ \}γ ΰΐθ ρΓθοίρίί&ίΘ βί^ΐιί οί ίΐιβ ΤαΓ^- 
ίβΐι άθί&β1ιιηθηΐ0.'' — Θατάοη, ρ. 862. 

Ραοε 104. 

Νίοοί&β Μ&ντο7θηί8 ναβ άτα^πιβίλ οί ίΐΐθ ήοβΐ πηΑθΓ 
Αάιηίτ&Ι Η&88&η Ρ&βΐιβ, τ^ΐιο βαΜαοά ίΐιβ Μογθα βίίβτ 
ίΐΐθ Γθνοΐί ρΓονο]εθά \>γ ίΐΐθ Βαββίοηβ ίη 1770. Ηθ νν^ΒΑ 
αρροΐπίθά Ηθ9ροά&Γ οί 'ν^&11&ο1ιί& 1η 1786. Ιη Μβτοΐι, 
1789, 1ΐ6 ν&8 άθοαρίίαίθά \)γ ίΐιβ Ταπίεβ οη ίΐιβ ρΓθίβχί 
ίΐι&ί 1ΐθ Ιι&ά οοηίηΙ)πίθά ίο ίΙιβΪΓ άβίβαί \}γ ίΐιβ ΑηβίΗαηβ 
αί ίΐΐθ 1)&ίί1β οί Κ&Ι&ίαί. (8βθ " Μόπιοίτθ άα Μαντο7θηίθ, " 
1)7 Ο. Αηίοηοροηίοβ, ίη ίΐιβ Βίρων οί 1878, ρ. 805.) Τΐίθ 
ηαπίθ οί ίΐιβ 7οηη^ &ηά 1)θ&αίίία1 Μίββ Μ&ντο7βηΐ8 ίβ 
πιβηίίοηθά ίη ίΐιβ νοΓίη οί ηιοβί οί ίΐΐθ ΡΙιίΙΙΐθΠθηοβ τνΐιο 
νίβίίθά Ογθθοθ άαηη£^ ίΐιβ τβγοίηίίοη. (βοθ Εαρίκιπά, 
" Μόηιοίτθβ βατ 1θ8 Ογθο8," Ρ&Ηθ, 1825; &ηά ^* Μαντο^^ό- 
ηίβ, οα ΓΙιόΓοίηο άβ 1& Ογ^οθ, ηουγθΐΐθ Ιιίβίοηςηο βί 
οοηίθπιροΓβίηθ, βηίνίβ ά'ηηβ ΙβίίΓθ άθ ΓΙιόΓοίηθ &ηχ 
άΑοαβθ Ρ&τίβίοηηβθ," ρατ Τ. (χίηοπνίβΓ, Ρατίβ, 1825.) 

Ραοε 105. 

«<υηθ άθ Τίηοβ θβί &μ)οαΓά1ιηί (1824) 1& ρΐαβ &^6- 
&1)1θ θί Ια ρΐαβ βοΗββΔοίβ άββ θ7ο1&άθ8 . . . οθ ίύί 1& 
άθΠΐΙόΓθ ροββθββίοη άθβ Υέηίίίβηβ ά&ηβ ΓΑΓοΙιίρβΙ ; ϋβ ηο 
Γόν&οα^Γθηί ςα'βη 1714. . . . I^68 Τίηίοίββ βθ 0Γθ7&ίθηί 206 Ν0ΤΈ8. 

έ, Γ&1)η άθ \χ>νΛ άαη^θΓ, ρατβθ ςπΜΙθ έ^αίοπΐ άέϋνΓόβ άβ 
ΙβπΓ Α^α 6ί άθ θθθ ^Γοτβ 3&ηηί88αΐΓ6β . . . 8βη Νίβοΐο (Ια 
οβρϋαΐθ άθ Γίΐθ) α να ββ ρορπίαϋοη β'ατι^ιηθηΙ^θΓ, άβρπίβ 
Ια ^αβιτο, ά^αη ^&ηά ιιοιη1)Γθ άβ ίαιηίΐΐοθ ςηί θ^ βοηΐ; 
Γέία^όθθ . . . Ιιθ8 Τίηίοίθβ βοπί θχΐτέηΐθπιβηΐ; ροΓΐ;έ8 &ιι 
ρΙαιβίΓ. Ιιθ8 ίθΐΒΐηθθ γ ^οα^β86η^ ά'τιηΘ ρίπβ ^βηάβ 1ί1>- 
θΓ^ό ς[αθ άαηβ αποτιηθ δπ^γθ ρ&τϋβ άθ 1ε Ογοοθ. . . . Ιιθητ 
ροθβίοη ροητ 1& άβιίθο βΒί εχΐΓ^πΐΘ ; ηοτιβ βρρΓΟοΜοηβ άτι 
οατηαν&Ι; βΠββ οόηβ&βΓ&ίβιιΙ ΙΙ οβί αιηαθθΐηοηΐ άβ ητιίΐ» 
βηϋέΓθθ θ1 τιηθ ρ&Γϋθ άββ ^οτι^8. Οη άαηββίΐϊ έ. Τίηοβ, 
ΟΩ έ§0Γ^6&ϋ αίΙΙθΠΓβ." Εοη^Ιατιά^ η, ρ. 124. 866 &ΐ8θ 
"Ι.'!1θ άθ Τίηοβ," 1)7 Αΐβχίθ άθ ν»11οη, ίη Λθ "Εβνπβ 
ά6θ Ββτιχ Μοηά68," ^ηηθ 1, 1848. Τΐιίβ &ιϋοΐ6 Ιιββ 1)66ΐι 
ΐΓ&ηβΙ&ίβά ίηίο Ογ6θΙ: &ηά ρηΙ)1ίθ1ΐθά &1 Τίηοβ; ίοτ ΙΙιθ 
ίθίαηά 18 ηον^ ρο8β6886(1 οί α ρήηΐήη^ ρΓβββ βηά α ^οητη&Ι. 

Ραοε 118. 

Τ1ΐ6 Μίΐΐβ, 01 Μ(τλοι, 18 11x6 ηαηΐ6 οί & βηιβίΐ }ι&Υ6η 
ίαοίη^ 1;1ΐ6 ίο^τη οί Ι^αηρίία ; ϋ τν-αβ 1;1ΐ6 ροΗ ιιβ6ά 1)7 ίΚιβ 
ΟτΓββΙε &ηη7 ίηνββίίη^ 11ΐ6 ίοΓ^τβββ. 

Ραοβ 114. 

^^ ^α61ς[Πθ 1;6πιρ8 86ΐ2ΐ6ηΐ6η1 &τ8η1; Γίηβαιτθοϋοιι, Νβ- 
^8 αναίΐ; έύό ηοπιπιό οΐι&τ^έ ά'&ίί&ίΓθβ ά6 1& ΡοΗ» ^^ 
Ρ8Γίθ ; αρρΓβηαηΙ;, 6η 06 Γ6ηάΗη1 ^ Μ&Γ86ί1ΐ6, Γ6χρ1θ8ίοη 
άθ Ια τέγοϋθ, δάέΐβ ^ 868 6θπιρ&1ηο1»8, ιη&ίβ ίηΜέΐ6 & 
8οη ιη&ίΐτθ, ί1 αταίΐ; ^6ύ6 868 ΐ6ΐ;1;Γ68 ά6 6ΓΟαη66 & Ια πι6γ 
ροπΓ 6ηιΙ)Γ&δ86Γ 1& 6&ηΒ6 ά6 1& τένοΐΐθ. Ρ6ΐ;ί1;, ηιαί^β, 
1ίΏΐίά6 ά6 8& η&ίπΓθ, πι&ίβ Γ6ηάα Ιιβτάί ρ&Γ ΓαπιΜϋοη, ί1 
έΐαίΐ τιη άθ8 1ιοπιηΐ68 168 ρ1π8 }ι&1)ίΐ68, 168 ρ1ιΐ8 ηιβόβ, 168 
ρ1α8 &οϋί8, ηιαίβ &αβ8ί ά63 ρίπβ τ6Γ8&ϋΐ68 ά6 Γ66θΐ6 άίρίο- 
ιηΕϋςπ6 άθ8 (τγθο8." — Θ&τοιηνΛ^ ρ. 824. 

Νθ§ρί8 \7&8 1)0Γη £Χ Οοη8ύ&η1ίηορΐ6, Ι^ονατά ϋιβ βηά ΚσίΒΒ. 207 

οί ύΐθ Ι&βΙ οβαίατγ, Ηβ ϋιΛ βατθά «β βοστθίβιχ-^^- 
βτβΐ ιιηάβΓ ΟβΠπηοϋΙιίβ^ ΉοβροάΒΤ οί νϋϋΛοΙιίϋ. Ηβ άίοά 
ίτοιη ίγρίχοΒ λΙ ΉβπφΑ, σα ΰιο 22ά οΐ Μβπϋι, 1824:. 
^^^^7 Ον Ρ- ^β) ^°β Γβ1β&θβ ϋκβ ιιΑτβηίαΓββ οί Ιιίβ 
ϋ5πΐ]7': 

'ΊΊΐθ βιηβΐΐ 1)<ιιύ οίκηοθ ΜΙηντχ οί ΊΙιοοάοΓΟ Ν^^ηβι 
ΰΐ6 8θθΓθΙ&Γ7 οί 8&&10, ν&8 ΟΑπίθΑ ο£Γ οη & 8(»1βη Ιιοηο 
1)7 & Μ&ηίΑΐ; βοΜίβτ. Ίΐιο Ιιοηο ίθΐΐ ΐΑΐηο; ίΐιο Μ&ηίϋ^ 
ϋιβη 8θΜ ϋ ίοΓ Ιπο άοΐΐβη Ιο βη ο&οθγ, υτΙιο 1κ>ης)ι1ί ϋ 

Ιο 0ΑΠ7 νβίθΓ ίο Μβ 8θ1άί6Γ8^ νΙΐΟ ΙΓθΓΘ ροβ^θά ΟΠ ΙΙΐΟ 

ΙιΟΙ &1)οτ6 Ι^βπίΑ ; ίο Ιιίβ βαΓρήβο, Ιιβ ίοαηά Ιιίιηββίί ίη 
ροββθββίοη οί & 1ίΙ>πΐΓ7' δοιηθ ά&γ» βίΙθΓ, Ιΐΐθ Ικχ)^ 
οιοηθ \ηίο ί^β ροββθβήοη οί Ο&ρί&ίη Η&βϋη^ ιτΐιο ίη- 
ίοπηθά Νθ^ιτίβ οί ΰιο ίαΐθ οί Μβ 1ίΙ)ΠΐΓ7 ; 1>π1ϊ ΰΐΑΐ γ68(- 
Ιβββ ροΙίϋοίΑα ηοτβΓ βζρΓβββοά & νίβΚκ Ιο τβροββοββ ϋΐθΐη, 
ρβΓίιβρβ ηοΥθΓ αίΐοητ&ηΐ Ιιιιά & ρΐΒΟΟ ιτΙιογθ 1ι6 ΰιοιι^^ 
ϋΐθπι θϋίο.** 

Ραοβ 116. 

Τΐΐθ οοηνβηϋοο ίοΓ Οχβ βαιτθηάοΓ οί Ν&ιιρΙίΑ ιτ&β 
βι^τηβά οη ^ι1ηθ 18, 1822. Βαΐ ϋΐθ 1)68ΐ^β^ ρΓθΐΓ&ο1»ά 
ΙΙΐθ ηο^οΙίΑϋοηβ ίη Ιΐΐθ Ιιορο 11ι&( ϋτ&ηι Αΰ'β θζρβάίϋοη 
ινοιιΐά ηο^ οηΐχ 8&υθ (;1ιθ ίοΓίίτβββ, 1)α1; οοπιρίβίβΐχ βτι1τ)η- 
^ίβ Θγθοοο. Ηίβ &πη7, χΜτίγ Ιΐιοπβ&ηά βίτοη^, οΓΟθββά 
ϋιο 8ρβΓθ1ήθ3 οη ϋιο 29(1ι οί ϋι&( πιοηϋι, ιιηά ιγιιβ βά- 
γ&ηοίη^ βοηΰιιηΐΓά, τ^ΐίθη, οη ϋΐθ 26ΰι οί ^ν1^^ ϋιο 
ΰΓθο^ πηάβΓ Οοΐοοοίτοηίβ &ηηί1ιϋ&1θά Ιΐΐθ ΤυΓίήβΙι ΙιοβΙ 
ίη ΰιο άο61β οί ΌβΓ^τοη, ηβ&τ ΟοηηΙΙι. ΤΙιαΙ; ΰιπιοηβ 
γίβ1θΓ7 β&Υθά Ογθθοο. ΤΙιθ βίβ^ οί Ναηρϋα μ7ΒΒ γθοοπι• 
πιοηοοά. Ώΐθ ί;ο^πι Γοβίβΐθά ηηϋΐ ϋΐθ πιοπιίη^^ οί Ιΐιο 
12ϋι οί Βθ06ΐηΙ>6Γ, ΙϊΙιθ ίοβϋγ&Ι οί 81. Αηάτθββ, τ^ΐιβη 
ΘΙιϋΙ^οβ, ιυΗΙι & Ιι&η^ίαΐ οί άθνοίθά πιοη, ο&ρ^ατθά ΙΙιθ 
οϋβάθΐ οί Ρβίβιηΐάί• 208 Ν0ΤΕ8. 

ΡΑσΕ 117. 

^^ — 12 Αούΐ; 1829. Ν&ηρϋο 68ΐ πηβ ρβΐϋθ νίΐΐθ &886Ζ 
1)ΐθη 1)&(ίθ, θϋαόθ θπΙτθ Ιθ ρίβά άα ιηοηί Ρ&ΙαιηΜβ &ί Ια 
πίθΓ. Ιιθ8 ΓΠθθ βοηί άΓοΙίθβ θί άαΐΐέθθ, 1θ3 ιη&ίβοηβ ββββζ 
1)θ11θ9. Ιιθβ ^αηάθ ιη&^&βίηβ 1>&1;ΐ8 ρ&τ Ιθθ ΥέπΗίοηβ 6Χ- 
ίθΐ^θηΐ; θηοοΓθ. Ιι& υΟΙθ 681; άθΥθηηβ Ιθ βίέ^β άα ^οανβπίθ- 
ιηβηί. Ο&ροάίβΜα οοιηιηθηβθ & γ ί&ίτβ οοΏβΙτηιτβ πη 
1)6ΐ Ιιόίθΐ ροπτ 168 &£ΓαίΓ6β ά^ΈΙ&ί, Ι^οβ ίοηαπίθβ αάορίθηΐ 
άέ^4 1θ8 ιηοάθβ ρ&τίβίβηηθβ, 61 Ιθβ Ιιοιηιηθβ Ιβ &8β &ί 16 
ρ&ιι<;&1οη. ^αθ1 ββοηΐέ^^θ ! " — " Νο1;θ8 βητ 1» Ογ^οθ," ρ&Γ 
Ιιαβίθη Βανθβίέθ άο Ροοίέβ, Ρ&ηβ, 1864, ρ. 162. 

Ραοε 123. 

^^Οη ίΐΐθ 201;1ι ο£ 86ρ1;θΐηΙ)6Γ, Ιϋΐθ ΟϋοιπΕη βββΐ, οοη• 
θΐβϋη^ οί θί£^Μ7 8&ί1, ίηβίαάίη^ ΐΓοηθροΓΐ», τ^αβ άθβοήοά 
ίΓοζη Ιΐΐθ 1)β&6οη οί Η7άτ&, αηά οη Ιΐιβ ίοΠοττίη^ ιηοπιίιις 
ίΐΐθ Ο&ρϋ&η Ρ&8ΐι& θΐοοά οη ίοτν&Γά ίΐιβ ίδίαηά οι βρβζζία 
τ^ϋΐι α ίαΐΓ τ^ίηά, Εηά 'ϋιβ ^1ί οι Ν&ϋρ1ί& ορβη 1)6ίθΓθ 
Μιη. ΤΙΐΘ ΟγθθΙ: δθθΐ, οοιΐ8ί8ΐίη^ οί Β\χίγ β&ίΐ, οΐιίθδχ 
1>ή^ οί ίτοιη θί^Μ Ιο ίοατίβθη £^8, βίοοά οαΐ ίίο βη^β^ 
Λθ ΤυΓίΜ."— 2^Λ%, ί, ρ. 165. 

Ραθβ 186. 

^* Ετοιη 87Γ& ϋΐθ Ο&ρϋ&η Ραβίλα βίοβΓβά ίο^τ&τά Μ^- 
οοηβ, \7ΐιίοΙι (1ΐ6 η&ϋνββ ιηο8ϋ7 (^[αίϋβά, βββΜη^ & Γβίυ^ 
αϊ; Τίηοβ ; ίοητ ΙλπηάΓθά ιηβη νΐιο τθΐη&ιηθά, βββιηβά ίο 
οουΗ &η Εϋαο]ε 1)7 ίΙΐθΐΓ 1)Γ&γ&άθθ8 Αοά ίτιβτιΐΐ» ^ο 1;1ιθ 
Ι8ΐαιηί(;θ ίαϋΐι. Α άβίαοΐιιηθηΐ; οί οηβ ΙιαηάΓθά ΑΙ^βηηββ 
]&ηάθΑ ίοΓ ϋΐθ ρτιτρο8Θ οί <;£ύάη^ οαίίΐβ, 1)π1;, 1)θίη£: υϊ^γ- 
οαβίγ αβββίΐθά \)γ ίΐιβ Μ7θοηίο1;Θ8, τγθγθ άΓίνοη ο£ί, Ιβ&ν- 
ίη^ θθνβηίθθη άβ&ά 1>θ1ιίηά ΐΐΐθΐη, νΙιΟβ ίΐιβ ΟγθθΙ» Ιι&ά 
1)α1 ϊ^ο τνοαηάθά ; ϋΐθ Οϋοιη&η &άπιίτ&1 άίά ηοΐ ϋιΐη^ 
ρΓορβΓ ίο ανθη^ ϋιί8 οίίΓοηΙ;• Αϊ Τίηοβ ΙΙιθ νίον οί ώο Ν0ΤΕ8. 209 

Ιιοβίϋθ ύο&ί θχοϋθά ίΐΐθ ηίιηοβί} οηίΐιαβί&βηι, ηοί; 1θ8β ΰι&η 
βθΤθη ϋιοαβ&ιι^ πιβη ρΓορατιη^ ίο άθίβηά ϋιβπιβθίνθθ ίο 
Ϊ1\& ΙββΙ θχίτβιηϋ^ ; ϋιβίΓ βοαΓΟ^θ, Ιιο^θτογ, ύτβ» ηοί ριιΐ 
ίο ίΐίβ ίοβί^ ίοΓ ϋΐ6 ΤιιγΙ» ρΓΟΟβθάθά ίο Τοηβάοβ, &ηά &η- 
οΙιοΓθά ΰΐθΓΘ ίο αψύί ύιβ θηϋαη^β οΜθγθ." — Οοτάοη^ ι, 
ρ. 468. 

ΡΑβκ 145. 

Ιη πΐ08ί οί Ιΐΐθ ΟγθθΙ: ίβίαηάβ ϋιβ βοπηά οί κ 1>6ίθΓθ 
ίΐΐθ το^οΐβ ε, <, ν, βηά ίΐΐθ άίρΜΙιοη^ οί ίΐιβ βαπίθ τ&ΐυθ, 
1>600ΐηθ 08 9θίί αΐιηοθΐ; ββ ΙΪιθ Ιίβΐί&η ο 1)6ίοΓ6 β &ηά %, 
Ιη Ιί^Θ τηαηιιβΓ γ αηά χ &γθ ρΓοηοαηββά αβ ^ϋηΓ&Ιθ 1>6- 
ίοΓθ ο αηά α, ^}λ6Γθ&8 <;1ΐ67 1)Θ0θΐηΘ βοΑ 1>θίθΓ6 Ιιΐιβ &1>ονθ- 
πιβαϋοηβά νο^ΤθΙβ. 

ΡΑβκ 145. 

ΤΙΐΘ Ιοο&Ι ηι&§^8ίΓ&1;68 ίη Οΐιίο αηά ίη ιηοβί οί ίΐΐθ 
οίΙΐθΓ ρ&Γίβ οί ΟΓθβοβ τνβΓθ 6&11θά ότ/μογέροντες, θΜθγθ οί 
ίΐλθ οοΐΏΐηηηο. Τΐιΐβ ίβ & Ύ&τγ &ηοίθηί άθβί^αϋοη, 1>θί]ΐ^ 
θπιρΙθ76ά ίη ΙΙιθ β&πΐθ 8θη8θ ίη Ηοπιθγ, " Ιϋ&ά,^' ϋί, 149, 
τα, 872. Αίβο ΕιΐΓίρίάθ8'8 " ΑηάΓοιηβοΙιβ," ν, 800. 

ΡΑαΒ 164. 

**Μ&8ϋοοο1ιοη&'^ 18 ίΐιβ η&ιηβ ^7θη οοΐίθοϋτβΐχ ίο 
ϋιβ ίψ^ηίγ'ίψο νϋΐΔ^ββ βϋιιαίβά ίη ίΐΐθ βοπίΙΐθΓη ρ&τί οί 
ϋλθ ίβίαηά, ιυΙιθγθ ϋΐθ ηιαβίίο ίβ ρΓοάηοβά, ββ Βί&ίοά ίη ίΐΐθ 
ηο1;θ ίο ρ. 17. 

14 

ΤΗΒ ΕΝΙ>• ΑΡΡ1.ΕΤΟΝ3' 

ΗΟΜΕ ΒΟΟΚ3. Α **"'"* ΟΡ Ναα Ηαηά- νοίΗΐηα, αί Ισιν ρτκί, άίνοίΐί 

ίο αΙΙ $ιώ;'€£ίί ρινίαϊηϊηξ ίο Ηομϊ 

αηά ίλβ ΗοίΐϋΗοΙά. ηΕΑΟΥι 

ΒυΐΙ,ΟΙΝΟ Α ΗΟΜΕ. ηΐΜ,ίηΜ. 

ΗΟλν ΤΟ ΡυΚΝΙ8Η Α ΗΟΜΕ. ΐΟΜΟταί^ά. 

ΙΝ ΡΝΕΡΑΚΑΤΙΟΝι 

ΤΗΕ ΗΟΜΕ 6ΑΚΟΕΝ. 
ΗΟΜΕ 0Κ0υΝ08. 
ΑΜΕΝΙΤΙΕ8 ΟΡ ΗΟΜΕ. 
ΗΕΑΙ.ΤΗ ΑΤ ΗΟΜΕ. 

(ΗΗ€Τ νοίίίίηεί ίο /οΙΙσω. Τΐΐθ το1αιη«β ιΗΙΙ, ίη βοιηο ίη8(Αΐΐ068, Ιμ ΟΙαβίΓ&Ιβά. 

Ιη τιηϋοπη ιφχΐθ, 12ιηο, 1)οαη<1 1η οίοΐΐι, ββζΙΜβ, ιήϋι ϋΐυηιΐ- 
ηλίβά άββίςη, 60 οβηΐβ β&οΐι. ροΛ-'ραϋ^ οη τϋοηρί ο/ ρηο$, 

Ρ. ΑΡΡΙιΕΤΟΝ & 00., Ρα^ΐίβΐιβη, 

1, 8, Α Β Βοη<1 8ϋ«ο1, Κβ^νν Ύοτίκ^ " Ψ6 ΰαη ηοέ ίοο Μς^Μρ ΰΟΤΜΜηά ΙΜβ ΙαΙέίΙ βοΛατΜ /οτρτβββηίίη^ 
ςοοΛ ΙϋΦταίντβ ίη οοηάρ αηά ΰοηΌβηί^ηί βΑαρβ, αί αε^τΜίάν Ισιο 

|>Κβ0»/*— Νκν ΥΟΒΚ ΈΤΧΝΙΝΟ Ροβτ. ΑΡΡΙ-ΕΤΟΝδ' 

ΝεΨ ΗΑΝϋΥ-νΟΙϋΜΕ 8ΕΚΙΕ8. 


1. ^ΕΤ: ΗκΒ Εαοχ οβ ηκβ ΕοβτιγηχΤ Α ΘΙ017• Β7 Μη. Ανκιχ Εο- 

ΚΤΑΒΟΜ. ΡΐΐρθΓ, 80 Οΐβ. 

8. Α ΘΤΒυΘΘΙ^ε. Α 81017. Β7 Βαενετ Ρηιιι.ιρ8. ΡλρβΓ, 26 οϊβ. 

8. ΜΙβΕΒΙΟΟΒΡΙΑ. ΑΘ1οΐ7. Β7 Ετηεχ. Ι^τνν Ι^αττοκ. Ρ&ρβΓ,20ο1β. 
4. ΟΟΒΟΟΝ ΒΑΙ,Β^Πί, αηά ΤΗΕ ΡΗΙΙΧ)80ΡΗ£Β'8 ΡΕΝΒυΐ,υΜ. 

Β7 Βιπ>οι.ΡΗ ΙχκΏλχι. Ραρβτ, 25 οίβ. 

6. ΤΗΕ ΡΙΘΗΕΕΜΑΝ ΟΡ ΑΙ7ΘΕ. Α 81οΐ7• Β7 ΚΑΤΗΑΒίιη 8. Μαο- 
αττοπ). Ραρβτ, 20 οΐβ. 

β. ΤΗΕ Εδ8ΑΥ8 ΟΡ ΕΕΙΑ. Ρΐηΐ 8βτ1θΒ. Β7 ΟκΑίιυΒΒ ΙιΑΜΒ. Ρΐφβτ, 
80ο1β.; οίοΐΐι, 60 οΐβ. 

Τ. ΤΗΕ ΒΙΒΟ ΟΡ ΡΑ8ΘΑΟΕ. Β7 ^. βΗΕΒΠ>Αΐτ Ι.Η Ραντγ. Ρΐρβτ, 25 

θ. ΤΗΕ ΗΟϋθΕ ΟΡ ΤΗΕ ΤΤ70 ΒΑΒΒΕΙιθ. Β7 Αηοβί ΤΗΕΤΤΒχη. 
Ρ&ρβΓ, 20 0ΐ8. 

9. υΟΗΤΘ ΟΡ ΤΗΕ ου) ΕΚβΙ.Ι8Η ΘΤΑΟΕ. Ραρβη 80 οΐβ. 

10. ΙΜΡΒΕΘ8ΙΟΝ8 ΟΡ ΑΜΕΒΙΟΑ. Β7 Β. "νν. Βαι^β. ΡαρβΓ, 80 οΐβ. 

11. ΤΗΕ ΘΟ]^8ΜΙΤΗ78 ^ΙΡΕ. Α 8Ι017. Β7 Μαάαιηβ Οηακχ» Ββτ- 

ΒΑΐπ>. Ραροτ, 26 οΐβ. 

12. Α θϋΜΜΕΒ ΙΌΤΐι. Α θ1οτ7. Β7 Οηβιβτχαν Βχχο. Ρϋρβτ, 80 ο«β. ; 

ο1ο(1ι, 60 ο«β. 

18. ΤΗΕ ΑΒΑΒ "ν^ΙΡΒ. Α ΒοπίΒηοθ οί ΰιβ Ροίτηβαΐβη 8βα8. Ρ&ρβΓ, 
βδοΐβ. 

14. ΜΒΘ. ΟΑΙΝδΒΟΒΟυΟΗ'θ ΟΙΑΗ0ΝΌ8. Α 81χ>ΐ7. Β7 3χηΛΑΧ 
ΗΑντΗΟΒΚΒ. Ραρβτ, 20 βία. 

16. I^I^ΐΓI^ΑΤΕ^, αηα ΤΗΕ 8ΕΕΒ. Β7 ΒυΡουΡΗ ΙιΧκοαιγ. Ραρβτ, 
26 ο«β. 

16. ΤΗΕ ΟΒΕΑΤ ΘΕΒΜΑΝ ΟΟΜΡ08ΕΒ8. Ραρβτ, 80 οΐβ. ; οίοΰι, 60 οΐι. 

17. ΑΝΤΟΙΝΕΤΓΒ. Α 81οχ7• Β7 Αιπ>Β< ΤκΐιΤΒΐη. Ραρβτ, 20 οία. 

18. ^0ΗΝ-Α-^ΒΕΑΜ8. Α Ταΐβ. Ραρβτ, 80 βίβ. 

19. ΗΒ8. ^ΑΟΚ. Α 81οτ7. Β7 Ρβαχτοιβ ΕυίΑΚΟΒ Τβοιχορβ. Ραρβτ, 

90βΙβ. 

20. ΕΝΟΙ-ΙβΗ Ι,ΙΤΕΒΑΤυΕΕ Β7 Τ. Αβιϊοι.ο. Ρτοιη «ιβ ΕηορΟσρΛ' 

άΐα Βιϋαηηίοα. Ραρβτ, 25 οΐβ. 21. ΒΑΤΜΟΝΒΚ Α Τβίβ. Β^ ΑχνκΑ ΤΗΚϋΚΐη. Ρ&ρβτ, 80 β(Β. 

22. ΒΕΑ00Ν6ΡΙΕυ>. Β7 Ομοβαλ Μαχκρκαο Τοιολ. Ρκρβτ 25 οΐβ. ; 

οίοΰι, βΟ οίβ. 

28. ΤΗΕ Ηυ]:«ΤΙΤυΒΙΝθυΒ 8ΕΑ8. Β7 Β. 0. 1^. ΒηνΑκίΝ. Ραρβτ, 
25 0(8. 

24. ΤΗΕ ΒΙδΤυΚΒΙΝΟ ΚΤ.ΚΜΚΝΤ. Β7 ^ΒΑχυοτη Μ. Υονοβ. Ρα- 

ρβΓ,βΟ ΰΐβ. 

25. ΡΑΙΒΤ ΤΑΙ.Ε8 : ύιβίτ ΟΗ^Ιη βηά Μββηΐιιι^. Βγ ^ΟΗΗ Τηλοκβατ 

ΒυΜΟΒ. Ραρβτ, 25 οΐβ. 

26. ΊΉ0ΜΑ8 ΟΑΒΙ.ΥΙ<Ε : Ηΐβ υΤο— Ιιΐβ Βοο1:β— Ιιΐβ 111001:168. Β7 Αι.- 

ΤΒΧΟ Η. ΟυκΒΝΒΚΤ. Ρβροτ, 80 βϊΒ. ; οίοΰι, θΟ οΐ8. 

27. Α ΤΗΟΒΟυΟΗ ΒΟΗΕΜΙΕΝΝΕ. Α Τβίβ. Β7 ΜμΙμοο Οοϋ^χυβ 

ΕΚΤΒΑΙΓΟ. Ρλρβτ, 80 ΟΐΒ. 

28. ΤΗΕ αΒΕΑΤ ΙΤΑΙ.ΙΑΝ ΑΝΒ ΡΒΕΝΟΗ 00ΜΡ0ΘΕΒ8. Β7 

ΟΒΟΧβκ Τ. Ρκηη. Ραρβτ, 80 βϊβ. ; οίοϋι, 60 οΐβ. 

29. ΒυβΚΙΝ ΟΝ ΡΑΙΝΤΙΝΟ. ^1ΰι α Β1θ£;τ»ρ1ι1ο&1 βΐ^βΐΰΐι. Ρϋρβτ, 80 

0(8.; οΙο(Ιι, 60 0(8. 

80. ΑΝ ΑΟΟΟΜΡυΒΗΕΒ ΟΕΝΤΕΕΜΑΝ. Β7 δτη.ΐΑΚ βτυΒοη» «α- 

(Ιιοτ οί ** ^ο11I1-α'^^β8I^8.** Ραρβτ, 80 ο(3. ; ο1ο(1ι, 60 0(8. 

81. ΑΝ ΑΊΤΙΟ ΡΗΙΙΧ)80ΡΗΕΒ ΙΝ ΡΑΒΙ8 ; ογ, α Ρββρ α( ΰιο ^οτΐά 

Δόπι α ΘατΓθΙ. Ββίο^τ (Ιιθ ^οα^^α1 οί α Ηαρρ7 Μβη. 1<>οιη ϋιβ 
Ρτβηοΐι οί ΕΜΙΧ.Χ βοστζβτκΒ. Ραρβτ, 80 ο(β. ; οίοϋι, 60 ο(8. 

82. Α Ε00υΕ*8 Ι<ΙΡΕ : Ρτοοα Ιιία ΒΙτύι «ο Ιιΐβ ΜατΗαβτβ. Β7 ^ιυ^ηκ 

Οοι.χ.ιιτβ. Ραρβτ, 25 ο(8. ; οίοϋι, 60 ο(β. 

88. ΟΕΙΕΕ-"^ΑΙΧΥ : Α Ταΐβ οί *1ιβ Τττοΐ. Ρτοιη (Ιιβ Οβπηαη οί .^π.- 
Ηχυιικα τον Ηπ.ι.κβν. Ραρβτ, 80 ο(β. ; οίοϋι, 60 ο(β. 

84. ΤΗΕ Ι^ΑΘΤ Ε88ΑΥ8 ΟΡ Εΐ:«ΙΑ. Β7 Οηαβιμ Εαμβ. Ραρβτ, 80 

0(8. ; οίοΐΐι, 60 <Λλ. 

85. ΤΗΕ ΥΕΙ^ΙΛ)^ ΜΑΘΕ. Β7 Ι^π^κιχ Οοι.ι.ηΒ. Ραρβτ, 25 ο(8. ; οΙοΟι, 

60 0(8. 

86. Α-8ΑΒΒΙ.Ε ΙΝ ΤΗΕ 1ΠΙ.Β ΙΟ^ΒΤ. Α Οϋιηρββ οί Ττανβΐ. Β7 

1¥π.ι.ΐΑΜ Η. Βπ>χπισ. Ραρβτ, 25 ο(8. ; οίοΐΐι, 60 ο(β. 

87. ΜΟΝΕΥ. Α Ταΐβ. Β7 ^υI.«β Τακοπεττ. Ραρβτ, 25 ο(β. 

88. ΡΕσ "ννΟΡΡΙΝΘΤΟΝ. Β7 Οπαβμβ Εβαββ. Ραρβτ, 80 ο(α.; οΙοΛ, 

60 0(8. 

89. " ΜΥ ^υΕΕΝ." Ραρβτ, 26 οίβ. 

40. ϋΝΟΙ«Ε 0ί8ΑΕ. Β7 Μαάαιηβ ΟπΑΒί^Ββ Ββτβατπ). Ραρβτ, 25 ο(8. 

41. ΤΗΕ ΒΙ8ΤΒΑ(3ΤΕΒ ΥΟΤΤΝΟ ΡΕΕΑΟΗΕΒ. Β7 Τηομαβ Ηαβοτ. 

ΗΕ8ΤΕΒ. Β7 Ββατβιοβ Ματ Βπττ. Ραρβτ, 25 ο(8. 

42. ΤΑΒΙ,Ε-ΤΑΙ^Κ. Το ντίιΐοΐι ατβ αάάβά Ιιηα^αιτ Οοητβτ8α(1οη8 οί 

Ρορβ αηά 8^Λ. Β7 Ι^βιοη Ησκτ. Ραρβτ, 80 <Λβ. ; οίοϋι, 60 ο(8. 

48. ΟΗΒΙΘΤΙΕ σΟΗΝΘΤΟΝΕ. Β7 0ηαβι.β8 Εβαοβ. Ραρβτ, 80 ο(α.; 
ο1ο(]ι, 60 0(8. 

44. ΤΗΕ 'νν^ΟΒΙίΟ'β ΡΑΕΑΟΙ8Ε8. Β7 8. σ. 'νν^. ΒακίΑΜίκ. Ραρβτ, 

80 0(8. 

45. ΤΗΕ ΑΙίΡΕΝΒΤΟΟΚ. ΕάΚβά 1)7 'νν^ιΐΛίΑΜ Η. ΒίΡΒΧΝβ. Ραρβτ, 

80 (ί'. ΛρρΙάοη^ Λ<ηο ^9αη<ί|^- ΓΌ/ιμτμ 8βτίβΛ (οοηίίηαίί), $ 46. ΟΟΜΕΒΙΕΘ ΡΟΒ ΑΜΑΤΕτΤΒ ΑΟΤΙΠσ. £ά1(βά, ινίΰι «Ρΐβ&ϋηχ 

Νο<» οη ΡΗτΕΐθ ΤΙιβ&ΜοΑίβ, 1>7 ^. Βχαιπ>χβ Ματτηχ^β. Ρλρ^, 
80 ο«β. 

47. ΥΙΥΙΑΙΤ ΤΗΕ ΒΒΑΤΤΤΥ. Β^ Μη. Αιπηκ Έοιταχβη. Ρη^τ* >0 

οϊβ. ; οίοΐΐι, βΟ οΐβ. 

48. ΟΒΒΑΤ 5ΙΝ6ΒΒ8 : ΪΆπβϋηα Βοϊάοηΐ «ο ΗβηΗθΜ» θοηΐιβτ. Ρ*ρβΓι 

80 οίβ. ; οίοΰι, βΟ οΐβ. 

49. Α 8ΤΒ0ΕΈ Οι* ΟΙΡΐ:«0ΒίΑ0Υ. Ρτοιη (1ΐ6 ΪΓβηοΙι οί Υιοιόβ Οηββ- 

ΒτΓΐ.ΐΒΖ. Ριιρβτ, 20 οΐβ. 

60. ΙΧ)ΒΒ ΜΑΟΑϋ]:«ΑΥ: Ηίβ υίο— Ιιΐβ Ι^ΓίΟηβ^β. Βγ Οηλειμ Η. 
^0ΝΒ8. ΡΕρβΓ, 80 ο(β. ; βίοϋι, 60 οΐβ. 

51. ΤΗΈ ΒΕΤτΤΒΝ ΟΡ ΤΗΕ ΡΒΙΝ0ΕΘ8. Β7 ^▲ο«IIΒ8 Υινοβμτ. 

Ρ*ρ6Γ, 26 ΟίΒ. 

52. Α 8Η0ΒΤ υΕ£ ΟΡ 0ΗΑΒΙ<Ε8 ΒΙΟΕΈΕΓΘ. 'ν^ΙΟι 8β1βο»οηΒ &Όΐη 

Ιιΐβ I^βηβ^8. Β7 0ηαβχ.β8 Η. ^0ΚΒ8. Ρ»ρ6Γ, 85 ΰΐβ.; οΙοΟι, 
60 0Ϊ8. 

68. ΘΤΒΑΤ Μ0ΜΕΝΤ8 Τ^ΓΓΗ ΤΗΑΟΕΕΒΑΥ : Ηΐβ ΗυιηΟΓ, 8ιι<ίτο, 
&ηά ΟΙιαηκϊΙβη. Β7 Τ¥Ίι.υΑΜ Η. Βιββοτο. ΡΒρβτ, 80 οΐβ.; οίοΐ^ 
60 οϋ. 

64. 1)Β. ΗΕΙΒΕΝΗΟΡΡΈ ΡΒΟΟΕ88. Β7 Εοτγαβο Ββιχαμτ. ΡΒρβτ, 
25 0(8. 

65. 8Ε(Χ)ΝΟ ΤΗ0υσΗΤ8. Β7 Βηοώα Ββοιτοητον. ΥοΙ. Ι. Ρΐφβτ, 
25ο«β. 

56. ΘΕΟΟΝΒ ΤΗΟϋΟΗΤ8. Β7 Βηοοα ΒΒΟϋΟΗΧΟΝ. Υοΐ. Π. Ρ»ρ«Γ• 
25<!ΐβ. 

67. ΤΤΓΟ Βυθ8ΙΑΚ Π>ΤΙ8 : Ματ«θ11&, Εββη. ΡΒρβΓ, 80 οϊβ. 

58. 8ΤΒΑΝΟΕ 8ΤΟΕΙΕ8. Β7 Εκοβχανκ-Οηατβιακ. ΡαρβΓ, 80 οΐβ. 

59. ΣΙΤΊΧΕ 00ΜΕΒΙΕ8. Β7 ^υIXΑΚ 8τυΒοη. Ρλρβτ, 80 οΐβ. 

60. ΡΒΈΝΟΗ ΜΕΝ ΟΡ Ι4ΕΤΤΕΕ8. Β7 Μαιτβιοβ Μαιτβιβ (Μ&τςτιΐβ ά1 

Ο&ΙβηζΒϋο). ΡαρβΓ, 85 ολβ. 

61. Α ΘΗΟΒΤ υΡΕ ΟΡ 'ν^ΙΙΧΙΑΜ ΕΤ7ΑΒΤ αΐ<ΑΒΘΤΟΝΒ. Β7 

Οηαβιλβ η. ^ΟΝΒβ. ΡΕρβτ, 85 6(8. 

62. ΤΗΕ ΡΟΒΕ8ΤΕΒ8. Β7 ΒκΒΤΗουο Αιπββαοη. Ρ&ρβτ, 60 οΐβ. 

68. ΡΟΥΕΒΓΝΑ. Αη ϋ&ϋβη 8(017. Ραρβτ, 80 οίβ. 

64. ΜΑ8ΗΑΙΧΑΗ 1 Α Ρ^Μ Ιηΐο ΕςτΡ^ ^7 Οηαβιλβ Ι^αβΒβτ 8τοο- 

ΏΑΒΒ. Ραρβτ, 80 0(8. 

65. ΑΙΛλ Α]Χ>ΝΕ. Α 8(οτ7• Β7 Αιτοκέ Τηβττβχβτ. ΡαρβΓ, 26 ο(8. 

66. ΟΒΕΑΤ 8ΙΝΘΕΒ8. 8600ΐια θβΗββ. ΜΑΗ1)ηη (ο ΤΚΙβηβ. Β7ΘΒ0ΒβΒ 

Τ. Ρβββιβ. ΑρρυποΗΒ^ Νβ^ ΗΑΐπ>τ-Υοι.υνΒ 8ββιβ8 Ιβ 1η ΙΐΑίιάβοιηθ 18ιηο γοΐ- 
ηιη68, Ιη 1&η|6 (7Ρβ« οί & βίζθ οοηγ6ΐι1θη( ίοτ Ο^β ροο^βί, οτ ναΜ»Μ» Αχτ (Ιιο 
ϋΙ)Γαΐ7-8ΐιβΐΓ, 1)οτιηα 1η ρβρβΓ οοτβη. Α ββίβοϋοη οί Ιΐιο νοίαιηββ 1κ>α]ΐά 
αΙβο 1η ο]ο(1ι, 60 οβη(8 ββοΐι. 

Αη7 τοίαπίθ ηΐϋΐΐθά, ροΒί-ρβΙά, (ο 8&7 βάάζβββ ννΚΙιΙη (]ιβ ϋηΚβΑ Β(ΒΑβ• 
οτ Ο&ιμΑε, οη Γθ06ΐρ( οί (Ιιβ ρτίοθ. 

Β. ΑΡΡΙιΕΤΟΚ & ΟΟ., Ρατ>11β1λθτ*, Κβν Τοτ^ ϋΐ6ΤΙ0ΝΑΚΙΈ8 ΟΡ ΜΟΟΕΚΝ ΙιΑΝβυΑβΕβ. ΠΙΕΝβΗ. 

^ε\VΕ'^'Γ8 βρίβη^ ΐνβηοΐι ΙΜοϋοη&τ^. 8υο. Ηβΐίΐκιιιηά. ΡΗοβ,$2.60. 

θοΐιοοΐ βάΐϋοη. ϋιηο. Η&ΐί 1)οαηά. ΡΗοθ, $1.70. 

ΜΑ880Ν'Θ Οοιηρβηάίοιιβ Ττβηοΐι-εηβτΐΐβΐι αηά Εη^τΐίβΐι-Γτθίιοΐι ΒΙοΰοιΐΑΓ7. 
Τ^ηΐι Ε^αηοΐοβ^ββ 1η ίΐιο Ρτβηοη ρ&ιΐ; ; Οΐιτοηοΐο^οαΐ &ηά ΗΙβΙοΗοαΙ 
ΤΕ)>1ββ, Αηά Λ ϋ8ΐ οί ϋΐ6 Ρτΐηοιρβί Οίτβι-^ίχικ ΒοΗνιιΰοηβ. Οηβ 
Ιβιηο τοί. οί 416 ρΑβ^ββ. Κβν, οΙθαγ ϊτρθ. Η&ΐί 1>οαη<1. ΡΗοβ, 
$1.70. 

ΙίΕΑΒΟΤΓβ'θ ΓΓοηοΙι-εηΐΓΐΙβΙι αηά Εη^τΗώ-ϊ'ΓθηβΙι ΙΗβΟοηΑΐ^. Ββγίββα 
«ηά βηίαΐ]^ βάΐΰοη. 1 τοΙ, 12αιο. ΡΗοβ, $1.70. 

βΡΙΕΒ8 Λί θυΚΕΝΝΕΌ Οοιηρίβΐβ ΡΓθηοΙι-ηια•Εηβ:11βΙι αηά Έη^ΐΐβΐι- 
αηά-£>θηο1ι Ι)1οϋοηαΐ7. ΤνΙΙΙι ΡΓοηυηοΙαϋοη, βίο. Οηβ Ιατ^β 8νο 
νοίαηιβ οί 1,490 ρα^ββ. Ηαΐί τηοτοοοο. ΡΗοβ, $4.60. 

θίαηάατά Ρτοηουηοΐη^^ ]Μ<!ϋοηαΐ7 οί Ιΐιβ Ρτβηοΐι αηά Εηι^ΗβΙι Ιιοη- ατυαβΤθΒ. (θοΐιοοΐ βάΐϋοη.) Οοηίαΐηΐη^^ 978 ρας^β, 12ηιο. ^Γβν αηά 
αα^ ΙΤΡβ• ΡΗοβ, $2.2λ 

βυΒΕΝΝΕ^β ΕτβηοΙι-αιιά-Εηβ^ΙΙβΙι Βίοϋοηαιχ. 18ηιο. 6$8ραβ:ββ. ΡΗοβ, 
$1.10. 

ΟΙΚΜΑΝ. 

ΑΟΙ«ΕΒ^ Οβπηαη-αηά-Εηβ^ΗβΙι αηά Εηβ^ϋβΙι-αηά-Θβηηαη ΙΜοϋοηατ7• 
Οοοαρϋβά Ατοιη ΰιβ 1)ββ1 ααΙΙιΟΓϋΙθβ. I^α^8^β 8το. Ηαΐί πιοτοοοο. 
Ρϋοβ,$4.00. 

■ ΑΜάβ«ά Οθπηαη-αηά-ΕηβτΙΙαΙι αηά Εη^^ΰιΙι-αηά-Θβηηαη ΙΜοΟοη- 

017. 840 ρα^ββ, 12πια Ρτ1οβ,$2.80. 

ΙΤΑΙ.ΙΑΝ. 

ΜΕΑΒΟ'^β'θ ηοΗοη-Εη^ΙΙαΙι ΙΜοϋοηοητ. Ιβηιο. Νβν βάϋΐοη. ΡΗοβ, 
$9.60. 

ΜΠΧΗΟυθΕ'β Νβν Εη«Β8ΐι-βηά-Κα1Ιαη ΡτοηοπηοΙηΐΓ αηά ΕΐφΙαηαΙοΓΤ 
ΙΜοΰοηαπΓ. ββοοηά βάΐϋοη. ΓβτίΒβά αηά ΙπιρΓοτβά. Τνο Οιΐοκ 
τοίβ., Βΐηαα 8γο. Ηαΐί 1>οιιι>ά. ΡΗοβ, $6.25. 

•ΡΑΝΙ•Η. 

ΗΕΑΙ>01^β*8 8ραη1α!ι-Εθ|Γΐ1ώ αηά Εη^ΙΐΒΐι-βραηΐΒΐι 01οϋοηαΐ]τ. 18ιηο. 
Ηαΐί Γοαη. ΡΗοβ, $8.20. 

νΕΙ<ΑΘΟϋΕΖ*θ θραηΐβΐι ΡτοηοοηοΙηβ: ΙΜοϋοηαι^• 8ραηΐΒΐλ-Εη^υα!ι αηά 
Εη^ΗβΙι-θρβηΙβΙι. Ιλτ^ 8το τοΙ., 1,800 ραβοβ. 1^β«^ ^7Ρ«> ^^ 
ραρβΓ, αηα ΒίτοηΐΓ 1>1ηά1η£τ 1η Ιιαίί οιογοοοο. Ιτίοβ, $5.00. 

ΑΜά^βά βάΐΰοη οί ϋΜ αίΜτβ. Νοαΐ 12ηΜ> τοΙ, 888 ρα^ββ. Ηαΐί 
ΐΜαηα. ΡΗοβ, $1.60. Ρ. ΑΡΡΙιΕΤΟΝ Λ> 00.» ΡυΒίΛπα•, 1, 8, 4 6 ΒοΗ» βτ., Ν. Υ. ΡΚ.ΙΜΕΚ.δ 

ΙΝ 8€ΙΕΝ€Ε. ΗΙ8Τ0ΕΥ, ΑΝΌ ΠΤΕΚΑΤΌΒΕ. 

18ιηο. . . Ρΐ6χίΙ>1β βίοΐΐι, 46 ββηΐβ βαοΐι. 80ΙΕΝ0Ε ΡΡΙΜΙ 
Εάϋοά 1>7 Ριοίθββοη ΗΤΤΧΙ^ΕΥ, ΒΟΘΟΟΕ, ιιιιά ΒΑΙ^ΡΟϋΚ 

ΒΤΒνΑΚΤ. Ιη*Γθ<1\Λθ1θΓγ..Τ. Η. ΗυζυΕΤ. 

ΟΙηβιηίβίΓγ. Η. Ε. ΒοβοοΒ. 

ΡΙιγβίοβ. . .ΒΑίορουΒ 8τει>ταβτ. 
Ρΐιγβϊο»! Οβθ0Ρ8ΐρ1ιγ Α. 

ΟΚΐΚΠΒ. 

ΟβοΙοο'Υ -^ Οεικιε. 

Ρ1ΐνβίθ1Ο0ν Μ. ΡΟΘΤΕΒ. 

Αβίροηοιην. . .3. Ν. ΙιΟΟΚΥΒΒ. 
Βοΐ&ηγ ^. Ι). ΗοοκΒΒ. 

Ι^Ο^ίΟ V. Β. ^ΒΥ01ί8. Ιηνβηϋοηειΐ Οβοιηβ*ργ.ν^, 

Ο. δΡΕΝΟΒΒ. 

Ρΐ£ΐηοίΌρ1β...7ιΐΑΝκυΗ Τατ• 

ΙΧ>Β. 

Ροΐϋίο»! ΕοοηοΓηγ.,.ν. 8. 

^ΒΥΟΝΒ. 

ΝαΙτίΓ&Ι Ηθθοχιγοθθ ο^ ϋιβ 
υηϋβ<1 δίαίθβ. ^. Η. Ρατ• 

ΤΟΝ. ΗΙ8ΤΟΡΥ ΡΡΙΜΕΡ8. 
Βάϋοά 1>7 3. Β. ΟΒΒΒΝ, Η. Δ., ΕχΕίηΙηοΓ Ιη 1;1ΐθ 8ο1ιοο1 οί Μοά- 

6Π1 ΗΙβΙοι^ λ^ ΟχίοΓά. Ον^^ο^ Ο. Α. ΡΠΊΤΒ. 

Ηοηαβ Μ. Οββιοητον. 

ΈΧΙΡΟρβ Έ. Α. ΕΚΒΒΜΑΝ. 

Οΐά. αΐ!>ββ1^ 1Λΐ&. ^.Ρ. Μαηαπτ. Ηοχηαη Αηϋς[\χί1:ίββ...Α. θ. 

\ν^ιι<κΐΝΒ. 
ΟθΟ0Ρεΐρ1ΐγ. . . θΕΟΒβΕ Οβοτχ. ί.ΙΤΕΡΑΤυΡΕ ΡΡΙΜΕΡ3. 
Βάϋβα 1)7 3. Β. ΟΒΕΒΝ, Μ. Α. εη^ΐίβΐ:! Ορ&χυιχυι&ρ. Β. 

ΜΟΒΒΙΒ. 

ΈηοΊίβΙι Ι-ΗβΡβ1ΐΛΡθ . . . 8τθΡ- 

ΙΌΒΏ Α. ΒΒΟΟΚΒ. 
Ρ1ΐί1θ1θ0Υ 3. ΡΕΙΙ.Β. 

ΟΙαβθϊοαΙ Οβο^ραρΗγ.. . .Μ. 

Ρ. ΤΟΖΒΒ. 

81ΐ£ΐ1^β8ρθειρβ. . . .Β. Βοιυββν. δ1υι^ίβ3 ίη Βργαηΐ. ^. Αυ)ΒΝ. 
Ορβθΐκ: ΟΙθΡ&ΙτίΡθ.Β. Ο. ^ΒΒΒ. 
Εη^ΐίβΐ:! Ορ&ιχιχηαρ Εχθρ- 

Οίβββ Β. ΜΟΒΒΙΘ. 

Ηοιηβρ \ν^. Β. ΟΐιΑΒβτοΝΕ. 

Εη^ΠβΙΐι ΟοιηροβΗίοη. ...3. 

ΝΐΟΗΟΙι. (ΟΛ^η ίη φτ^ρανοΗοη,) 

Τΐιβ οΐ!)60ΐ οί ΐΐιβββ ρΓΐιηβη 1β (ο οοητ67 Ιηίοπη&ϋοη 1η βηοΐι & 
ιη&ηηβΓ &8 (ο πΐΑΐεβ ϋ 1>οϋι ίηίβΙΙΙι^ΙΜθ &ηά ΙηΙβΓββϋη^^ (ο τ6Γ7 70ΐιηβ 
ρηρίΐθ, &ηά βο Ιο άΐΒβΙρΙίηβ ΙΙιβίΓ χηΙηάΒ αβ Ιο ίηοΚηβ ΐΐιβιη Ιο ιηοη 
Β7ΒΪΘΙΙ1&110 οίΙβΓ-ΒΐηάΙθθ. ΤΙιθ ιγοοάοαίβ ιγΐιΐοΐι ΙΟηβΙΤΕίο (ΙΐθΠλ θΠλ• 
οθΠΙβΙι αηά βζρίΑΐη Ιΐιβ ΙβχΙ αΐ ΰΐθ Β&ιηβ ϋηΐθ. 

Ό, ΑΡΡΙ.ΕΤΟΝ &> €0., ΡπόΙαΛ^τί, 

1, 8. & 5 ΒΟΝΟ ΘΤΒΒΒΤ, ΝΒΙΤ ΥοΒΚ. Ήΐ6 Ικητο^ϋτ ιηα8( τοΧχιπι ύύ& ίί&τΆ οη οι \)^ΐοτο 
ΰιο 1α$( <1α(ο δίαιηρβά 1>6ΐο^. Ιί αηοίΙιοΓ ιι$6Γ 
ρΐΕοοδ α Γοοαίΐ ΐοτ ΰώδ ίίοιη, Λο Ικ)ιτο^€γ νάΐΐ 
1)0 ηοϋ&οά οΐύίο ηο&ά ίοτ αη ο^]ι&τ κύιτη. 

Νοη-Γβοβιρΐ ο^ονετάΐΑβ ηού€€8 άθ68 ηοί βχβηφΐ 
ίΚβ δοηο\\^€Γ βΌπι ονβτάηββπβΞ. €ιιιιι5πάβ6, ΜΑ 02138 617-495-2413 
Ρΐ6α56 1ΐ2ΐηάΐ6 \¥ί(1ι ο&κ. 

Ήι^ηΐ^ γοα ίοΓ Ιιβίρίης Ιο ρΓΒδΟΓνβ 
1ί1>πυΓγ οοΠοοΰοηδ α( Ηατνατά.